Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 68
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0225
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6g ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΤΣΣΕΙ ΑΝ. Ζ

βημα'ινουσν το δε πλίσσειν πόδεσι το βημ,ατίζειν δηλοΐ,
απο του πλίσσειν την γην. Οι μ.έν τοι "Ίωνες το έκτρέχειν
τά σκέλη· σκέλη γάξ παρά σκέλος θέντα πλίσσειν λε-
γουσι. Δωριείς δε τα βήματα πλίσσας καλούσιν επαινεί
ούν τον δρόμον , και των σκελών τάς διαβάσεις και τους
βηματισμούς, ως έχοντας το εύτακτον εν τη πορεία. Q.
V. 320. Νόω ϊέπέβαλλεν. ] 'Αντι τουεπιστημόνως.(}.

V. 3ai. Δυσετό τ ηέλιος. ] Κα/ πως άχλύν επιχέει
τω "Οδυσσει "Αθηνά α,παζ εσπέρας ούσης; το δυσετο ούν
προς δυσμάς άπέκλινεν. Β.

V. 33ο. ΐΐατροκασίγνητον. ] Τον θείον αύτης ητοι
τον Ποσειδώνα- ούτος γάξ αδελφός έστι του ταύτης πα-
τρός του Αιος. Β.

ΣΧΟΑΙΑ ΕΙΣ ΟΔΪΣΣΕΙΑΝ.

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Η.

SCHOLIA AD ODYSSEAM.

LIBER VII.

Τ Π Ο Θ Ε Σ I Σ.

9"ηνα έπι rhv ποΚιν πα,ραγενομ.ενω 'Ο^υσσεΐ
υπαντα, και ά^ίως άντιδείκνυσι τον 'Αλκινόου οίκον, εις
'ον είσελθων ο "Οδυσσεύς προσπίπτει τοις της "Αρήτης
γούνασι , και δεΐται αύτης πέμψαι αύτον εις την πα-
τρίδα· άναστησας δε αύτον Αλκίνοος παρακαθίζει αύτώ
κα/ δεΐπνον παρέχει· h Τε 'Αρήτη θεασαμένη την έσθη-
τα , πυνθάνεται πόθεν εσχεν; ο δε διηγείται αύτοΐς
τον απο Καλυφους πλουν , και το γενομενον ναυάγιον,
και την προς αυτούς άφιζιν , και οτι δεήσεις ΊΧαυσι-
κάας έλαβε την εσθητα. Ε. Q.

"Αλλως. Ναυσικάα εις την πάλιν άφικνειται· και μ,ετ
ολίγον "Όδυσσεύς ικετεύει "Αρήτην την 'Αλκινόου γυναίκα
του βασιλέως· και μετά το δειπνον πυνθανόμένος οπόθεν
την έσ^ητα εσχεν, έγνωρισε γάξ αύτην , τα συμβάντα
αύτώ κατά τον πλουν απο της "Ω,γυγίας μέχρι της των
Φαιάκων γης διηγείται. Q.

V. 7· Δα/ε δε οι πυξ. ] Ήτοι ηπτε πυράν δια το
είναι χειμώνα. Β.

V. 8. "Άπειραίη. ] Ή ηπειρωτική· η γάξ "Ήπειρος
των Φαιάκων νήσος εστί. Αέγεται δε και ήπειρος η 'όλη
οικουμένη , ήτις τέμνεται εις τρία, εις 'Ασίαν , εις
Αιβυην και εις Έύρώπην εκάστη δε τούτων γη καλείται
ήπειρος. Β.

V. I I· Οεου δ" ως δημ,ος άκουεν. J Καί τούτο οικο-
νομικώς· ωμως γάξ εχουσι προς τάς πομπάς ως εν τοις
ε^ης ερεΐ, δια δε την φιλοζενίαν του "Αλκινόου άναγ-
καίως ύπακουουσί' την πείθαρχίαν ούν αυτών αναγκαίας

προσενίστηοΊν. Q.

V. 14. Αύτάξ Άθήνη, ] Ήτοι h οικεία φρόνησις
υπεθετο αυτοί) κατά την νύκτα ίέναΐ' και ο αηξ δε
και η αηξ το αυτοψ n αηξ γαξ η αορασια·, ο αηξ ει
μη εχει το φούτίζον. Ε.

V. ι5. ΤΙολλην η'ερα χευε. ] "Οπ τω ' Οδυσσει πε-
ριέθηκε σκότος , ού τοις Φαίαζιν , ως εν τοις ε£ης. Zjj- Zenodotua.
νόδοτος. Q.

V. ι6. ΉΙήτις Φαιάκων μεγα^υμ,ων άντιβολησας. ]
Ύπερόπτας εισήγαγε τους Φαίακας οικονομικώς , ΐνα
προ καιρού μήτε όνομα μή τε πατρίδα μητε τύχην
αύτου μΛ^ωσιν , άλλ ως η^ελεν α,ύτοϊς οϊκονομΜση την
άπόκρίσιν. Πως ούν πεμπονσι τους γένους; οτι εκ των
ενάντιων φιλάνθρωπους πεποίηκε τους άρχοντας αύτων
ουδέν ούν εις τά τοιαύτα έμελλε βλάψειν τον "Οδυσ-
σέα h των υποτεταγμενων αύΐσάδεια. Εί δε και περι
της εις την "ΐθάκην εκβάσεως οικονομάει τϊ ο ποιητής δια
του τοιούτου ήθους των πολιτών είσόμεθα, έπι του
οικείου τόπου γενομένου. Q.

V. ι8. 'Έ,ραννην. ] Δ/ά τον άπραγμ,ον και την ρασ-
τωνην των βιούντων αυτόθι· n την τω "Οδυσσεΐ εραννην
δι αμ,φω, οτι τε εκ ναυαγίου περιεσωστο , και οτι εν-
τεύθεν προσεδόκει εις την πατρίδα άφίζεσθαι. Q.

V. 25. Ίηλόθεν εζ άπίης γαίης. ] Τ>7ς· πολύ άφε-
στώσης, ού της ΪΙελοπονήσου ως οι νεώτεροι. Ε.

V. 26. Και γαίαν εχουσιν. J Γράφεται και νέμονται
αντί του κατοικουσι. Ε.

V. 3 ο. Ηγεμονεύσω. ] Προσαγωγός· ού γάξ την ίδί&ν
χρείαν καταλειπουσαν υπουργήσειν φησιν , αλλά της
αύτης Όδού δείζειν το ζητούμ,ενον. Q.

V. 32. Άττικως άνθρωπους άνέχοντας υποδέχονται. Q.

V. 33. Άγαπαζόμενοι.] Παθητικον άντι τού ενεργή
τικου. Το ^£ φιλέουσι , μετά στοργής ζενίζουσι. Β.

Ζητόύσι τίνες πως εν τοΊς φιλοζενοτάτους λέγει
τους άνθρωπους ; και φαμεν, W rh μεν ναυτικΌν οχλον
είναι τω Ιντι άηδη , τούς δε βάλεις φιλοζένους , η
ΐνα φυλάζηται τίνος πυθέσθαι n προς ετερον ΚΰίΤΛ.
χθηναι. Ε.

V. 36. νόημα. ] "Εντεύθεν τϊ παροιμιώδες, διέ-
στατο δ" ως τε νόημα. Β.
loading ...