Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
54

, 4 Spoletium Civitatem M. P. XVF.

5 Forum Flaminii Vicum M. P. XVIIT.

6 Helvillum Vicum M. P. XXXH.

; 7. Cal-

\

4 Antomnut juxtd Hieronymi Surh<e, & Petri Bertti editiontt habet M. P. XVIII. In
ssiit vero ejusdent Antonini editiombus , quut vidi , netnpe in Veneta Alexand»i Pagan*ni
1521., in Lugdunenji 1539. habentur . M. P. XIII. Hierosolymitanum vuigata editie-

nit M. P. XX. ita nempe Tribus Tabernis III.

Fano Fugitivl X. .

Spoleto VII-

Sed (i ex tnente Holfienii numerut milliarium, qitet a Tribus Tabernit ad Tahurn Tugitivi
interccdunt, levi immutatione in V corgigatur, evadent M. P. XV. Tabitia Peiningeriana
labet M. P. X VIII. hoc padio.

Adtiue Reeine XI.

Fano Fugitivi II.

Solete (7. Spoleto) V.

L. Holsienitit levi item immutatione hos numerot ita refiituit, pritnum in F/, secundum in
F, ita ttt siat in universum ab Interamha Spoletium usque M. P. XVI. , quam correSlionetn
ex accUrata lccorum dimensione confirmat in laud. Annot. ad p. 635. lin. 55. Tanto tgitur
Viro sponfore non dubitavi M. P. XVI. reponere { qutim prasertim concordare videantur ve-
tufiioret illdt Antonini editionet, in qttibut, fi du<e prioret unitatet , qu<e per errorem Li-
brariorttm soHasse difgrcgata fuerunt, in V qumarium numernm refiituaniur, erttnt itidern M,
P. XVI. Accedit Cluverii ausloritat , qiti iter illud emensut scrisfit . Inter Spoletium , &
Interamnam vulgo hodie incoiis numerantur ntilliaria XII. Casterum re vera sunt miilia

pslTuum justa XIIII. jam vero recentia M. P. XIV. (de recentibut enim milliaribut non

de antiquit Cluverium siripfijje non efi cur dubitemutJ milliaria circiter XVI. antiqua con-
fecrjse quit nesci t ?

5. Ita habetttr in editione Itinerarii Petri Bertii: in altcra Surita XIX. Cum editione
Petri Eertii concordat HierofoJymitanum, fi ex rnente Holfienii in Annolat. ad pag. <5?2,
It. Ant. lin. 10. comrahantur aliqui tn-dliarum ntimeri .. Hanc itaque leslionem pratuli-
tnut i huic enirn Tabula etiam Peutingcriana ab eodetn Holficnio emendata tejiitnonium reddit.

6 Eti locus, qttem etnendavi , v.t cvm lapide nofiro, imo cutn ipsa via Itineraria antiqua
eonveniant . Antonini editionet bab.mt M. P. XXVII. item Tabttl<e: consonat Hierosolymitanutnj
Bgo vevo corruptot numerot pnto^ & sxde ccrruptct, <£? XXXII. refiiiuo boc paflo. Sit forutn Fla-
tninii ubi nunc Casirum Sansli Joannit in Forsiamma, tti resie ex Pcntano de Ansq. Fulgin.
siatttit Holfteniut tn laudatii Annotationibut in Ital. Ant. & in Annot. ad Thesaumtn OrteIiiA.
Ab eo ad Vicum ad Tiniam, five Tupinutn atnnetn fiiutn, qui nunc a veteris operis Ponte,
qtti intcrruptut ibidetn conjpicitur, Ponte Centesimo dicitur, sex milliaria integra sunt, qu<e
pro majori antiquorum tnilljarium brevitate, VIII. nutneranda suvt , ut pr<eferlitn integer nu-
merut M. P. C. evadat ab Urbe ad hunc vicum, quem olim Ad Centesimum disltttn fa-
cile mihi persuadeo , quia Centefimo ab Urbe lapide abesfet , quod hodierna etiatn appcllatio
fefiatttr . Inde Nuctriam M. P. VII. ejse Jcribit Cluveriut Ital. Ant. Itb. 2. Cap. 7. , &
quidvm longifsima ejfe ego , qui ncn setnel illa citatit c~quit etnensut sum , ajsirtnare posjtttn .
Ea vero pro IX. ab aniiquis numerata suijse fne ccntroversia fiiaiuo, ita ut a Fcro Fiatni-
mi Nuceriam ujque sint M. P. XVII. Prcfeclo hunc nutnerutn representarunt olitn Tabula
Peutingerianx , <£? Hierosolymitanum. Pritnat habcnt Nuceria Camellaria XII. Altcrum
C. Nuceria XII. Utrobique excidit quinarius numerus F, quo repcfito evadent M. P. XVII. Nu-
teria vero Helvillutn oiim Svllium, mtttc Sigillo M. P. XF. dfiaste conveniunt Tabula , <£? Hie-
rosolymitanum, in quo corrupte scribijur IVlu. Hellebelloni, pro Mutatio Helvillo , auc Helvil-
lum . Et consirmat Cluverins , qtti iter pertnmsus M. P. XIII. reeentia intercederv tefiatur, quet
proculdubio pro XV. antiquh ccmputanda funt . Tottmi ftoc igitur intervallum ita fiatuo

Foro Flaminii

Ad Centesitmtm M. P. VIII.

Nuceriam Civitatetn M. P. VIIII.

Helvillttm Vicum M. P. XV.

qua cmnia conficiunt M. P. XXXII. Tabulas , & Hiercsolymitattvrtr Icvi negotio mcd.o

conciliavitnus / levicri ccnciliabitnus Antoninutn, in quo , dumtnodo quinarius numertts V. pro-
duslis Cruribus in decujfim X vertatur , ctttr.t itidem M. P. XXXII.y ut prcpcjititmts.

»
 
Annotationen