Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 61v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0140
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
<§o2gicomm

&i hoclibro loquitur.nam vites prjcipue sunt:licet etalia
rjmarborufaciarcomemorationem.A.Tebacche.i.tua
mirera:vtvitcs:Dequolati*:ib).PoculacginuctisAclie»
loia miscuit vuis.Dicitaur Bacchus a furore que incutit
cultorib' suis: vt Probus asscrit:C.Te bacche. Non soln
Bacchiidiclt,pptervites:qramuetorr>hibes.sj,ppteroes
arbores.Dionysitr eiri posuerur p ignea visoRcj poma ac
ftlKstus omnes arborsi decoquit ac maturat. Nam vis se
minalis.-quea solein terramdescenditjPriapi nomie ho>
noratur.cuius quidc ad siccos ptinet,rructus bona dea:
quodvero ad plantaria
Dionysiusdicituri.Ergo e
qura ignea vis soiis est Vir8uIta;etprolem tarde crdcenas oliug.
Dionysius.sccircoegyptii- ^g \j
SrtSrSSnS Hucpater o leneetuishicomn.aplena
rum.wilumoTp^ - Muneribus:tibi pampineograuidus autuno
ta Ignoculn radiis Dionj
sium dixic.EcOrphe^eii
spledoris auccore scribic.
Atq? hec ad Phisicen.Htftoria vero duplex c. aliter enim
gr£ci:aliteregypciisencaic.Aegyptiienidionys(iT Osirim
nominant.quem volunc diumis vircutibus virum predi
tum fuisle.-Aegyptiicp regno:&:ssidis(quaTunam 3c Ce
rerem nominantsconiugio potitirvniuersum orbe pera^
grasse.Et vt Isis tritici ordeicg repertrix fuic. (antea enim
mcet aliasherbas incognita oriebant) SicOsiris Nisa(qui

ncu9"appellacii5 est. Secudus ex^Ioue 5c Proserpina. VeJ.
(vtaliidicuiir)ex Ceterefuir:quiprirn9boue6aracro iun
xir:anceacni mambus cerra fodiebant morcake: proptcc
quod immorcales hohorer meruit: eiuscj? simulacrn com
nibus insignitunvt inuencor aratri dernostrerur, Tertiu»
Iouis ec Semcles filius fuit:qui post secundum orcum cx
famorelouisnnNisamindijalouedelatus :<3C3l nimV
phis eductus cst.pukherrimus :3c mulieribus deliciis dc
dicus.exercicumexmulieribusconfecic: chirsicp illas ar#
mauit .i.hastishcdera implicicis cu ferrea cuspide;quo do
lo:regesnihil taledemit

locus Arabigfoelicisegyptocotermin9estyenucricuspro
pcerea aloue 3c a loco illo Dionysiv appellat9.vicis reper
tor fuit:homiescs! docuic 3c vicis culcsi ec vinivslim atqj
conseruaaonc. Volunt preterea cgyptii:oleam quoc£( no
aut Minerua vcgreci dicat)inuemise. Hic g Arabia ec m
beu maread Indos.Erorbis cerre rermios(pgressuse.Iu
Indis vero 3c alias vrbes 3c Nisam codidic. monumctu
cius: I qua nucritus fucrat.in q hedcra etiii seuit.Profect1*
cst:&mAsia:&Hclespontu:inEuropa: 3cin Thratiasi
fciaduersantelycurgujnteremit,Maroneq*prefectu suu
& vitis colende. peritu m regione q ab eo Maronca dicca
eftreliqc.EtMacedoneTiIiihnregno.-qelabeo Macedo*
tiia appellata c.arcp hcc de Dionysio apud cgyptios.Grg
ci vero vana refcrut.AIii em vnu.alii cres ponut.SiicetiS
cjui hm"dei forma huana ruisTe Enegecsed vini datorem
Ijionysiu dicat.Terraq? suasponce vicesptuhsfe .Dimi;
tora aut a priscis nolatu: q> sit ex duplici mre. Primaq?
geuesim nnerant:qn m cerra posita planta lncrementu ac
cipit.Secunda qsi fruiflus maturescat.Vn altera ex terra:
altera ex vitehui^" deiorigo est.Q> vero dicunt cx Iouect
Cctcrenatul(5»;agentibydiscerptnacelixacir.ac rursus a
Ccrerecopositismebnsin iuuene reduc^5:phisicu est.
Nam ex cerra dc imbreincrementu sumicvitis ad vuas
creandas:q ab agricolis calcando laniant: multice vinu
decoqusit;vt me|iysiacvinu.Ceres ai5t rursus membra c5
poniticja cerra singulis anis succu vitib9ad nouas vuas
Jubministrac.Est eria phiskii quod dicunt vi fulminis ex
vtero Semc]esabductir;cS:donecccpusmaturosoetuda
tu coplerct.Ioins fbemoriairutu:naignea viin vuis ma"
turescit. veru cu iam ex vuis expssum est vinu:quianon
dn satis concodu est.iterii inlacubus ebulliat necesseest.
Diodorus ant ait terra atiquos Thione a sacris q sibi fie
bant cum sacta euaiac? dicanc.ec Semelem qsicasta ab eo
cjuod est Gtixw Bisauceius genesim aloue fsle;
cjuia cu in Deucalionis diluuio perussec:rursus post plu>
uias i terraapparuit.Sed he_c phisice. Fabulose tn dicut
tres fuisTe Dionysios.Primu sndurcx vitibus sua spontc
nascentibus calcandaruvuarummuentor:6^vinifpomo
rumc^ condicorsuir.Quoniaiaut barbatus <&:<5C barba
Indi vscp admortenutnat.Hicorbem peragrans calca>
iionem vuarum in torculanbus adinuenit; a qusbus L«

lienb^credetes interemic.
Inter qs Penteus apcl grj
cos. Miran^apud Indoa
Licurgus apud Thracei
fuit. Qmvero ex iiidia
elephante inue<stus: orb8
peragrauit.GreciilliTrie
terida.id estmennaliasaj
cra mstituerur. orbe pers
agrans docuit": sacra dc
mysteria* certamina musica propo"tuit:cuncxacg in pace
componebac.sdicuntprimum fuisse:qui mulcis conge»
stisspoliisinpacriam mumphanstedterir.probus ait
Bacchan:id est furere. Vude Baccbg dicuutur sac^rdotts
qui proprer surorem sacra liben celebrabat.Ec ipcBacch"
dicicurafurorequem suis incuritcukoribus0
d Necnon syluestriatecum vitgulta: SER.i.infoccun
das arbores-quibus precipue in Italia vites coherenc.
e Ec proIem.CdlST. Nam a radice pullulac :6c ve/
luci filios producit. Vndeiilc plance alio rransferuncur.
f Tarde crercentis oIiue> A[s!T O^P^ns"s libro.xvii.caA
pituIo.xii.scnbicNatura tarde crtsccre omnia longo cuo
durahaa:at que cito occidunt velociaelse^vt ficus:malu»
pirus.Idemquoq5libro.xvi.capVo.lxi.scribit_adsuatem
pora durassein linterno Aphricani priojis mau satas oli
uas :et myrtu6'eodem loco conspicue magnitudinis.
g Huc pater o len|e. SER-Pater licet gL-nerale sit om)
nium.deorum.tameproprieliberosempercoheret.Nam
Iiberpatervocacur. CKITT. Consueuerunc&PoetgiS:
oratorescumclausulamfbrmat:vtplurima inte.iponat:
antecpeam claudantrepetcre principium.sicin Buccol»
cis. Nam cum incoepisset:Pastorum musam[Damoni»
$C Alphesiboci.&antecg adderit verba:scil cec dicemus
multa incerposuisset repetu't:pastorU musam Damonis
6c Alphesiboei.Sic SCin hocloco :cumdixisfet huc patet
0 Lense. Postlorigam hyperbaton repeciit: Huc pater
oleneePrmcipiobreuiterproposueratsearborib^dictU''
rum:deindeinuocautratHuc patero lenee: quod Proe*'
miumest.Namexpropositione comparac doalitatemj
summam rei breuiter ex^nens . Icem beniuolendamt
a rerquia illam valem ostendic.Et a persona sua cu alioss
rum vrilitate se laboraturum proponit.;Ex ^inuocarione
autem (quia non adhibetur nisi magna'proponantur)at
t«itionem sibiconciliat.
h Lenee.SER. Leneusalitem . alacu.Nara
quod Donacus dicic;ab eo quod mentem leniac no pro#
.cedit.necp potest enim grccum nomeu latinam gthimoa
logiam reapere." AN T. Leneus Bacchi nome. Lenos cnj
torculardicitur.Lencus torcularu:vtProbus ait.
i Tibi Floret ager-SER.In honorem tuum exultat': 6C
letusest.NamautumnalitcmporereVerassorere nopo
testager.
fc pampineo. ^SER. Pampsnoso:vc nemus frondeU
pro frondosum.
1 Grauidus.ANT.nongrauidisinablatiuo.sedgraui
dus)in nominauuo legendum est.Sic enim antiqui t«t*
habcnt.Est autem diascolc figura.
loading ...