Vergilius Maro, Publius; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 396r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0804
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Etbet s£uodedmu3 ccck€vissimtncSta.ApoIlinchdtrcstAmphiaraudss.rcntc.-vbsca
- vicinu mortKjlecognouit. C- NSpugnaaspicerchacnon
dcsent !lln:quiaDdar:sed cu auxiliu aducrsus fata preftarc
tin possic.no vutt (lli mottturo addTe:qm graui9 nos crud*
ancq videnr9:^ cj audim9:exeoergo qd ostcditquantu il
lum amec:facit fide iccirco abire: qra illi auxuiueste no pos
sit. f Prcserttius. S. Efficatius.vchemenn^nadecee ger
roana illicita eria pro fra,i

tris salute tetare. g For*
san miseros mdiora leqjti
tur. S- Ne force posTit iar
toru ordo mutari. C. For
san.mistros meJio.se.N5
anillaomninospepriua
re vulcme illl aio desicics
nihil deincepa tentet.
h Tercfi quaterctj ma i
nu pcussit poS9 hohestu.
S. Quia sola doloris au*
dierarcammihtlquemad
modu fratri poiiitmede*
p:Na paulopost audiet:
aut tu bella ciccoceptucp
excutefoed9. i Hone»
stu.iC Pulchrum.
k Nolachrymis hocte«
pus ait. S. No 6endi sed
subuentecti tepus est.Sta.
Xn matru losolatoe.Accc
sosieub9igne. 1 Coce*
pruqicxcurefocdus.SE.
PJacitu animo pdestina*
mrvcfiat. C- Coceptaqi
cxcu fce.Docccessereme<
diti:quosingFarecer:ame
tolli possit: si fcelici9 ptur^
bet;atq*cocertamine teo
moriorrestatspes^mor
te euadcrc possir.
m Aucior egoaudCdi;
S. Noia in tor dcslneiuia
fccmia cx sc faciuc:ql i trix
tcrminatrsi tn a verbo ve
mut vc ab eo quod est ko
go:& Icctor 8c iectrix fai
ct: dc doceo doctor do*
ctrix. Siaiitavcrbonon
vcneritcomuniasuncna
similicero^ masculma 3c
Jocmiai torexcuc. vthic
cVhjc senaror: hic Sc hcc
"fcalneator. Licet Pceroni a
us viurpaueritbalnesrrij
cc diccs;talc ess: hic Sc hcc
s utftor: scd tuc cu ab au«
' ctoricatci descedit; vt hoc
iqco. Cu aut ab eo vcnst
quod cstaugcoo^autslot
tr aucTrix facitrvt (i dicas
auctor dtuitiarum vel au
ctrixpatrimonrj.
Rcliquit incenam. S!

soIrsestfih'a.Sanesctcndu.v*^^iVarsetatchistoriesua"ed
am dicra variarersed de Vlisle vt etia supra dixim9in sep^rjl
mo tcpoi&nos ratio cedere no sinit. s Bigis ijiTurnus I
albi'3. S- Quones vrjmur noib9 cacu pliirahs nuerirct vnil
volum9significare:ica dicim9 vnas bi'gas:vnas quadngas;.
vnas scalas.Salusti.Hi posttE in vna moenia couenere.
t Romangttirpisosigo.StHocadlaudcAugustiresptdC
C- Romancshrpss origo,

Pergj decettforsan mtseros meltora sequentl
Vtx eatcss lachrymas ocults iutuma profudit;
i? i
Tercgquatercg manuped^rjcusnt honesturrl
Non sachrymishoc tetnpus ajt saturnia, tuno
Accelera:&: fratresiquis modus ertpe morti»
Auttubella cie :conceptumt% cxcutefcedus*
n , r' «
Auaorego audendtrstc exhortata reliqutt
In:erta:ettriui turbatam vul.iere mentis,
O p
Interea reges (ingenn molc latmus
Quadritugovehit curru;cui tempora circuffl
Aurati bis sexradtj fulgenria dngunt^
Solisauispecimen;bigistVturnus inalbte
Bina manu Iato cnspanshaftalia ferro.
Hinc pater a-neas romana: stitpis ortgo:
SydereossagrascIipcoietceksttbusarmtSj
Et suxta ascanius magna; spes altera romae)
JC
Procedut castris tpuracjj in veste sacei ...J
F
Setigcri faetum suis sntonsamcf? bidentem ■)
AttuIit:admonuirt$ pecu?.flagranttbus aris,
Illi ad surgentis couersi Iumtha solis
Dant fruges manibus salsasiet tempora ferrOiV
Ssima notat:pecudi! patedscp altarialibaht*
TumpiusameasstrtCtosicenseprccatur»
s b
Tftonunc solteirt\*eth^cmihiterra precanti:
Quam ,ppter tantos potui^ferre IaborcsJ
Et pateromnipotens :et tu satumia contunx
lam melior iadiua ptecor: tuty inclyte mauors

qd.c^in hacdiciatsturns
essetea fundamctaimm
rtj quibus Roma inde sur
gerepoITct. v Magnc
spes altera. S. MaJcqria
magnavolnc SJIe^unt.
C Spes alccta Rom >Sn£
honulliquidicant Ocero
ne senioiamconfeclLicti
adolescctis Maroiiss car*
rninaaudissct:vfliemt'ter;
qj obstupuiiTetillurh alc^
ra sperri RorrtcappelJairc:
qiiod nucpoccaad Asc»
niurrastulit: &;uregdc.
Naindeluliostfamiiia fu
ttiraaat. x Puracsrin
vestc. S. rmpoluta^im*
puradicit vcstiS: qua fe/i
ftis diebtts ^ti cosueuerat
sacracelebratun'..
V Sctigerifcctasii(<?. SV
Romanomor(JVt.Etce<
sa iungebat foedera pow
ta.Na"Homer. Aliud ge*
nus sacrisicq comcorauit*
Nopter ratinnce!>:q»aic
scetum suis.rtern intonsi
cp bide^te.td eftbreuemt
arihucrna in r^quas vo>
'Iehac finiricel ■isisenilil^
etta aialibus decrescentH
b9sacrificabat.rnreh5ve
roqs.augeTeet cosirmari
volebat: dcminorrlius ec
adhuc crestyt bus imola
bat. z DatfVuges ma
nitf\ S. Scilicctsar&salr
cjbus rebus ^cu]rriasp>
gehant &vic timc.Eranc
autc,pbatiocs:V'rum ect
auimalisaptum sacnTiab
obliquum ctiacultrum n
frotevsq? adcaudaaute
imolatsoneduccrc cosue»
Ucrat^Na hoc ess: qd dicit:
Tcpora fcrrosummano
tantpccudu. a . Estc»
nunc sol testis.S. Bh pri
mo snuocat dcti queoticrf
tem intucs vidic, Na airil
ii ad surgctltem coucrsi Itr
mina sole.Esto aiit mulJ
tivoliittcrtiam esse psoss
na:idcit sir nimi sol tcstis

. Quialicetdedmtctpsilmd^ccdoforsaneTrcIiquitiriccrta, quiaic^uitrc^hcctcrraivtciocutsoncfjntmsacram inteih
o Intereareges. S- Longtr liypbato.Naordo cst.Interca gamus:scdhocno.procedit.-quia scc|ntia vocatiuu haHenc
rcges^ccdn^castris.Cetcracmpp^nthcnmdicTtasutrnec vt:Ettu_Satuni?aIuno.rreTucj;inciitemauors.vndcpcr
csieciipsistuscnTio moJb^cogruat. p Ingcnmolelati* vocatiuucumoiadixisrcaccpiamus.ituhocv^rot n(urrt
ad ntm fccisie transuu. C. Sol.quia omnia videt ad qucrrt
reliqua^oianuminarefctcbantantiqus. b Ethccmihi
terra ptatcm. S. L'cc_ctiam bic posiTtesie vocariuus nant
'AsikrJkCGaest dictu: hsctetta citottstis:acsidrccrrtItali
ca tcrra tcstiscst. C-Terra:qucmihifatalisest. c Qianl
^ptatatos.S-Pro|..erhabctVcetu:quiacstrpostpolitaprf
* »1

nus. S.Pompa:ambitu:nam6hocsgn;ficat. q Bis
sex. C Propterduodccim signazodiacnqriagrag lsmgua
!is diuersashabctvires. r Solisauiinspccimc. $;Vt eci
am inseptimo diximus. Latinus secunduHcsiodumin
K.c»rTiioiT:iy.VIyins 6c Cttcn fihvfuit:qua multa etia Mari
cara dicutsccfm qucnucdiat.Sohs aui sncctme. Na Orctf
loading ...