Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

PSucolicom. Heglogapzima

ITYRE.SERVIVS.Iridudcurpastorqui
da iaccs sub arborc securus et odbsus da'/
^reoperacanrilen^Alcerveroauicugregi
bus exsuis pellitur finibus: TityriTaspi»
a'cs sic ailoquir\TJtyruautcproViigilio
i accipiamus non vbiqr: sed vbi roexigic.
'ANTO-M. Tityrusiybicclurcusigiiifi
cat. MelibcEus estgrecc cura boum: Sunt aisc noia a The
ocrito sumpta. gTityrum se:p Melibocu rcliqs mancua
nos:aIIegoriceintelIigic.iQTEcsi orSnis qnqt sintpartes.
Vltimgtamcndue:memoriacltpronuciario;sobusdiceii
ris (unt.PrimeaiTt tres eti .


am ad scribentc ptinet:hse
sunt inuetio:disposino:c^
elocurto. Vcru elocutioea
est: quccaracsteresiuefigu
raorati5is quae tripjex elt
confidt. Elocurio airt ha»
beteIegauria:copositoem:
et-dignitatc. Elegantia sin
gula verba sligit, Gompo
sirioillaiam elecca consti
r.uit:at(g componit. [tacp
quale figuram exprimere
volum9: tariaverbarralis/
cpcompositioeftadhibcn
«.FiguraautgeLierireni N0s patrise GnestdC dulcia tindrnfarua*
ouasscnbimus accommo m » «

turdisrgliresquorpsaginatrsuem hilarcsacsccamcm &
yclibilem Scvtile 8c Ieuem stomacho.Et cpuis ex abie
tisquoq? <3£picis &tiliecorticevasafiant:vtex cortice
sagi:tamc in qdam vsu sacrow:re]igiouis est fagicortex:
aitPIinius. g Silucstremusam. SER.id estrulbcit
carme. ANT.Siluestrc musam :rusticu carmc.musa ens
cantus dicit.musizo cantu cotendo. h Tenui auena,
SER .i.culmo:auena:stipuIa.Vnrusticicantare cosucue
rut:sic alibi.Stndcri miseip sbpula dispdere earme.Tenui
humilcstilumsignificatquo hicvtitur. CRI. Tenui di*
statasubali.Tenueenidiminutioncreivt plurimu nov
tat.Vnde et tenuis vbi aw

Istyrempatp
lerecubassiib
tegmine fagi,
Siluestre tenui musam
i
meditaris auena.

g3££3S£uS Nospatriafog.-mVtuutyre IetJsIvmbra
atcp depssa oratio fuir eli'i t^ ~ P r „ ^ 1 r
gendarac huiiis infimaqj rormola relonar doces amaryIlidaiiluastTi
figura. Qua,ppter ctt elci
gisseciTityrerecubas sub
tegmie patule fagi: crug vetba nihss elatum habent niTnl
cjgranderesonant.tnitaillaconstruxitatcEcomposuit:
vt illud lnfimu elocutiois genus no exccderet.Itacu siat»
tentcaudias:Tityretupatulerecuba^subrcgminefagi:
inrelllgcs omnia suppssa arcg demissa . Nam iudicium
hoc rotu aunu(modo ille eruditesint)e)Vedeprehendes.
.gr.Tityre.Amiceacsamiliaricerinccpitanomlepro»
prioqctin homineequali autinseriori*beniuolentia coil
ciliat. Sinautc superior sit persona.-a nomme ;dignitatis
suc. appellari postulat. Tityru^ pastoris nomcn a theo»
crito sumptn.Is eni cgloga catia mqt.Tityrelasciuas vir
gultis pascecapellas Jb't in vltima Tityrus ast illic mise'/
roscaueabatamoresDaphnidis. Hiraisantlybica liw
gua Tityrus appcllatur:vt probus asserir.Ec Melibccus
cura boum diligcns . Scnbit idemqj Maro pcr allcgori"
amsacitseesseTityrii.-cfcsVWIibocum Corneliii Gallu:
qui admiratur q> Virgilius solos agros retinuerit.
b Tu.CHRIS-q.d.solus exomnibus nobis.
c Patule. SER. Proprieqstsgpatccdidmuspatulii
vtnares:arbor.Patensquodapcritur&clauditur:vcho
stiu&oculi. ANTO Patulsapertc&latgpatentis.
Patulu boucm plautus appellabat.cuius cornua diuerse.
atcjlatepateret:vtFesiuscdocet. d Recubans.GRI.
Recubans qd pppriu ociosi securic|i est.Nam cuiauc ne
gociu aut piculu imincc is minime recubareaudet. AN.
Recubas .i.iacens tjesces.Iacens aut scmi supiiuis sedens
incelligendu.qua cjdem_voce magna Tityn sccuntatc Sc
requiem innuiticum iaceretomni spreto timore;
e Sub tegmine. CRI.idestintegumctoa tegendo:vt
agmenab agendo. ANT. Sub tegmine sub vmbra:
hincaitpostea.TuTityrelentus in vmbra.
s Fagi.SER.Dixic aut sub fago allegorice.i.sub arborc
gladifera:que olim fuitvictus causa. Antea cni homics
glandibus vescebans.Hmcfagus.arro.Toj.cpaYsi n: id
ccomederccrgo sub fago iaces.i.tuas retctas poiTelTioes
quibusaleris.vtolimfagoalebant. CW. Fagiolans
crangulacutcindudit.-hscmuribus gratissuua ctt: iS;

gilla.&tenucargcntn ve/i
ngq; secude. Hinc artcnuo
et extenuo. ixtc habet lauw
dem nisiilla diminutio sic
exvsu.vtsidicam9 tenuia
vellera.Subrilevero acuiVi
tatem habet: ergo laudasj
subtile ingcniu: tenue vitu
peratur. Auena pro omni
culmo:ex q rusbci sistula
raciut. AN. Tenui auena
subtili calamo aut fistu'*
la vel stipula:pquod gnw
aledicendigenus ostedit.1
i Mediraris.SER^Perail
tsstichonabeoestqd groi
cijusXSTCO dicuntiJL.enim
o\:d.inuice ccdunt.vtsel
laproscda. AN. Medi>
taris:meditando caiiisiex
ponisiexerces. k Nos
parrie fines. CRs. Con a
tenrio estcoIorrhetoricus.Etest cucottaria contrariis op
ponHtur.Item cxpolitio est: ga ead e de re sepius dicitisic
in hoc loco.Nos auxii exulamus:tu ociosus manes . Pre»
terea est repecirio:nam in prmcipio dausulc repetir. Item
est interptatio: q sepc afsert magnu argumetu rei. Na iter
pretasfinespatrie*elTedulciaarua:queresmouetcomise:
rationc. AN. Nospatriefi.Nospatnafugimus Ana.
phora est.I.relatio de qualegito uostru carmc de figuris,-
1 Dulciaarua. Ouidius.hbropriodepontoait.Nescio
quanaralesoludulcediecucsosDucicitS; imemores n5
liiiitcssesui. m Nos patriamfugimus..Prs dolote
idescpiusreperit. u Fugimus.SER-Fugimus plus
est cp relingmus.-sic Horatius.tcucer solamia patrecg cit
fugeret. CRI.Fugim^.Dixeratlincjmus patria.veru ga
volucanupotuissetccexiliu.addidicfugirnus:qa siimS
etia mouet comiscrarione.Naad sjcec misenus cp mcide/
re i ea calamitare:vt patria (cj nihil c dulci^Jvcluti rc gnt
ciosamfugerecogarisc' o Lentus.S.octosus:vt.Qui
nsic Ienti coscdimus aruis . ANT.Lentussecurus& ocio
susauctoreNonio. CRI. Lenrus invm.nos propera»
mus in fugaituociarisinloco amcno.nos excrcemur in
laboreituiniucundo&voluptuoso cantu. p Reso»
naredoces a.s. SER.Carmen tuti deamica Amaryllide
coposittl dores siluas rcsouare.Intelligimus aut melius
simplidter & no ailegericeivraiunt quida:ci dicut tu car
mcn deRoma condis.Plus eni stuperMeliboeus si ita illc
securus est:vt tantu desuis amonbus canter. ANT.
Resonare p echo scilicer.echeo eni rcsono dids.echo son9.
Ouid.hbro.iiyneth.sctibicEcho nympha fuisse: restitis»
se.fjdvocesoIuot;oiTa:osraoj lapidis figurarraxisse:vo
cem manere q issuis laret:omibuscp audis .Nam sonus e
quiviuitinilla. CRI.Resonareantamarylhdaipoetiai
e et p figura dictu.Nain sonarc no trasiniic diamus cur
rcre cursiim .Doces siluas rcsonare.i.doces siluas vt reso/
nenr.i.p reboatu referat tuu carmc. Sed de reboatu <3£ qd
sit <3c quo fiat.-diccrnus paulo post.
q AmarylUda,AN,AKrtiaTheocritic£loga.runipt3
B
 
Annotationen