Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 2-3.1997

DOI issue:
Recenzje, repliki, komunikaty
DOI article:
Moczulska, Krystyna: O łasicy po raz wtóry: Kilka uwag na temat ikonografii obrazu "Sybilla delficka" pędzla Hermanna tom Ringa
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20616#0175

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Folia Historiae Artium
Seria Nowa, t. 2-3 (1996/1997)
ISBN 83-86956-26-7
ISSN 0071-6723

Krystyna Moczulska

O ŁASICY PO RAZ WTÓRY*.

KILKA UWAG NA TEMAT IKONOGRAFII OBRAZU SYBILLA DELFICKA

pędzla Hermanna tom Ringa

W obszernym i opracowanym z godną podziwu sta-
rannością katalogu towarzyszącym wystawie „Die Ma-
ler tom Ring”, prezentującej prace Ludgera st. tom Rin-
ga i jego synów Hermanna i Ludgera ml., otwartej 1
września 1996 w Wesfalisches Landesmuseum flar Kunst
und Kulturgeschichte w Monastyrze1, zatrzymał moją
uwagę komentarz do obrazu Hermanna tom Ringa przed-
stawiającego Sybillę Delficką2. Obraz ten (ryc. 1) jest jed-
nym z dziesięciu wizerunków Sybill, które w połącze-
niu z pięcioma wizerunkami tzw. pogańskich proro-
ków umieszczone były w katedrze Św. Pawła w Mona-
styrze. Każdy wizerunek opatrzony został tekstem prze-
powiedni o Narodzinach, Męce i Zmartwychwstaniu Je-
zusa Chrystusa dla zbawienia ludzi zaczerpniętym głów-
nie z wydanych w roku 1465 Divinae Institutiones Lak-
tancjusza (ok. 300 po Ch.), a także z Oracula Sibyllina
spopularyzowanych dzięki drukowi z 2. połowy XV
wieku. Hermann tom Ring namalował serię tych obra-
zów około roku 1570 wzorując się na zamówionych do
tego samego kościoła obrazach pędzla ojca, datowa-
nych na rok około 15403. Ważną innowacją wprowa-
dzoną przez Hermanna były atrybuty, którymi wzboga-
cił poszczególne wizerunki.

Sybiłla delficką ukazana w pól postaci jakby w oknie,
na tle wnętrza pokoju, w lewej ręce ułożonej na para-
pecie trzyma, jak należy się domyślać, zwój z przepo-
wiedniami. Tekst jednej z nich: „CHRISTUS NASCETUR
ABSQ(UE) MARIS SEMINE DE FEMINA NOMINE MA-
RIA” (Chrystus narodzi się bez nasienia męskiego z ko-
biety o imieniu Maria) widoczny jest poniżej parapetu.
Obok prawej ręki, którą wieszczka podtrzymuje brzeg
płaszcza, w części narożnej parapetu umieszczone zo-

* Zob. K. Moczulska, Najpiękniejsza Gallerani i najdosko-
nalsza galee w portrecie namalowanym przez Leonarda da Vinci (Fo-
lia Historiae Artium, S. N. 1, 1995), s. 55-86. Pragnę podziękować dr
Małgorzacie Sobieraj za wskazanie mi obrazu Hermanna tom Ringa
zanim otrzymałam katalog wystawy.

1. Hermann tom Ring, Sybilla Delficką, ok. 1570. Monastyr, Skarbiec
Katedralny (wg Die Maler tom Ring, II, s. 289)

1 Die Maler tom Ring, I-II, hrsg. A. Lorenz, Munster 1996.

2 Tamże, II, nr kat. 27, s. 288; obraz jest własnością Bayerische
Staatsgemaldesammlungen w Monachium, nr inw. 4641.

3 A. S m i t s, Zu den Zyklen mit Sibyllen und heidnischen Prophe-
ten von Ludger d. A und Hermann tom Ring [w:] Tamże, I, s. 77-87.

171
 
Annotationen