Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 260v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0533
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
<£iieido&

tadauttsangufeestnttessanustvtjw&oraaim prsmofer*
tientt satigumesuppler.In sdomanria:quia vmbre tantum
tsteuacuaa'o:sutsicitrmsolisinceritus:vndeinduatur Mi
senus est m fTuctibus occisLis. f Tibi.S -ideo addidit:
neamicjpoffet ctiaadSybiliareferri. g Incestat.SpoI
IuitJncest^erhequccacjj.poUutio. h Pendes.S.SolIici*
tus e*:vt ipse manu multo suspensum numine dudt,
i Suis.S.apud priscos(vtsupradiximus)omnes ik fuis
domibus sepcliebanrurihincorwvtlai-esmdamib7 colei
rentur:vnde vmbras Iar* ^ #
SSSSSSSSSlK «fAeneas mcesto defixus luminavultu '
Ddoccmoraphiumtccic p n /J-% I-™/£
nwrirotfd quoiiicstcuiii Ingrediturlmquens atrujcecokg volatatl
dnhuncmorcloquiticil ^ M>>* " '
Troiani nondum habcrct. guenms animo seCu,*CUt fidliS achateS
domos:crgo aut sccitda 71 *rWi
SS>aS I' eomesretparibuscurisvestigiastgit,
mosnShibr.rcnt.Aut.di «» -_ . - r StUh»-
cit. tcfcr hunc narutaiib» ivi ulta Hiter iele vano lermone lerebant:
sedibus ccrrg: ns in aqua |S*s«f >aw jfc™*^»
5SSn£S« S £ Qucroti5c^im5vateS:c]dcorpus humSdu
te:scpdicumsiiscpuichm Oiceretjat^iili*H'soiumsnlittoi-eCcco

sigstvestigiaridestftateximprouisorqiiaJ rogitates solet.
r Serebant.SER.Hsncpropriedi^tussermo q, interdiM
opseratur. s Indigna.S.miserabilinoncogri;ae.us me
riris.velpropteranijneexrinc%one etementi contrarierate.
t Morte peremptum Misenn.C.Permortuum auteMi»
senum.'srianeni gloriam extincstSlhtellige.Nam qui scieml
am queritinurtcp pntsisat:siinani glona intumdcit. Sunt
quiaddiscunt:vtexsuado(5trinagloriamaucupentur.Ssst
iridem:qusvtinstruantur.Sedquo^gloriasinisest.'hinun
q^ meliores ex sua deftrd

sedes vocat.
cerrior tamen rapacis orci
sine
nethem.

na fedduntursed potsui
vanitate deteriores.Qua i
^ppter qui summa bontl
ex diuinarum rera cogni*
tione assecticuri sunt :addi
scant:vtsdant:c1«;vtsead
eoru qug didicerint norl
ma dirigat.-<S:caindesua
eriginem diumam effeco
gnouerltrseoni! corporea
contagione purgantea: ve
luts dn m tcrru degat.Ne»
tfc iccirco discant:vt deint
dc suam sapientia tractet:
dfc nihil recTieagentct tu«
midi inssaticfc reddant: *

quaquidemrenos vehc*
destinata diuite ma* Vt VeneTe vident;indl^amotteperemptfirrL menter Paulus deterrer;
lera. Ire Virgi:&n5e * s&xtth » r r"*1 + £stettertiuquoqjgenu«
scruathonossedcm tuu« MisaiU eolldetl*dUO HOtl nresiantinr asoer eoi*qm'discunt:vtmdeci
oiVaqtnorae.Bsuadetau * ^iuiu£OUUen,quoHOnprgiwntior aices . stumfeaanfc&hiimpro*
temstpultura:vtpossitre « ■ % .. r * wfW>< banttanc|auan.lureigie
centis cadaueris vri ania.- ™eaereyirOS;martemCK aCOCndere cantU." Aeneas cum hanc vteam
VtaitCuca.Nonintarta T. • v^>nv> («k Ab sibsproposuisset.du pcn*
reo lamantia poscim" an Hectoris hlCniaoni fuerat COmesAectOra ClVcU det in Iimme Sibylle:idcft
«ro. Asuctac^ diu tenebris

ino Iuce fugata Desccden
tem aiam pnmo pallentis "iatu.Heret adhuc orcs. •
k Prima piacula sunto.S.(ppter pollutione ex more mi
scni, 1 X-ucosstygios.S.Senecadesacriseg^ptio^ scri
bens refertiuxta Syenem in extremo cgypn :Ioca else quas
philas.i.amicas vpcetrquia illic placara est Isis irata q> me
bra Osiridis mariti non inucniebat.-qiie inuenta:cn kpeli*
revellct:elegityicmas paludistutissJmuIocniquead transi
tum constac «st<diffialcm. Limosr cm est palus :8cpapy»
n* referra.:vlcrahancbreuisinsulamaccesra hominib*:di*
Aa ob hoc\ CCsiocro? Hinc Lucanus. Hinc abatos quod
vocac veneranda vccustas. hgc palus stvx vocat^quod trin
stiriam transeuntibus afferr.Sane ad illam insulam ab hss
qutsacrisimbutissst:certistranliturdicbu8. Vianiaute po
puli cadauera suorum ad altera regione transferunt. Sed si
quii in ssuuio paeatnec eius inuenotur cadauer.post: cetu
n annos.persoluuntpssida.hsnc craftu tst.Gcntum errant
annosrvolitantcg hjclittoracircu.. m Inuia.S.Que co
tra naturam sunt nonarTerunt pludiaum generalitacr: vn
Jeait:inuia.licetHercuIe8:dValii'ttansierinr. Sc sic Aeneaa
transiturufcSicditstumr^illud.Euadircj» celerripairrcme
abilis, vnde.G.Regnainuiav.Naquivitiisnon sunt ex"
tin<Si:sjsuis virtutibus viuunt.nondescenduntadinferoi
siciEtDauiddixicNomortuilaudabunttedominemeq^
omnesquidescendunc ininfemu.Sednosquiviuimus:re
tSeautemignoratAeneat quesotinhumadupredicat Sw
bylla:nam antesapienriam qua adhuc non accjuistuerat vi
t/a non rede cdgnosat.Laudes aute Myseni non ad allego
riarsed ad hystonarcferas.vel dicas in^bcllis nihtl prjstau*
dIeinaniglorJa:vbicup(ditasglorijpIusc5 virtus valet.
Navtattluue.C^uisenivsrtutemampIecSit ipsam pmia
(i tolIas.QT n Moestovidtu.S.^pcermorteamidioVra
nuinquuirione. o Dt:rixuslumina.S.quodmocstitia
ssgnificat. p Ingfeditur.S-progradit:vacatpposiuo:vt
ttigreditcp solo ec caput internubila condit. q Ht pari
bKicu«8Vcstigiafisit»S»aucs«iiiIisQiiatudiMincedit,Au«

dum sibi quid agendti si'e
consultat. intereric Mise#
nut.i. euanesatabeo omnsi inanis gloriainam qui redla
ingrediturvta:nihiIagatproptcrvamtatem:cS:inane glo*
n'5:sed cunda eoreferat:vt se ipsiint optimeinstituat.did£
em Misenus odiosa laus.Qtndemapudmortale3 odio^
sius est vanis msiarisq? homtmbut.daturaute comes Hu
«stori^quoniamillcabHomer.nonv^avittute pugnasse:
std negloru existimationera ueamitteret apud suos.Qua
propteretiaabAristorexemplo ponituriuquadam spetic
non vere forritudinis.Quonia ergo res tota ventosa elr:aeo
li reg'8 ventorsr filius dicitur.Est tubicen quo arrtficc nihil
inssatius reperitmihilcp vetupterprestat.Hicergo polluie
totamclassem.Nam omncmvirtutemdeturpat huiusce*
modivanicas.Ergononsolumexrsnguaturm nobii:sed
penitus sepdiat: v Quo non prestantior alter.D.Enu*
merac qugin tali viro essent dolendum.Primo quia nobili
genere.Secundo q> summus artifex in sonoaibe.
x Aere ciere vi.sj.Apud ern mortalesmullus eft stimul":
quovehemtnti^hominesagantquaipsa nimia ctipidita»
glorie.Ipsa enim tubaacnea est: quia mars accenditur.i.ad
omtiia grauia^ac diificssia cxcitamur.Recxeergo O.honoi
alitartes omnestji accendimurad studiaglona.
y Viros.D.Hominesforces;quiaimbelle* nuJIis exhor(
tationibus dtari possunt, $ Martemcgaccen,caii.SHe
mistichium.i.dimidiumversum.-hocdiatur addidisse:dii
August» huncsextum libr5 redtarecmam ante frcerat he-»
miftichium dicedo Aere ciere viros. postea in psentia Au(
gufti ex habudatia mtellecl5' addidir subito:mar;esp acceni
derecantu. G Marcc^p beHo.posuit eni audlore rei pro ipa
fe:6^estdcnoiatiocolorrethoricu«. a HecSoris hic
comes.D.Maximia laus c|> nunc^ nisiprecipuis comes «s*
stt. b Hetflora drcn.Anastrophaest vbipposiciopost
ponit:vttr5straperranos.Omnesautmquibus animus
cxcelsus estmecji adhuc vere. virtutis habitu abduxerune
magis gloria cp virtucis amote moueni'quod 6V*nee|c6#
rinsicanq^ inicalia,irin vircuttt habitu cooJGsterct:queatd|


loading ...