Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0005
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
!
;


CT2

a.INDE X

ET SVMMA OMNIVM,

QVE CONTINENTVR IN
TEXTV, ET GLOSS IVRIS CIVILIS.

Authore STEPHAN0

ſ
1j

PRAPOSITrO ponitur excluſiuël.ſcire, 15 S.aliud, ad
fin. de excuſat. tutor.
A præpoſitio denotat ſeparationem, gl. ab altero.in l. ſi
ex duob. de duob.reis.
ABAs monachum ſuum adiecta cauſa de iure canonico
rN vendicare poteſt. gloſſ vendicare. in l.1.S.r. de rei vend.
Abbas eſt ordinandus, & eligendus ob optima merita, & nõ ob ordinem, vel
obtempus, quod tam in clericis, quam in monachis, & monaſteriis etiam
fœminarum habet locum. S. ordinationem. in auth. de monachis, col.1.
& iubemus autem, in auth.de ſanctiſſi. Epiſcop.col.9.
Abbatem eligunt monachi, & Epiſcopus ordinat. glo. Epiſcopum, in d. S. or-
dinationem... 1
Abbas quando vendit rem vnius conuentus ſibi ſubditi, quaſi ſit alterius,
non poteſt reuocare venditionem, gl pen.in l. 1. C. ne fiſcus rem, quam
lvend li. 10.
Reliqua verbo, Archimandrita, Monachus, Epiſcopus, Reuendicare.
1 ABDICATIO, id eſt, ſeparatio, quæ Grco more ad alienandos liberos
vſurpabatur, legibus Romanis non comprobatur. I. abdicatio, 6. C. de
patr poteſt.. 1
ABDVCENS capram, vel porcum, veruecem, aut quaſi artem abigendi
exercendo, non punitur ita grauiter, ſicut abigens maiora animalia. l.1.
S. abigei, & ibi gl abduxerint, de abigeis.
Reliqua verbo, Abigei.
1 ABIGEI proprié dicitur, quix. pecora ex paſcuis, vel armentis ſubtrahunt,
& quodammodo deprdantur, & qui abigendi ſtudium, quaſi artem
exercent, oues de gregib. vel boues de armentis abducentes. dS abigei.
Abigei, vbi frequentius id genus maleficij committitur; damnari debent ad
gladium, vt ita alij terreantur: ſed vbi non ita frequentius, in opus me-
tali damnantur, niſi ſint honeſtiore locona quutel padi ſunt aut or-
dine amouendi, niſi gladio abegerint, quo caſu beſtiis ſubiiciútur. d.l. 1.in
prine. & Sabigei.
Abigeus non dicitur ille, qui oues oberrantes, vel equos in ſolitudine re-
lictos abduxit, qui potius dicitur fur, niſi quaſi artem exerceat, quia tunc
dicitur abigeus. d. abigei, & ibi gl non eſt.
Abigeus, vel fur dicitur ſecundum numerum ſubtractarum ouium, nam
qui x-oues, porcos quinque, vel quatuor, vnum bouem, aut equum ſur-
ripit, dicitur abigeus.l. fin eod. & glo.1.in l.1. C. de abigeis.
Abigeus dicitur, qui ſapiûs, & quaſi artem exercens abegit, licet ſemper
vnum, vel alterum pecus ſurripuerit.d.l.fin.
Abigeorum receptatores extra Italiam decem annis relegantur, qui ſi non
fuerint de Italia, extra ſuam prouinciam relegantur. d. .fin. & ibi gl.fin.
Abigeus recipiens pecuniam, vt pecora per eum occultata reſtituat, tenetur
pecuniam reſtituere per condictionem ob turpem cauſſam, & pecora per
condictionem furtiuam, tam extantia, quam perempta, etiam caſu for-
tuito l. C. C de condict ob turpem cauſ.
Abigei dicuntur illi, quibus eſt cura inſidiari alienis animalib. aut iumen-
tis, & ea tranſportare alibi. mitiores, in auth.de nuptiis. col.4.
2 Abigere idem eſt, quod ſubtrahere gl. in rub de abigeis.
Abigens pecora, de quorum proprietate faciebat controuerſiam, non tene-
tur crimine abigeatus, ſi id iure fecit, putans eſſe ſua; ſecus ſi callide, &
dolose litem feciſſet, ad hoc, vt poſteà abigeret. l.1.S fin. & ibi. gl. remit-
tendus. & glo.ſeq de abigeis. .
Abigentes cum gladio, grauiter puniri debent, quia beſtiis fubiiciuntur. d.l.
1.S pen. & l.a. & ibi glo.1.eod.
Abigens domitu pecus à ſtabulo grauius punitur, quam qui à ſylua.l. fin.eo.
Abigeatus crimen non eſt publicum, quia magis eſt furtum.l. 2 eod.
Abigeatus accuſatio requirit dolum, & agitur ſine inſcriptione, glo.fin in d.
l.1.S.fin. & gl. 1 in d.2. & l.vlt. Ceod.
Reliqua verbo, Abducens, Receptator, Pecus, Delictum 6.
ABLATIVVS abſolutus poſitus in contractib. non diſponit, ſed reſolui-
tur in conditionem .ab emptione, de pactis.
Ablatiui abſoluti, rato manente pacto, diſpoſitionem, & non conditionem
inducunt l peu & u.
Ablatiui abſoluti, quãdo ponuntur gratia frequentioris contingentiæ, tunc
non important myſteriũ iuris, & per conſequens non reſoluuntur in con-
ditionem importantemcauſam finalẽ, vt quod quis adoptetur filio pr-
cedente in nepotem, nam & filio non præcedente poteſt. gl.filio præce-
dente, in l.2 de vulgari ſubſt.
Ablatiui abſoluti non ſolûm conditionem, ſedetiam diſpoſitionem indu-
cunt, quando referuntur ad eos, quos teſtator poteſt grauare. l. fideicom-
miſſa, Scum eſſet, & ibi add marg de leg.3.
Ablatiui abſoluri faciunt conditionem. à teſtatore, ro8. ibi. acceptis, &c.
de condit, & demonſt.
1ABOLITLO, & abſolutio eundem ſenſum habent, ſed non in albo prœ-
toris glo fin in l.3. de publicanis.
Abolitio concedit, vt omnes, qui accuſare inceperant, ſine metu Turpilliani
poſſint deſiſtere; & hec eſt publica, & à ſolo principe cõceditur, & nõ re-DAOYz Pampilonenſi.

fertur ad ea crimina, in quibus vterque probat gl. 1. Labolit.8. ad Turp.
Abolitio quandoque fit publice, veluti ob diem inſignem, vel ob publicam
gratulationem, aut ob remproſperè geſtam;quandoque fit priuatim, ac-
cuſatore poſtulante à praſide, vel à principe, quandoque fit à lege, vt ac-
cuſatore mortuo, vel ex iuſta cauſa impedito quominus poſſit accuſare.
cilaoiiiiocaun dubiſenuy e gloſia rudhe de aholit.
Abolitionis publicæ tempore ſi accuſator erat in eo ſtatu, vt iure mariti
accuſaret, & nunc erit, ſi repetere velit de iure mariti, & non obiicitur
ei, quod media tempora, dum durauerunt feri, noceant ei:vel econtrà, ſi
iam tempus illud erat finitum, nec nune illud habebit, quia in eodem
ſtatu reponiturl aut priuatim.S, abolitione, & ib. gl.retractabitur, eo.
Abolitione publice facta finitis feriis poreſt accuſator intra 3o. dies vtiles
repetere accuſationem, & non vltra, & cedunt illi dies à tempore, quo
reum repetere potuit, & adire iudicé d aut priuatim. Sfi & l.. & ibigl.
fiC. de gener, abol.
Abolitione publicè facta quãdo accuſator repetit accuſationẽ nõ dicitur ex-
tincta prima accuſatio, cum ad eandẽ inſtãtiã redeat, ad quã redire poteſt
intra 3o dies: alioquin non dicitur redire ad eandem inſtantiã, ſed dicitur
de nouo accuſare, quod poteſt intra zo annos glrei, & ibi add margibid.
Abolitione publice facta, vel ob lætitiã aliquã, vel ob honorem diuinæ do-
mus, vel ex alia cauſa, ex qua abolitio publica fieri ſolet, ſi quis intra 3o¬
dies nõ repetierit reu, non incidit in Turpill. l.ſi interueniente, ad Turp.
Abolitione publicè conceſſa, ſi antequàm reus iterum accuſetur, alia aboli-
tio ſit conceſſa, dicitur quod 3o. dies incipiunt currere accuſatori finita
ſecunda abolitione, intra quos poteſt reum iterum accuſare. l.in Send-
tuſconſultum.. fin- codem.
Abolitio eſt licentia deſiſtendi ab accuſatione, vt non incidat in Turpillian
gl. in l abolitionem. 16. C. de adulter.
Abolitio eſt accuſationis inſtitutæ per ſententiã interlocutoriã peremptio.
gloſſ.in rubr. C.de abolit. & gl abolita, in S quod autem. Inſt. de vſucapi.
Abolitione generali omnes perimuntur accuſationes, quæ dantur ob publi-
cam ltitiam, quæ publica dicitur gl. in rub. C. de generali abolit.
Abolitione generali finita poteſt repeti accuſatio intra ;o dies, & non vl-
tra l.1. & ibi-gl fi.C de abolitione generali.
Abolitione generali finita etiã poſt ;odies nõ prohibetur accuſari reus, qui
nõ erat accuſatus tempore, quo generalis abolitio ſuperuenit.l.2. C.eod.

Abolitio legitima dicitur, quando accuſator, vel accuſatus moritur. gl.in

rubr. Cde abolitione generali.
Abolitio generalis ng refreur adeos qui sutin carcerib la de cuſtod reor.
Abolitio generalis non pertinet ad ſeruos accuſatos, qui accuſati etiã inte-
rim, du feriz durãt, in vinculis eſſe iubentur, nec liberantur, ne iudicium
finiatur, quod fniretu quia ſili exirent forté fugeret, & ſie fruſtrà mo-
dô procederetur in accuſando.l. Domitianus. & ibi gl. pen. & vlt ad Turp.
Abolitio non porrigitur ad crimen falſi, nec ad alia crimina, in quibus ex
vtraque parte incumbit onus probandi, & idé accuſans de falſo, ſi poſt
abolitionem publicè factam feriis finitis non reaccuſauerit, incidit in
Turpilli. l.pen. & ibi add. marg.eod.
Abolitione priuara conceſſa, non poteſt repeti accuſatio ab accuſatore etiã ;
intra ;odies gl fi-in l.1. C de abolitione generali, niſi de hoc ſupplicet
principi,gl-alij, in l libellorum. S. fin. de accuſat. & gl-rei, in l. aut priua-
tim.S. fin. ad Turp.
Abolitio priuata præſentibus partib. cauſſa cognita à iudice eſt conceden-
da, glin rub. & l.2 C.de abolitionib.
Abolitio iuſte deneganda eſt ei, qui per deceptionem, vel pecuniis à reo
corruptus venit ad poſtulandam abolitionem ibid.
Abolitionem petere etiam per pecuniam non prohibentur, qui ſuam vel
ſorum iniuriam defendunt accuſando, & qui cognatos in accuſatio-
nem deducunt. ibid.
Abolitio accuſationis fallaciter, & per calumniam accuſantibus dari non
debet. l.fin. Ceod.
Abolitio non eſt concedenda mente ſincera accuſanti, ſi reus fuerit iam
carceratus, vel aliquod grauamen corporale paſſus, niſi paſſus conſen-
tiat impetranti abolitionem. ibid.
Abolitionem petere poteſt accuſator intra ;odies etiam inuito Reo, ſi reus
non ſit carceratus, nec paſſus aliquod grauamen corporale, poſt ; o au-
tenm dies non poreſt niſ eo conſentiente ibid.
Abolitio etiam ambarum partium conſenſu omninô eſt deneganda, vbi te-
ſtes tormenta paſſi ſuntibid.

Abolitio denegatur in crimine l ſe maieſtatis, id eſt, in moliente contra

maieſtatem principis, vel Rempub in crimine peculatus, & in deſertis à
milite ſacramentis. ibid.
Abolitio priuatim poteſt à præſide poſtulari, & impetrari, & pro tribunali,
& non de plano debet concedi, nec poteſt præſes delegare cognitionem
eius l. 1. S.abolitio. ad Turpil.
Abolitio priuata conceditur à quolibet iudice ordinario de cauſſa cogno-
ſcente, gl.1. in l abolitio. 8.ad Turpil.
A Aboliti
 
Annotationen