Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
QEnetcsoS ,

'% Cruda etisem.S.iMo
dodijtjraliasa-udele.
a Etcratespeistoris, S;
JDonatus supssuavultee
coiunctione.Et vc sit epei
xegesis-.adtgit enstm}pJco/t
stas.id estpectoris crates:
vbiceteriussata coplenc.
Ethocestquodaitsupra
Ha.ud multa moratus..
b Amycnfrarrecjidiore.
S. Hi duo duces suntetii
am supra meorathvt nuc
amya casu ge.Ite.Et nuc
tcrt^ palmadiores.vnde
ad terroreppReoijtcapita
religebantincurru.
c Currutfc. 3- Curru se*
ptimus casus est aut dati
uus anticju'' sccfm regula
he sit maior a nto pluralis
d Mocstu mittit. ony tc.
S. NS.turaIitertriste.seue>'
rum quegrsci.OYAassov
dicunr.Mitttt autem soc»
um supramemoratis.Sa
ne onyce - Donatus dicic
autgetile autpatronymi
cu:vt nomc «us^pprium
sit Echioni*\*sed hoc no,p
cedir: ga nec patronymu
cum ijtes exst.Nec onyceS
a qua gete venia t vsqj lea
cti*tst.proprin ergo e.Et
seqns versus erit noniert
Echionin.idest thebana
gloria p_ pyphrasim . N3
Echiomi sun t thebani a re
ge Echioneivn malegda
legaNnomeEchionum.
c MitnTq? genppcridie:
Jg. Penphrasis.hoc estfili
umperidig. f Lycia
tttisios <3c apollinis agris^
S. Vacat <3C nam § masH
iH7ivJ.ilycia>nn3;ApoU
ttais dixit: vt nunc. lyctg
sortes. a Exosum nec
quiccpbella.S.Sicsuprai
imecere manupce:na pef
trasitst ostedit vrgentib5'.
fatis eu ad bella deductsi
tjnecquiccp sempvitare
cupiebat.. h Menorre.
S. ;Nu"c Mencete oriudo
archade suisse intelligim'
Sed habitassecirca argos
nam scrna palus argiuo^
rum :in qua eu didt solitu
piscari.Na hocsignincac
piscose. cui circa nuia lerd
tie aras fuerat. i pau
Kri-cp domus. S.H'c 6c
|c pau|> diam9:na paua
pera vsurpatum est.Sic
Plauc^.paupa est mulier.
Scd hstchodie novtimur.-
ea ern noia. q ablatiuo sirt
gulart in eexeut.si fccmi»
na ex se faciut :ethero clita
iet estalteri9declinationis
cstenonpossunt;vrputa;

Excipitinlatus:3<rqua fata ceserrima crudu
0
Transadsgi t costas: dC crates pe&oris ensem.
yurnus equo deietstu amyc5 fratremcjj diore
'Cogressusjspedeshuhcvensentecurptdeloga:
Huncmucroheferrtjcurruq; abscissa duorurn
Suspenditcapita:3^roratiasangusneportat»
Ille talori tanaincj neci:fortcmc^£cethegum
Tris vno congresJu/cV mccstsi msttit onyte;
Nomen echiohiumrmatriscg genus^peridiet
Hic fratres lycia rhiuos; cV apollsnis agris:
fct iuuenem exgsum neqiiiccjbella menceterA
Arcada:piscosa:cui circu ssumina Iem^e
Ars fucrat:paitperc| domus;nec rtota^potehtii
Munera :condud;acj pater tellure sercbat»
Atvelutiimmiuidiuersis panibusignes
Arente in syluamJcV virgutta son5ts a lwt<K
Aut vhi deciirsu rapido^cle rhontibus altis
Dat sonitu spumosi i*mncs;cV i ejquora currLTi
Qtiisc^ suupt^ulatus iter:n5 segnius ambo
Aenea^srurhuscR ruunt £ prxliamsscnuhc
Pluduat ira sntus:rumputur'nescia vinci
Pedtor^ nuc totts iix vulnera viribus iturS
Murranuhscaiauos cVauorSantsqua sonate
Nomina:gregescJadti! genus omnelatinos:
PrarcipitescopuiojatcJ thgjEhti turbineXaxi
ExcutitjefFuditcst soIo:h5c lora cV iuga subter
Prouoluere rota^aebro sug vngula pulsu
mcita^necdomihi memoru proculcatcqlio^:
iUerueriti hilo^ahsmssqj immahe frcmenti
Occurrif;telumcfe aurata ad tempora torquct*
GHi pergalCamfixo (ietit hastacerebro»
Dexterahcc ttia te graiurri fortissimecrcteti
Eripuitwrhoinecdrj texerc Cupentutrt

iquia ab hoc hespitc sao"c;
hicc^hec hospes dicam9
necesse est.U.uca.Hospcs
inextremis audmit curia
tectis AbhockonerFTjcet
hecIeo.Abhoc]atr6e;hic
o^hacclatro.AbhocfuU
loneMic&hecfuIIo.Ab
hocnepote:hicc^hgcne<
pos.Nam vt neptis dka*
muspsucceslionisidtscre,)
tione admiiTuhi est.Sriess
dum hospica: paupa: lea
.vsurpataapoetis.
k potentu munera. S.
obsequia tj pauptfs diuiej
bus ioco muneru soluut,
1 Arenteinsylua.SER;
froaridam; m Danc
ionitum spumosiamnes
S. BelltT semp incedio c^;
ssumi'nibustcomparat;sic
In sscundojn segerc velci
ticum flamma furenti»
bus austris incidie :auc ra
pidus montanogurgtte
torrens. n Nunc nuc:
G Quasidicat. Etsiaiw
te vterqp furebat: tn om/'
ne illtid comparatione illi
us temporia nihilerat.
o RumptitunG Exnw
miaira.Na ipsa mdsgna/s
tio insiat:6Vmssatto rum/>
pit. p Nesciavincipei
ctora:SER.Hora.pelide;
iiomachu ccdere nescii,:
q Murrauu hic atauos
oVnomina. S.Hoceilcui»
ius nominemaiores oni/>
nes murranidictisunt:<S;
jreges fuerunr. Vt per rcges
cpactumgenus omnela
tinum Scimusenimple*
rumcp solere: vt primiren
gis:reIiquinomen etiam
posTideant: vt apudRo*
manos Augusti vocans;
Apud Albanos Syluii.
Apud psas Arsacidg.-apo?
jgyptios PthoIomei:apct
Athenienscs Cecropide:
Vnde superssun est quod
aitDonatus:debere nos
accip relinceremptum ee
Murranum: duj auos ols
atauosTurnitantu com
memorat: et effcrt laudw
bus maximis.
r Per regesqj actum g^'i
nussomnclatinos. S. Ho
rati.Et nepotum per mc
mores genus omne fa*
lios.de lamo.
6 Nec dominimemoa
tum. SER. Domini im*
memorum.
t D-xtra ncc tua tegra*
iu sottissime cretheu Eri»
puit rur.uccdiitex.cupe
tcm. S. Xta Aenea copa*
tat Turno: vt eu su2«>«
 
Annotationen