Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 2-3.1997

DOI issue:
Recenzje, repliki, komunikaty
DOI article:
Kuczman, Kazimierz: Uwagi o wybranych obrazach z kolekcji Lankorońskich
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20616#0165

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Folia Historiae Artium
Seria Nowa, t. 2-3 (1996/1997)
ISBN 83-86956-26-7
ISSN 0071-6723

Kazimierz Kuczman

Uwagi

O WYBRANYCH OBRA2ACH Z KOLEKCJI LANCKOROŃSKICH

Otrzymanie w roku 1994 przez Zamek Królewski na
Wawelu części rodzinnej kolekcji Lanckorońskich, któ-
rej trzon stanowią 84 obrazy z wieku XIV—XVII (w zde-
cydowanej większości włoskie), postawiło przed wa-
welskim muzeum statutowy, a zarazem moralny obo-
wiązek opieki nad darem: konseiwacji dzieł, ich udo-
stępnienia w ekspozycji zamkowej oraz naukowego
opracowywania, w pierwszym, głównym etapie sfinali-
zowanego katalogiem. Obowiązkiem wawelskiej insty-
tucji jest również informowanie zarówno środowisk na-
ukowych, konserwatorskich jak i ogółu społeczeństwa,
któremu dar został przekazany, o postępie prac nad
kolekcją1. Wybrane obrazy, namiot turecki, prywatne
pamiątki po Karolu Lanckorońskim i część rysunków
Jacka Malczewskiego zostały już udostępnione z począt-
kiem 1995 roku na czasowych wystawach, pojawiły się
też publikacje omawiające dar2.

Przed wprowadzeniem obrazów do stałej ekspozy-
cji wymagana jest ich konseiwacja, do której przystą-
piono z początkiem 1995 roku, a która przebiegać bę-
dzie w dwóch etapach. Ukończenie odnawiania pierw-

1 Artykuł niniejszy, napisany z inicjatywy Profesora Lecha Kali-
nowskiego, jest rozwinięciem fragmentów sprawozdania z prac nad
kolekcją: K. Kuczman, Prace nad wawelską częścią kolekcji Lanc-
korońskich (I) (Studia Waweliana, 5, 1996), s. 203-208.

2 Z obszerniejszych, zamieszczonych w naukowych periodykach,
wypada wymienić: K. Kuczman, Dar rodziny Lanckorońskich dla
Zamku Królewskiego na Wawelu (Biuletyn Historii Sztuki, 47, 1995),
s. 153—157; Tenże, The Lanckoroński Collection in the Wawel Royal
Castle (Folia Historiae Artium, S. N. 1, 1995), s. 135-144 (tamże wy-
mienione publikacje związane bezpośrednio z wystawami); J. Mi-
ziółek, The Lanckoronski Collection in Poland (Antichita Viva, 31,
1995 / nr 3), s. 27—49; Tenże, Toskańskie malarstwo cassonowe z
kolekcji Karola Lanckorońskiego w zbiorach Zatnku Królewskiego na
Wawelu. Studium wstępne (Studia Waweliana, 6, 1997, w druku)

3 Skupieni w firmie „Artisan” Jana Kosteckiego: Anna Bączkow-

ską, Urszula Chojkowska, Barbara Jaskowska, Zofia Kaszowska, Anna
Kostecka (kierownik), Grzegorz Kostecki, Maria Otłowska, Justyna
Wyszkowska, Danuta Zdarewicz, Jan Zdarewicz. Nad przebiegiem

prac czuwa komisja złożona z przedstawicieli Zamku Królewskiego

szych trzydziestu dziel powinno nastąpić w roku 1998.
Dotychczasowe prace konserwatorskie, prowadzone
przez zespół składający się w połowie z konserwato-
rów wawelskich3, były opłacane w części przez Funda-
cję im. Lanckorońskich, głównie jednak z budżetu mu-
zeum. Dzięki kolejnej dotacji, z Ministerstwa Kultury i
Sztuki, z końcem 1996 roku ukończono odnawianie sie-
demnastu obrazów. Dzieła przeznaczone do konseiwa-
cji w drugiej kolejności poddawane są obecnie bada-
niom fizyko-chemicznym na Wydziale Konsewacji i Re-
stauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP, co stało się moż-
liwe po uzyskaniu środków finansowych z Getty Grant
Program4. Zarówno badania, jak też finalny efekt odna-
wiania może w niektórych przypadkach decydująco za-
ważyć na ocenie wartości artystycznej obrazów, ustale-
niu ich atrybucji i sprecyzowaniu datowania.

Prace nad naukowym katalogiem prowadzone są
przez dr Marię Skubiszewską5 i dr. Kazimierza Kucz-
manaó Autorzy przeprowadzili już podstawową kwe-
rendę w zagranicznych bibliotekach", powiększając do-
tychczasowy zestaw bibliografii dotyczącej wawelskich

na Wawelu, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w odbiorze pierwszej partii odnowionych obrazów
brał również udział przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Wypada nadmienić, iż równocześnie odnawiane są akware-
le i rysunki Malczewskiego przez Anitę Bogdanowicz i Krystynę Daj-
nowicz z Pracowni Konseiwacji Papieru Biblioteki Jagiellońskiej.

4 Badania rentgenologiczne, w podczerwieni i w ultrafiolecie,
prowadzą dr Maria Ligęza i dr Jan Rutkowski, badania pigmentów -
Paweł Karaszkiewicz.

5 Dr Skubiszewska, były pracownik Działu Malarstwa Państwo-
wych Zbiorów Sztuki na Wawelu (obecnie Zamek Królewski na Wa-
welu - Państwowe Zbiory Sztuki), jest autorką katalogu obrazów
włoskich w muzeum wawelskim, zgromadzonych głównie przez Le-
ona Pinińskiego; zob.: M. Skubiszewska, Malarstwo włoskie w
zbiorach wawelskich, Kraków 1973-

6 Kierownika Działu Malarstwa i Rzeźby Zamku Królewskiego na
Wawelu.

7 Pragnę podziękować Pani Profesor Karolinie Lanckorońskiej za
przyznanie mi trzymiesięcznego stypendium w Londynie (1996), co

161
 
Annotationen