Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
(Eneidos

| Vsolarstvutncterospus.S.Quia diVtTacrum;
g Trositalus vemibi. S. Sisimplidteracdpimusitam*
«elligEmus:siu<eatroiati?mteremeritsiueaIiqa(s dcrtenee.
auxiliis:namcfealiivoIunt:AruntedeTurniesse partibus:
et mdignatn Focmincum scxum plus inbellopotuissercp vi
ros ,qua rcm hic dicunt g
stnhxuTe virgihsi SC reixeo
rasicvbicploquitur:vtin
certum sit. Aruns decui9
partibus fueritivndeillud
cst. Da pater hoc nostris
aboleri dedecus armis.
h Pariter. SE - Simiti»*
vno rno.&estantiquir.
i ^Userandecorp^&ar.
S.Hec inocconomia preiu
dicia nommantur: quori»
ens negotiifuturi exit9toI
litur-Vult em nos de Ca»
jnillgcadauerenihilvltcn
us expedtare: sicut in prid
mo fedt. Tu fatiem illius
nocftem noamplius vna
salledolo: qd premissum
sustulit comemoratione:
cuando vel cupido disces
£ nt. vfascaninit reuersus
k Arma (nspoliata. S;
Aut i detra<stata:aut ipsio
us inspoliats «^
\ Nigro drcudata turbi
necorp5'. S.Quiaadmce
rorem Lutftuqj jdesceditj
Cotraq? in ocftauovbi ad
lgticiam descendit Venus
claro ea nymboidrcudata
didt:vt. :At ven9 gthereos
Iterdea cadida nymbos.
m Ethrusciqjduces.S;
Hetruria ditfta est:g>eius
sines tendebatur vscp
primam ripam tyb dC
quasi.STspoaoposs. iiam
sTspocT.est alter-opo^si^is
Roma emanteratuvna
Typam tyberis teneba. Iu
ue, E t qui impes ii sines ty
bcrinum.virgo natauit.
n Compositi numero tt
S id estrarionabiliter:vn
de (SCsepenunierodicim9
idestsrequeter:<S:rationa_*
biliter htnc estTum vero l
numeru.id est in rationc:
inrhychina :vrV,et metra
nueros dirimus:vtnume
ros memini: {i veiba tene
rem:Sane modo est genc
ralis descriptio gqueftris
cmaminis!paulopost dei»
sceditad speciakm: sicut
secic et cPcursonbus:et de
naualicerramine.C-Nu9
nwro.id eft resto ordmc.
o Aequore.Cideftloco
campcftri.
p Preftis habenss.C.5
Permukiomniuinterest

LucillodicertttperiwissonemdebustTeeumdicere" Heiw*.
ec alget.vncTc Hora.de LucilJo.Non ridet versus Enni "ra

df At man* tnterea muris troiana|>pinquat,
Ethruscictt duces;equituc$ exercitus omnis
Copositi nssero in turmasifremit aequore toto
Insultans sonipes:&pressis pugriat habenis.
Huc obuersusJ& huc:t5 late serreus hastts
Horretager: campicgarmis sublimib* ardent,
e
Necnon mesapus contra: celerescjlatini:
Et cum fiatre ctfaxjet virginis ala camilk
Aduersi campoapparent: hastascp reducslis
Protenduntlonge dextrts: 8Cspiculayibtant:
Aduemscpvi^: fremitus$ atdescitequorum;
Iamq; intra iadtum teliprogrcsslts vtercp
Substiterat.subitoesumpuntcIamote:fureterqj
ExhortStir ^uos: sundiit simul vndicp tela
.fuunritutccsluq} obtexitutvmbra.
Continuo aduer(i;5tyrthenus:& acer aconteus
Connixi incurrunt hastistpnmic^ tuinam
Datisonituingenti:gsra(SacpquadrupedantS
Petltera pedtortbus rump5t:excusfus acoteus.
Fulminis in more: aut lotmenti ponderisadti
Pracipitatlonge: SC vitam dispergitinautas,
Extemploturbatsacieslversicpiatini
Rerjctuntparmas^&equosadmccntavertuc
Troesagist prlceps:turmascj< inuascit asillas:
Iamc^ propinquabantportisrversicg latini
Clamoretolluntj&rmolliacollai-erleclimt»
!;•-■ c d
Hi sugiunt: penims<$ datis reserunt habentst
<
Qualisvbialternoprocurens gurgite pontus

uitateminons. r ^Carnpicgarrnisardcnt.S.resDlccJeS3
s Celerefa latmuS.Al uditadimlttia Romanammapq;
efcquiteshabuie,Rc><nnlus;vtil]odixim9locoTcrcen?uni
scutatiomnesvolescentes
magsos.quosceleres ap-i
pellauit:vel acderitate.-ul1
a duce celcre:gus dicit Re-
Bium occidisid m cuP gra
tis vide/jc. t a Romulo fie
n Tnbun^quitu meruit:
et tribun9cekru appdlar/
eft.
t Alacamillc S.Equi*
tatus. Algaute dicuntur
equites : q> alarum vice
pedeftrem exercitu tegut:
v sntra iadum teli. S.
Vndeposrcthastamissai
hoftem venire; Hinc traxit
Statius vt diceret, Quale
quater iaculospaciuntur
arudinc metas Est et En
niana oniis hgc ambmo
sa descriptio,
x Prgcipitat loge. S. Pro
prccipitatur.
y In auras, C- Ex opini
one illoru qui" animas ve
tum credunt effe*
2 Reijciunt parmas et
equos ad moeniavertnt*
S .Reiitiun t. (d eft retro ad
gunr. Sauenunc sugiunt
110 timorerfed legeprcclisi
andi, Salufti.Morecque
ftrjspreliisumptis tergis
acreddstis.G.Reiiciutpar
mas.id e timore terga ver
tunt: et dum Vertnt terga
illaparmisoperiunt.
a Versicglatini.C.Nam
cum admcenia peruenisi
senr fretiauxiIioTuorum
inhbftesredeunt.
b MoUia.S.Domitad*
mitorum.s»

c HifugHinc.CEtquo
ntam apud mornia rjicu
lofioresset pugna: etquo
nram in sequendo hoftes
acies latev2gantesafuo
ordine difccfferaii t. vn no
eratfacsse inctptum fuftl
nere;
d Datfs habentt.CAa
msslbcurfu.
c Qnialisvbi. C.Noest
cftcomparatio ad propri
am naturamaris:cjuod
obseruatis temponVali
quot hons insiuit.-etaliqt
resiuit:dequa realioloco
difputatum eft-Et Alber
tus magnus oftcndit.qre
nonomnia mariamotie

ipugna fdre vri equ«:ha tim nerj 0mnia quS mo/i
Sirj11?*^^^ *I Horrecager.S.; uenturineodemmommouentur.Sedcomparatmari ve
Aeruuu«eit,j5ita''temvttf^sEur^«atcvitUpC1;atUja ttsmtumesceti;mguossu<SuissttunE adbcwsacrcnuotr
 
Annotationen