Österreichisches Archäologisches Institut [Editor]
Forschungen in Ephesos (Band 1): Forschungen in Ephesos — 1906

Page: 240
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fie_bd1/0265
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
240

δηλοΰσι καί κρήναί τινες Αμαζόνων ομώνυμοι καϊ μήν καί πόλεις, olbv
ή "Εφεσος αΰτη Καί ή Σμύρνα δέ Άμαζών ουσα καί αυτή
κατασχεΐν τήν "Εφεσον λέγεται, άφ’ ής καί Σμύρνα τόπος Εφέσου.
Καί αυτήν δέ τήν "Εφεσον Σμύρναν κληθ-ήναί ποτέ λέγουσι1). Φασί δέ
τήν τής Εφέσου πόλιν έν κοίλφ τόπφ οίκισθ-εΐσαν τήν αρχήν καί
χειμώνι κατακλυσθ-εΐσαν υπό Λυσιμάχου μετατεθ-ήναι ένθ-α νυν έστι,
καί Άρσινόην κληθ-ήναι από Αρσινόης τής έκείνου γυναικός2). Φέρεται
δέ καί Δούριδος καλόν επίγραμμα εις τόν τοιοΰτον κατακλυσμόν, έν
φ καί άοιδοτάτην των Ίάδων πόλεων τήν "Εφεσον εκείνος λέγει·
άρχή δέ του επιγράμματος αύτη·
Ήέριαι νεφέλαι, πόθ-εν ύδατα πικρά πιοΰσαι
νυκτί σύν άστεμφεΐ πάντα κατεκλύσατε;
καί τά εξής. Τήν δέ "Εφεσον τό κύριον όνομα, γυνή γάρ ή "Εφεσος,
άφ’ ής ή πόλις ονομάζεται, πρόσπολον Άρτέμιδός φασι, καί θ-υγατέρα
αύτής τήν Λμαζώ ίστοροΰσιν, άφ’ ής αί Αμαζόνες. Οί δέ φασι τάς
Αμαζόνας υπό Ήρακλέος διωκομένας, δτε κελεύοντος Εύρυσθ-έως έπί
τόν τής Ίππολύτης εστάλη ζωστήρα, καταφυγειν έπί τινα βωμόν
Άρτέμιδός κάκει τυχεΐν άφέσεως καί τόν τόπον έκεΐθ-εν "Εφεσον
κληθ’ήναι κατά παραγραμματισμόν αντί τού ’Άφεσον.
12. Stephanus Byzantius s. ν. "Εφεσος:
πόλις Ιωνίας έπιφανεστάτη καί λιμήν έν κόλπφ έκαλεΐτο
δέ Σμύρνα άπό Σμύρνης τής Άμαζόνος ήν δέ καί Άρτέμιδός
ίερόν έκεΐ .... έκλήθ-η δέ άπό μιας των Αμαζόνων, ήν καί βασίλισσαν
καί πρόπολον Άρτέμιδός είναι φασιν. έσχηκέναι δέ καί θ-υγατέρα
Άμαζώ, άφ’ ής αί Αμαζόνες, ή δέ πόλις έν κοίλφ τόπφ κατοικισθ-εΐσα
χειμώνος κατεκλύσθ-η καί μυρίων άποθ-ανόντων Λυσίμαχος τήν πόλιν
μετέθ-ηκεν ένθ-α νυν, καί Άρσινόην αυτήν άπό τής γυναικός Αρσινόης
ώνόμασεν, ού τελευτήσαντος ή προτέρα κλήσις άνελήφθ-η. φέρεται δέ
Δούριδος έπίγραμμα τού Έλα'ιτου εις τόν κατακλυσμόν ούτως·
ήέριαι νεφέλαι, πόθ-εν ύδατα πικρά πιοΰσαι
νυκτί σύν άστεμφεΐ πάντα κατεκλύσατε,
ού Λιβύης, Εφέσου δέ τά μυρία κείνα ταλαίνης
αυλια καϊ μακρών έξ έτέων κτέανα;
ποΐ δέ σαωτήρες τότε δαίμονες έτραπον δμμα:
αίαΐ τήν Ίάδων πολλόν άοιδοτάτην.
κείνα δέ κύμασι πάντα κιλυνδομένοισιν όμοια
εις άλα σύν ποταμοΐς έδραμε πεπταμένοις.
Ι3· Heraclides Pont. fr. 34:
"Εφεσον κληθ-ήναί φασιν άπό μιας των Αμαζόνων οί δέ άπό του
τόν Ήρακλέα ταΐς Άμαζόσιν έφεΐναι τά άπό Μυκάλης έως Πιτάνης.
Ι4· Schol. in Homeri Ζ ι86:
Αμαζόνας] αύται γάρ κατατρέχουσαι τήν Ασίαν έληΐζοντο· ού
μόνον δέ, άλλά καί Φρυγίην είσήλυθ-ον. * άμέλει έξ αύτών "Εφεσος καί
Σμύρνα καλείται3),
Ι5· Anecdota Oxon. Cramer I 80 (FHG IV 512, 3):
Θεμισταγόρας δέ καί έν τή χρυσή βίβλίρ φησίν, ότι αί κατά τήν
Άλόπην τήν νυν καλουμένην Λυκίαν, τήν πρός τή Έφέσφ, γυναίκες
μια συμβουλή τά συνήθ-η ταΐς γυναιξίν έργα άπαρνησάμεναι καί ζώναις
χρησάμεναι καί δπλισμοΐς τά των άνδρών πάντα έπετήδευον πρός δέ

τά άλλα καί ημών σύν αύταΐς ζώναις, δ έστιν έθ-έριζον· διά τούτο καϊ
Αμαζόνας κεκλήσθ-αι τάς σύν ταΐς ζώναις άμώσας.
ιό. Pausanias IV 31, 8:
Έφεσίαν δέ Άρτεμιν πόλεις τε νομίζουσιν αί πάσαι καί άνδρες
ίδίφ θ-εών4) μάλιστα άγουσιν έν τιμή’ τά δέ αίτια έμοϊ δοκεΐν έστιν
Αμαζόνων τε κλέος, αϊ φήμην τό άγαλμα έχουσιν ίδρύσασθ-αι, καί δτι
έκ παλαιοτάτου τό ίερόν τούτο έποιήθ-η. τρία δέ άλλα έπί τούτοις
συνετέλεσεν ές δόξαν, μέγεθ-ός τε τού ναού τά παρά πάσιν άνθ-ρώποις
κατασκευάσματα ύπερηρκότος καί Έφεσίων τής πόλεως ή άκμή καί
έν αύτή τό επιφανές τής θ-εοΰ.
Ι7· Isidor. Hispal. Etymol. XV I, 39:
Amazones Ephesum in Asia construxerunt.
18. Strabo 551:
τούς περί Πύγελα λέγοντας τάς Αμαζόνας5) μεταξύ Εφέσου καί
Μαγνησίας καϊ Πριήνης φλυαρεΐν φησιν δ Δημήτριος· τό γάρ ,τηλόθ-εν'
ούκ έφαρμόττειν τφ τόπφ.
Ι9· Strabo 5°4:
περί δέ των Αμαζόνων τά αύτά λέγεται καί νυν καί πάλαι,
τερατώδη τε όντα καϊ πίστεως πόρρω κτίσεις γοΰν πόλεων
καί έπωνυμίαι λέγονται, καθ-άπερ Εφέσου καί Σμύρνης καί Κύμης
καί Μυρίνης, καί τάφοι καί άλλα ύπομνήματα· τήν δέ Θεμίσκυραν καί
τά περί τόν θερμώδοντα πεδία καί τά ύπερκείμενα όρη άπαντες
Αμαζόνων καλοΰσι, καί φασιν έξελαθ-ήναι αύτάς ένθ-ένδε.
20. Pausanias VII 2, 6:
Τό δέ ίερόν τό έν Διδύμοις του Απόλλωνος καί τό μαντεΐόν έστιν
άρχαιότερον ή κατά τήν Ίώνων έσοίκησιν πολλφ δέ πρεσβύτερα έτι
ή κατά "Ιωνάς τά ές τήν ’Άρτεμιν τήν Έφεσίαν έστίν. ού μήν πάντα
γε τά ές τήν θ-εόν έπύθ-ετο έμοί δοκεΐν Πίνδαρος, ος Αμαζόνας τό
ίερόν έφη τούτο ίδρύσασθ-αι στρατευομένας έπί Άθ-ήνας τε καί Θησέα6),
αί δέ άπό Θερμώδοντος γυναίκες έθ-υσαν μέν καί τότε τή Έφεσίφ
θ-εφ, άτε έπιστάμεναί [τε]7) έκ παλαιού τό ίερόν, καί ήνίκα Ήρακλέα
έφυγον, αί δέ καϊ Διόνυσον τά έτι άρχαιότερα, ίκέτιδες ένταΰθ-α
έλθ-οΰσαι- ού μήν ύπό Αμαζόνων γε ίδρύθ-η, Κόρησος8) δέ αύτόχθ-ων
καί "Εφεσος, Καΰστρου δέ τού ποταμού τόν "Εφεσον παΐδα είναι
νομίζουσιν, ουτοι τό ίερόν είσιν οί ίδρυσάμενοι, καί άπό τού Εφέσου
τό δνομά έστι τή πόλει. Λέλεγες δέ τού Καρικού μοίρα καί Λυδών
τό πολύ οί νεμόμενοι τήν χώραν ήσαν φκουν δέ καί περί τό ίερόν
άλλοι τε ικεσίας ένεκα καί γυναίκες τού Αμαζόνων γένους.
2ΐ. Plinius maior V 115: s. unter 78.
22. Tacitus Ann. III 61: s. unter 3II.
23. Iustinus II 4, 15:
<Amazones> Epheso multisque aliis urbibus conditis
partem exercitus cum ingenti praeda domum dimittunt.
24. Pomponius Mela I 88:
.... ibi Ephesus et Dianae clarissimum templum, quod
Amazones Asia potitae consecrasse traduntur
25. Hyginus fab. 223:
Ephesi Dianae templum, quod fecit Amazon Otrera,
Martis coniunx.


’) S. Benndorf oben S. 26.
2) Vgl. hierzu Strabo 639, 21 (s. Capitel I).
3) S. Rohde, Kleine Schriften I 10 ff.
4) Schubart: άνδρες ίδιώται? Vgl. Hitzig z. d. St.

5) Meineke: τούς Άμαζώνας.
6) Vgl. Klügmann, Die Amazonen 1875 S. 30, 32.
7) Hitzig: γε.
8) Varianten: κρήσσος, Κρήσος, Κορησσός.
loading ...