Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 62r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0141
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


Etbet SeaimJt»

Lxn

.InW

m Vindsinia-'S.cufflVra>Jtnii3ntrerosingulari dicim*
vni*»nni significam»:cu plurali mulraiji.Vt mcirem.mcs
«•hvcmc hycmcs.Hjc cni scmcl tiS aunis singulis corn
tinirutmulti tsi.voluc vindemia cflc totius orbis gencral
(tcr^indcmiasisingulariiparmlivtplusrignisicirtsnigul
laris cB pluralis nlier^.SicutpIus c cu dicim": Per tcrram
cluittBEterras.Tunceniomeclemctumlic terrasaliqs
Snificarn*. n Laboris.A^ahenis. o musconouo.
S°Mu(tii numcro singulari tm dicim':sicut 3C viuu. Iiccc
Omdius abusiue dixeric
musta.sedhocillepl'see m ,
&*S£$£*£& Fsoretager.-spumatpfcnisvindemsakbris;
tourfS^usonTuo: Hucpaterolencgveni:nudatac|miisso
erhicplconasm»est.Epe _ p
legcsis.NSvtscriiiitNo Tmgenouomecudireptiscruracothurnw,
nius.MultunonJbhivl ^ * . ,
ZdcwSSsm» principioarborib* variaestnatura creandis.
vidu5md*ere7vuSnrn Nancjjalienullishominucogentibus:ipsg
mustaest. p Gothur» ,r , «_ *
nis.A.vidcto sgio.vii. Spontelua veniut:campoic^etriumIa late
tj PrKipioarborib».S; s t
CreandarB arboru natu. Curua tenet.vt molle silenlentcrS geniste.
ralitersuntmagcnera. ; , '*°b
£Sf523*?fa populus:etgIaucacanentiafixindesaIictas
ltuite.acentib9surgut:aut c n - » - r . f
exradidbuspuHuiat.Na parsautempoutolurguntdeiermne:vt alt^
«stera vsus inuenft^saucs^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-
lenarura. A. Principso.
Canam videlicct. A»
fcoribus.variaclr. natura
creadis. A. Maro I hac rc
Theoplirastii sccut*est.il*
'leenimlibro.ii.incjc: Ar*
fcoructsummacim plaii "___WWWWWWWWWWt____WWWWWWWWWWWWW_____WWWWWWWWWW__m
tamm generationcs. aut Vcca*asisMmis(^:ettamparnasia laurus
spente:autsemine:autra m n
255JSSSSSg Paruasubtogentimatrissesubiidtvmbra,
trunco frutitaut". Videto
itempaulosnserius :vbi
ViaelicetHos natura mo tttM^^^^^^^^^^^^^^^
dostc.GPlnitusait:ArboKiqsnatirrjdebcarn*triDiri
«].od.snascunr:sponcc:semie:&radice. Columella vcro
saibit .Placct nobis sfcut Virgilio duo genera furculorum
ssuo^talreriT fua fponte gsgnif.alreru hitana curapuenic
Frimu materie magis aptum.Secundum vero rrucljbus
Arbonbus&sruricessimul cVilvitcs intelligit. Verura
ita plantas distiuguiit:arbores appellant.-q magnitudinc
excdIatit::vtOles:ma]i:piri:ciucrcus &fimiles. Frucices
Vcro qui ad ea magnitudiue no £ucniut.*& tsi herbas oc
^dunt:vtsunt:rubi:sentes:virgc.Outd.Et densi frutices
«& iuncto cortice virge-Terna genus tR vitis : que ncc ar*
bornccsrutexappellasivtPlini^GoIumellacu oftendut;
i Sponcesua-S. spontemonomeeft.-quiamnsfciieftei
EenuBquocarccfcmr^aduerbiu. « VeniucS.cresciit;
Alibi.lllfc veniutsceliciusvue. V Camposqjetssumi
fia late curua renct. S.Per trafitu ondit qmbuslocfs arbo
tessponrenafcunt.s.irihumidis.-Nam tcrra cftms rerii
•oim et seminucuncT:oij!crearrix.C. Quia in folo pinguio
ef: vr campi sunt.&humidsorf qle efi: mxta ssumcn:factlifi
wsplante^ueniuc. x VtmolIeStler.S.arborisgenus
*si:Et notadu-genus neunrum de arborerquod eft admo
dutarum.A.P]i.li".xxiiii.c.xKviii.inquit.SsIexsoIiaiIlita
irroutircapitis dolores sedant.ferpenccs 3c hunc fruticem
rchigiunt.baculucft ruftici ob id ex eo gerum, C, SUasu/
sii sacicndi* accommodataeft arbor.

Castanegmemoruc^ Ious q maxima ftondct
Aeiculus;atcp habitggrass oraculaquercus,
pullulatabradicealrjsdeniissimasylua;

y G:nistf A.PIi.Ti.xix.c.ii.m5c:AriacK genista facir
lina ad retia pctpua in piscando duranria srutice madesa J
c^o.x.diebus:&Iib.xxifii.c.xxxiii.ait. GL.*iiista^ vinculi
vsumpstatssores.apibusgratissimirGrnilcaite tusacil
axungtaigenuadolentiasanar.. z PopuIus.A-Icgiro
Pliniuli.xvic.xxvt".. a Glauca canen.sron.salicta. S-
Ivocu ialicum,pipis arboribus posuit.Bn aut aitecglau
ca canetia.na salix ab vna ptc alba eft: ab alrera vinciis ■
Sanecacephatonest.glaucacanentia.ANT.GIaucusco»
lor viridis ceruJcus dicit.
vc in Gellio legic lib.ii.c.
xxvi. b Sali£a.A.Plu
xvi.ca.ii.scribitdc sijlicc.
cjiin.Asiatria gcncraob
seruantmigrlt vrihore vi>
ttbus.candidam agricoss
larumvsibus.Tcrriam cj
brcuiilima eftquamEIiy
ccm vocant.
c Pars autem posito de
semincTurguc S. Quacii,
qjr5ne(piectto:vr*ab auf
bus:velab hoibusuie in(
cipiantelTcindustrij.
d Surgunt defemie. S;
pullulant e radicibus.
c Castanceqp.A.-dehi*
oibus Colu.Ii.wEc Pli.
II.XV. f Aefculus.AN^
Arboreft glandiscra:ab
edo. na cius sru&u olim
hoies vefcebar.EtPIi.W.
xvi.c.vi.incit. Glas opri>
ma in quercu atcp gram»
diirsma:mox efculus:
g Atqjhabitegranstc.1
SER. Nam m dodoneo
nemore arbores dates re>
iponfasuisstdicut. Habl
teaurgraiis vfqfinocre
dens dixit:vr,quasiital?:
Qui loca illa nesciret .vel
reucra-quonda habitj;q;
^^^^^h^^^^^m illo tp_eiam filebant.
h Oracula_qrcus. ANj
tSxistimat inD^cloneiroussoraculocjuercu vocalefuifii
se:ex quaMinerua Argonautis futura pdix^c .Probus au;
iftor.Straboverolibro.vii.i"quft.Doaoneuaiicoraculii
queadmodumrclictum est. videtoIatius eglo.ix.
i Pullulatabradice.S.Miraifinguf eftpprietas.Nam
etibontefuaveniut:furgutdefemine:pulIulac ab radid
bus. k Vccerasis vlmifcti: S. Hcccerafus:his cerafis
sacit.Sane Cerafusciuitas eftponti:q? cum delcsset lucul
lus.genus hoc pomi inde aducxit:<3£ a ciujtate Cerafum
appeIlauit.Naarborcenfus:pomu cerafiu dr; Hoc aut2
etia antclucullrj erat in Italia:fed duru:tSi cornu appella
bat.quodposteamixtonoieCornocerafiumdictumeft.
AN.C^rasi an victoria Mythndaticam.k.lucullino sue
rein Icalsa.Acvrbss anno fexcccesimo ocstogefimo:is pii
mvj vexit e ponco:sepcetrione frigorec|( gaudec.Pli.Ii.xvw
6xxv- I Parnafialaurus.SER.A Parnafo monte a*
polliniconsecrato. ANT. Pliniuslibro.xv.c.vlt.scribic:
<}> duo ei9genera tradit Cato:Delphicam &Cypria\D«l
phicam es[c fquali colore viridfore maximis baccisatq*
c viridirubcntibus hac vidores Delphis coronact. Scui
umphantes Romc:Cypriam esse filo breui uigro.-rj; mai
ginesimbricato:crispam.
m Paruasubingenti.CRl.Mirisicedelcctatorauo.-quy
a contrario declamat. vt hic paruum <ft c?£ mga«.
n Subuctc, AN, Atcollit.
loading ...