Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
€iiddos#

neminc posse-ftatutaVita
fe. a Tots adra.C N5
desiribit solatsj pingit cra
leritate & vehemetia^pug
natiu. b CSuetsjarieB
S.mbellBcoaCt?.
c Pxo se quisoj vW. S .
Pro qualitate virium sutt
arum tssc in quitito tpro se
quisqs viri: 3C deprorrjtt:
tclapharetris,
d Sumanitituropis vL
S. Hemttfichion Ennia »
num: c MemeAeiieg
getiC.rixpuIchemma mi#
sit. S. Vt pffliti £j fecere id
poffls nucnsaiacQpeme
tc. £JTPulchemma: ppa»
tuneK epithecon tntcad
negocium gcincns. Sane
foona vsus e" oeconomta:
Vt dicerec injstirufcu numi
nis profectss eiTe Aencam
ad cmttatisJexcidium.NS
incSgruum fuerat occixss
pacrt bello g se talccwpis»
seconstlium.C.- ;t nw
tem Aenes genitrt-.Opti
mu figinentiitnam amos
pottundereiiugenium ex
#tac:vt rimem ur omncm
viaadrcm persiciendam
■s Vrbiumcg aduCTtcret
ag.nen.S.comravrbem.
e Adcs aVcumtultc. S.
Dculorum sciiicct.Etbo
tla occasiouepuemcad td
vcAeneas possitciuiraK
aspicere. h Immune
tann belli. S. Sine'jomcio
dirnicandl.Naimuriis i
/quenihil psiatrquasisuie
jnuncrtb9 stue muniis,

Tote adeocouerrgacies;omnesi$ latinit':
Omnes dardafisclcmnesiheusacercjj setestus;
Et mesapuseqimm domitot: cV sortis asylas;
Tuscotuq; phalanx:euandriqj arcadis afe;;
C 0
Pro segscg virisumanituntur opumviV
Nec mora necsequses vasto certamine rendiTt-'
Hicmenteaenei genetrix pulcherrima misit
t
Iret vtadmuros.Vrbicj aduerteret agmea
Ociusj&subitaturbaretckdelatinos.
Ille vt vesHgans diuersa g agmina turnumt
Huc atcghucacies arcStuIiuspicit vrbetn
i? i sVv« /.»«~i.
Immunetantrbelliiatcgimpunequietam
Continuopugnaaccenditmaioris imago
Mnesihea^sergerticg vocat:fortecp serestum
'i a4^H "~
Dudores:tumuIuqj capit:quo ccterateucrSt
m
Cocurritlegio:necscut?.aut spiculadensitt
Deponutjcelso mediussiansaggeresatur.
Nequa meis esto didissmora lupiter hac stast

Neu quis ob incceptt? siibitS mihi segntor itp J
i Impunegae. S.Quj Vrbem hodie causam belh'resnaiDsalatint
Jpeciasr dcbuicpcenas lue & r
Ni frenu accipere:8c"di<fto parere fatentur 1
Eruam icVaqua so?o fumStia culmina ponJ:
SciIicetcxpe"ftemIibe«fdumprriia'turno
NostrapatiCrursusqjvelitconcurrerevidtusf
v •
Hoccapufo ciues:ha:cbellt summa nefandi.
Fertesaces^perelfcedusqjreposciteflamis.
Dixerat:atqj animisgitercertantibus omnes
Dant cimeum:densacg ad muros mole ferunt.
Scalgi'mprouiTo;subieu% apparuit ignis:
DiscurrGtasrjadportas:pn'mosc^trucidant,
FerrS altj corquent;&: obumbrata:thera ttfisj
Ipse inter se primos dextrl sub mccnia tendic
Aeneas: magna^incusat voce lanhum;
Testatwi'9tieos;itevsise;acipr^aa cogi;

seproptersced^abrupta;
k Pugne;acceditmaioris
imago. S. Si-ibaudis eir.
I Tumulncfc caput. C:
vt ab oib9videri Sc audu
riposTct: m Necscuta
auc spicula densi deponnc
S. Ex eo $ no n est sacTta
<|uodsitnioleariadtcaui s
vt supraiDesigunttellut^
liastas:^ scutarcclinant.
C.Ntcscuta. Quodpru^
dcdc suituia noita audiea
dus*crat: vt interim cotra
hoiics paraci no essenc.
n Esto. S. Prosit,
o supptter hac stat. S.
id ess: pro nobis religio eit
quakseruntrutuli rupns
sccderibus:nouimus aute
iwetsuisse soederi.E t deos
ali^s Sc Iouis imagine sce
pteripsentiareddi:am.
p Neiquisob incceptS
subita mihi fegnior ito.
S. Tmia psona est ito. sd
esteatic^Iionatureosjvc

sta snbellu eantquasi rcs
suerit antedisposita:nani
hoc dicit repentiim impc*
ariumnulla nobis arf-rat
«loram: sicur paulo poft
Scalgimprouiso subKusi
cjjapparuitignis,
q Causam belluS.Quia
illiceratLauinia.
t ijcilscct expeclem.'C.
Indignatioest: std»amen
no itamdighatunvta iu'«
ftiadiscedat.
s Hoccaputoctuep.S.
Sicut (upen^drances Tur
no.O lano eaput cS^ i-,ois
& ctlctorii c3 maloril. id
•«itprincipium.
t Eosdusq? reposcite ssa
mis.S. Graoitate'sermo
nis declamationipondus
imposuiVna hoc d icit ns/.-
mas soederis vrtis irj.no/
.uemus inc?ndio. Na iiic
ieposcite;5 iuouatcreuo»
■cate.
v Scalg i mprouiso. C.
Summe cnirri prudemig
■^ cdentat^ suit :itaincau
tos scalis prcuemre.Vt ni
■hil.tale sutura opinarenr.-
x Discurrsit AM ad pori
:*as primosq? truddat. S ;
Subaudi improuiso:&
hec simu! pronuncianda
sun t: vt iimul sacsta v.dc
■anttir:quo vehemens vis
lieliica poiSr agnoscJ.
y Iuterpnmos. S.sntei:
auces.:intej pnndpeg.
2 Hgcahcra sosdera rn-)
pi. S.Bs rumpifoedera;
fais^troftis italos fieri: BiS
seinrprelta seuacompdIi\:
Namvaric eandcm rem
iteta-t.Bisautcscederasa*
cta sSt:semel per Ilioneu;
*& pauloante propter siiw
- gulare certamen.
a E\oritur trepidos u™
terdrscordia ciues. CRs.
Hoccuimsacic impr^me
ditatuscalus:nam m re
improuifa.cumconslnca
pieud: tempus nd datur
vnufquisq; ad suum in/
genjumredit.Etvtvaria
sunt ingenia varig onuii"
tur ft-ntenti^,
b Rtserareiubent, S. 'd
cstvoluntrvt lubeochrcj
muemTeren.
c IVaiiuntmmccniare
gem. S* Trahere voJunt.
nam volunras ammieft:
non facti. Trahntautern
i Ujccc v: ;poli;t immiuta
videridii'ctimen.Donat'/
dicit:l'rahunt iunioer.ia
prodiiacerant inmocni'
bus rumonbus suis.
w sudusas vt cumiatnl
 
Annotationen