Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 83v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0184
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
^cot^icomm

St pro vmbris Sabmi vocatislmt. Caco auc ait vocatos
esse Sabinos a Sabino Sangi diui geiiitalis silio.qd videt
ee Virgili9sequi'ej alibi ait.Italuscg patercijSabin*.Varro
aut scribitv/rgine Rheatinardcrin Enialli dei templo sal
rat:furore diuio correpta:in adirii dei imitsse: ex eoq? con
cepisseModiu Fabidiii:
Virubellcegregiu:c] Cu»
ies sabino^vrbecodidit*
FuerutautSabinicvt de
mostratLiuius austerio
ris disciplinjamatores.
s Ipsedies agi.sest. S:
Hic estsuspedendu.etsic
jnferedu festos.na hocdi
cirioes diessichabetvtfe
stosputes.Alii dicuntfe
stos dies cu religione con
celebrant.A.Ipse agrico*'
lasrilicet. a Agitat.A.
sepe agit Sc cekbrat.
b Telibans.A. Legirur
eria m anticjs ddibans.
c Et lenee.A.Videto Ji.
ii.Georg.in principio.
d Mgns.A.pastoribus.
Wagistrare est moderari.
vt docet Festus ,i. regere
^gubernarc. e Agre
sti palestra. S.Rustica \u«
clatione.-Palestraaut di;
cra:vel Ctfro THssTruAHsJ
vei;aTroTouTTa\\siN
hocest a motu ,Nam du
fti sorteluttatunA.Pa»
Iestra:ludus <5C locus dr.
PaleflucTta.paleo Iutfor.
Palestrionlocus vbipale
stra exerces. Palestreslu
ctaton Palcma lucra: cer
came. Palestre; aurrep&t
tor iV^ercurius suit:vt scri
isitDiod.li.i.OaHora.
Iu,ode dccla eria afferit.
s 'Hancvita.A.Rustica
«&agiestc.deqlatiusvbi
delaudibus agrirulturg.
" Sabini veteres. A.Sa

ximos omiiiu Romanos.Sed maior quod a Saturno taa
to deoadmuentasit. k Scptem_arces.A.Romaera
scptecomplexaeftmontcs.C^pitoIiu.Auentinu.CoEliu.-
Exquilinum. Viminalem.Quirinalc.Palatinum. Hor5
autemethimologiaVarroscnbit-'docetetiamqj dies se»
ptimontiu nominatMt
ab his septem montibu»
in quibusfitacst.

Casta pudiritiaseruat domus:vberavacce
La&ea demittunt: pinguefcp fn gramsne leto
Interfeaduessisluclanturcornibus hedit
Ipse dies agitat scstos: fiisiisqjper herbam:
lenis vbi in medio :&lbcii cratesa coronant.
Te($libansleneevccat:pecorisc|?magistris:
Vetocis iaculi certamina ponit in vlmo:
CbrporacJ agrestinudantpredurapalestre.
s c
Hanc olim veteres vitam coluere sabini.
HacRemus & sraterrsicfoitishetruriacreuit:
Scilicet &reru facta est pulchemma roma:
Septemquevnasibi muro circumdedit arces»
I m n
Ante etjam iceptmm di&i regis:&ante
o
Impiaquam cesisgensest epulataiuuencis:

»ini: vt gda existimauere
ab religione:<fe deoru cul
tu Sauiniappellati. Velinos accoluntlacusroscidis colls'
bus.naamnisexhauritillos sulphureis aquis.infra Sabi
nos.Lacium eft ab Iatere;picenn a tergo:vmbria. Apcxv
ninis nigris Sabiiios vtrimcfc vallantibXpIini^amfrorli;
iisc.xiii. Sabinoruageregregieoliuetis et vinctis pdit9 e:
grandefqj passim#ducit:maximegregib9 <5;armeris ftu
dent.Estautgens antiQfDma.deqStra.li.v . Hecet pFa;
h Hancremus «&ss. C-Nam coditores vrbis romanc
agricultura in maxio haberi pcio volues t. Vn et cosulcs
&dictatores:exagroad mgfatosaccipiendos accerfebas
tur. i Sic sortis hetruria creuit.S.,llxta hiftona. nS.co*
st at tufcos vsq? ad fretu sictrtu ola poffedifTe. A.Hetruna
JPli.li.iii.cvi.docet.qj primu;H«ru«£oppidiTJuaportu
nobile.CoIonia luna a marirecedensr^piorqj pisa.Hetru
xie antftnis ad Tybridis ripa(vt ait Strabo)e5crcnsi sunt;
C.Sic sbrtis Hetruna creuit.Nam robur corporisac labo
rum dissicultatucp roleranria vehemeter ex opere rufrico:
autscquiritunautanaturaacctpruaugeturiHetruriam
autem nomiatrquia Hetrusti toti Italigimpeiarut: cuius
rei ihdiciu maiiiseftS cft:q> inserum mare ab illis Tyrrhej
num.Superum a Golonia illom Adria Adriaricu ncmia
runt.MagnaergolausagricuIture:q> auctores habeant
^sanctissimosSabinos;&sortiiiinipsheR:iisco8:^ma

I Ante sceptrum.S.id S
anteql regnaret luppiter:
qui'teft in Dicsieo Cretg
montenutntus.
m Di*steiregis.A.icl
eft[ouis:cuiusteplueraE
in dicsteo mote Cretg:qui
mons ablda ad onente
solem mille abeftftadiis:
VtStrabo I .x.scnbit.In
eomoteluppiter educai
tus creditur:vc ait Prob?j
Td aut Maro quosj; lib»
quarto Geor-asieruicdis
cens: Dicleo cceli regen»
pauerefub antro. Succes
sitdemu Saturno lupp^
teraigenteosjculo.
n Aute.AN.Epanalc»
pfis figura.i.replicaciovF
repetitio.. o Impiagc*
ic.S.Araticft;quihocd*
c(t:maioves boues comc»
dere uephanputasTe.Iu*
uenalis. Neseierat primi
gladios extendere sabn»
fcr ia tepv equu suma«
tia foluere cotla, Allcgorl
Aureus hancvisam in terris iaturnus agebat^ ^00S^:0dpb^s.^
iinem facere caimini. Sat
ne non eftcoparatio. se&
translatio fic et m fine pri
milibrilcgimus.Etmul
ti volutideo dixissecunt
hoclocofinecarmmi gei
orgico fe eiTe facturu. q>.
duo feqntes Iibri paftora
les fuut:non Georgid.vc
etiam in prima huiufmo
di carmsnu parte'c6memorauimus.ANT. Impra gcns*
VarroIibro.ii.c.V.aitd^oueloquens. Hicfocius lioin»
in rufticoope:&cgten's minifter; ab eo antiqut man9it»
abftinerevoluesr.-vtcapitefanxerintificjsoccidisset.Pk,'
antli.vii.docj.qjaialocdditprim^Hyperbi^martisfili^
Promethe^bouei p [Aure^saturn^.A.quureactacere
gnauitin Latio :vtsupjetiapatuitIativ:agr:cLuturaqjibi
deedocuit.decj Maro Ii.vin.sit piimus ab eriicreos vaiit
Saturny olymphArma Iouis fugics tctu reliqua ilJic vi
deto.Aliqua etia diximus eglo.nii. 6c egio.\'i.q hic cjuoa
CJcoueniunt. q OaiTicatubarusonitus.A. inde no»
minat:quiaclasleaequituordines vocant:qui maxime
vtunt tubis.Prifc.aucto.l^iibe eciam classica appcl]at:v8
hic:inflariclafrica.Ouidis,qjIi.i.mech.deaureofeculo:N5
tubadirecti:no ^ris cornua flexi: Nogalee: noenfis erat^-
sine militis vsumolliafecureperagebantociagcntes;
r Confedmus gquor.A.id cft abfoluim5' immenfam
natui^. Est eni Metaphora.i.tranflano a cunetibjcquii
adsuu fcnbendi tenorc.Fabius li. vni.ondit effe cS traufr
larione L allegoriam. fin verfionE: vtaliud vcrbis: aiiud
senfuoftendat.Enrautfenfus:quetranctanda fuerat;qj;
plicauimus:iam congruu eftcaimen finire.
sinis Sccundi Gcorgicon .IncipirTatiuBiJ

Necdum etsa audserant mflari classicamecdu
Impoiitus duns crepitare incudibus enses,
r
Sed nos immesum spaciis consedmus ^quor;
Et iam tempus equum sumantia fbluere colla*
loading ...