Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1893

Page: 13
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1893/0017
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

(Πίν. 2 και 3).

Τά έν πίνακι 2 κατ' ίχνογράφημα τοΟ ΟίΠίβΐΌΠ στερόθεν της κυρίας στήλης νεανίου ό τελαμών να

Απεικονιζόμενα τεμάχια αγγείου ευρίσκονται έν τη μή συνάπτηται προς τόν κολεόν κατά την προσή-

συλλογη της έν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρείας κουσαν Οέσιν. Κατά την δευτέραν σχεδιογράφησιν

(ϋπ' άο. 3839) και άνήκουσιν άπέφυγεν ό τεχνίτης το σφάλμα. Όμοίως πρέπει

εις άρύβαλλον 1 του σχήματος νά έξηγηΟή και ή ελλειψις της βακτηρίας, έπί της

ΡυιΊ\ν;ϊιι<ι;ΐ6Γ ΒβιΊίηβΓ ναββη- όποιας Οά έστηρίζετο ό γέρων, ώς πρέπει νά κρίνω-

βαιτιΐΏΐαηο; ΤαΓ. VI 510 κατά μεν εκ της στάσεως του σώματος και της κολπώ-

τό ένταΰΟα σνεδιογράφημα. σεως των πτυχών Οπό την οεξιάν μασχάλην. Μετά

Αείπουσιν δ λαιμός μετά της τήν τελευταίαν συμπλήρωσιν τής σχεδιογραφήσεως

λαβής και του στομίου, ώσαύ- έξήρθησαν οιά λευκής βαφής αί στήλαι, ή κόμη

πως αέγα μέρος του ώμου και της κοιλίας καί ο πους. καί το γένειον τοΟ γέροντος, τό πιλίον και ό λόφος

Ή περίμετρος του άγγείου κατά τον ώμον εΐνε 0,32 τοΰ κράνους, ή λαβή του ξίφους καί τά σήματα

μ. Ούτος δε τό έδαφος έχει έρυΟρόν καί κοσμείται ■ της άσπίδος. Ίότε δε μόλις επεβλήθη το γάνωμα

Οπό μέλανος κυματίου. Ή περιθέουσα την κοιλίαν τοϋ" άγγείου, όπερ έν μέρει έπεκάλυψε την λευκήν

παράστασις εινε έπί τοΟ φυσικοΰ έρυθροΟ χρώματος βαφήν , οιεκρίθησαν αί ταινίαι. το πιλίον και τά

τοΟ πηλού καί έν μέρει μεταβαίνει εις τό τοΰ ώμου άνω μεθόρια των φοινικοειδών κοσμημάτων τοϋ

κόσμημα. Απεικονίζεται τόπος ταφής, χαρακτηρι- κράνους όπου άκόμη έλειπαν, δι' έρυθροΟ χρώμα-

ζόμενος ύπό τριών στηλών. Μία εκ τούτων εξαίρεται τος καί διεγράφησαν τά διά λευκής βαφής έξέχοντα

ώςκύριον τήςπαραστάσεως γνώρισμα διά της συμ- μέρη οι έπιγανώσεως" καί ή στενή ταινία ή περί

μετρικής περί αυτήν κατατάξεως των ταύτης προσώ- την μίαν στήλην της όπισθεν πλευράς εΐνε έπιγε-

πων'άριστεοά αέν ί'στανται δύο νέοιπολεμισταί,'δε- γανωμένη. Δεν εΐνε σαφές άν ο στέφανος έπί τοΰ

ξιά δε γέρων καί όπισθεν αύτοΰ νεαρός ίππεύς,όστις έδάφους διεχαράχΟη άπλώς έπί τοΟ φυσικού έρυ-

όοηγεΐ τον Ί'ππον έκ του χαλινοΟ. Ό συνδυασμός δε θροΟ τοΟ έδάφους ή άν έχρίσΟη καί διά βαφής. ΤοΟ

της κυρίας παραστάσεως μετά της παρακείμενης ώμου τό κόσμημα συνεπληρώΟη μετά την έπί-

έπιφανείας καί τών δύο αυτής στηλών γίνεται διά θεσιν τοΰ λευκοΟ και προ τής τοΟ Ιρ\)0ροΟ, έπομέ-

μεσολαβήσεως τής πρώτης άριστερόΟεν μορφής, νως συγχρόνως προς τήν έπιγάνωσιν τοΰ άγγείου.

ήτις εΤνε μεν ολίγον προς τάριστερά έστραμμένη, Προς μυΟολογικήν τής παραστάσεως έξήγησιν

άλλά περιβλέπει προς τά δεξιά. ούδεμίαν βλέπω άφορμήν, πρέπει δε νά έκλάβωμεν

Ή παράστασις διεχαράχΟη πρώτον έλαφρώς διά αυτήν άπλώς ώς συνήθη έκ τοΟ βίου σκηνήν. Τόν

λεπτής σμίλης. Κατόπιν διεγράφη το σχεδίασμα νεκρόν, όστις ήτο πολεμιστής, πενΟοΟσιν ό γέρων

καθόλου καί έσωτερικώς διά γανώματος πολύ άνοι- πατήρ καί οί εταίροι. Εκείνος μεν τήν δεξιάν έμ-

κτής βαφής, ήτις έν μέρει παρηκολούΟησε τάς έγ- βάλλει εις τήν κόμην θρήνων, δύο δε έκ τούτων

κεχαραγυ,ένας γραμμάς τοΰ πρώτου σχεδιογραφή- ύπό λύπης κλίνουσι τήν κεφαλήν προς τά κάτω.

ματος,άλλ' έπεξέτάθη και πολύ μερικώτερον.Τέλος Μόνον ό προς άριστεράν πολεμιστής δεν φαίνεται

ήκολούΟησεν ή διά μέλανος γανώματος σχεδιογρά- συμπάσχων, άλλά μάλλον περιεργίαν έκφράζει διά

φησις, ήτις όμως πολλάκις έξήλΟε τών πρότερον δια- τοΰ βλέμματος, όπερ συμφωνεί προς τήν ιδιότητα

γραφεισών γραμμών. Έξ ού προήλΟεν ώστε τοΰ άρι- τοΰ μεσολαβοΰντοςπροσώπου,ήν άπεοώσαμεν αύτώ

προηγουμένως. Έκ τών πολλών στηλών Οά ήδύ-

Τό καΟ'ϊ;|Αί; φρονοϋιχεν δτι τό άγγεϊον τοϋ σ-/^|χατος τούτου εΓνε νατό τις νά είκάση ότι ή παράστασις μεταφέρει

λήκυθος καί οΰνί άρύδαλλος, ώς αποδεικνύει και 'η ενεπίγραφος λτίκυ- > ~ ι . ι« ι ν ι ϊ ι

η„, . , \ » ,..„,. , * * " 1 ,,Λ , ηυ,ας εις πεοιον αανης, αλλ ισως σημαίνεται οι

0ος του Διοτνσιου Αηααΐΐ 1831, πίναξ ϋ. 2. πρβλ. καί \νυ1ΐ0Γ5 , , I »

Αΐΐι. Μϊιιίι. XVII σελ. 434 καί I. Κ. Δ. Μ. αυτών άπλώς πολυάνοριον ή τάφος οικογενειακός^
loading ...