Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1893

Page: 35
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1893/0028
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
35

ΔΥΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ

36

5.

Στήλη άνωθεν *αί κάτωθεν ήκρωτηριασμένη.
Πλάτος αύτής 0,56. Απόκειται έν τή αύλή Απο-
στόλη Σαββατοπούλου.

ΟΣΣΩΤΙΩΝΟΣΧΑΙΡΕ — ας Σωτίωνος χαίρε.

. .V ■ .· 6. V '

Στήλη ήκρωτηριασμένη μετά άετωματίου, κά-

τωθι τοΟ οποίου υπάρχει ανάγλυφος κλάδος μυρ-
σίνης και υπ' αυτόν κυμάτιον. Μέγιστον υψος αυ-
τής 0,35 μ.,πλάτος 0,45.Τά γράμματα προέχου-
σιν άναγεγλυμμένα εντός κοίλης ταινίας, ώς και έν
άλλαις εκ τοΟαύτοΟ τόπου έπιτυμβίοις έπιγραφαΐς.

ΑΛΚΕΤΑ ΧΑΙΡΕ Άλκέτα χαίρε
Μην'ι Ίουλίο) 1892

Ανδρέας Ν. Σκιάς

ΔΥΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ

(Πίν. 8)

Δύο έκ πολλού γνωστά αττικά ανάγλυφα , ών
τό μεν έκ ΡαμνοΟντος προερχόμενον έγένετο κτήμα
τής έν Μονάχω Γλυπτοθήκης, το δέ άνευρεΟέν κατά
τάς έν τή Άκροπόλει άνασκαφάς αποτελεί νυν εν
των κυριωτέρων κοσμημάτων τοΟ έπ" αύτής Μου-
σείου, δέν ήρμηνεύΟησαν άχρι τοΰδε προσηκόντως.
Τό δεύτερον τοΰτο, τό έν Αθήναις άποκείμενον,ούτι-
νος παρέχομεν πιστήν φωτοτυπικήν εικόνα έν τω 8 ".'
πίνακι, έδημοσίευσεν Ό ΒοΙιϋηο ύπ' άρ. 57 έν τοϊς
ΈΛΛηνικυΐς άναγλνφοιο, 1, δούς άπλώς έρμηνείαν
τινά αύτοΟ καΟ' ύπόθεσιν. Έν τή παραστάσει δη-
λονότι τής μιας έκ των δύο γυναικείων μορφών,
ήτις τον μεν δεςΊόν βραχίονα ίκανώς έπι τά πρόσω
προβάλλει, τον δε άριστερόν προς τά οπίσω και
ύψηλά άνατείνει, ένόμισεν ότι αναγνωρίζει γυναίκα
κλώΟουσαν, την εϊκασίαν του δε ταύτην ένίσχυε
και ή έν τω ούτως όνομασΟέντι τότε άνδήρω τής
Εργάνης Αθήνας άνεύρεσις τοΟ κομψού άναγλύ-
φου. Εν τούτω δέ άπαξ σφάλεις ήστόχησεν έπειτα

συμφωνεί κατά πάντα προς τό του προίτου εκδότου, πλην ότι γράρ.-
ματά τινα 3έν Οπάρχουσι πλέον επί του λίθου άποκρουσΟε'ντα, ώς φαί-
νεται, κατά ένοικοδόμησιν αύτοϋ.

4 Παρά τω ν. 8ν[)β| υπ' άρ. 5691.

και τής ραδίας συμπληρώσεως τής αμέσως ύπό το
άνω γεϊσον έπί του έδάφους του άναγλύφου κε-
χαραγμένης ποτέ έπιγραφής, έξ ης μόνον τά δύο
τελευταία γράμματα Η Ρ διεσώθησαν. Ό χώρος
άπό τοΟ Η μέχρι τοΟ άποκεκρουσμένου τεμαχίου
τοΟ μαρμάρου Οά έξήρκει προς παν άλλο γράμμα
πλήν τών Γ Τ ίσως δέ και του Π ή Υ. Τολμηρά
επομένως δέν Οάήτο ή συμπλήρωσις Δ Η Μ Η Τ Η Ρ
και ή ερμηνεία τών δύο γυναικείων μορφών ώς
παριστανουσών ούχί τάς δύο τοΟ Κέκροπος θυγα-
τέρας, αλλά τάς δύο έλευσινίους θεότητας. "Οντως
δέ ασφαλέστατα δύναται ν' άποδειχΟή ότι ή ερμη-
νεία αύτη εινε και ή μόνη ορθή.

Μεταξύ τής αριστεράς γυναικός και τής άποκε-
κρουσμένης πλευράς τής πλακός διατηρούνται δύο
σφόδρα βεβλαμμένα λείψανα τρίτης τινός μορφής.
Τό κατώτερον τούτων έξέλαβεν ό δοΐιϋιιο ώς τό
ιιιρί^ρα.^.[ΐ.α. τής ράχεως μορφής τίνος γονυπετού-
σης ή κυπτούσης, σιωπά δ' έντελώς περί του δευ-
τέρου λειψάνου, όπερ έγγύτατα ύπό τον δεξιόν τής
γυναικός βραχίονα κείται. Ακριβεστέρα όμωςπαρα-
τήρησις δεικνύει ότι τό κατώτερον έκεϊνο λείψανον,
όπερ διατέμνει ολίγον τό ίμάτιον τής γυναικός,
loading ...