Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 139
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0296
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΤΣΣΕΙΑΝ.

ι39

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Φ.

SCHOLIA AD ODYSSEAM.

LIBER XXI.

ϊ Π Ο 0 Ε Σ I Σ.

ορατού θεσιν Πηνελόπη μνηστηρσί' και ως αναγνω-
ρισθείς τοϊς θεράπουσι συντίθεται Όουσσευς τον κατά.
των μνηστήρων φόνον , και ως μη δυναμένων αυτόν άν-
τε7ναι το το\ον, εγκρατής γεγονεν όλων Όονσσεύς. Q.

V. ι.Ύή δ' αρ' ] Το δε άντι του γας' ουχ η Πηνε-
λόπη δε τον φόνον ένόησεν, άλλ' Ό ποιητής άφ' εαυτόν
το συμβησόμενον φησί. Β. Q.

V. 6. Κλη/δ'. ] Κληίδχ ου μόνον το κλεΊθρον, άλλα
και την κλέΐν. Β.

V. ΐ3. Αακεδαιμονι. ] Νυν επι τη Αχκωνικη χώρα, ης
μ,ερος κατά τους ηρωικούς χρόνους η Μεσσήνη· δ/χα-
ΰθηναι δε φασι την Αακωνικην της Μεσσηνίας επι των
Ήρακλ£ίδων, οι μετχ την τον Ιλίου αλωοιν κατεοχον
την ΐίελοπόννησον. Β. Q.

V. 17. Μετά χρεϊος. ] Έπιχρεως , χρέος άπαιτή-
σοαν και όφείλημα, ου δάνε/ον, άλλα ε£ αρπάγης. Β. Q.

V. 2θ. Των ενεκ εζεσίην. J Λημοσιαν έκπεμψιν ησσω
αίτι'αν και εζεσίαν. Q.

Αημοσίαν εκπεμψιν ποιήσω" εσια και έζεσια. Β.
V. 22. "Ιφιτος αυθ" ίππους. \ ^Αυγόλυκος Ό "Ερμου
κλεψας· τάς Ευρυτου, ίππους πεπρακεν αύτας τω Η-
ρακλεΓ, ας ζητών "Ιφιτος\περψι· τον γάς Ιόλης έρωτα
ουκ olhv ο ποιητής· ol δε ούτως αποτυχών του έρωτος
της Ιόλης έκλεψε τας ίππους Ευρυτου. Β. Q.

V. 2"[. *Β*είνον έόντα κχτεκτχνεν. ] &ενιζόμενον πας
Hecendorcs. αυτω- oi δέ νεώτεροι φχσιν ως οτι αυτόν απο του τεί-
χους κατεβαλεν. Β.

"V. 29. "Επειτα δέ. ] Ό δε αν π του γας· και αυ-
τόν έκτεινε και τους ίππους κατεσχε. Β.

V. 3ΐ. Ύάς έρέων. ] Άνερευνών, ζητών Όμ,οίως το
κνημους εξερεηοτ δίλον δε οτι και προ Ηρακλέους ην
ο Ευρυτος. Β.

Υ. 35. 'Αρχήν ζεινοσυνης. ] Κηΰεμονικης φιλίας ,
κηοονται γας αλλήλων οί φίλοι και ζενοΐ. Β.

Ουδέ τραπίζ,γ. ] Ουδε έτερος ετερω έπι^ενωθεντί
πχρεθηκε τ?άπεζαν. Β.

V. 38. Το δ' ου ποτε.~] Αοκεΐ μεν παρελκειν το
ποτε , ίσως δέ φψι^ ου^ε άλλοτε. Β.

V. 46. Αυτίκ ας V ίμάντα. \ Ιμάντα τον άνοί-
γοντχ το ενδοθεν περΐ7^μενον κοχλω εοικος κλεϊθρον
δύο γας ιμάντες ησαν , ο λ^ν κλ,εί'ων , έ δε άνοίγων
εκάτερος δέ κρίκου τίνος έζήρτητο- η Ευρύκλεια ουν
θυραν επερυσσε κορών*} αργυρ'εη κλείουαα. Το δε avra

τιτυσκομενη, ωστε τας βαλάνους αντίας γίνεσθαι το7ς
της κλειδος γόμφοις' η αυτη αντίκρυ και έμπροσθεν
της θύρας εστωσα και ούτως καταστοχαζ,ομενη. Q-

Κορώνη. J Κορώνη ο κρίκος. Β.

V. 47· Όχή~ας. ] Ύας βαλάνους, ε'ν Ίλ/άδζ δε τους
μοχλούς. Β.

V. 5ο. Πληγέντα κληίοΊ. ] Πρότερον του κλείθρου
ταραχθέντος η κλεϊς έτι ην κρατούσα. Β. Q.

V. 54- ΐωρυτω. J Έλυτρω του τοζου- και έστι γω-
ρυτω παρα το άορε~ν τον ρυτόν. Β.

V. 61. Φερον ογκιον.~\ Προπαροζυτόνως το όγκων
εστί δε κυρίας το δεκτικον των όγκων ο εστίν ακίδων. Β.

V. 69. Έχθράετ έο-Ζτιέμ.εν. J Έβιάσασθε. Β.

V. ji. Έπισχεσίην. J Προφασίψ. Q.

V. ΐο6. Φαί'νετ' άεθλον. ] Το γημαι την Πηνελο'ττην
πρόκειται νικητήριον ει γας το αγωνισμον έλεγεν, άρ-
αενικον αν εφη. Β.

V. ΐογ. Kar' άχαιίοΌ, γαίαν. ] Τενικως είπε , και
αύθις τους επισημ-οτάτους τόπους έδήλωσε. Β.

V. III. Μ>7 μυνησι. J Προφάσεσιν άπαξ δε κείται. Β. Q.

V. 117· Άνελεσθαι. J Άναλαβεΐν, μεταχειρίσασθαι,
υποστηναι. Β. Q.

V. 120. Δια τάφρον όρυζας. ] Αηλον οτι πρότερον
ίθυνε την τάφρον, μ,ετα ταύτα έστησε. Β.

V. 122. "Εναξε. ] Άνη του ένηζεν ο εστίν έσωρευσε.Έ.

V. 145. Θυοσκόος. ] Ίεροθύτης. Q.

Reliqua usque ad Odysseae finem in mutilo
codice B. desiderantur.

V. 2Z0. 'Αλλά προμνηστίνοΐ. J Είς πας εις το λε-
γόμενον άλλος προ άλλου, αλλεπάλληλοι, ο έστι πα-
ραμένοντες αλλήλους. Q.

V. 234· Ευπηγής. ] Ευτραφής. Q.

V. 239. Προβλωσκειν. ] Έζέρχεσθαι, ηροερχεσθαι,
προβλέπειν. Q.

V. 298. Μαινόμενος κάκ έρεζε.] "Ηθελε γας συμ-
μίγηναι τη γυναικι του Πειρίθου. Q.

V. 346. Κρανα^ν Ίθχκην. ] 'Τψηλόν. Q.

V. 387· Μεγάρων εύνα/εταόντων. ] Οικημάτων κα-
λώς κατεσκευασμ,ενων. Q.

V. 390. "Ο^-λον νέος. J Σχοινίον. Q.

V. 391. Βίβλινον. J Kavaj3wv, η το εκ παπύρου. Q.

V. 4°θ. "Εμπαως. J "Εμ.πειρος. Q.

V. 407· Έ?τι κόλλοπι. J "EvS-a τείνονται αϊ e» τ>)
λίρα χόρδα/.' Q.

V. 429· Έψίάαοθα/. ] ΠαΓξαί. Q.

V. 431. Άμφεθετο, \ Ηυτρέπισε. Q.
loading ...