Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Ephēmeris archaiologikē — 1893

Seite: 65
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1893/0045
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΕΦΗΒΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

1. "Ογκώδης λίθος βαθροειδής έκ Πεντελησίου
μαρμάρου, ευρεθείς έν ταϊς παρά τον Δημήτριον
Κατηφόρη άνασκαφαΐς, μετακομισθείς δέ εις τό
Επιγραφικών Μουσεΐον. Το άνω και το κάτω
άκρον και της έμπροσθεν καί της όπισθεν πλευράς
έξεΐχον ολίγον, έσώθη δέ σχεδόν άβλαβες μόνον
τό εξέχον μέρος τοΟ άνω άκρου της όπισθεν πλευ-
ράς. Μόνον ή την κυριωτέραν έπιγραφήν φέρουσα
έμπροσθεν πλευρά έλειάνθη επιμελώς, αί δέ λοι-
παί πλευραί έμειναν σχεδόν άκατέργαστοι. Εκ της
επεξεργασίας της άριστερας πλευράς, μάλλον δέ
και εξ αύτοΟ τοΟ κειμένου της επιγραφής εξάγεται,
οτι προς ταύτην την πλευράν συνηρμόσθη δευτέρα
πλάξ, ήτις εμπεριείχε τό μεν την άρχήν του κει-
μένου, έν ή άνεφέροντο βεβαίως το όνομα του τε
άρχοντος και τοΟ κοσμητοΰ, και δ'σα άλλα άνεγρά-
φοντο συνήθως έν τη άρχή' των έκτενεστέρων έφη-
βικών επιγραφών, τό δέ τους καταλόγους τών φυ-
λών πλην της Αίαντίδος (έκτος μέρους τινός),
της Άντιοχίδος και της Άτταλίδος, αίτινες τό
τέλος άποτελουσαι της άναγραφής άνεγράφησαν
έν τη ένταυθα τό πρώτον δημοσιευομένη έπιγραφή.

Έπι της όπισθεν πλευράς του λίθου ένεχαρά-
χΟησαν τά ονόματα δύο έφήβων οΰ/ι επισήμως
άλλ' ύπ' αυτών τών νέων εις ους άνεφέρονται. Και
ή Οέσις έν ή ύπάρ/ουσι τά ονόματα ταύτα και ή
γραφή άποδεικνύουσιν ότι τούτο έγένετο ούκ ολί-
γον χρόνον μετά την έπι της κυρίας προσόψεως
άναγραφήν του έπισήμου καταλόγου, συνάμα οέ
άποδεικνύεται ό'τι 6 λίθος δεν προσηρείδετο προς
τοΐχον τινά ώς λ. χ. δ λίθος, όστις φέρει την έν
τω €. 1. Α. III Οπ' άρ. 1138 έπιγραφήν.
Τψ. 1,32, πλ. 1,05, πάχ. 0.45.
Ή επί τοΟ λίθου έπιγραφή διαιρείται εις ούο
σελίδας άρχομένας άμέσως ύπά τό όλίγον έξέχον
άνω άκρον του" λίθου. Έν τή πρώτη σελίδι άνε-
γράφησαν οί έφηβοι της Αίαντίδος, της 'Αντιοχί-
δος και της Άτταλίδος, οί γυμνασίαρχοι, οί άγω-
νοθέται και οί ταξίαρχοι του περί άλκής άγώνος,

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1893.

άρχεται δέ και ό κατάλογος τών ξένων (έπεγγρά-
φων), ό'στις έξακολουΟεϊ έν τή δευτέρα σελίδι μέ-
χρι τοΟ πεντηκοστού έβδομου στίβου. Πάντες οί
έκ τών τριών φυλών άναφερόμενοι και οί γυμνα-
σίαρχοι, οί άγωνοΟέται, οί ταξίαρχοι και οί έπέγ-
γραφοι άνήκον είς τάς τάξεις τών έφήβων. "Υπο-
γεγραμμένοι δέ υπό τάς δύο σελίδας ήσαν αί ένιαύ-
σιοι (ή « διά βίου») άρχαι πλήν τοΰ κοσμητοΰ,
όστις άνεγράφετο πάντοτε μετά τοΟ άρχοντος έν
τοις προγεγραμμένοις (ΡΓαβδΟΓΪρΐ) ολοκλήρου τοΟ
κειμένου τών του είδους τούτου έπιγραφών. Έκ
της συμπληρώσεως του στίχου 60 συμπεραίνω
ότι ή άναγραφή τών άρχών τούτων οέν περιωρίζετο
εις τον υπό τάς δύο σελίοας της νυν δημοσιευομέ-
νης έπιγραφής χώρον άλλά έξετείνετο και είς τόν
δεξιά ποτε τοΟ σωζομένου τεΟειμένον λίΟον, όστις
περιείχε τό πρώτον ήμισυ της έφηβικής άναγραφής.
Έάν έσώζετο δ πρώτος λίθος, Οά έξηγεϊτο και τό
νυν άδέσποτον παρά τήν άρχήν της δευτέρας σελί-
δος του δευτέρου λίθου έγκεχαραγμένον Β·

Τό κείμενον της έπιγραφής και ή συμπεπληρω-
μένη μεταγραφή αΰτοΰ εχουσιν ώς έξης :
( "Ιδε σελ 67 - 74 ).
Εϊπομεν ήδη ότι ή έπιγραφή άποτελεϊ τά τέλος
και πιθανώς τό δεύτερον ήμισυ έφηβικής άναγρα-
φής και ότι έν τω νυν άπολεσΟέντι πρώτω ήμίσει
και έν τή άρχη του όλου άνεγράφησαν ό τε άρνων
και ό κοσμητής, ων τά ονόματα δηλοΟσι τους χρό-
νους της άναγραφής. Διά τήν έξακρίβωσιν λοιπόν
τών χρόνων τής άναγραφής περιοριζόμεΟα είς τά
έπι του ήμετέρου λίθου άνα^ερόμενα ονόματα τών
υπογεγραμμένων δευτερευόντων άρχόντων, τών
έφήβων και τών έν τή πρώτη σελίδι μνημονευΟει-
σών έορτών.

Έκ τών υπογεγραμμένων έφηβικών άρχόντων
τυγχάνει γνωστότατος ων ό έν πλείσταις έφηβικαϊς
έπιγραφαΐς μνημονευόμενος παιδοτρίβης 'Αβάσκαν-
τος Εύμόλπου Κηφισιεύς. Ουδεμία υπάρχει αμφι-
βολία ότι ό άνήρ ούτος διετέλει παιδοτρίβης ων

5
loading ...