Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 74
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0231
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
74

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ

"Τπνω λεζεαι. ] Οί ναύται ύπνωττοντός σου έκδεζον-
ται καιρόν. Β.

V. 319. Ελόωσι γαλήνην. ] Έλαύνωσ/ν ησύχως- Q-
Ταληνην. j Εύφημως την θάλασσαν λέγει, ί] την
γαληνιωσαν ούτω <£?■)<«. Β. Ε.

V. 3ai. Έκαστέρω.] Πορρωτερω , άπα τού εκάς Ό
σημαίνει το πόρρω Β. Ε.

V. 324· Τιτυον γαιήίον υίόν. ] Ταιηίον υίόν τον της
γης. Έλάρα τη ''Ορχομενού, τίνες δε Μινόου (Ε. Μί-
νυου ) συνελθων ο Ζευς δια την της "Ηρας· ζηλοτυπίαν,
έκρυψε* αύτην κατά γης- η δε ανήκε παιδα Τιτυον, ος
αθεμιατος ην ηράαθη γάξ Κήτους και ετοζεύθη υπό
Απόλλωνος, 'ΐίκε δε Ό Ύαδάμ,ανθος έπι θεάν του Τιτυού,
ως δη σωφρονίσων αυτόν ως άδελφόν αυτού. Φαίνονται
γουν οί Φαίακες πλησίον των μακάρων νήσων κατοικούν-
τες. "Οτι δε κατωκει το ηλύσιον πεδίον Ό 'Ταδάμανθυς,
ηδη εΐπεν ο Πρωτεύς εν τω προς Μενέλαον λόγω , αλλά
σ εις ηλυσιον πεδίον και πείρατα γαίης αθάνατοι π'εμ-
-φουσιν οθι £ανθος Ύαδάμχνθυς. Ε. Q.

ΟΔΐΣΣΕΙΑΝ. Η.

Ό Τιτυός ην υιός της γης , ος ηράσθη της Κήτους,
και υπο Απόλλωνος έτοζεύθη' τούτον ούν ο 'Ραδάμαν-
%ος ο δικαιότατος παξ "Ελλησι κριτής έτιμωρησε προ-
τερον. Q.

V. 328. 'Κνχρριπτεΐν αλα πηδω. ] Άνακινείν „ άνακ-
ρουειν εν τω πηδαλίω. β.

Πηδω.] ΤΙηδαλίω η κωπη. Ε.

V. 33 ο. Εύζαμενος δ' άρα είπε προς αν μεγαλη-
τορχ θυμόν. ] Γράφεται , ίδων ες ούρανόν εύρύν. Ε.

V. 335. Κεκλετο δ" ' Κρήτη. J Ο μεν βχσιλικως
υπέσχηται περι της αποστολής , h δε γυναικείας παρασ-
κευάζει την κοίτην. Q.

V. 339· Δά<^· ] *^ τ™ ™ μψ'ζω*

διακριτικόν γαξ όψεως. Ε.

V. 342. 'Όρσο κ'εων. J ''Κντι του ορσεο ητοι διεγερ-
θητι κοιμηθησόμενος. Β.

V. 345. 'Ύπ αιθούση έριδούπω. ] Έν τω άποσκέπτω'
εύηχος γαξ η στοά , του πνεύματος εύηχον κινουμένου
ευθέως και ηχον ευθέως πέμποντος. Q.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΤΣΣΕΙΑΝ.

ΡΑΨΩΙΔΙΑ θ.

SCHOLIA AD ODYSSEAM.

LIBER VIII.

Τ Π Ο Θ Ε 2 I Σ.

Ή

,μ,ερα εικοστή και τρίτη καθ* ην εκκλησία γίνε-
ται των Φαιάκων περι του 'ζένου, και νεως εύτρεπισμίος,
κα\ "Οδυσσέως δυσκοβολία, και Δημόδοκος η του κιθαρω-
δού τρίτη διηγησις· ο δε βασιλεύς πυνθάνεται τ\ς και
πόθεν είη ο ζενος. Q.

"Αλλως. Ήμ,ερας επιγενόμενης Ό "Αλκίνοος εις έκκλη-
σίαν αυναγαγων τους Φαίακας, εδηλωσεν αυτοις περι
παρόντος ζένου' έπειτα δε αγώνα συντελεί αύτοις έπι
της αγοράς, εν ω προτρεψαμΜνου του Όδυσσεως Καο-
δάμαντος τού "Αλκινόου παιδος, του δε παραιτησαμλ-
νου δια τας έχουσας αυτόν συμφοράς, Εύρυαλος 3·ρα-
συτερος έπιπληασει αυτόν και μετ αυτού εύκλειαν πο-
λυτελή καταγγειλας ο Αλκίνοος έκέλευσε Αημοδόκον
τον κ&αρωδον παρειναι, ύφν ού αδεται άλλα πολλά,
και ως Αφροδίτη και Άρης εφωράθησαν υπο Ηφαίσ-
του δεσμούς τινας κατ αύτων τεχνησαμενου- έπειτα
και Ιλίου αλωσιν και περι τον δουριον ίππον ων και
ακροωμ,ενος Όδυσσεύς εδάκρυσεν εν^τα πυνθάνεται αυ-
τού 'ο- Αλκίνοος την αίτίαν των δακρύων , και προτρέ-
πεται τα. περι αύτον διηγησαα^αι· κα\ τέλος ενταύθα
εσχεν η ραψωδ/α. Ε.

V. ι. Ήωζ· η ήμερα σημαίνει πολλά· ατε μεν το
κατάστημα της ημέρας, ως εχει ενταύθα· 'ότε δε την
σωματικην θεάν, ως εχει έπι τού, ηως δ' έκ λεχεων
'ότε δε το άπο ανατολής εως μεσημβρίας τού ηλίου διά-
στημ,α, ως έν τω, οφρα μίεν ηως ην και άε^ετο Ίερον
ημαξ' οτε δε το νυκτός και ημέρας διάστημα, ως έν τω ,
ηως δε μοι έστιν ηδε δυωδεκάτη οτ' ές "Ιλίον είλη-
λουθα. Q.

V. 2. 'ΏρνυΓ' άν. J Νοητεον κατά το σιωπωμ,ενον
και τους Αλκινόου υιούς έγηγερθαι. Q.

V. 4· Τοισιν δ' ηγεμόνευ. ] Ύοισιν άντι γενικής. Β.

V. 6. Κάθιζαν επι ζεστοίσι λίθοισι. ] Φαίνεται παρα
τοις παλαιοις εθος αν ως τε προ των θυρών λίθους
τινάς είναι κατεσκευασμΑνους καθεδρών τάζ.ιν έπεχον-^
τας, εφ! ων άζιούντες έκαθέζοντο οι ηγούμενοι· και επι
των Νέστορος οίκων τούτο φησιν οτι ησαν προπάροιθε
θυράων λευκοί άποστίλβοντες, οΐς επι μεν *?h Νηλεύς
ΐξεσκεν, άλλ' h μεν ηδη κηρΐ δαμείς, Νέστως δ' αΖ
τότ εφιζ,ε γερηνιος. Ε. Q.

V. 7· Μετάχετο. ] Το μετωχετο κείται διψεκως
'όταν εις τινα πορεύεται τις- Β·

V. II. Αεύτ' άγε.} Ιδίως %ενηνοχε· ^ γ^ξ ^τ£
πληθυντικως φήσας , ^ «7ε είπν και το ιδίως

δεύτ' άγετ άργείην Έλίνην. Ε.
loading ...