Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 2-3.1997

Page: 199
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1997/0203
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
29. (pseud. Zastępca), Plastyka. 5-lecie Grupy Krakowskiej, „Tygod-
nik Powszechny”, nr 13 (688) z 1 IV, s. 6

30. [Wstęp], w: Wystawa scenografii. Centralne Biuro Wystaw Arty-
stycznych, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, listopad-grudzień,
s. nlb 9-18

1962-1969

31. (z Adamem Kotulą), Artykuły z zakresu sztuki nowoczesnej, w:
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa. (Nie sygno-
wane; autorstwo ustalono na podstawie maszynopisów i kore-
spondencji z PWN (Biblioteka Jagiellońska rkp. Alce. 202/86 i
291/86). Spółka opracowała ponad 80 haseł, w tym m.in. nastę-
pujące hasła rzeczowe: Aeropiktura (t. I, 1962, s. 50); Ecole de
Paris (t. 3, 1964, s. 280); Ekspresjonizm (s. 345-347); Funkcjona-
lizm (t. 4, 1964, s. 58-59); Metafizyczne malarstwo (t. 7, 1966, s.
223-224); Neue Sachlichkeit (s. 699-700); Pont-Aven, szkoła z (t.
9, 1967, s. 276); „Sturm, der” (t. 11, 1968, s. 77); Symbolizm (s.
154); Taszyzm (s. 407); Weryzm (t. 12, 1969, s. 192). Nie ukazały
się hasła: Abstrakcjonizm (napisał je J. Starzyński), Modernizm
(wydrukowano tylko artykuł K. Wyki dotyczący literatury) i Pry-
mitywizm (wydrukowano artykuł K. Piwockiego)

1963

32. (z Andrzejem Fischingerem), Kościół Bernardynów w Rzeszowie
- mauzoleum Ligęzów, „Studia Renesansowe” 3, s. 150-202, 46
ii.

33- [Wstęp], w: Wanda Czełkowska. Stowarzyszenie Artystyczne
Grupa Krakowska, Galeria Krzysztofory, Kraków, październik, 1
s. nlb (przedruk w: Cricot 2, Grupa Krakowska i Galeria Krzy-
sztofory w latach 1960-1970, red. J. Chrobak, Kraków 1991, s.
41)

1964

34. [Wstęp], w: Józef Szajna. Scenografia, malarstwo, grafika. Biuro
Wystaw Artystycznych, Rzeszów, marzec-kwiecień 1964, Kraków,
3 s. nlb

1966

35- [Wstęp], w: Antoni Hajdecki. Wystawa rzeźby. Stowarzysze-
nie Artystyczne Grupa Krakowska. Galeria Krzysztofory, Kraków,
grudzień, 2 s. nlb

36. (z Adamem Kotulą), Kronika nowej sztuki 1855-1960, Kra-
ków, 283 s., il.

37. (z Wojciechem Krakowskim), O scenografii krakowskiej w
latach 1945-1960 (1965), w: Sztuka współczesna. Studia i szki-
ce, red. J. E. Dutkiewicz, t. II, Kraków, s. 361-401, 17 il. (przedruk
w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, t.'II, O tworzywie i
twórcach dzieła teatralnego. Wybór i opr. J. Degler, Wrocław
1976, s. 479-507)

38. O symbolizmie w pejzażach Ferdynanda Ruszczyca, w: Ferdy-
nand Ruszczyć 1870-1936. Pamiętnik wystawy. Muzeum Na-
rodowe, Warszawa, s. 71-80

39- Rzut oka na nowe prądy w malarstwie polskim w latach 1945-
1960 (1965), w: Sztuka współczesna. Studia i szkice, t. II, red. J.
E. Dutkiewicz, Kraków, s. 327-360, 20 il.

40. [Wstęp], w: Wystawa obrazów [Zofii Broniek, Danuty Mary-
jowskiej-Praxmayer i Feliksa Szyszki], Galeria Krzysztofory, Kra-
ków, marzec, s. nlb 2-4

1967

41. (z Adamem Kotulą), Architektura współczesna. Zarys rozwoju,
Kraków, 258 s., 112 il.

42. [Wstęp], w: Mikołaj Kochanowski. Wystawa prac. Stowarzy-
szenie Artystyczne Grupa Krakowska. Galeria Krzysztofory, Kra-
ków, styczeń-luty, 1 s. nlb

1969

43. Integracja sztuk, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych”
Oddziału PAN w Krakowie, t. 13/1, styczeń-czerwiec, s.
353-355

44. Symbolizm w pejzażach idealnych doby preromantyzmu i roman-
tyzmu, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych” Oddziału
PAN w Krakowie, t. 13/1, styczeń-czerwiec, s. 171-173

1970

45. Antonio Segui, w. III Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków,
1 s. nlb (równolegle w języku francuskim)

46. Rola drzeworytu ludowego w polskiej tradycji narodowej. Muzeum
Etnograficzne w Krakowie. Międzynarodowe sympozjum nau-
kowe Grafika Ludowa, Kraków, 16 s. + 2 s. nlb

1971

47. O architekturze unistycznej, w: Materiały sesji naukowej z okazji
40-lecia powstania w Łodzi Międzynarodowej Kolekcji Sztuki No-
woczesnej, Łódź, (tytuł okładkowy: Grupa „a.r.’j, s. 57-68

48. Okres historyzmu i eklektyzmu w architekturze krakowskiej (1850-
1900), w: Problemy ochrony architektury najnowszej (1850-
1939), Warszawa, s. 37-50 (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony
Zabytków, seria B, t. 29)

49- Recepcja Bauhausu w architekturze polskiej dwudziestolecia mię-
dzywojennego, w: Sztuka XX wieku. Materiały sesji Stowarzysze-
nia Historyków Sztuki, Warszawa, s. 99-114

1971-1974

50. Cykl artykułów pt. Encyklopedia współczesna, „Życie Literackie”.
(W nurcie anty-sztuki (1971, nr 49 (1036), 5 XII, s. 14, il.); Nowa
sztuka a film (1972, nr 21 (1060), 21 V, s. 4); Nowe, realistyczne
tendencje we współczesnej sztuce (1972, nr 27 (1066), 2 VII, s. 9);
O integracji sztuk (1972, nr 33 (1072), 13 VIII, s. 10, il.); Nowa
synteza sztuk (1973, nr 4 (1096), 28 I, s. 9-10); O sztuce koncep-
tualnej- z dystansu i z dystansem (1973, nr 36 (1128), 9 IX, s. 9,
13); Sztuka konceptualna (1974, nr 5 (1149), 3 II, s. 13)

1972

51. [Wstęp], w: Debenjak. Wystawa laureatów Grand Prix 3 Między-
narodowego Biennale Grafiki w Krakowie. Galeria Krzysztofory,
Kraków, 2 s. nlb (tytuł i tekst również w języku francuskim)

52. (z Adamem Kotulą), Malarstwo- rzeźba- architektura. Wybrane
zagad?rieniaplastyki współczesnej, Warszawa, 502 s. + 421 il. (2
wyd. poprawione i poszerzone 1978, 3 wyd. 1981)

1973

53- Ekspresjoniści niemieccy. [Wystawa w Muzeum Narodowym Kra-
kowie], „Życie Literackie”, nr 28 (1120), 15 VII, s. 9, il.

54. Pałac Lubomirskich, rezydencja - muzeum, „Życie Literackie”,
nr 11 (1103), 18 III, s. 12, 1 il.

55. Recepcja renesansu w architekturze XIX wieku. Rola Burckhard-
ta, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych” Oddziału
PAN w Krakowie, t. 17/2, lipiec-grudzień, s. 348-440

56. (z Adamem Kotulą), Sztuka abstrakcyjna, Warszawa, 373 s., 115
il. (2 wyd. 1977)

57. Wątki znaczeniowe w architekturze wieku XIX, „Zeszyty Nauko-
we UJ”, Prace z historii sztuki, zesz. 11, s. 63-81

58. Z zagadnień architektury XIX wieku. Historyzm. i eklektyzm, w:
Sztuka 2połoivyXIX wieku. Materiały sesji Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki, Warszawa, s. 23-36

1973-1974

59. Cykl artykułów, „Magazyn Kulturalny”. (Sztuka współczesnej cy-
wilizacji. Problemy nowej plastyki (1973, nr 1, s. 17-21, 4 il.);
Recepcja sztuki dziecka w plastyce icspółczesnej (1973, nr 2, s.
14-18, 6 il.); Recepcja sztuki ludowej we współczesnej twórczości
plastycznej(1973, nr 3, s. 23-26, 4 il.); Ostatnie pokolenie awan-
gardy (1973-74, nr 4/1, s. 78-88, 12 il.); Od anty-sztuki do anty-
muzeum (1974, nr 2, s. 38-40, 46, il.). Artykuł pt. Ostatnie poko-
lenie awangardy przedrukowano w: W kręgu lat czterdziestych,
red. J. Chrobak, cz. III, Kraków 1991, s. 3-12 wraz z informacją o
treści akapitu usuniętego w r. 1974 przez cenzurę)

199
loading ...