Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 105r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0227
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sifei» ®mrtm


t.
m,
ilca

cv
Ex serulis cria quibus cSrnode vasa rexuns.ex ssc*tilib9de«
terrima suntrquia accendunt calonbu#:dfe:ngcscut srigo/t
re.Emantapesexvicinia:qjjiasoIetcocli nouitate lacciTJ
ri.Silongevchant.-curanduncsalebrissollicitcntunopt^
me noistu collo portant.Diu requies danda est.reges finc
spicu3osunt:naplensorqsicapillus:qut:in ventregmint:
spicuIunoe.C^ierronessunt:jllis'algsuntampur5dc;ne
«irepoilint:cn m examme nota sit poHicies :8c apiu Sseq-,
turinsrcquctiarmtcrimatrcxnouus.vrnata prolcs sacile
remancat cn matrib^.In ipso serefine ccraru velut papil
la vberis apparet eminentioncx; altioris fistule; In hac se<i
t p.Vngilij Mar.Georgicoi* Liber Quartus. ™ W5 e""°™«"

fcotinus aerismellis celestsa don& Exe*
quar.SER. Rhetorice dicsturus dereb?mi
nimisimagnapmiriit: vr. c&Ieue matena
sub!euer:oc attentn sadat audsrore. Sane
persre:qm scstbreue ee opus:hocde apib9;
& intra paucos versus posTe cosumi.vsus
*est transiatsonibus ad dilatanda materia:
"dicens apes haberereges: pretorta : vrbes
"3:populo3. Sanesaeiid«CvtB.dixim")vItimaptehui'
Iibriessemutata:namGallilaudeshabuitIocus illcqui


runcorpheic5tinetsabuIam:qucinsertaest:posi:cgirato
Augusto occisus est GaJ
!us. a Protin",S.dein
ceps. exmde etia? fioridu
agruexequar: sicut sum
ccteros executos. ANT-
Atistcus:(dequo UtP.U
lihro Gcorg.hr) prim9&
apjum 6c mellis vsum:
etlacTjadcoaguIahorns
mbus tradidifvtlustin*
libro.iii.scnbit. Diodor^
qiiocp in sine libri quinri
cu lustinocouenit. Dicit
enimq>Nymphisamre
traditus dtnutricndus:a
quibus cu iac coagolare: mel atqj oleu confitere didicsflj»
primus eain vsum hrtim traduxit:vn a posteris(vt deus
cultus est)Qn vero &in q regioneprimunatg sunt apes
Videtopolumdlali.x.c.ii.EftautapiuresScipui que,*
stus quu sauis:vt testatur Piini^Ii.xxr.CJr Protinus. Dc
protenus 3ctpan9 videto larius in Tityrb.CProrin9 tc.
Cumdeapibus:atqsideeoq>abhisess: melle narranda
ilnex eoruquihmoimterpcatfonequerunrte suturu ar*
bitror:vt semel: sed brcuiter cuncsta pcurramus.de gb9et
diligentiiTime abIgjnio:ornatiss"imeaVirgii;o:&;e]egan
tissune a Cdfo dicshi astinmatColu.Principio eni qui sa
buIoscmagiscpvererein.pscquunt.AliimuIiere pulcher
rimam suisie Mellsflarn rescrunt:eam in hmoi insecTam:
(relidotnsibisiiovetustonomie)Iuppitercouertir.Apes
tfii greceju,sXi(7aOCi dicut". Homer9 aut apes ex crabroib9,
tc fole natas scrifait:qs nymphe Phryxonfdes cducauere.
quemoxdfcftgoantrolouis nutrices astitere^cx:dei_muj
nerepabula sorrire, suntrquibus ipsc paruultr alucruc a!u
mnu .Querunt p terea de regioncin qua primu nare (int.
VtrainThessaliaabAristeo:anininsulaCca:(vtscribit
Homcrus) An Ericthonii reporib9in mote hymeto(vtre
sertEuthroni^an Crete Saturmtpib^qctplacet Nican^
drp.Rcsert pterea Aristo.q> alo putarent apes: necf» coirer
necp parcre:sed aliunde socturas dcportare existimat. Abi
*x florecallmthri.Abi ex sioreharundinis Alii oke:. Alii
dicut fucoru soctura ita deportari:Ortii aut apu_pstari a
rcgequisolus mas fit.ElTe authuivreiaugmentu:qjnul
la sineillositfemra.alii'putatapcssoem!nas:tucosma_
res :atq? inde csse sbrtura.Queru t c]j vtru euoma t liquore
mellis-aii alia ptercddant. Generaapu pfa ide Anst.tra.
didit:Earuqt alias vaftas: sj glomerosas easdccp nigras
6^hirfuras:A^iasmioresquidc:fi:dccjuerotudas:etJusci
colorisihorridiq? piliialiasmagis^exiguasmec ta rotudas
sed obgsas tamc et laras et coloris mediusculiinonnullas
rninimas gra«lefc|i &acuti alui: Sc aureolo varias atcp
Ieu™.Eiuso5auc^oricateTeqnsMaro.maxiepbatguuIas
oblongas.leues.nitidas.ardentisauroparib9 lito corpa
gutris:morili9enapIaadis.nac^tograndsorapisatcg ro
nmdiortantoprior.Si*os(^eriormaxie:pesiima. Sj tn
iracudiano:gmelioris:facile delimt assTduo interuentu eo
rUiquicurataluearia. Apes annu dcamu n exccdut:gau
dentthymo:organo:thymbra:fatureia:roremarino:cy*
thiso.Tylia arborac taxus repudiancrocus colerat: atq?
odorat mella.Thymus fup omnia pcipui faporis melja
rcddit:dandeserpiIlu:thymbraiS;origann:apes oderuc
sraudulctu et lrnmudn cultore.AIuearia optima sunt ex
(ubaibuswrKu;quiancchycmerigeut:nccalct £ltatc

jRotits aeni mel
c
lsscejestiadona
Exequarrhancetiam mgc£>
nas aspice partem

Celsus^asTirmatin cxtress
mis fauis trasuerfas s istu
las esTejqcotineat rcgios
pulIos,]giiup vero fcribit
m drcuitu sauoru maioi
ra esse^rccTa soramirn»
repletaquasi sorde rubri
colons:exqua protinus
allatus rex fugerec. Apes
e mortu^: sip.Tiyemem in
siccoloco serucnt.etcirca
equinodtiii: veru cn clc-»
mcntsacoelipsu^sir poffc
horam tcrtiain sole profe
rantur:siculneoq>rinereobruant:infraduashoras reuiui
scent ratcpin alueareintrabut.Ex siorib9ceras ficn':&ex
matutmoj;orcmella:qugtantomelioicqualitatccapiut;
quato iocudioje fitmateria cgra cosccfta.ait Cdsus. Fuci
mhn_pabuloru conserut:fed q ab apib9congefta funt:co#
sumut.Verutnadrxreationefobilisconfcruntaliqd infi
dentcs seminib9 gbus apcs sigurant.Itacp ad souenda_ec
educan.danouaprolem familiarib^etapibus admittut.*
Incubateni(velutraues;semib?apcs.etfuci'.&exhisver-'
mesexcudutcadidamcbranainclufosfincali9:hafc^ ny
mphas noinat.dcidedifrupta mcbrana:abfoIuteaUatecg
cuolatapcB.Refertetia Anft.Excrsisergopulscxtra tecita
bturbas .Ergo vindaa mellis tuc matura itelligif:cusuci
Sb apibus pellutur. Dicuntatit caftiatialuearia:cu saui
dcadunt.Scnbitpretereaidtm Arifto.csse in pontoapea
candidas:qus bisinmcfcmdlisicet .Etcircaamyfumvt
bem apes iu arhorib9finc sauo mellisicare.-rnclcp ipm cart
diduefTeietmimimmoducrafrum.Plin.autfcnbitnont
solu mcl t&ceras in alueanb9repiri:fed etabillis congeri
qugopericonducat.PrimacmoperiB fundameta metya
vocat.Hccpnma cruftra.eftfaporis amarj.Secuda pyfa
soceros dicis:q su£ metyn venitpicantiti modo ceu dul*
corccrginiriu populorucp mitioregumi. Terria cppolis
craflionbs iam materis additis ssorib9.n6du tame cera r
sed fauoru stabilimentu:quo oes corli iniunaniaditusjn
struunt:odoreetia nucgraui:q plcricp^p Galbanovtuf:
pr«terhccpuchit Rithacerquaaliifandaracii.-aliic^ranta
vcjcant.Hiceritapum duogantcibus gfcpeinuenit int
sauoru inantibus sepofitus.-fS^ipfe aman faporfstfed ple
nus huoriscibus:gignitautroreverno:6^arbonifucco
sumimo:ahS:icossanreminor:auftron]grior:aquilo ru^
usimelioroVrubensplurimuingrccisnucib9. Mel igis
ex aere eftrsiue sit coeli sudor.-fiucqufda sideru faluia: fis
ue puq^antis fe aeris fucais:fiue aqug cttScpur9 Sc liqui
dus:cx:susnaturf qualisdefssuitpnmo.nucvetoetanta
caditaltitudie:muItuqiduvemtsordcfcens:&;obuioter
rcanhelituinsecftus.Prctereaafrondeac pabulis pocus:
^iin vterculoscongcftus apuoreenim vomut, Ad hcc
succo ssoru corruptus <S;alua's maccratus:cotienfq! rnif
tatus.magnatfi ccleftis naturevoluptatcmaffcrt. Opti
mitcft mel in hymeto aca"co:oVin hybla SyciIig.Est asit
initio mel vr aqua dilutu:6^ primis dicb^feruet.Teq* pur
gat:vigefimo diccrassefat.Sorbef optimu e qucrc^ tijic:;
&arundinufoliis.AitptereaIsidorus:repenrieriam nuc
in India et Arabia mel ramis adh^rens in formam falisr
quod ofiditipm ex rore esse.C^ras vero ex ommu herba
rum/ac arborum ssoribus faciunc:cxcepn rumice et clie»
loading ...