Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

nAATON-OA!AQN XXV!!!-XXX!V

LTLfUTJTJTJlJlJTJlJ^JlJT^WTJlJlJT-rLrLrLrLnJT-rLfLrLruiJlJl^^

PA bd Kat Tf)be, oit, diretbav ev Ttp aüitp tocn
fä tpuxr] Kat crtopa, Ttp pdv bouXeüetv Kat ctpxe-
J aGat f] qrüctg TrpocfTaTTet, Tf) bd apxetv Kat be-

(TTro^etv. Kat Kaia Taüia aü rrÖTepov cot boKet opotov
Ttp Gettp etvat, Kat troTepov Ttp 6vr]Ttp; r] oü boKet
crot io pev Getov otov apx€tv Te Kat f]Yepoveüetv
TreqruKevat, To be 6vr)Tov apxecrOat Te Kat bouXeüetv;
"EpotYe. TIoTeptp oüv p tpuxü eotKev; AfjXa br), to
ZtoKpaieg, oit f] pev tpuxr] Ttp Getto, To be crtopa Ttp
OvtiTtp. XKOTret bti, etpr], to Keßr)g, et eK Travitov Ttov
etprtpdvtov Tabe f]ptv Supßatvet, Ttp pev Getto Kat aGa-
vaitp Kat vorjTtp Kat povoetbet Kat abtaXuitp Kat aet
tbcauitog Kaia laüia exovn dauitp opotoiaiov etvat
tpuxn, T*P ^ avGptomvtp Kat Gvr]itp Kat avotiitp Kat
noXuetbet Kat btaXuitp Kat pr)benoTe Kaia laüia exov-
Tt dauitp öpotoiaTov au etvat ctopa. exopev Tt napa
Taüia aXXo Xeyetv; to tptXe Keßrtg, tog oüx oüitug
eX&tj OuK eXOpeV.
^ g-j) oüv; Touitov oüitog exovitov dp' OUXt CdupaTt
pev Taxu btaXüecGat trpoctiKet, tpuxr) be au io
Trapaitav abtaXuitp etvat r) eYYÜg Tt Todiou;

M

TTtog ydp oü; 'Evvoetg oüv, etpr], ÖTt, dnetbav dno-
Gavt] ö dvOptotiog, io pev opaiov auToü, io crtopa,
Kat ev bpaitp Ketpevov, o bti vexpov KaXoupev, tp
irpocr)Ket btaXüeaGat Kat btarrtnietv Kat btairvetcrGat,
oÜK eüGüg TOÜTtov oübev rrenovOev, aXX' emetKtog
cuxvov empevet xpovov, eav pev Ttg Kat xctptevTtog
extov To Ctopa TeXeuTrjar] Kat ev Totaüit] topa, Kat
iravu paXa. tyupiretybv Ydp io ctopa Kat TaptxeuOev,
totynep ot dv AtYÜTiTtp TaptxeuGevTeg, öXtYou öXov
pdvet aprjxavov ocrov xpovov. evta be pepr] Tou crto-
paTO$, Kat av aanfj, oaTa Te Kat veüpa Kat Ta TOt-
aüia navTa, bptog, to$ etrog etnetv, aGavaTa ecfTtv, r]
oü; Nat. 'H b^ tpuxn apa, To aetbeg, TÖ et$ TOtouTov
TOTrov ^Tepov otxopevov, Y^vvatov Kat KaOapov Kat
detbf], etg "Atbou tbg aXtiGtog, -rrapa TÖv aYaGov Kat
tppovtpov Geov, ot^ dv Oeog eGeXt^, aÜTtxa Kat Tr] epf)
tpuxr) tieov, auir] be bf] r]ptv r] TOtaÜTr] Kat oüito
netpuKuta aTraXXaTTopevn Toü atopaiog eüGüg bta-
*rr€tpücrr]Tat Kat airoXtoXev, tög tpactv ot rroXXot av-
Gptonot; iroXXoü Ye bet, to tptXe Keßrjg Te Kat Xtppta,
aXXa rroXXtp paXXov tobe exer eav p&v KaOapa dnaX-
XaTTtiTat, pr)bev Tou crtopaTog SuvetpeXKOuaa, die
odb&v Kotvtovoüca aÜTtp ev Ttp ßttp ^Koütra etvat,
aXXa tpeÜYOuda auib Kat auvtiGpottrpevti auir) etg
aÜTrjv, die peXeTtocra det TOÜTO, — Touio b^ oübev

dXXo ecrnv r) dpGtog tptXocrotpouo'a Kat Ttp ovit ie-
Gvavat peXeitotra pabttog* P) oü TouT av etr] peXeiti
GavaTOu; navTarract Ye. OÜKOÜv oÜTto pev exouca
etg TO opotov aÜTf] To aetbeg anepxeTat, To Getov Te
Kat aOavaTOv Kat qppovtpov, ot aqptKopevt^ ÜTrapxet
aÜTr) eübatpovt etvat, tiXavtig Kat avotag Kat qpoßtov
Kat aYpttov eptoitov Kat Ttov aXXtov KaKtov Ttov av-
Gptonettov anr]XXaYpev^, tocnep be XeYeiat Kaia Ttov
pepuripevtov, tog aXrjGtog Tov Xotnov xpovov peia
Ttov Getov btaYOuca; ouito tptüpev, to Keßt]g, P) aXXtog;
YTQ vr) At\ etpr] 6 Keßtig. 'Eav be Y^, otpat,
peptacpevt] Kat dKaOapiog Toü trtopaTog anaX-
^ ^ XaTTr]Tat, die Ttp crtopaTt aet Suvouda Kat Toü-


To GepaTreüouJa Kat dptotra Kat Y&YOIT^upevti ün'
aÜTOÜ, üno T€ Ttov entGupttov Kat pbovtov, totTTe pr]-
bev aXXo boKetv etvat aXr)0eg aXX' P) io (TtopaToetbeg,
oü Ttg dv atpatio Kat tbot Kat mot Kat qraYot Kat Trpog
Ta aqrpobttrta xpn^atTO, Tb b^ TOtg oppaat CKOTto-
beg Kat aetbeg, vor)Tbv be Kat qptXocrotptct atpeiov,
TOÜTO be etGtcrpevti ptcretv Te Kat Tpepetv Kat tpeü-
Yetv, oÜTto br] exouaav otet tpuxnv aüir]v KaO' aÜTrjv
etXtKptvf] aTraXXdgetJOat; Oüb' ÖTTtodTtouv, etpr]. 'AXXa
btetXr]ppevr]V Y€ otpat ürro Tou ctopaToetboüg, o aüir)
r] öptXta Te Kat Suvoudta Toü ctopaiog bta TO aet
Suvetvat Kat bta Tp)V rroXXtiv peXeirtv evenottide Süp-
qruTOv. TTavu Y^. 'EpßptOeg be Y^, dt qrtXe, TOÜTO
otecGat xpp &tvat Kat ßapü Kat Yeto&eg öpaTOV* o br]
Kat exoucra P] Totauir) tpuxü ßapüveiat Te Kat ^XKeiat
riaXtv etg Tov opaiov Tonov, tpoßtp Toü aetboüg Te
Kat "Atbou, tocmep XeYeiat, nept Ta pvrjpaTa Te Kat
Toüg Tatpoug KuXtvboupevr], Trept a br] Kat totpOr) aiia
tpuxtov crKtoetbf) tpavTatrpaTa ota irapexovTat at Tot-
aÜTat tpuxat etbtoXa, at pt^ KaGaptog airoXuOetcat, aXXa
Toü opaTOÜ peTexoucrat, bto Kat öptovTat. EtKog Y€,
to ZtoKpaTeg. EtKog pevTOt, to Keßr]g* Kat oü Tt Y^
Tag Ttov aYaOtov Taüiag etvat, aXXa Tag Ttov tpau-
Xtov, at Trept Ta TotaÜTa avaYKaZovTat nXavctcrGat
btKr)v Ttvouaat Ttig Trpoiepag Tpotprjg, KaK^g oüctig.
Kat pexpt Y€ TOÜTOu nXavtoviat, etog dv Tr) Toü Suve-
TraKoXouGoüvTog Toü atopaToetboüg dmGuptqt iraXtv
evbeQtoctv etg (ytopa.MvuvuwwwMwuwuvtMKAA^^
NAOYNTA) be, tocrrep etKÖg, etg TotaÜTa r]G)i,
ÖTrot' aTT* dv Kat pepeXeir]Kutat TÜxtoctv dv Ttp
ßttp. Ta Trota br] Taüia XeYetg, to ZtoKpaieg;

Otov Toüg pdv Yct^TptpapYtag Te Kat üßpetg Kat rptXo-
croqptag pepeXeiriKOTag Kat pp] bteuXaßtipdvoug etg Td
 
Annotationen