Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 227r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0470
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
^ibet ®Mtta$ ccxKvn


•■. ■■-■ '

i.S.lw*'*!:
nKS' uosisunt**
rtrat"
nnob!
,™s.ii»5;
«r,
fifr
CN5t
'* £r
fiU

I Euaprima.C.kucj-ttius C5 primii aurdra respergit
lumietcrras. k Pnma aurota.S-designanb tpis cst no
dieidesctiprio:vtinsert>vt prio albesccreluccSvidit.Sicm
<Iuodecimo.G5 primu crastina coclo puniceisi uccta rosis
aiirorarubcbic.Ecbrihancprimiiiridiiatvidissecrepurcu
Jii.qucquasiamacrix tot7ivigilauerat nodc.Sic in Buco.dc
amatorcNasccrcprcqidiirvjni/sag" luciferalmum."
I NoiiolumicJ).EpicurcosimitaE:quiaiuf;soIcdcatho
mis.costarc&csi dienasci:&ciTillo perirc. m Tithoni
c ubile.S -Titlion9 laome«
dontis frater fjic: hunc t fc ' l

turbatiotrnoto pualebat.Qiiem p^oepiiTetvlsidricitfjscri
bu3:rtisi suriis agcrct.riucaut sc coltfgens stultttu suS reco.*
guoscit:ergocjd Ioquor.q.d-Curhgc pcipionoaudietib'7.
a Vbi-S.q.d.anincoTjsum.C.Auc vbisum.Noue vi
deo abeiTe rne ab his quib^frultra cu absint impero
h Qjeinsania.C-q^amigna insania mutat 8c perdidie
m:te. c Tud^ciKce.da.S.v: Acdnoi Aaieai sceptra
recepic-C. Tu de.cusce.da.Tuc oporcuit meimpare-cii
cu Aeneas ad huc erac in m£a pocccstace.vM reseramys ad
.occuiriorcm seusum :',vt
ondim9,in allegoriis.Ec
sit scntctia: nuc dcmu cii
ha°itu culpeabduxerim:
ita'vcno sim atnplsmes
iurjs *nec possim mc ab
huiufcemodi suroribpcjc
plicareusta voIumus:sed
debeba vclle cum sceptra
daba.i.cu Iperabama ci*
inob's roappecitusi^ int
sunt:& ro nature ipa pre

aurotu amatum coeiu u Et sam primatiouo sparoebatlumine terras
uauitrque longmquitas „,„,„>„.*' °
^shscSS Tithoni crocurnlniquensMiroracubik;
seneclus. n Albcsccre ~ 4i» -'"'"'■■' , *—■«?/- i*
luce.s.hypaiiagc est:iu Keginaeipecuhs vtpnmualbelcerelucem
celeni albescutou.-nolux pk«r •
aibcscit. o Acquatis Vsditret aecjuatis dassem procederevelis;
vclis.S.fbehctter plcnissi T . _, ,o, r r r
nemctuaiiquo. Littoracjjtfxvacuos ienutnneremigeportus
p Proh.S.irascenris ex TercB qterCK manu pe&US percuiTadeCOmmj siK#~«iua^aS&a
clamauo. Thtren.Proh.- l d a cxeius ipcrioagat.appc*
tituaut vcluti seruu illu
obrpareoporteatrtiicdici
murdare fceptra.i.impe
rare:cu oia cx ipsa rone.cj
solaholes sumusagim9.
na si ho ro cft:cu ro sit for
ma hominisrtunchoagc
re dr:cu ro agic:cu aut vi
ciis inuoluti smnus:etap
petitus vicTaronc m no*
bis regnat :seruirc diciurs
&noiparare.yn ertiljud
gadoxon. OniiS sapicns
Ks libcros dl<::cS;oes stul
tos feruos, Ergo anteaqj
cotrahamus habitu vitio
rtTctt adhuc ro vitg nra
habenas tenea:tdam9fcei
ptra-Sedlicc latiMnallc,*
gows nofifis dixim.9. -
Endcxtra.C-nontot

Fiauenteicpab{cisracomas:prohsupitersbit
Htc/aujetnostris llluserit aduenaregns s*
■ t ' ■ ^
No arma expedient^totasfe ex vrbe sequenturr*
_. ' ,v,.r u< • -
Diripientcprates jalsi nauaLibusiite:

fuprcmeiuppitcr.Aut t»
fccurIouc:qu?m aduen
tu Acncciuocau-rat. lup
pitcr holpitibusmateda
re sura Ioquunrur. CRI*
ProhNeceJTec :vt orauo
pacechica.i.pcrturbarioni
bus plena:prina'piu habe
atvehemes:& abruptu:
qm indignatibus leuiter ._,
ex oratiojincipcre no dac retteciti namas:date tela:impellite remo s ♦
no eiri metedicut.sedap * ■ b ^r
petituagutunacvchunr. QuidloquorTautvbs suCqmeteinsansamutat
SicIuno.Quidmealta st ^- * 1 ■
dSn^U^do Infcclkdido?n5ctcfatain!piatangunt.
lerc.Ec hcufflipem inuf» •_ ' , _r T1 ,«-*< - . ',. .
sam. q it.t&iiiusert Tudecmtcuicceptradabas:endextrahdescB:
S.ibit:&illudet.tps,i3tgc ,'»3
fodixitv.certatjjaiudar Quesecupatrios aiuntportarepenates;
r Etnr.si1.ad. ^- -™'-r r.

capto. ,
ir.dignatoasortnams Quesubussehumerfsconse&uctatepireiiteni,

& mipicordia a sortua eli
%&£%$£%& ^?»PPWs ^reptudiuellerecorpusi&vnlisi
iinc viia suacuipa m ca]3 Spamerejno iocsos.tio iplum abiumere ferro
mitates maxlas defectu: g ' p
W^hi^l^ ^iapj^ep^duaponeKmmsis;
asic.Ecindignario ;Cu do Veruanccps puong tuerat lortuoairuisiec;
lemusabhis.-quiauc ad
uersa:authumilifortuna
premuntur superarirvt hiC dolet q> tanta regiria ab homte
a_duena.iS:apnaextorreiIIudac.Etillud.exulib9nedatdu
ceda lauinia coiu.\':dolet aii ab cxule aenea vinci Turnu qui
sloretiiregnocoftitutsiit, s BIuscrit.Grededixi.Etno
ilmdjt:vtiicsensus.istcmihiilluftric:&dandenulla data
pcciiatu^abjrepoterit.Ergo ponedo tps magisptcritum
ondic n5 folu illusurn.sed pollillufjonc incolume suturir:
cuneniocxfufsirjuiscctacVisum't:aideberetinsectariexto
ta vrbe.i.ocs ciucs ppl^a! iter cx ipsa vrbe, A.iget aut res ab
ipfaincerrogaioe; t No ar.ex.S.Furetisv^iba:vtpau!o
post:q metemsania mutacNa fanan ir^atabsentib^cij so
iafit, v Dirfpieti-gra.G.augcrind!gnationea sacili.il
iudor ab aduena:uec tn mei ciuesrad qs hccvltio ptinec ipfc
^ahut.cufaciiefit_[loijj:iaucs dirine.fcconditc_5Vchemci
^rorecorrepta sit:aiabfentib9nihiiqjtate audictib9ipct.
,TUs.S.L/Oca suntinqb9frantnaucs,. y Datc
^da.rin,re.bre.iesclaufulg<5tfiuecopulairati animi festij
nadoricexpmut» $ Quidloquar,Cattcrnauin7mof>c

aucrjbusagitatmare c5
trariis wtis vexatn; quoc
cxagitatmulteris:5;ama
tis; & suroreiracj; pc.'tus_
aiiim^iErgoncdoletillu
ipuncabircnunc vltionc
Jujs madatmuc (eipfaoi
stukiticsueargUK.-nLicAc
ncaillis virturlb9priuati
cisa prinapio maximas
i n eo efse d&etat. E;i dex .1
tra.Ironica orin*6:Dicttcmexhocfuoracto_Mdicattu:c^
sidescliipietassuarclicomprobatecno Verucjd dicut eu
c^penat.sdeos:S;patrcabinci?diolibcraiTe:vtfit feuten
tia.expsc:iticrudelitate:6^pftdia:oiaqucdeilloVecl:cfac*ca
dicunr:saIfaelTedemonltrant. c FideT^.S fubaudi cti
euain fcquetib^raur cerce hic cft quc dicu: portare dcos. Sa
neen noiatiuomeli^iungct.vtEn pnam*. f No potut.
C-ex rariotinacoe recad^fcit irar&dolet n3 potuifleid cjd
sipuidiflccpotcrat;(S; exhocquodcupit:muliebre ondit
odiLT.Ecpbatilld^Sencce.ipIamPercamaxioamoreimaxi
mifodiuferri.CJocluditcpfuilTcincuudam iucpjigua.qd.p
batcoplexioi.N^fifupairer:;-xplc!TecauimunuTa:4c:qurE
siciebanfifuperata fuifsct.-iuciuiietmoiteqjeiianucfiHi de
creuri.Eftautemiratisaliquavolupcascumnarranrre^qui
cupiuceoordleeocp moqcxcqvoluUTcC g_ Ipm Afca.S
autqa c ca nauigatois:vrque regno hefpje sraudo:aut adt
pris doIorc.vt.C^ui naticorl m : cert\ereIoctU icciili. ,
h Epu.a-S qd fccitjjgne occifo Ithi filio^p^foiorisftup^*'


^-s
loading ...