Homerus ; Didymus <Caecus> ; Mai, Angelo [Editor]
Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis — Mediolani, 1819 [Cicognara, 1101]

Page: 144
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mai1819/0301
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΟΔΤΣΣΕΙΑΝ.

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Ω.

SGHOLIA AD ODYSSEAM.

LIBER Χχίν.

ϊ Π Ο Θ Ε Σ I Σ.

υχοπομπίαν και "Οδυσσέως άφιζιν προς Ααέρτην
τον πατέρα εις τούς αγρούς και άναγνωρισμον έπιστρα-
τίας των Ιθακήσιων, και συνθήκας "Αθηνάς κελευσά-
σης. Q.

V. ι. Κυλλήνιος. ] "Οτι κώμος έν τη Κυλλήνη ν
έστιν ο^ος Αρκαδίας· n ο των Κυκλάδων εχων τάς
ηνίας' Κυκλάδες δε αϊ υπο τους οφθαλμούς ισότη-
τες. Q.

V. 2. "Εχε δε {>άβδον. ] Παρά το ραον βαδίζειν
δι αύτης. Q.

Αποπεσησιν ορμ,αθαΰ. ] ^Έπειδάν μία αυτών της
συνεδρίας έκπεστι' ορμα^ος δέ το έξ είρμοΰ ά^ροίσ/χα. Q.

V. 12. Δ^μ-αν ονείρων. ] Τζιν νύκτα, εν ταύτη γας

οι ονειροι. Q.

V. ΐ3. Κατ άσφοδελον λειμώνα. ] Εν λειμ,ωνι τέ
§ψι τάς -φυχάς οικεΐν έπει και έκμελίαν ού μέντοι
τον Αχέροντα διαβαίνουσιν, άταφοι γάς τέως είσίν. Q.

'Ασφοδελον είδος βοτάνης, ε'£ ού εάν τις φάγοι,
ουκ'ετι διψά ούδε πεινά· δηλοΐ δε δια τούτου οτι οι έν
τω άδη ούδε έσθίουσιν ουδε πίνουσιν. Q.

V. 29. "0? κε ίδηται. ] Γράφεται ος κε γένηται
■ητοι γενηθη. Q.

V. 3ο. Ώς οφελες. ] Ύοτε θανεϊν οταν ο πόλεμος,
και ούτως άν επέτυχες και της τιμής η^πες έβασί-
λευες. Q.

V. 39· Συ δε στροφάλιγγι κονι'ης. ] ΐϊαρόσον ό άνε-
μος άνακινων τον κονιορτον ποιεί τοιαύτα. Q.

V. 42· Ααίλαπι. ] Άνεμοι, βροντή. Q.

V. 5ο. Έβαν καίλας επι νηας. ] Άπα του ναυστάθμου
των Μυρμιδόνων έφοίτων έπι τάς ιδίας ναυς. Q.

V. 62. Ύο7ον γάξ υπωρορε. ] Αείπει το πένθος. Q.

V. 6j. Έν τ έσθητι θεων. ] Τη δεδομένη υπο Νη-
ρηίδων. Q.

V. 74· Διων'υσσοιο δε δωρον. ] "Μντίνα δεδωκεν αύτη
Ό Διόνυσος, οταν παρά του Αυκουργου διωκόμενος κα-
τίφυγεν εις αυτήν τούτο δε ευρήσεις έν τη Ίλιάδι
πλατύτερον. Q.

V. 89. Ζωννυνταί τε νέοι. ] Έύτρεπίζονται προς τα
άθλα· άπΌ δε μέρους το ζ,ωννυνταΐ' ηνίοχοι γάς και
to^otcci και άκοντισταϊ καΐ δισκοβόλοι ζ,ωννυνταΐ' γυμ.νοι
δε δρομείς και παλαΐσταί. Q.

V. ι32. Μεταμωλια. ] Μάταια· εκ του μη όνεΐν,
κράσει του η καί ο εις ω μ.εγα. Q.

V. ΐ57· Σκηπτ'ομενον. ] Τη ράβδω έπερειδομενον. Q.

V. 2θ6. Μαλα πολλ έμόγψεν. ] Έκακοπάθησεν,
οικοδομ.ήσας, φυτευσας. Q.

V. 207. Κλίσιον. j Ώερίφραγμα. Q.

V. 209. Αμ.ωες αναγκαίοι. ] Οί άργυρωνηται, ούτοι
γάξ ανάγκη δουλευουσιν. Q.

Αναγκαίοι. ] Χρειώδεις. Q.

V. 217. "Άμφϊς. ] Χωρίς·. Q.

V. 223. Αίμασιάς λέγοντες. ] Οϊκοδομ,ήαοντες. Q.

V. 220. Αιστρευοντα. ] Γίεριζυοντα, περισκάπτοντα.
Το εζης ρυπωοντα εστο χιτώνα πένθος άε\ων. Q.

V. 228. Τραπτΰς. ] Τάς καταδύσεις των ακάνθων
φυτών. Q.

V. 239- Τίερτομιοις έπεεασιν. ] 'Άπατητικο7ς, δολίοις,
ΐνα μ,η τη αίφνιδίω χαρα αποψύξει ο γέρων, ωσπεξ και
ο κυων άπωλετο. Q.

V. 259. Ούτος άνηξ. ] Αεικτικως, ο σχεδόν υπ'οψιν
φαινόμενος. Q.

V. 274· 'Άνθεμοεντα. ] Ααμ,προν και καινον μετα-
φορικως άπο των ανθέων. Q.

V. 293. Πολύδωρος Ώηνελοπεια. ] Ή πολλοίς δωροις
εις γάμον ελθουσα. Q.

V. 3θ3. Ειμί γάξ 'Άλύβαντος. ] Άλυβας πόλις
Οετταλίας η νυν Μεταστάτις καλονμενη' Άλυβαν δε
αύτην έν τω καταλογω φησί. Q.

V. 340. "Ορχαυς. ] Στίχους αμπέλων. Q.
V. 343. Έπιβρίσειαν ΰπερθεν. ] Έπιβαρήσειαν τούς
καρπούς. Q.

V. 376. Νόρ/κον. ] Τ>ϊν νυν Αενκάδα καλουμενψ. Q.

V. 4°9· Αεικανόωντ\ ] Προσεκυνουν. Q.

V. 412. "Οο-ο-α. ] Θεία κληδων. Q.

V. 41 ^· Άλιευσι. ] Αλιείς καλείν είωθασιν Ότε μεν
τους ίχθυοβόλους, ους και άλιηες κοίλον ες αίγιαλον
πολιης εκτοσθε θαλάσσης δικτύω έζείρυσσαν οτε δε τούς
πλοϊζομ,ενους, ές δ' έρετας άλιηας άγείρωμ,εν νυν δε
κατ έκάτερον έγχωρεί. Q.

V. 474· 'Ή προτερω. ] Εις τουμπροσθεν του χρόνου,,
ως άν τις εΐποι έπϊ πλέον. Q.

V. 5ο5. Το' δε γείσεαι. ] Δε&ις, γ^αν ml^etg. Q.

V. 5ο8. Κεκάσμεθα. ] Παρευδοκιμονμεν. Q.

V. 522. Κόρυθος διά χαλκοπαρψυ. ] Χαλκω τας
παρειάς ηρμ<οσμένης· Q-

ΤΕΛΟΣ.
loading ...