Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 61
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0218
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SGHOLIA AD ODYSSEAE LIBRVM V.

61

He

V. 475. Βη ρ ϊμ£?. ] Γράφεται βη h\ ΐμεν. Ε.

V. 477· ομο^εν πεφυωτας. ] 'Ey τοις ύπομνημ,ασι
γεγαωτας- το δέ σχήμα άντίπτωσις, Ίν y τον μεν φυλί-
ης, τον έλαίης' η στικτέον μετά. το πεφυωτας, ίνα εν τοις
εξής λείπη το ην ρημ,α, ο μεν φυλι'ης ην ο δε έλαίης. Q.

Φυλίας. ] Είδος έλαίας, μυρρίνης ( Q. μυρίνης) ομ,οια
φύλλα έχούσης- οι δε το άγριέλαιον λεγουσιν. Β. Q.

V. 47& Τους μεν ας ουτ άνεμων διάει μένος υγρον
αέντων. ] 'Εξ ού έλαβε τον στίχον ο Ησίοδος. Ε.

Άνεμων μένος. ] Άμφίβολον υγρών μένος, n υγρον
άέντων, άντι του υγρως ρεόντων της αμφιβόλου διαστο-
λής ημάς άπαλλάττει *· Q.

V. 4^3. "Ηλ/θ·α 7τολλ^. ] Άπα του αλις και του
έπιτατικού μορίου. Ε.

V. 4^5· Ει καί μόλα πε^ χαλεπαίνοι. ] Ή ωρα·
jjre/ χαλεπως υπο ρίγους διατε^είη. Β. Ε. Q.

V. 4^9· Ά/ρου έπ έσχατιης.] "Ακρως τη έπεζεργασία.·

vracte.

ού γάξ εν τη πόλει χρεία ταύτης της προνοίας. Q.

V. 49°· Σπέρμα, πυρός. ] ΐΐάσα ουσία μείωσιν πά-
σχει" το δε πυξ εν οσω καν το τυχόν έχη, πάλιν
αΰζεταΐ' ο είδως πρώτος ο ποιητής είπε , σπέρμα πυρός·
και το σπέρμα γαξ εξ ελαχίστου αύζεται- εστί δε ο
τρόπος μεταφορά, ΐΐρος τούτο και ο Αισχύλος άντημη* Aeschyiue
χανησατο είπων πηγην πυρός εν Προμϊβει δεσμώτη έν^Ρκ
οις εφη, ναρ^ηκοπληρωτον δε Ζηρωμαι πυρός πηγην
κλοπαίαν. Β. Ε. Q.

Μ,εταφορικως τον σπινθήρα του φωτός εϊρηκεν. Q.

V. 49'· Φνλλοισι καλύψατο. ] Φύλλων γάξ εην χύ-
σις' εάν αφ ετέρας αρχής άναγνωμεν τοις έξης συνα-
πτοντες , εσται καθολικός ο λόγος, οτι τοσαύτα ην τα
φύλλα , ωστε και δύο και τρεις καλύ^ασ^αι- εάν δε
ως διά μέσου κείμενον διορΐσωμεν, εσται τοσαύτα φύλλα
επιβεβλημένος, όσον δύο η τρεις καλύψαι, πλειον των
όντων δηλονότι. Q.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΤΣΣΕΙΑΝ.

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Ζ.

SCHOLIA AD ODYSSEAM.

LIBER VI.

ΤΠΟΘΕΣΙΣ.

jAl3>]V« έπιστάσα οναξ Ναυσικάα τη 'Αλκινόου %υ-
γατρι, κελεύει αύτη την έσϊσητα έπι ποταμον άγαγούση
πλύνείν, πλησίον γάξ αύτη είναι τον γάμον η δε τα
χελευσ^έν παιεί' έπειτα παίζει μετά των %εραπαινων
άκούσας δε αύτων ^Οδυσσεύς έζυπνίζετχι, και δεήσεις
Ναυσικάας, έσ^τητα και τροφην παρ αύτης λαβών, έπε-
ται αύτη εις την πάλιν. Ε. Q.

Αλλως. Ναυσικάα η Αλκινόου Ζυγάτηξ υπο ονείρου τρα·
πεισα, έπι τον ποταμών κάτεισι πλύνουσα την έσ^ητα- μ,ε-
τά δε το πλύναι παιδιά τις οποία εικός διά σφαίρας ταΐς
κόραις γίνεται- Όδυσσεύς δε θορύβου γενομένου διυπνί-
σ%η, και έσ^τος τυχών, μέχρι του της Αθηνάς ιερού,
ο προ της πόλεως h, συνωδευε τη κόρη. Ε. Q.

V. 2. "Τπνω Kccl καμάτω άρημένος. ]'"Η™ βεβλαμ-
μένος συλληπτίκως' ΰ?Γ0 Φ γάξ του καμάτου βέβλαπτο,
υπί δε τού ύπνου ούκετί^ η κατ άντίφρασιν την άγρυπ-
νίαν ΰπνον εφη- η έπι Τ% καμάτω στικτέον, είτα άρη.
μένος υπ1 Τ0Ζ Ποσειδώνος, foouv βλαβεις και παρεΖείς
$ κατεχόμενος- η τα άρψ'ενος άντι του ηρημένος και
νενικημένος , ψημένος γρημένος κεκρατημένος. Ε. Q.

V. 3. Βη ρ' is φχιΐκων. ] Ή νυν λεγομένη Κέρ-
κυρα. Ε.

Αημόν τε πάλιν τε. ] Δψ,ον το πλήθος των άvδpωvt
πάλιν αύτην την οίκοδομην. Β. Ε.

V. 4· "Εναίον ε'ν εύρυχόρω 'Ύπερείη. ] Οί μ,εν την έν
Σικελία, Καμαρΐναν είναι φασίν οί δε άπο του υπέξ
(Q. υπο) την ημι'ν γινωσκομένην άλλοι δε οτι νήσος ην
πλψίον της των Κυκλώπων χωράς- έση δε και κρήνη
έν Θεσσαλία. Β. Ε. Q.

Εύρυχόρω. ] Έν ή έστιν εύρύ χορεύειν. Ε.

V. 6. Σίνεσκοντο. J 'Έβλαπτον, άπο τού σίνω το
βλάπτω. Β.

Υ. 8. Σΐσεν δ" έν Σχερίη. ] Αντη δέ η Σχερίη εστίν
έ\ω της κα$ ημάς οικουμένης. Άρίσταρχος είσεν δ* έν Aristarchus.
σχεδίη. Σχερία ωνομ,άσ^τη h των Φαιάκων γη και ού
Κέρκυρα, και εστίν έ\ω της κα% ημάς οικουμένης.
Ε. Q.

Άνδρων άλφψτάων. ] ΝοΟ γάξ και επιστήμης δεκτι-
κοί, και διά τούτο επινοητικοί. Ε.

V. 9· Άμφι δέ τείχος έλασσε. ] *Ητοι περιετεί-
χισε, περιέβαλε- η δε μεταφορά άπο τού έλαυνομενου
σιδήρου, η άπο τού έλάααι, ο έστι πηξαΐ και έλασαί'
τάχιστα δ^ εδηλωσε πόλεως κατασκευήν έν ενι στίχω.*
και τούναντίον, άνδρας μεν κτείνουσι, πάλιν δέ τε πύξ
άμ,α^ύνεΐ' τέκνα δέ τ άλλοι άγουσι βα^υζώνους τε γυ-
ναίκας- έν δυσ'ι γάξ στίχοις πάλιν διασκαπτομένην έδη-
λωσε. Q.

ι6

*
loading ...