Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ffcsass
! AfWtmid;
«feb
oiUjj»..'
1:it-:,'
Gndn i1.

Mxt- &&m

CCLSV

as:


lilignj
, «vstnu
vmbn WtMfe

Mm,

cnectits:

srd iom sii Kij
20»; I»uV»
1 batattUJle
J_____ ncutjtat
qsiitiratotra
(itnajntjDj:
nnunissi
linutcvtveco;
I cica magnastmiitqnUt
Inmedirseipec'
5tpnu?t:dicitutldondb3~
idientescpdo::
hcareamdici.qiitamfa:-
ucesiitetangultiit&M»''
ur.EfgoAeneaicMni??
ipiorum:nontftisstiik"::
i&cdciIocata.bscMafc:
cutpcimvtiom^ct.PK:-
r*. g OtaMaW'
>ia.maneisubl<w«i**j
iicntO«.invcnni!:nffl»
stui&.S.eadiiitcHt.i;*1:
,rri.D.Lu<feui:q»or»l*;-
} C.Ljtontst»,*'"'
si i Vtato
^noialtuow*
iiudicenemo

ansmi 111 corpU3 appellare infernu:atrfe ex ipso corpore ola
ibi hec mala prouenire ofleMitur.NamaV pcrquattuor ssu
mina.eria quattuor corpons humores platonem expressis
se_nonnullivolunt.Suncmalamentis gaudiarqn letatur:
stultuscbmalcsccerit.BeUuautr&discordiai-ifcfunai^cha
lami in hac mirdi parce fadledeprehcdutur. m Tnstis.
S.seucraquegignic seueriracem.Cice.Iudex rristis:&inte_»
ger, n Turp s cgestas.S^qu^ curpes racit:6<; quasihoru

maximis regnfe pociVipossr.et homsesdeenupt.as periit;
i.cuijtus sibi supra humana facultate proponuc:vn SC pro
rcbus solidis nubc.i.res inancs asscquut.-vsr hon humana
quedam:sedmonlliuosa:&cfl«rataenascunr::quib9ex at
to ab ima pcipitantur. 1 Cenrum gemmusbnaieus.S.'
Cenriesduptexseciidn fabulasipsecstAegeoii;
m Briareus.C.Cottus.Bnareus.S; Gygcs rses sueruc
(>m HeiTo.coeli ct teir-;filii.-dVriranes ditsh :deccnnalebellu
csi filiis SQtumigcircrunt.ctiliiquidcabOchri:h.abolym
po inonce impecum faciebauc.Tandem a diis victi irt rar
cara ddectisunt.Habebac

quemistaconcumiuusicmorralis iiecesieest.vndedeosim*
mortales dicunc:quiaista
nonsenriuntquuVmors __-."■' t r 1 r ? n
creamr.D.Turpis ege.na bcmer;etmaleluidaramcs;acturpis egeltas
&maciedeturpatfacieiu o
&nccessuatcsord;dum re TVrnbilcs visu fbtmdoetumcttlaborcnf
Imqaitviau^vcstitu. ,----------_ ^«^----^' a P
%^JS8B2& TumconsanguineusIgtisoponcVmala meris ^^^S§?jS

aucem smguli quitiqgiui
tacapita:^ cemum mar
nus.'(S:omniuibrttirimu
Sc rjulchernmi fueru cBrf
araT aucem dicit Home.

Gaudia;morcifcrucftaduer{b ni iiminebellii,.
rerrcscp eumenidum chaIami;5Vdi(cordia de/

diric.acsidsceretmale me)
tisgaudia.D-Mala men -
tisgaudiahecsuntqucin ,
scderaducunt:adulterem
cVIatroludu S: scelenb»
h^^a^ffi^ VipereGainemvittisinnexacrucntis: (mes;
puniuncur. T e,. r 1 1 • *•
b sniumie aduerso.c. Inmedio ramos annolacpbrachiapandit ,
quiasemper aduersar:c5t s t JTt" 3 T**~y
couannest. c Eum« Vlmus_j?pacaissgens;quasede{bmniavulgo

VkocA-io -jcsi sijoiavAp-iC X
sTsiravTscTa y ji co vu. Ad
dscq, rp cu q uadocpluno
Neprunnus c^Pallas so
uemin vincula coicalTet:
necpelTetqui auxihu ftr*
ret:q»thetis Ach.ilis mai
tercoelumascendit; t&seJ
cu adduxicCenciiuanum
Briareum reiust* auxslio
loue soluic. Hesio scribic
Neptunnir hunc sibi gene
ru adsciuiJle tradita sibi
Opyafilia:vndecS: Oui.
Balenaruq? pmtnteAe»
gaeonasuis immaniatec
ga lacertis.

nid5 thalami.S-furie
SuScKSSa ruS Vana tenett{auam&s siib ommbus hcret.
Alii thalamos dicunc:qui «_» t . n r —
Facii sunt au<storibus fu« i^lultac^prcterea vanarum monltra leraru^
riislsedno proccdic:quia R n"?*^* r «« * ^
ait.Tembilesviruformcj CetaurunfonbllS ltabulat;scyIIecRbiK)rmeS» » Acbel.ialeme.S-Hy
&«7cnon videacuresseco j m^n,--,- n. dram dicit:que fuit mler
trar.u.quiapaulopost fu Prr*nCUOemmus Rr-tanaK^r rSelnalrmp naargiuorj!paludc:sed la
riasal.bidiciresse.ua pos Cs-CeiiLU^eiwiUi uriciJ#I>.ac Dsiuaicrng [(nc cxCctra d]atur; qLod
luuthic:& alibi manerc: u °-r*-n''.j n Pr t vnoccsotna capca exCr»
<5£ alibi ofTicium exerc.-re tiorreaUltriaenSjtlaiTimilc^ armata Chymgra» scebanc.Sedcostarhydra
pocnatje. d Discordiade* . locufuisse euomenteaqs
D.iquaexdemcria icidia vastautes vicinas ciuita*
mus.Nec^iniuriadatsaiiguinem:c\:serpcntes,C.Discor* tesrinquo vnomeatucIauso:mulrierupebaiir: quod Hcr.

dia de.quia a stultitia hominu prouenir.-cu natura nos ad
ibdetatem:concordiamqt aeauent* e In medto. SBK*
VlVS.aucvessubulo:autabsolutuest:&mccl]igimus hac
eslecburneS portapcrquaexitunis estrqu': res nec omnia
mdicatesTesmulacaTic^mgressusc^exitussimiiisest.D.
In mcdto ramos^ Post vestibuJ.si ponsr intcriorem par:c: q
nonessetsubretfto. f Vlmu9 0pa.iu.S.distingueda sirc
ista_ppterduoepitheta.Do.posUic vImuannosam:etquia
no omnes annosg sunt mentes!3i opacs frondibus: iccirco
hecaddit.C.VImus.cii somniayauaexpnmat:6\:uuli-im
sruccuproducentia:optimevlmnporuit:qugarbor sterilis
efl: g Vulgotenere.s.pallimcateruatim. h Vana
so.D.VuIthcceirecrrores:qui,p necessViis inaniceroccurss
runt. i FoIsisq^subom.S-Qjidesomniss scripseruc dh
cuc:q tepoce folia dearboribus cadticvaua eiTesom;na:t|J
pertrasitucccigit.Vanaautcio.-quiainferis .Na veta sujji
ab miicunc .Home.kaiyOCpTovOCp fkiio-J -KJriv.
k Centauri in fonbus sta.S'B:nein foribus quiaea^co*
tra nacura poiTunt avari statim pcreunt.Scabulant auc ha*
bicanL:^vsurpatiuedii:ic.vcpopulat:lu<ftac.Nam stabu»
lordicimust-Stbnallusit.quiaexparreequi sunt. Cencaui
nauilxiois.^uubis filiisuut,Ixio:icmamataTunoncde
stupro itcrpcllaust. Illa cofdTa louic ex eP volutacc nubci
suaforma couersameiobtulit:vii ^eruutnatielTecetaun.'
CRs S. G^ntauri, s xion cum [uuoue cocunberecredens cil
eLussiinulacroexnubefatfli.cocubuit:vndenatisunt_ceni
tauri:quorusupern.*parre3humaue:inferneequin': cranc.
in q exprimit euctus nimig ambici jnisrna qui tcrransdt 6^
mmi£iinperandicupicUcauiiKiTbuuc:pucancsc suuoiw.i.

cules vidensloca:ipsaexuiI.c: &sicaqug clausit mcatus:
nahydraabaquadictaestjd est. UTToiov jAaTotT_Potui»
iiTeautemiiocfi.TiiIIcindicatlocus.Excoquicurv!iiu:arqj
exudacinuciIishumor.C.Beluakr. Hydradicic Hacsau*
cTrore Hesio).peperitEcnidna ex typhao;ic.Iuno autem il^
II inlerna paludcnutnenda curauu concra Herculcm •Scdl
illa Hercules cu lolaoffammis intercmicconsiliisMineruc
adiucus.dicicurexcteralatine.-quiavnactxsotria oriuncuc
capita.Hydri Plaro rcfert fuilP-'callidiiTimii sophissarque
Hsrculss dpclus plulosophusssamis.i feruoreingensisur>
auit-Est airt soplnltica ratio cauillosa: et vno subiato capi
ta plura nascutur.Estemlogices duplexdisput" idi ratio:
<5c per veras cVsophisticas rSes. o Horren. .1 stri. C- Ss
ad fabulareicras.exprcssit natura serpentis-Siad sophistic*
rationemotauithuiuscemodidisputatoisrabie.
p Plamiscpar.chy.S.orclcopostrsmispribusdraco^mss
diacapra: sccudii fabulas fuit:R;uera aut tsc monsbycie
cusus liodieqt ardcrcacumoniu-icaquodsunr JLeones:me
dia autem pascua sunc: imavcro raouris sejpenobus plena
hunc Bellerophon habitabilem fccit.-vndechymLTamdiac
ocudisse.C.Chymera.Hancctia ignem exp.ranccmiisdeni
parentibusgb^hydrAorcaair.H^iiod^haouicsccndijhuc
poetS tria capita Pnmsi leonis.vlcimu draconis mtdiu ca
preaitem.n-DoTS-Xs^vsrri^eiApakoyatKTooZfXiU.aipot
HancPegasus.&BslIerophontes deuicit: quc tamen ex
orcocaneG:rionii pri^pegit Sping;m;lconcnemeti:etdn»
conem g mala aurea custodiuit.Item peperit Ceco ex phot
co dehacenim Ouidiusi,Q_accft ChymeraiugOmediis irt
psrubusigrt5m:pcA^;^tfMVe«udiUlj scrpcntis hab*
LIvV
<
 
Annotationen