Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
s PKma vscWa, S. U
«ft pr/mum.
g Etnos.C.Nahicma
xime rone possum^equa*
re hostes.
h Necvero inferior pug
rig nec honore recedes. S**
Jsjecpautiores interimes:
nec mior te cp Aenea co«
mstabitgloriarna occiso'
rn multitudo compensat
noccb tu fugientes interi«
mis. Sane) sciendu in hac
onr orarioe Iuturnaoiy
currere qstionib^taatis.
i prima p/arte fccders
turbasti S- Primaautini
choatia:aut tu prima. na •
post ei?orationeTolora
niustelacontorsit.
I< FalUidea.Cidestcp
«i* dea sts m« tn decipis:
validiiTimaestoratio: pri
mo em demostrat suum
aduenta nihd poiTecofer
• re-serg venire no vt viclo
*lam. vsdeat;sed ipsum vi
ctum post hec demostrat
dn Aeneafugit in eam in
cidisse ignomimSrvt prgss
stet iili mori cjt turpiter W
uere. Nam cu viuos excel
letl.^imos interfics pastiit
sirivltimadedecus accedic
captsuitas vrbis 8C soceri
«fcvxoris.Quenisisuccur
tetit tn cospectu suo accw
dent.Quid autacerbi9n>
fci accidere pot:c$ prebere
sacultate 3c Drar:cj t&re-i
liquis suis.aduersariis vt
lureillu rephendere post
sint.Quidvero magjigno
miniosum:r$;sugereiu ea
■rcgioe vel m qua tottea vl
<storeuaserit.|<X; se Aeneal
sugarura sit pollicitus.
1 N 5 cjuid ago* S - Ay>
gumentuaneceiTario,, _„
m Me vocevocant? c^
Atqui hocnusc^legitn?!
sed autfcaxaTocrioTrco^^
usvov intd/lgimus :;,uc
xnortis e omen qd no ai#
dtvidcre^d minimeoo
curti"t:sic in qrco.Hinc cx-*
audirigemit^.-dVverbAvo ,
cancis visaviri.
o Supat.S.Viuit.vtsu
perat ne 3C vcscis aura,
o Ne nrm dedec* vseng
aspiccret. S. Acsi diceret:
sorcaiXe vmeret ntsi tdeo
voluisiset occnbete;ne4nos
vnftos viderec.
p T-ucnpotiunccorpo
re et armis. S. id est etiam
sepultura caret.nam vt in
Homer.Iegimusde viroa
ru fortiu cadauerib*. erat
inrer hostes grande certaa
me* 1 Dc.maiiedrS

(Enctd06
Quisuejraittantusdiuerra csamor abvrbe?
0
Sicait.addudljrc^amenssubsistithabenis.
Atcj huic in faciem sororvt couersa[ metiibi
Aurigjicursuscp 8£equos&lqraregebar;
Talibus occurrit di(Sis:hac turne sequamur
Troiusienas:quaDtimaviim viAoria padir,
Sunt airj qui tectamanu defendere poisunt;
Ingruit xneas itaIis;K praclia niiTcet;
5 «-»<!< -*
Ct nos sxua manu mittamus funera teucris;
Nec nuero ifejior/pugng nec honore recedei;
Turnus adhjecl*''" "~ . _
******** y% t t*~*+s
O (bror & dudum agnoui: cum prima g arte
F*deraturbast.;tecphxcinbelladedisti;
EtnScnequicqlsallisdeaisedcjsjrioIymjo
DemiiTam tatos voluit te ferre labores.
An fratris miseri IecS vt crudele videress;
Naquidagosautquae spod«fflfortoa salutev
Vidi oculos anteipsemeosme voce vocante '
yt***t*u** n t**Mv
MurrantI:quo no fuerat mihicarior alter \
Oppetere ingentem: tcjingetivulnere vidil,
Occidit inrbel.xfee nostrii dedecus vfens
Aspiceret:teucri potiuntcorpore &arrn«,-l
Excindinedomosridrebusdefuitvnum^ ' i
Perpetiarfdextra nec dracis dicTa rerellam?
Terga',dabo:&:turn5fugteKh3;cterravidebitS'
VscpAdeo neiiori mist^.eTvos o mihsmanes
Este boni:quom'S superis auersa voluntas.
**•> **v*< «{» \ * /*•*•<
Sandaadvosania:atq;istiusinsciacuIpe
Desceda magnorij haud vncp indiga9 a uortj,
Vix ea fatus eracmedios vdatecce g hostes
VetSus equo spumate sages:aduersa sagitta
Sauciusora:tuitcgtmplorans nomtne turnss,
Turne' in tc suprcma salus;miserere morss,
FuImrat^ncasarm(s;summascKminatur
s* r-i
Deieduru arces italum texcidiocjr daturum:
hmCjp fkces ad tecfh volantan tc ora latini:

ds ditsla KFdlatn. S.id cst
. Virrute.Namprorei offi^
cio ipsa rem posuit. oro
Virtutedextram.
t Vsq; adeo ne\nori mi
seruest S.Tacitgqugstii
onioccurrit.
s Superis auersa volun
tas. S. Quia vt supra d»
ximus :don ecviuimus cu
rg sum^supt; diiB p9morte
ad inferos perrinemv,qui
bualemodo comendat.
t Sanifla ad vos antma
C. Quasidicatprgstatin/
nocentem mori :cp nocen
tem viuere.iviaximu au*
iem omniii scelerum y.to
sorti videtetur turpi ter <mt
dere.
v IsimsinsciacuIpg,S.
Vel fuge.Quia fuga gran
de cnmen estapudvirum
fortem;vclrupte socdens
vel Igsei elsgtonisra qua re
sedicit cllt: aiienumpro«
pterfuturasuppliaa.
x Xndignus auorum.S*
Grcca sigura est: Noa eirt
indign^uta re didm^Co*
tragrcriavaSiossGYexpav
Otf .Jid est coronj mdigii?;
y Vix ea fatus erat. C^
sustis ratiouib51 mouehac
ne fugcretrveram si qua I
redubitasset prgseti casu:
«5; nundo socius erunc^g
coufu-mari potuic»

« rmplorans nemine
Turnum. S.ExmuItisre
bus indicatperturbatib'
ncm:cp festsnans venitrc^
per hostes cjtvuliierar9:^
Turnum nomineappel^
Iac:nam cotumelia muo
mine superiorem vocare.
Sic in GeorgicisMatcrjc/
renemacer.cum prsmisiti
sette crudelenomine di*
citrsscur Cotra Aeol9ad
Iunonem ait.Tuuso rea
gihaquid optcs explora*
relabor.
a Tume in ce suprema
salus miscreTetuorum.S'
Omnia qug supra lutur*
na dixentjofato istadiiTol
uit. b Fulminac
Aoiea» armis', SERVL
 
Annotationen