Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 92
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0249
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9*

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΤΣΣΕΙΑΝ.

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Κ.

SCHOLIA AD ODYSSEAM.

LIBER Χ.

ϊ Π Ο Θ Ε 2 I Σ.

Τ;

ά περι τον Αϊολον απαγγέλλει, τον των άνεμων
φύλακα, ως εδωκεν 'Οδυσσει εν άσκω ανέμους" λυσαντες
δέ οι εταίροι καιμωμ,ένου Οδυσσέως, υπονοστούσι -προς
Αϊολον και ως εις Ααιστρυγονίαν άφίκοντο, εν^α ένδεκα
ναύς απώλεσε" και οσα έπα2τε παρά Κίρκη μεταμορφω-
οάση αύτον τους εταίρους εις συς, και πάλιν άνδρας
ποιησάογ και 'όπως αυτός ταύτην διέφυγε, παρ Έρμου
φαρμακον λαβών το μωλυ, και παρ αύτη τον ένίαυ-
τον έ'μ,εινεν. Q.

"Αλλως. "Οτι 'Οδυσσεύς διηγείται πως Αίολος αύτον
έζέπεμφεν εις την πατρίδα , ουριον άνεμ.ον δούς τον
ζ,έφυρον, και τους άλλους ανέμους έγκα^τείρζας άσκω"
λυΖτέντος δε κοά του ασκού υπο των εταίρων, είναι γάξ
χρυσον ενόμ,ίζον, κοά πάλιν δρομ,ησας εις την Αίολίαν,
ού προσιεμένου αύτον του Αιόλου, εκει&εν αποπλέων,
εις Ααιστρυγόνας άφικνεϊται, και τάς ένδεκα των νεων
άπολέσας, ενταύθα μία εις Αίαίαν την νΆσον παραγί-
νεται" και συν Εύρυλόχω τους ημίσεας των εταίρων
κληρω λαχόντας εκπέμπει πευσομένους τίνες οι κατοι-
κούντες- μ,εταμ,ορφω^έντων δε εκείνων εις σ'υας υπο της
Κίρκης πλην Εύρυλόχου, αύτος εις την ζητησιν έλ^ων,
ούδεν έβλάβη υπο των φαρμΑκων, δια του φαρμ,άκου
0ϋ ειληφϊση παρά 'Ερμ,ού. Την δε αρχαΐαν φύσιν των
εταίρων λαβόντων , ενιαυτον παραμείνας παρά τη Κίρ-
κη , άποπεμ^Άναι δεήσεις, εις αδην πέμπεται περι
του νόστου πευσόμ,ενος Ύειρησίου. Q.

V. I. Αίολίην δ' ες νησον. ] Αίολίαΐ νήσοι προς τη
Σικελία ζ, Αίόλη η κατά τον πορ^μίον στρογγυλή,
Δίδυμη, Ιερά, Ικεσία, Αιπαρά, Έρικωδης, Φοινι-
κίόδης. Q.

Ού τάς Αιόλου νήσους νυν λεγομ,ένας, αλλά τινά
άλλην έκτετοπισμ.ένην νησον λέγει· οι δε λέγοντες περι
Σικελίαν και Τταλίαν πεπλανησ^αι τον Όδυσσέα , Αω-
τοφάγους μίεν λέγουσι τους νυν ' Ακραγαντίνους, οι δε
τους Καμχριναίους, Κύκλωπας δε τους Αεοντίνους. Β. Q.

V. 2. Αίολος Ίπποτάδης. ] Δευκαλίων, εφ' ου ο κα-
τακλυσμός γέγονε , Προμ,η^έως μλν ην υιός, μητρός δε
jTesiodus. ώς πλείστοι λέγουσι Κλυμένης, ώς δε Ησίοδος Πρυ-
AcusilauB. νειης, ως §s Άκουσίλαος 'Πσιόνης τ~ης 'Ωκεανού του
ΤΙρομφέως· ΖγΥιμε $ l\(jppav την 'Επίμηϊέως , και

Πανδωρχν την άπο του Πυρός δο^ε7<ταν τω ΎπίμηΖει
εις γυναίκα. Τίνονται δέ τω Δευκαλίωνι θυγατέρες μεν
δυο, ΤΙρωτογένεια κα ι ΜελάνΖεια, υιο) δε Άμψικτυων
και "Ελλην. Οι δε λέγουσιν οτι "Ελλην, γόνω μεν h
Διος, λόγω δε Δευκαλίωνος, εξ ου "Ελληνας Αίολος.
"Αλλος δέ εστίν Ό "Ελληνας παις, πατηξ δε Κρίσεως,
Αδάμαντος, Σίσυφου" ο δε Ιππότης υιός Μίμαντος"
τρεις γάξ Αίόλους φασι γεγενησ^αι, πρώτον τον του Ελ-
ληνος, δεύτερον τον εξ Ίππότου καϊ Μελανίππης, τρί-
τον τον εκ Ποσειδώνος και 'Άρνης' προς τούτον δέ, φη-
σιν ό ,Ασκληπιάδης, τίν εκ ΐίοσειδωνος, φυλάσσει δε Asdepiade».
"Ομ,ηρος τω ειπεΊν εξ Ίππότου. Q.

V. 3. ΐίλωτη εν/ νήσω. ] "Evw/ μεν την εμ.πλεομ.έ-
νην, οι δε την εν πλεομένοις τοποις κειμένην νήσους
δε επι^ετικως λέγει την Αίολίην. Ο δέ ^ Αρίστ άρχος Ar;starchu8
φορητή , οίον περιφερόμενη, ως ποτέ μεν εν τοίς δεζιοϊς
μέρεαι, ποτέ δε εν τοις άριστεροϊς bpaaSai" οίον δη τι
και περι την Δηλον ιστορεί Πίνδαρος λέγων ούτως, pindarns.
ην γάξ το πάροικε φορητά κυμάτεσσι Δήλος παντοδα-
πων ανέμων 'ριπαίς· έν δε άλλω, προσπλεομένη υπο των
ανθρώπων, η περιφερόμενη, υπο τΆς θαλάσσης" άμεινον
δε το πρώτον ει γάξ έπέπλει τη %αλάσση ουκ άν ούδε εκ
δευτέρου αύτην εύρεν Όδυσσεύς" η περιρρεομένη. Q.

"Αλλως-. 'Ey πλεομένοις τόποις κειμ.ένη , οτι είσιν
νήσοι πλησίον ηπείρου κείμ,εναι , το προς τη ηπείρια
μ.έρος εχουσαι υφάλων πετρών πλήρες, αί ού δύνανται
περιπλέεσ^αι· ό δε 'Άρίαταρχος περιφορητη, οίκειότε- Aristarcha..
ρον γάξ φησι μη έρίζωσ^αι των ανέμων νησον. Q.

V. 4· Χάλκεον άρρηκτον. ] Αείπει το εστίν πως
άρρηκτον; οτι πέτρα περιτρέχει την πόλιν, περιβολές
τάζιν επέχουσα. Β. Q.

V. 5. Του κα) δώδεκα παίδες. ] Και τούτο εις ευ~
δαιμ,ονίαν, 'όταν πάντων άπολαόωσι των τέκνων ευδαίμων
γάξ τω μη υπο πολλών έζουσίαν δούναι τάς θυγατέρας"
b και περί την Πριάμου οίκησιν έωρωμεν υπο φιλο-
τεκνίας γάξ παρ έαυτω ανέλαβε τους άνδρας των Sxj.
γατέρων. Q.

V. 6. 'Έ£ μεν θυγατέρες. ] Αίολος Ύηλέπατραν^ την
Ααιστρυγόνου γημας εγέννησε θυγατέρας 'εζ,και ταυταις
ίσους υιούς είσι δε τοίς μ^ν άρρεσιν Ινόματα, Χκάοτης,
Ζούϊος, Φαλακρός, Χρύσιππος, Φερτών, Άνδροκλης.
ταίς δε πχρϊένοις, εφη *, Αώ'λ»,: Περσία, Δία , Άρ-
τικράτεψα,'Ηφαίστεια- ο δε Ευριπίδης ετέρως ιστορεί. Q. Ει11.;ρί(1βί.
loading ...