Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 130
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0287
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Λ

ι3ο

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΤΣΣΕΙΑΝ.

ΡΑΨΩΙΔΙΑ 2.

SCHOLIA AD ODYSSEAM.

LIBER χνΐΙΙ.

ϊ Π Ο Θ Ε 2 I 2.

ενομένης μάχης Όδυσσέως προς έτερον πτωχον
ελ^όντα προς· τους μνηστήρας , ΐίηνελόπη λαμβάνει
δωρα παρά των μνηστήρων και κοινολογία γίνεται εν
τοις ε%ης Όδυσσέως προς Έ,ύρυμαχον περί τίνος άλλου
εν τω συμποσίω. Q.

"Αλλως. Όδυσσέως και "Ιρου πάλη, και ελευσις ΐΐη-
νελοπης προς τους μ,νηστηρας έπιπληττούσης Ύηλεμ.άχω
περί της του ζένου καταζενίας και δωροδοκίας των
μ,νηστήρων τη προειρημενη· και αποπειράται των 3"ερα-
πχινίοων "Οδυσσεύς. Q.

V. I. ΐΐτωχος πα.νοήμ,ιος. ] Ό όλης της πόλεως

επαιτών. Β. Q.

V. 2. Τ αστέρι μάργη. ] Ού$εις ούτε γραμμ,ατικων
Aristoteies ούτε ρητόρων έμνεμόνευσεν , "Αριστοτέλης δε εν τω

in opere de , , , γ , , , „

animaiibus. περι (*,ωων μεμνηται ί,ωου μαργου, λέγων οτι γεννάται
άπ'ο σήψεως μ,ετχζύ γΆς και ΰδατος' και αφ ού γέν-
νηση ού παύεται γαιηφαγούν εως ού εκτρυπήση την γην
και εις την έπιφάνειχν έλ^τη, και έλ^τον 5νήσκει τρεις
ημέρας· και έρχεται νέφος μετά βροντής και βρέχει
επάνω αυτόν και άναζή μηκέτι γαιηφαγούν. Έκ, τούτου
Phiiosophi. οϊμαι τους αρχαίους φιλοσόφους ορμφέντας, τους πο-
λυφάγους γαρατριμάργους καλέσαι. Δύναται δέ τις ευ-
σεβές κα\ κατά ϊσεωρίαν εκλαβείν τά εϊρημένα· πάν
γάξ πά$ος άπο σήψεως γεννάται , και έπάν γέννηση ,
ού παύεται εσ^ίειν την υποστήσασαν καρδίαν, εως άν
δια της γνωστικής έ\εως εις φανέρωσιν αληθείας έλ^η,
και ελ^ον %νήσκει ταΐς τρισι δυνάμεσι της ψυχης' και
interpres οΰτως η χάρις του αγίου πνευμ,ατος δια νέφους δίδωσι
γνώσιν, και ζωοποιεΐ ού κατά την προτέραν εμ,πα^η
ζ,ωην, αλλά κατά την ίνάρετον και οίκείαν. Q.

V. 5. ΆρναΓας-. ] 'Ή οτι παραβατωδης, η παρά το
άρνυσΐσαι , ο εστι λαμβάνειν η αραιός , ηύχοντο γάξ
αυτού οι γονείς γεννη^ηναι, και πλεονασμω του ν άρ-
ναΐος. Β.

Άρναΐος. ] Τέγονε το ονομ.α παρά το άράν άραΐος,
και πλεονασμω του ν άρναΐος, ο ευκταίος τη μητρι γε-
νόμενος- η πάρα. το άρνυ&αι το λαμβάνειν ώς πτωχός ,
ΐν y όνομα πτωχω πρέπον η απο των άρνων, ϊν η ο

βληχωδης κα/ ί]Χι^ιος. Q.

V. 6. Ίρος·. ] * Απο του Ίρις η άγγελος των 5εων. Β.
Ιρος παρχ rj εί'ρω Ty0 λε'^ω ^ < τ^ς άγγελίας κομίζων
λέγει γάξ, ούνεκ\ απαγγελίας. Q.

christianus.

V. 8. Διωκετο. ] ΪΙαΖητικον αντί του ενεργητικού. Β.

V. ιι. ΈπιλλΙζουσιν. ] Διανεύουσι τοις Όφ^αλμοΐς-
7λλοι γάξ οι οφθαλμοί, από του είλεΐσ^αι, ο%εν το
δενδίλλων. Β. Q.

V. ι5. Δαιμόνιε. ] Δί' έργων σε κακοποιώ ουτ αγο-
ρεύω , ουτε κακολογώ σε , ουτέ τινα φΖτονέω Ιόμεναΐ'
και πολλ άνελόντα ού φ%ονώ σοι Q.

V. 17· ΟύοΌς αμφότερους οδε χείσεται. ] Χωρήσει,
έ'νθΐν και χειά h κατάδυσις των όφεων, Δημήτριος δε Demetrius,
φησιν οτι άττικίζ,ων Ό ποιητής άντι του δένεται, χεισεται
είπεν. Β. Q.

Ου στενοχωρήσει, ούδέ τι σε χρη αλλότριων φθονεί ν
ού γάξ άπο των σων λ^ψΰ/Λαί. Q.

V. ι8. ΆλλοΓρ/'ων φ3-ονέειν. J Οΰτως h συνταξις, ου
χρή σε φ^ονεΐν μοι των άκΚοτ^ίων μ.έχΧουσι δε οι
5εοι εύδαιμονίαν ημίίν παρέχειν άδηλον γάξ το της
τύχης ρεύμα. Β. Q.

V. ig. "Ολβον δε 2τεοι. ] 'Ec/κασ/ν ol %εοι δωρητικοι
είναι εύνοιας. Q.

V. 21. Μ>7 σε , γεραν. ] 'Όλον αυνηπται το νόημα,
οΰτως, μήπως σε αίματος πληρώσω και πλέον ησυχίαν
εμ,αυτφ ποιήσω αυριον' ει γάξ συ πληγείης, ούκέτι εν-
ταύθα ήζεις, και ευρίσκομαι έκτος ων μάχης, σου μη·
κέτι έλ^όντος- Β·

V. 27· Τρηι καμινοί. ] Τη καμινοκαυστρία,, τη φρυτ-
τούση τάς κρ<3"άς προς το ποιησαι άλευρα· Οΰτως A-Arietophane».
ριστοφάνης και 'ίΐρώδης άττικος οίκοδομευειν φασί. Ό Herodesat-

Κόμανος τη. καμούσγ τάς ίνας διά τό γήρας· και ^manus.
αλλωί γυνή καμΛνοΐ καμινευτρία παραπλησίως κατά, το
είδος και τήν έα^ητα· ρνπαρα γα,ξ εφόρει Β. Q.

V. 29· Γνα^τμων εζελάσαψΛ, συος ως ληίβοτείρης. ]
Νόμος ην ως εάν ευρέθη συς άλλότριον σπόρων πεδίον
βοσκομένη , έζωδοντίζ,ετο. Q.

'Ω,ς χοίρου λήίον βοσκομένου' εϊπου γάξ εύρίσκετο εις
άλλότριον χωρίον χοίρος, τούτο έπασχεν υπο των δεσποτών
τού χωρίου κατεσχομένη' ούτος δε Ό νόμος παρά \{.υπριοΐς·^·

V. 33. Παν^χα^ν οκριόωντο. ] Μετά παντός
μου ετραχυνοντο, ηγριαινοντο' και λ&ον όκριό.εντα φησι
τον τραχύν , και οίον άκρα έχοντα και άκριοεντα. Β. Q.

V. 43. Άγ?9νορε?· ] Νϋν άγαν ανδρείοι. Q.

V. 44· Γαστέρες- ] Οίκείον το α&λβν^ τοΐς διά γασ-
τέρα άμιλλωμένοις. Έν πυρι δϊ άντι τού παρά πυρί ,
οΰτως Άρίαταρχος- ο δέ Αριστοφάνης ey ^ρΐ , & τω* Arietarchn,.
καταφωτιζομένω τόπω ως εν ΐΑΐασί, αυταξ ογε κρείον
μέγα κάββαλεν έν πυρός αύγψ Β. Q.

/
loading ...