Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
<£iieidO0

q Verntur, S.s.agir. r Et sotoverttce sup e.S.Sta.Et
toto^desp^accorp.e bdla* s Aethneosefflarefauab9
ignes.S.rngetes.nitniosqitoshabj ethna.TamagJistafre
mens.<5t tnstibus ef.ssa^Qua magis effti.cru.san.pug.LeA
gitunn arte:q> ca magis:maxime: rtim9 :minime positiuo
ramuiunguncunqd tn tuncobseruar.si ponanturadaug»
menru iste particusc. tunc cin vitiosam faciut elocauonem
Qterasiaaexeqtione posicesint:poiTtint:veI coparatiuo
v4superlatiuo:vel pro ipsis gradibus ipseinters«iungi:hic
ergo est .Ta magis illa fre
mens:<5fc tristtb^effera ssa
mis.Quam magts effuso
crudescuntsanguine pug
ne. No em ad prelatione
posire sunt:sed ad exeqtiss
onc.Maiores em nri non

in italia ventt :dtc5ti sunt SJcania Sicore hyspaniessuuio hs
pulsiab vmbrls insula occuparut:q sictlia a sicuns appdle
bae. i Sacraneacies.S.dtcutCorybanteveniiTeaditali
&tenutiTeIocaqucjniincvrbivicinasunt.6Vexeo ppfos
ducetes origine Sacranos appeliaros :na sacran sunc msi
deu Corbantes. Alii sacranas acies ardeatiu voIuc:g altqn
cu pesttlentia laboraret;verstcru vouerunc:vnde sacrani dt
Ai sunt:ver sact^ aut imolationis est genus.Alos esh talis
sutc:vt magnis m penculis addutsti.-vouerunt quecuqj pio
ximoverenata eiTentapdf
seaialiaimolaturos-C.ct
sacraneacies; mcorat Co

m dicro vitia:sed in signi
ficatsoneesse voluetuut:
Hincetn SaIustio.itaqua
quiscp peiiime hciz: tam r\ ~ rr r tr f *
maxime tutus est. Na sc is2pa magis ertuto crudescuntianguie pugng
hicexequatioesbnon co« __ t a^
paratio.c.Tammagis a /\t leuemclipeu sublatis cornibus lo
1afre.veIpoeticedixit:q? K <y. ,.u,-L ? 3 rivrsam*.
2£Z&£££^ Aurotnsignibataamsetisobsidajiambo?:

rybace qnda veisse I latio:
ecostedlssi mystitaCybc
Ies ab hocg ssuxes tpptcr
sacrascerernonias:sactad
appellaii snt. Alii diciit sa

Vertitur arma tenens ;& toto vertice supraest.
Cui triplictcrir.iti iuba^alea alta chymeram
Sustiiiet:etrmeos efHantem faucibus ignes;
T5magisillafremens:81ftristibuSeffefassamis. SBSs^gSS
tur sentire Sylli^; cum ait.
Sacramanus rutuli.
k PiAiscu.Ia*SE.Glau
cus minois stWvenit ad
Italiat&cu sibi imgium
posceretmee accipet. Ideo
c^nihil prestabat:sieut ei*

Iceretpugna:cureuerano _ . "'^^ fh o. /» ■ w<. . nat*tsisk&Ktt>CaRamria
essent ssamme:sed stmula Argumetum ingmsi&CUitOS VIIjMniS argUSt ?ransmS
tra ssamarum:vd hoc vo
luit expnmere:c^ Sc si fori
machymergingaleahor
roreincuteret:tnm arden
ti pugna horribilior ap*

parebat. v Sublatis.
Cquastextantibusexscu
Auro insignibatv

Cejatacjj amne fundens pater Inachus vmas
Insequtturminibus peditum:clipeataq} totis
Agmina deniantur campis.'argiuac^pubes;

SE.ioinachifiiia"argiuo . Aruncecs manus:rutult:veterescR sicani:
rum HiriTisnis rnir Hanc **.£..£ s i. .,..T

Et sacrang actes :&pi(5ii icuta labyci,
Qutsaltus tiberine tuos:(aaucp numici
Littus arantOTtubsij exercent vomerecolles}
Cifceumcpiugum:quis iuppiter a«xy<f aruis
prgsidet&viridigaudensseronialuco.
Qua sature iacet atra palus:geliduicp g imas
Querititervilles^atcjin marecoditur vkns.

rum ssummis fuit.Hanc
amauuItippiter.cX: dum
cum ea eiTec:supuenit Iiw
no:ilIetimcs nedepreheu
deret:Io m utauit i vacca:
<S;ea posccnti dedit £unp
ni:ne pellicemconfiteret:
cuiluuo argu oculatum
oib9 membris. Anstoria
silii5 custode apposuit.qj
cu i uppiter|p.Mercurm tn
teeistec:Iuno cuinpauo"
ne mutauir. Ioni vero im
misit: oestrum qdiuexa
gitata :sjuenu ad egyptsi
«S^Iouis volutate iu Isim
mutata est. y Insigni"
bat.S. Signo iuo cla^esse
facicbat. j Secis.C.Setehoridesunt :vt insuibusvide
mus.Lanac5tramoliistma:necp est msi ouibus .psss aute
jnedii:vt neq? molles: vt lane:necp rursus rigentes:vt setg.
Itacssetas^pilisposuit. a Argumetutn.S.Aut fabu,
la:vtCiceraargumeta erat invaluis:aut reuera argumctu:
i.,pbat:one c) k grs cn coprobare cupieba t.hoc em etia ama
tasury dixitrlnach^acriiTttscg pres medigcji mycen?.
b C^stos,S-nereuertipossettn formapriore. c Cela/J
rac£am.C:FIuuio^emdiiitapmgebant:vtbubula h*abe
retcornua^exvrnaaquafunderet. d jPater Inach».
S.Pf notmes.-sedaucTiororiginisturni. e Totisag.cit.
S.quioculispoteratsubiacere. f Desenr.S.Dcseodenses
dicimtf.?Iiterno. g Argiuac^pu S.Ethoc ad genens
Vt dixtm'' sup Bunetjabatione q? cu sequebant argtui.
h_ Veteresc^ii.SE.bnveteres;navbinucromaest:ibi fu
erut Sicam.qs postea pepulerrrt Abongenes .C- Veteresc»
si.Gcsihechupanaest:ciEsediuooe poqularerejicTa psa

discincSi essent: ostendit
3c scucu milita re a q Sc ip
selaby^dicress.&exeo
populi'. arroTK5"\0iBH5.
qua latim ansavocamus:
picfti autescuta.i.itihcllo
srequct,pbati:na apcVma
ioresuiroi^fortium pida
erant scuta:cotra & inerti
um:<&tyronnpura erat.
Vn est. parmaqj inglon^
alba.i.nopitfta. i Qui
sal.ty.tu.S-nS origine:vt
supra diximus. m Sa
aa^ nu.li.a.S.aut ta tuc
sacra.AurrjIepsis estaca
dauereaenej.na saerat9cu:
numicus postcp inuenta
estillic cadauer senee.
n Litt9at.S»litc9ssumis
vtviridiq? I littorepspictt.
sus .cij rip?pprie ssumina
sut:Iittoramaris,vtOui;
^pripis Iittora pulsann
o RutuIoscpex.C.Rutu
li argiui fueruuqut cu rege
rutiloinitaliavenerlt.Ar
giui:Epei:et phocoatevenert cu Hercule._Creteses ar satitr
no. p Circgucgiur S. Circahuctracftucapanjccolebas
puer suppiter:ci auxurusdicebat qsuavsvlwpao-.i iine noua
cula:ga barba nuqs rasissettvt luno virgo q feronia diceba
tur.Est aut fons in Capania luxta terraeinn t\ aliqsi auxur
est dttfla. q Et vindi gau,ic. S.uo vacat q. addidit vi
ridcna cu aliqss hui9 fontis luc9 fortuitu arsisset incedio:«
vellentinde incolg trasFerresimulacra.substoreuLtuit.
s rtuasatu.-jc.S.smhaclccliioncrreuerasaturapaludein
tclligimusrsed alu astureIegut:quod si est:palude pro ssu*
mme posuit: Nam haud loge a Teaidna oppidn est Aftu
na Sc eius cognimincsitfuius. s Querit itervalles.S.Sa
tis signatis verbis expreflitssumen angustum Cotrade t^
berino att:in in mari prorumpit.
t Vfens.CRI. Fluuius hic haud longea Teracina mTyt'
rhenumcaditmarcEst&vfensalterssuuius in Galliacl
felpina;quicxalpibus cadens:padum ingrcditur.
 
Annotationen