Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0393
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Expilatæ hereditatis crimen habet locum deficiente accuſatione, & ideë
ſubſidiaria eſt, l. fi. C.eod.

Expilatæ hereditatis accuſatio cum multis actionibus concurrit, videlicet

cum actione in rem, ad exhibendum, & petitione hereditatis, gl r. ibid.
pro Expilatæ hereditatis crimine poteſt agi ciuiliter actione in factum ad
poſſeſſionem reſtituendam, vel ad duplum preſtandum, ibid.
Expilatores hereditatum puniuntur arbitrio iudicú, qui ſolent punire eos,
vel in opus publicum, vel in perpetuum, vel temporarium, honeſtiores
autem ſolent ordine ad tempus mouere, vel iubere patri fines excede-
re, nec poſſunt condemnare vltra eas pœnas, l.1.. de effractoribus.
Reliqua verbo, Crimen, 4. Vxor, o. Hers, 89.
ExPLORATORES, qui ſecreta nunciant hoſtibus, proditores ſunt, & ideô ca-
pite puniuntur,l-omne delictum,S.exploratores, de re militari.
ExPoSITr pueri ſunt liberi, & ſui iuris, etiamſi quis eos recollegerit ſub
conditione, vt ſui ſerui fierent, gloſſ-paterno, in lnemini, 19. C. de Epi-
ſcop. aud. ...1
Expoſitum colligens non ſuccedit ei ab inteſtato morienti, gl. 1in l.an-
cill, 9. C. communia de ſucceſſio.1
ExPRESSA quandoque nocent, uon expreſſa non nocent, gl fin-in hitem ſi
vnusS fide arbitriis, & gl. ſummoueri, in l.3. S.filius, de liber. & poſthu.
& glquanquam, & gl arbitrium, in l-fideicommiſſa, rr.S. ſic fideicom-
miſſum, de legat.3. & gl arbitrio, in l. vtrûm, Sr. de reb.dubiis, & gl.non
debeat, in l. denunciaſſe, . quid tamen, de adulteriis, & l. expreſſa, 195 de
regulis iuris..1...i
Expreſſum ſi non valet, neque valet tacitum.l.3.fi & ibi gl.fi de ſeruitut.
ruſti prd. & gl. nõ valet-in l. ſi ſponſus, S.1. de donatio. inter vir. & vxo.
Expreſſo vitiato, vitiatur etiamtacitum, quandoque tacitum eſt acceſſio
expreſſioni, d . fi. & ibi gl.pen.& vlt......-..
Expreſſum quandoque licet non valeat, valet tamen tacitum, gl.inutilem,
in l. 1. S.2.quib mod.pignus...
Expreſſum licet differatur, non tamen differtur tacitum,l. quæro, 32 ..fi de
teſtam tutel.
Expreſſa quadam nocent, quæ tacita non nocerent,l.ſi quis Sempronium,
68. & ibi gl.1 de hered. inſtit.
Expreſſum facit ceſſare tacitum fallit quando tantûm ineſt, quo caſu non
tantum facit ceſſare tacitum, imô eius expreſſio nihil operatur, l. cum ex
filio, 39. S.1. & ibi add marg. de vulgari-, . c.:.....1
Expreſſo vitiato non vitiatur tacitum què principale, l.ſi fideiuſſor, & ibi
gl. non poterit, de legat.1.1
Expreſſa nocent, non expreſſa non nocent, quandoque econtrà expreſſa
proſunt, non expreſſa nocent, lnon nunquam, 52. & ibi gl.fi de condit. &
demonſt.
Expreſſa quandoque nec proſunt, nec nocent, d gl.fi.
Expreſſa proſunt in caſibus in quibus ſpeciale mandatum exigitur, & in
pupillari ſubſtitutione tacita, quæ contra matrem non admittitur, ſed
expreſſa ſic, ibid....
Expreſſum dicitur illud, quod licet non exprimatur verbis ſpecificis, colli-
gitur tamen ex mente, vel ex ratione tacita, lprætor ait, 2o.S.1. & ibi gl.
expreſſum, de noui operis nunc... c1..11
Expreſſum dicitur quod ſpecialiter exprimitur, S. ſoluto, & ibi add. marg. in
authen, de mandatis principum, col. 3.
Reliqua verbo, Conditio,II..t2. Tacitum, Hypotheca, 3. 4. Vitiato, Caſus.
ExPRESSIOeius, quod tacitè ineſt, non inducit diſpoſitionem conditiona-
lem, lmuto,66S.1. de tutelis.
Expreſſio eorum, qu tacite inſunt, nihil operatur, ſi exprimantur prout
inſunt, ſecus ſi alio modo, l. Cornelius, 69 de heredib. inſt. & l.2. & l. ſi ita
legatum, 65.S1. & ibi gl-adheredem, & add de leg.1.
Expreſſio eius, quod ex diſpoſitione legis ad effectum alicuius actus neceſ-
ſariô requiritur, ſi id fit in vim conditionis, nihil operatur,l.3. de leg.1.

Expreſſio eorum, que tacite inſunt, nihil operatur, l.aliquando, 1o7. de

conditio. & demonſt. & l.3. C. fideiuſſor.
Reliqua verbo, Tacitum.
ExPROMISSOR dicitur ille, qui pro alio promittit, vnde expromittere pro
fideiubere accipitur, l.4. in add. marg de condictione cauſa data.
Expromiſſor dicitur ille, qui pro non obligato promittit, ibid.
Expromiſſores dicuntur fideiuſſores, l.5.S. ſatisacceptio, & ibi gl. expromiſ-
ſores, de verboblig.
Expromiſſor dicitur ille, qui nomine alterius ſe obligat illo non obligato,
gl.interceſſerat, in l.Stichum aut Pamphilum, 95 S.aditio, & ibi addit.
marg de ſolutio.
Expromiſſor, id eſt, defenſor alienæ rei nemo videtur idoneus, niſi cum ſa-
tiſdatione, l. in eo, quod plus eſt, rro.de reg.iur.
Expromiſſor dicitur, qui promittit alio non obligato, pro quo obligatur,
vel etiam nunc liberante eum, gloſſ.fideiuſſorem, in S. ſi quis igitur, in
auth. de fideiuſſor eol.1.
Expromiſſor non habet beneficium, . ſi quis igitur, in auth.de fideiuſſorib.
dgl.fideiuſſorem.
Reliqua verbo, Fideiubere, Fideiuſſor, Creditor, 4.
ExQVAsToR nomen eſt dignitatis, ſicut Quſtor, ſic Conſul, & Exconſul,
dicitur enin Exconſul, vel Exquaſtor, qui deſiit eſſe Conſul, vel Quæ-
ſtor, fgl. Exquaeſtorem, in S. primo, in proœm. Digeſtorum, & gl ex-
quaſtorem, in l.1. de nouo Codice facien.
Exqueſtor dicitur primus ſeu princeps quaeſtorum, gl.exquaſtori, in add.
in Scumque, in proœm. Inſtit.
ExTENSIo vnius etiam iure ſpeciei ad aliam permittitur, l.ſi in emptione,
34. S. fi. in add. marg. de contrah. empt.
Ex TERIORA indicant ſecreta animi in homine, & in aliis animalib. gl.fi. in
lhis qui, 12.S. fi. de tutorib. datis, & glo deſierint, in pauonum, Inſt. de
rerum diuiſione.
ExTINCTVM ſemel non reuiuiſcit, etiam ceſſante cauſa extinctionis, S.
quod autem, Inſt. de capitis deminutione.
Reliqua verbo, Societus,9.
ExTITISSE non videtur, qui non perſeuerauit, gloſ, non admittuntur, in

INDE X.

EXT
c. 1.S.ſi Epiſcopum vel abbatem, vel abbatiſain vſib feud.
ExTRANEVs dicitur omnis, qui non habet in poreſtate dotatam perſo-
nam, gl.1. in l. ſi extraneus, de condict. cauſa data.
Extraneus dans dotem ſi conuenit ſibi reddi in omnem caſum finiti ma-
trimonij, repetit etiam in caſu omiſſo, ſcilicer quando matrimonium
non eſt ſequutum, d.l. ſi extraneus, & l.donaturus, & ibi add margeod.
Extraneus, vel parer, qui dederunt dotem, & conuenerunt ſibi reddi in vn
caſum finiti matrimonij, in alio caſu ſoluto matrimonio prſumuntur
donaſſe, quod non videntur donaſſe in caſum, in quo matrimonium non.
eſt ſequutum, & ide poſſunt repetere, d.l. ſi extraneus, in add. marg.
Extranei ratione delicti dicuntur eſſe alicuius iuriſdictionis, gl.2.in l.3. de
officio preſidis.
per Extraneum, vel alium poſſum habere, vel conſequi ea, quæ per me non
poſſum habere, vel conſequi, fl.Ariſto, & ibi gl.fi. qua res pignori.
Extraneus ſemper videtur adiectus ad ſolutionem, & ſtipulator ad’obliga-
tionem, ſiue quis ſtipuletur ſibi, aut extraneo, ſiue extraneo, aut ſibi, l. Ca-
ius, 45. ſolut. matrim.
Extranei dicuntur matres, cognati, & alij l. fi. & ibi gl.2. C.de inr dot.
Extranei dantes dotem, vel donationem propter nuptias dicuntur illi, qui
eum, vel eam pro quo, vel qua dant, non habent in poteſtate, aliter etiam
quandoque ſumitur hoc nomen extranei, d.l.fin. in princ. & in S. fimili,
& ibi gl.in poteſtate.
Extraneum dotare intelligimus omnem citra parentem per virilem ſe-
xum aſcendentem, & in poteſtate dotandam perſonam habentem, l.
vnica, S. accedit, C. de rei vxoriæ actione.
Extraneus ſi tempore promiſſionis dotis ſtipulatus, vel pactus non ſit, non
poterit poſteà tempore traditionis paciſci, J gl. fecerit, ibid.
Extraneus vt quis dotare non dicatur ſufficit, quod aut ſit de aſcendentib.
per virilem ſexum, vel quod habeat in poteſtate dotatam perſonam,f
gl. in poteſtate, ibid.
Extraneus quandoque dicitur quilibet prter eum, qui habet in poteſtate,
quandoque dicitur ille, qui nullo modo eſt cognatus, quandoque omnes
præter ſuperiorem, & inferiorem lineam, & quandoque etiam dicitur
ille, cui in teſtamento nihil eſt relictum, gl extraneos, & ibi add marg in
l.1. C de imponend. lucratiu. deſcript- lib. 1o. & S hodie, in add marg. Inſt.
de adoptio.
Extraneus conſcius parricidij vt parricida punitur, & ita plus punitur,
quam ſi ipſe occidiſſet, S. alia deinde, & ibi gl.extraneus, Inſt. de publicis
iudiciis.
ExTRAORDINARIVM iudicium appellatur officium iudicis, glo.fin. in l.
cûm filiusfamilias, ſi certum petatur.
Extraordinaria duo remedia poſſunt concurrere, veluti officium iudicis, &
vtilis certi condictio, quæ duo remedia dantur ex æquitate filiofamilias
mutuanti in ſtudio abſente patre, ibid.
Extraordinarium remedium competit aduersûs diuerſas perſonas, prſer-
tim quando ordinaria actio efficax non eſt gl. extra ordinem, & ibi add.
marg. in l.1.S. ſed ex contrario, de exercitor. actio.
Extraordinarium auxilium non datur, vbi datur actio ordinaria, niſi ordi-
naria ſit inefficax,vt quia is, contra quem datur, ſoluendo non ſit, d glo.
extra ordinem.
Extraordinarium auxilium concurrit cum ordinario contra diuerſas per-
ſonas, l.3. & l. fin. C.ſi tutor vel curator interuener. & gl.fin. in l.1. C. de
’alienat. iudicij.
Extraordinariu auxili non tollit aliud, gl. 1.in l.fi.C. ſi minor ſe maiorem,
Extraordinaria dicuntur illa, quæ iudicis officio procedunt, vel quando
non ſeruatis ſolemnitatibus, in add. marg. in rub de variis, & extraordi-
nar. cognitio.
Extraordinariè vel extra ordinem eſſe ſubueniendum quando lex dicit, in-
telligitur officio iudicis,lſi cni legatum, 92. & ibi gl-extra ordinem, de
conditio, & demonſt, & gl extra ordinem, & ibi add marg in l. 1.S.ſed ex
contrario, de exercitor, actione.
Reliqua verbo, Actio, oo. Auxilium, Ordinarium, Munus, 1.2. Remedium, Su-
peindictiones.
ExTREMITAs eſt primus, & vltimus terminus cum termino alio medio
coniuncto, vt omnis homo eſt animal, ſed homo riſibilis eſt, homo
ergo eſt animal riſibile, quod enim prdicatur in poſitione, & con-
cluſione, id eſt, hoc nomen animal, dicitur extremitas maior, quod ve-
ro ſubiicitur in collatione, & aſſumptione, eſt extremitas minor, id
eſt, hoc nomen riſibile, medius terminus eſt id, quod ſubiicitur in prima,
& prædicatur in ſecunda, ſcilicet hoc nomen homo, gloſſa in extremo, in
l.1. ſi quis ius dicenti.
ExTREMA duo quotieſcunque habet aliquod factum, & dubitatur, cui at-
tribui debeat, ſemper debet attribui vetuſtiori, l.rin fi & ibi add.marg.
finium regund.
ExvL quandoque ponitur impropriè pro relegato, gl. 1. in l. Papinianus, de
miporib.
Exul, id eſt, deportatus nihil omninô iuris habet, ibid.
Exuli recté poteſt ſolui id, quod ſibi debetur, ſed exuli alterius miniſtro, vel
poſt mandatum in exiliu miſſo non poteſt ſolui, quia cẽſetur per exiliu
reuocatum mandatom, lcûm quis ſibi, ;8. & ibi add. marg. de ſolutio.
Exuli, vel bannito recurrendi licentiam nemopoteſt concedere, niſi ſolus
Imperator ex aliqua cauſa, l.4 de penis.
Exulare iuſſus decurio ad tempus ob crimen non importans infamiam,
poſt impletum tempus admittitur ad priſtinam dignitatem, ſed non ad
nouos honores, niſi tanto rempore his abſtinuit, quanto per fugam da-
tam abfuit, l. fi. & ibi gl.1. C. de his, qui in exilium dati, lib. 10.
Reliqua verbo, Relegatus, Deportatus, Bannitus, Exilium.
F
EAnt ſi neudem vel malleum fregerit, non impuratur ei, qui locauit
opus, l.2. S. ſi conſeruatis, ad leg Rhod. de iactu.
Faber, vel operarius excuſatur, ſi laborat in re alterius, quam conducentis
ipſum, ex quo facit de mandato eius, gl deſcendet, & ibi add marg. in l.

rem,23-S.pen de rei vend.

Bb 3 Faber
 
Annotationen