Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1893

Page: 63
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1893/0044
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
63

ΚΥΠΡΙΑΚΑ

64

άνάγνωσις αύτη παρέχη άποδεκτόν νόημα. Δέν εΐνε κανί,ω, δπερ έκλαμβάνει ώς δωρικόν τύπον του

δ1 δμως ουδαμώς άπίθανον πράγμα εν συμβολαίω, λεκάνιον, ό δέ ΗοΩΊηαηη 4 ώς όνομαστικήν Εα2-

οΐον το προκείμενον,νά καθορίζηται ή ενοχή οχι μό- κάνιο κυρίου ονόματος συγγενούς προς τό ρήμα.

νον του αμέσως ·κροςίγί]σοντος βλάβην εις τά συμ- ΡεΛκω. Ήμεϊς νομίζομεν δτι άφοΟ εν τη κυπριακή

φέροντα του συμβαλλομένου, άλλα και εκείνου, διαλέκτω τό ε συχνάκις παρίσταται εις α τετραμ-

δστις ήΟελεν ώφεληθή έκ τούτου" ώς λ. χ. έν τη μένον προ τοΟ Λ 5, ουδαμώς άπίθανον θα ήτο νά

προκειμένη περιπτώσει νά όρισΟη δτι έάν Ό άρχων δεχθώμεν δτι ή λέξις αυτη παριστά κατά γενικήν

του Ήδαλίου άφαιρέση πάλιν τάς άναγραφομένας έπίθετον παρηγμένον έκ του ΨεΛχάγος, ώς έκα-

γαίας και παραχωρήση αύτάς εις άλλον, άμφότε- λεΐτο κατά τον 'ΤΙσύχιον6 δ Ζείχτταρα Κρίσιν,σΎ\-

ροι δ τε άρχων και ό επί ζημία του πρώην κυρίου μαΐνον δέ ιερόν τι του ΟεοΟ τούτου ή μηνά τινα έκ.

ωφεληθείς εΐνε υπόχρεοι εις άπο'ζημίωσιν. Ή δ' έν της κατ' αύτον αγομένης εορτής 7 λαχόντα τό

τη προτάσει ώ έ£ όρνζτ\ δοτική της άναφορικης όνομα. Αμφότερα άρμόζουσι κάλλιστα προς τό

αντωνυμίας δύναται κάλλιστα νά δηλώση τήν πε- καΟ' δλου νόημα της έπιγραφης, έν ή φαίνεται δτι.

ρίπτωσιν, καΟ' ήν ή άποστέρησις των παραχωρη- περιέχεται απολογισμός τις χρημάτων πιθανώς

Οεισών γαιών ήθελε γείνει χάριν τρίτου προσώπου . ιερών.

*Ι4 εις τον ηθικόν συνένοχον έπιβαλλομένη αύτη Ή ύφ' ημών προτεινομένη άνάγνωσις αύτη κα-

άποζημίωσις πιστεύομεν δτι δέν εΐνε ανεξάρτητος θίσταται ετι πιθανωτέρα και έκ τούτου, δτι έν τω

της εις τον αύτουργόν έπιβαλλομένης, πολύ δέ έπομένω στίχω άναγινώσκεται άσφαλώς Άφροάί-

μάλλον πιθανώτερον φαίνεται δτι άμφότεροι εΐνε ές σωα, δπερ έξ άπαντος δέν εΐνε δνομα κύριον, ώς

ίσου υπόχρεοι διά τήν αύτήν άπο'ζημίωσιν,ο δέ οι- νομίζει ό Μβίδίβι·, άλλά μάλλον όνομα μηνός ή

καιουχος δύναται νά είσπράξη αυτήν άδιαφόρως και δχι άπιθανώτερον δνομα εορτής κατά πληθυν-

ειτε παρά τοΟ ένός είτε παρά τοΟ ετέρου τών ύπο- τικήν δοτικήν κείμενον, καίτοι έν ταΐς κυπριακαΐς

χρέων. έπιγραφαΐς ουδέν υπάρχει ασφαλές παράδειγμα, έν

ω ή μονόφθογγος προφορά τοΟ ου παρίσταται έν τη,

Έπί κεκολοβωμένης έπιγραφής πληρέστερον έκ- γρ<*φη δι' άπλοΟ ο 8.
δεδομένης τό τελευταϊον παρά ΜβϊδΙβί' (έ'νθ. άν.

σελ. 162) και ΙΙοίΤιηαηη (έ'νθ. άν. σελ. 82 αριθ. Τοιαύτη δοτική ίσως κείται και έν έτερα κυ-

160) άναγινώσκεται έν στ. Β: να Ια Ιία ηί ο β πριακη έπιγραφη έκδεδομένη τό τελευταϊον ύπό

1(0 — ο ηα ιηο . . . . , ένθα έπειδή το δυσεςη- ΗοΓΓιτιαηη (ενθ. άν. σελ. 59, άριΟ. 109), ενθ α ν ο-

γητον β 1(0 2 άπαντών προσέτι δις έν τοις έπο- μίζομεν πιθανώτερον νά άναγνωσθη έν στ. 5 : έαοί

μένοις στίχοις διακρίνεται ευκόλως ώς ιδιαιτέρα πάθην ή κασι,γνητο[ι)(: ή παί[σί] άντί τταθ~\τ (>}

λέξις, τά προηγούμενα να Ια !<α ηϊ ο πρέπει νά παθέν) ή καΰΰγνήτος ή παϊ[άα], ώς άναγινώσκε-

έκληφθώσιν ώς πλήρη λέξιν άποτελοΰντα, έκτος ται νυν. Τό πάθην έκλαμβάνομεν ώς αίτιατικήν

έάν ύποπτεύση τις δτι έλλείπουσι γράμματα έν τοΰ' ή πάθη.
αρχή, δπερ ήκιστα φαίνεται πιθανόν. Τήν λέξιν

ταύτην ό μεν Οθοο1(6 3 άνέγνω άμφιβάλλων Ρ.Ια- Ανδρέας Ν. Σκιλς

' Παραδείγματα όμοιας χρήσεως έ? επιγραφών παρεΟέσαμεν έν
Έφημ. Άρχ. 1890 σελ. 181.

2 Ή 6πό ΜοίίΙοΐ' προταθείσα άνάγνωσις έγω εΐνε λίαν άμφίβο-
λος.

3 ΟοΗίΙζ, 8απιπι1υη5 (I. £. ΌΙ. I σελ. 37.

* "Ενθ. άν. σελ. 83 χαί 133.
;ι ΙΙοίΓιιιαπιι σελ. 133.

* Έν λ. Ρελχ_άνος. Ωσαύτως χαί έπί νομισμάτων της Φαιστού

ΡεΛχάνοζ- Ι'δε 8νοΓθΐΐϋ5, Νιιηιίδπι. άβ Ια Οι·δΙβ αηο. σελ. 259,.
άριΟ. 29-31.

7 Πρβλ. ΒαΙΙ. άβ ΟΟΠ'. ΙιεΙΙ. XIII σελ. 61 : θεοδαισίοιο και.
Βε.Ιχανίοίς ΜοιιυηΐβΐιΙί αηΐίοΐιϊ I σελ. 98, άριθ.δδ : Ρ]ιΛκάτΙ[οκ].

8 Έν τη υπό Τσοΰντα (Έφημ. Άρχ. 1892 σελ. 66) έκδεδομένη
αρχαϊκή έκ Μυκηνών έπιγραφη κείται ιδσι γονεναι- έπί δέ άττικοΰ.
αγγείου ΙΜοιιυηι. ιΙβΙΙ. ΙιΐδΙ. VI 22, Υν*ίβηβι· νοιΊβ5βΙ)1. Α. 8).
Φ Ο Ν I Χ ί άντί Φοίνιξ.
loading ...