Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
127

gr&tcre£i nec ctmpliut FELICES tmo IVLIAS FELTCES in*veni *
Una efi apud Grut. p. 1093. 3. nbi legitur quidam MDlLlS
COLOMIA IVLIA FELICI CLASSICA SVESSA . Altera apud
Fabrett. gag. 106. n. 251. ubi eft COL• IVL. FELICI LVCO-
FEKOnenfe: Tertia ibidem n. 252. ubi legitur COLONIAE JVL.
FELIC. PISAVK. Quat etiam conjicio a Sylla Felice yrimum ,
tum ab Julio fuijfie dedu&as , atque idcirco IVLIAS FELICES
audi<vijsie . Scio Dionem lib. LIX. queri siua atate Colonias fiuo
febi arbitrio nominnm catalogos contexere, quum antea nonnife ex
authoritate Senatus id liceret ... Sed de siua id atate exgoflulat«,
Quid his commune cum Nold , atque Capud , quas certo. sicimus
ab Sulla olim dedu&as ? atque idcirco Felices tum has gotijfemum
duas, tum quatuor alias Beneventum, Suejfiam, Lucum Feronia „
dc Pisiaurum apgellatas non absiurde conje&avimus . Nam & hoc
quoque Sulla fielicitati gofiumus adsicribere, quod ha per illum in-
stituta Colonia in> eo febi nomine tanto ogere glacerent . Huc
usque Vir clarissimus, cujus ita mihi arridet de Sullana dedu-
<£lione opinio , uc ab ea ne latum quidem unguem discedere
mihi fas esse censeam .. Et licet in tanta antiquitate nullum
possim ex vetustis Seriptoribus laudatx sententix teflem afferre,
non desunt tamen argumenta, quibus ita rem habuisse manife-
flum fiat . Ac primo, quidem, quum constet ex Appiano lib.

I. CiviL L. Sullam, quum partam sibi armis potestatem, armis
pariter servandam duceret, milites., quorum opera ad tantam
potentiam pervenerat , colonos varias in urbes deduxisse , ut
ogportunis locis disipofeti in ipfeus poteflate continerent Italiam,
verosimile maxime est inter eas : Pisaurum quoque fuisse; nul-
lum siquidem opportuniorem locum , sive ad belli administra-
tionem , sive ad annonx comportationem& Urbis ipsius situs
svadet, & Veteres ipsi docuerunt., Quum enim Catilina adjun-
gere sibi Italiam bello statuisset , M. Aulianum Pisaurum
misit, ut Cicero in Oratione pro Sextio, testatur, qui cives ad
suppetias illi ferendas adhortaretur .... Caesar, ipse, quum Urbe
Roma domicilio Imperii & glorix potiri armis mpliretur, ni-
hil sibi prius faciendum duxit , quam ut Ariminum , Pi-
saurum , Fanum ,, Anconam occuparet ,, ut ipse lib. I. Civil.
scribit ; Quod quum fecisset Cxsar, veluts desperatis rebus sa-
pientissimi Viri Romam reliqu£runt., Cicer..^am. lib. XVI. Ep.

II. Itaque ' quum Cafiar amentid quadam raperetur , & oblitus
nominis atque honorum siuorum Ariminum , Pisiaurum^ Anconam^
Arrstium occupajsety Urbem reliquimus, quam sapienter9 aut quam
 
Annotationen