Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
h IpsepaWfsafflulavO:*
beo. S.Bnipsepaterrga
au&orandi potestate nisi
patres no hnt.^QTVoueo
aute consecro tii tuu mini
st-mumiVnde&CamiUa
dista e: licer supra dlxerit:
Scz matrecenominata:
sed illud poetics dictu eft.
nam camilla quasi minu
stra dicsta e;mimftrof ent
«Stmistras ipuberes.Cass
millos & camillas in sa«
tris vocabant. Vnde 6c
McrcucriPEutrufta ligua
Camillusdicitquafi mi«
nisterdeorum.C. Ipfepa
ter»Q,uipoteftate mouen
dihabeo.Educatioaute
aspernma huiu s fctmine. -
reddidit illam parevms:
nam vt oftedir PIar.o:vt i
ceteris animalibusiaa tn
Komine foeminamari fe
parem preftaret.nisi mol"
iiori educatione molliof
redderetur. Qua proptcr
spartan£muut*es:quia vt
viri exercebantur robuftia
oreserant: quod opttme
lycurgi legib^inftitu ttS est
i Soimere.S.Vndehicdi
stinguendu eft.
k InfcelixCamiHa^Si
N5 eo tsje quo euaftt: fed
nuc lfoeJix. pleiucg enim
tpitheta presentis tcmpou
ris sunt.L-icet & jseraefiis
negottisrvt in fccado. In*
sorlix qug fe du regna ma
nebant.Sepi9 Androma"
cheferreincomttata folet
bat.
1 No mcenibus vrbes i
accepemon te&is no mce
"mbv.S-Hoc e nec lnciuira
tenvnecin priuataadmif
fus eft domum:& ficista
ctiam in primo separauit:
vr vrbe domo focias. Sci
endum aut mcenia abufi
ucdicuomnia pubhca cdi
sf'cia:vt Diuidim^muroit
dfcmcenia pandimus vr»
bii .Namjiroptic mornia
sunr tantu murl dicla qsi
muma a munirioe ciuita*
tis. m Accepere.SER»
Nonmirum a nullahuc
ciuitate susceptts: nahcet
priucruas eiTet:tame quia
in Tufcoru iure pene onv
iu'8 italia suerat.Generalt-*
ter \ Metabn ominu odsa
sercbanr:na pulsus suerst
a gente VoIscorum:cj etia
ipsaHetrukoru poustare
xcgebatur;quod Cato ple
nuTtmeexecutus cft.
n Man?dedisset.S.CS
ceftiftc 6i hoc dicit. Si 3

(EncicJo0
rpsepatersamuIavoueo:tuaprima perauras^
Tela tenes supplex hofte sugit:accipe(testor
Diua) wajqax niic dubrjs comirtitur auris;
DiattetadducSocontortGhastilelacerto
t
Immittitrsonuerevnds.rapidusuBamnem
Insqzlix sugit in iacul o ftridente camilla.
At metabus magna propius ia vrgete caterua
Datseseffuuiotatcs haftScuvirgineviclor,
Gramineo/donu triuia de cespiteyellit.
NoniHiitecWnonvIta: mcenibusvrbei
Accepere;nec ipse manus seritate dedisser.'
PaftorujSc" solus exegi t montibus xuum,
Hicnata in dumisssntercj; horretia luftra
Armetalisequx mamislcV lacte serino; -
Nutribat: teneris imulgens vbera tabrist
Vtq? pedS primis infans veftigia plantis
r
.piftiteratiiaosfo palmas onerauit acuto.
Spiculatf exhumeropraua:sufpedit:cV: arccj<
Pro «inali auro:pro long^ tegmine palla:
Tigridis exuuia: gdorsum avertice pendenK
Tela manu iam tum tenera puerilia torsit:
Etsunda tereti arcum caput egit habenat
> s.........-' »-,..«"
Strymoniacp gtuemiaus alba deiecit olorem;
M uttg illa fruftra tyrrhena per oppida matres
ptQauere nurum :soIa contenta diani
" ?
Aeternum telorujsfic" virginitatis amorem
Intemerata colit: velle haud corfepta fuisset/
MiIitiataIi.*conataIace(tereteucfos.
Cara mihi /comituq? soret;nuc vna mearum.
Verumageqndoquidemtatisvrgetacerbis
Laberenympha polo:finescp inuifelatinos;
Triftis vbi in faufto comittit omine pusna:
Haecape;^vhriccpiiaretra depromc sagicts;

etfameumfufc!PerevoIlI
Ulenttilletameneo^con
sortiamo^vcritatesuws
fent. o PastomoVTo
IisexegitmotibuseLium
S. Et pastorfi cuu exegit
Jnmonnb»soIi8.id<stpa
storahvfuseftvita.
P Armetahseque.S.in
domits:vnde stquit lacle
sermo. q Veftigiapla
tisinftiterat. S. Signape
damprimis planusexps
serat.Namhec funtvelti
gia imagines pedfl: vt Se
mefam pred§:5: veftigij
sccdarelinquunr.
r Palmas oncrauitacuyj
to.S.Onusesneftqu[ci
cjd tenerj iponit manib^
s Pio longg tegmie paU
1%. S-Palla,pprieeftmui
liebris vcftt» deduda vf*
(J ad veitigia:vn ait:Ion
ge. Sic fupra Palla signis
aurocpngentem.
t SttymomaqSi grue;1
S.TnratiaaflumoStry^
mone.Sanefciendii polfe
dici:hic<Xti'ecgms:
V Olore.S.ltalatinedi
cimus: nam cygnf grcce
dicuntur.
x Multaillafrustra.rs,
Quod nou procedit hifi
inter eos tfieutiura coiiuj
bii. Multa illa fruftra.An
req) re dfceret piudicauit.'
SicSaluft^.salfoqritdc
natura fua g<n9humaiui.
naantecsdiceretquemur
dixitfalfomarres.tntms
tres 3C mresfam;Iias hoc
intereft. Qt matere (prefl
ter illa fignificatioiie cj eft
ad aliquid)qug tantu co
uenit in matnmonio.Ma
tersamilfas vero'd!cis*qug
in mairimoinocouen[tr>
coemptione.Na p quaiw
da iurisfoletmitate msass
milia migrat mariti.
y Aeternu. S.Aeterne,na
nomc eft^paduerbio.
2 sntemerata colit. C.
Quaintegrit3te sureftaa
Diana amabafcvtojno
postet niienpelortflfalte
parec illivltione.Moralis
atit seusus e. Quideijcoss
lurab eondeseri. a Qo
nata.S Duconarctur.
b FarisvrgesaccrHs.S'
OndtenadesidenBexIa
ti nccessltatedescendere.
c Comiuitominepugna
S.ProcomittereE d Hgc
cape.S.GeneraFr diidtap
cu pliarena: vt seqntia srt
dicanc.NadiceKW.drricE
pharetra. e Vltricem.S.*
No,ai ix cermiaaabiarf
 
Annotationen