Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Hrsg.]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Hrsg.]
Folia Historiae Artium — NS: 2-3.1997

Seite: 198
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1997/0202
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Bibliografia prac Piotra Krakowskiego

Bibliografia zestawiona jest w układzie chronologicznym; w obrębie lat zachowano alfabetyczny porządek tytułów.
Cykle artykułów w czasopismach potraktowano łącznie. Przedruki artykułów i wznowienia książek są wzmianko-
wane tylko przy I wydaniu; jako osobne pozycje odnotowano natomiast wydania zmienione i uzupełnione. Nie
uwzględniono prac pozostawionych w maszynopisie jeżeli ich edycja nie została jeszcze podjęta.

1954

1. ( podpisane inicjałami P. K.), O scenografii w PTZO [Państwowym
Teatrze Ziemi Opolskiej], w: Od „Sztormu ” do „Młodej Gwardii ”,
Opole, 12 s. nlb, 13 ił. (przedruk w: 40 lat Teatru w Opolu,
1945-1985, Opole 1985, s. 32-34)

1957

2. O zlej sztuce, „Zdarzenia”, nr 19, 15 IX, s. 5, 3 il.

3. (podpisane inicjałami P. K.), Polski malarz z Londynu. [Wystawa
Marka Żuławskiego w „Zachęcie”], „Zdarzenia”, nr 12, 28 VII, s.
5, 1 il.

4. Pomnik nagrobny ks. Ostrogskich, „Studia Renesansowe” 2, s. 263-
302, 16 il.

5. Widmo z „ Wesela (Szkic o Ludwiku de Laveaux), „Sztuka i Kry-
tyka” 8, nr 3-4 (31-32), s. 278-287, 4 il.

6. (z Adamem Kotulą), Współczesne malarstwo belgijskie (Wystawa
w Pałacu Sztuki), „Zdarzenia”, nr 29, 24 XI, s. 8, 2 il.

1957- 1958

7. (z Adamem Kotulą), ABC sztuki nowoczesnej, „Zdarzenia”. 1. (nr

I, 12 V, s. 10); 2. Impresjonizm, neoimpresjonizm (nr 2, 19 V, s.
10); 3- Symbolizm; Grupa Pont-Aven; Syntetyzm (nr 3, 26 V, s.
10); 4. Grupa Nabis; Fowizm (nr 4, 2 VI, s. 10); 5. [artykuł ozna-
czony jako nr 4] Ekspresjonizm (nr 5, 9 VI, s. 8); 6. [artykuł
oznaczony jako nr 51 Grupa „Die Brucke” (nr 6, 16 VI, s. 10); 7.
[artykuł oznaczony jako nr 51 Grupa „Der Blaue Reiter” (nr 7, 23
VI, s. 8); 8. Kubizm (nr 8, 30 VI, s. 8); 9- [Kubizm] (nr 9, 7 VII, s.
8); 10. Kubizm (nr 10, 14 VII, s. 8); 11. Kubizm analityczny (nr

II, 21 VII, s. 8); 12. Kubizm analityczny. Kubizm hermetyczny
(nr 12, 28 VII, s. 8); 13- Grupa „Section d’Or”; Kubizm syntetycz-
ny (nr 13, 4 VIII, s. 7); 14. Futuryzm (nr 14, 11 VIII, s. 8); 15.
Futuryzm (nr 15, 18 VIII, s. 8); 16. Futuryzm (nr 16, 25 VIII, s.
8); 17. Futuryzm (nr 17, 1 IX, s. 8); 18. Futuryzm (nr 18, 8 IX, s.
8); 19- Futuryzm (nr 19, 15 IX, s. 8); 20. Taktylizm; Aeropiktura
(nr 20, 22 IX, s. 8); 21. Wortycyzm (nr 21, 29 IX, s. 8); 22.
Puryzm (nr 22, 6 X, s. 6); 23. Puryzm (nr 23, 13 X, s. 8); 24.
Malarstwo metafizyczne (nr 24, 20 X, s. 8); 25. Dadaizm (nr 25,
27 X, s. 8); 26. Dadaizm (nr 26, 3 XI, s. 8); 27. Dadaizm (nr 27,
10 XI, s. 8); 28. Dadaizm (nr 28, 17 XI, s. 8); 29- Surrealizm, (nr
31, 8 XII, s. 8); 30. Surrealizm (1958, nr 1, 5 I, s. 6); 31- Surrea-
lizm (nr 3, 19 I, s. 7. Artykuł kończy się adnotacją c.d.n.). Wszyst-
kie odcinki są ilustrowane

1958

8. „Konsekracja”Spychalskiego. [Wystawa w Warszawie], „Życie Li-
terackie”, nr 44 (354), 2 XI, s. 8, 1 il.

9- (z Adamem Kotulą), Od skrzydlatych abstrakcji do krajobrazów
organicznych. [O TeresieRudowicz] „Życie Literackie”, nr 12 (322),
23 HI, s. 3, ik

10. Wstęp, w: Wystawa obrazów „Symbolizm i surrealizm". Stowa-
rzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski, Kraków, kwie-
cień-maj, s. 3—7 (Reprodukcja maszynopisu z poprawkami auto-
ra w: Grupa Krakowska (dokumenty i materiały), red. J. Chro-
bak, cz. I, Kraków 1991, s. nlb 124-128)

1958- 1959

11. (z Adamem Kotulą), Hasła z zakresu sztuki nowoczesnej, „Ency-
klopedia Współczesna”, (Kubizm (1958, s. 495-496, il.); Picasso

(s. 505-509, ik); Gleizes (s. 543-544, il.); Gris (s. 544-546, il.);
Leger (1959, s. 10-12, il.)

1959

12. Kilka słów o współczesnej rzeźbie, „Życie Literackie”, nr 38 (400),
20 IX, s. 6, il.

13- (z Adamem Kotulą), [Wstęp], w: Maciej Makarewicz. [Katalog
wystawy. Związek Polskich Artystów Plastyków], Kraków, gru-
dzień, s. 3 nlb

14. Na marginesie pewnego katalogu. [Omówienie wstępu Heleny
Blumówny do 11. katalogu wystawy jubileuszowej Wyspiańskie-
go w Muzeum Narodowym w Krakowie], „Życie Literackie”, nr 1
(363), 3 I, s. 8, il.

15. (z Wojciechem Krakowskim), Nowoczesne malarstwo krakowskie,
w: Sztuka współczesna. Studia i szkice, red. J. E. Dutkiewicz,
Kraków, s. 123-164, il.

16. Tematy paryskie. Czyżby zmierzch sztuki „informel”? „Życie Li-
terackie”, nr 32 (394), 9 VIII, s. 6-7

17. Wystawa w Krzysztoforach - czyli o poezji w plastyce, „Życie Lite-
rackie”, nr 23 (385), 7 VI, s. 7, il.

1960

18. [Wstęp], w: Adam Marczyński. Wystawa gwaszów - monotypii.
Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska. Galeria Krzyszto-
fo ry, Kraków, czerwiec, 2 s. nlb

19- [Wstęp], w: Jerzy Nowosielski. Wystawa obrazów. Centralne Biu-
ro Wystaw Artystycznych i Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Kra-
kowska. Galeria Krzysztofo ry, Kraków, maj-czerwiec

20. (z Adamem Kotulą), Konstruktywizm, „Życie Literackie”, nr 12
(426), 20 III, s. 3, 9

21. (z Adamem Kotulą), Od Loosa do Bauhausu, „Życie Literackie”,
nr 34 (448), 21 VIII, s. 10

22. (z Adamem Kotulą), U źródeł nowej architektury, „Życie Literac-
kie”, nr 30 (444), 24 VII, s. 4

23. [Wstęp], w.- Wystawa obrazów. Julian Jończyk, Janusz Tarabuła,
Danuta Urbanowicz, Jerzy Wroński. Galeria Krzysztofory, Kra-
ków, marzec (przedruk w: Cricot 2, Grupa Krakowska i Galeria
Krzysztofory w latach 1960-1970, red. J. Chrobak, Kraków 1991,
s. 28-30)

1961

24. (z Adamem Kotulą), O nowej rzeźbie, Kraków, 144 s., 65 tabl.

25. Problem surrealizmu w sztuce polskiej, w: Wystawa malarstwa
metaforycznego. Anna Giintner, Jerzy Jeleński, Kazimierz Mikul-
ski, Daniel Mróz, Kazimierz Wiśniak. Galeria Krzysztofory, Kra-
ków, czeiwiec-lipiec, s. nlb 3-9 (Reprodukcja tekstu w: Grupa
Krakowska (dokumenty i materiały), red. J. Chrobak, cz. I, Kra-
ków 1991, s. nlb 148-152)

26. [Wstęp], w: Wystawa obrazów. [JulianJończyk, Jerzy Kałucki, Lu-
cjan Mianowski, Janusz Tarabuła, Danuta Urbanowicz, Witold
Urbanowicz, Jerzy Wroński.]Galeria Krzysztofory, Kraków, czer-
wiec, 1 s. nlb

1962

27. [Wstęp], w: M. Wejman. Malarstwo, grafika. Stowarzyszenie Ar-
tystyczne Grupa Krakowska. Galeria Krakowska [sic - MZ], Kra-
ków, ul. Szczepańska 2, Kraków, maj, 1 s. nlb

28. Nowe drogi tospółczesnego malarstwa [tekst datowany 1960], w:
III wystawa Grupy Krakowskiej. Komisarz wystawy Piotr Krakow-
ski. Galeria Krzysztofory, Kraków, luty-marzec, s. 5-8

198
loading ...