Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0997
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
LLL..E
r....e.

¬


P .QVI

Qui non eſt mecum, contra me eſt, gl. contra voluntatem, in l. ſi cui pure,
31 ad Trebell.I.I. i ameA de dam infe
ui non laborat, non manducet, gl. r.in l. quamuis, ro de daminfe.
Qui ad vtrumque officium feſtinat, neutrum bene peragit, l.fin. & ibi gl.2.
C de aſſeſſorib... 1à inInati.21.C.de de
Qui malè agit, odit lucem, gl.oceulte, in ladonatio. 25. C de donat.
ui non habet in œre, luat in corpore, l. ſi quis iniuriam, 35de iniuriam,
l qui des, & ibi gl.fi de incen ruina.....1
Quae ſeeuantur iu vns debent ſeruarinalio gl quemadmodumin liube.
mus, 29. C. de teſtam.11.
uem de cuictione tener actio, eundem agentem repellit eneeuue .
doque fallit fauore libertatis, gl.ex cauſa, in l.1.S ſed etſi, quod iuſſu, gln.
in l.qui à pupillo, 7 de euict.11
Reliqua verbe Diſtributiuum Quicumque, Reliti striutiua &
Vrt IEr, dictio difert abomni: nam quiliber eſt ditio dititi e
attribuit cuilibet in ſolidum, veluti quilibet iſtorum fert lapidem: le
verbum, omnes, collectiuum eſt, & atribuit renm omnibus ſimu, Iir
omnes iſti ferunt lapidem, gloſ-r.in l.ſi pluribus, 45 de leg.2. & l.non di-
ſtinguemus, s cum in plures, de arbittl. rrar nnod omnis, l.ſi neceſ-
QuIQuE eſt ſignum vniuerſale, & idem importat, quod omnis, l. ſi necel-
ſarias, s ſi annua, & ibi glhis verbis, de annuis leaa,s,mrionis, vt diſtri-
Quiſque nomen proprie eſt collectiuum: ſed fauore inſtitutionis, vt diſtri
butiuum aſſumitur, lhoc artieulo, a de heredibus inſtue oi ain lſi
Quiſque verbum, id eſt, quilibet veſtrum, eſt ſignum vniuerſale, gl.fiin l.ſi
creditores, 18. C de pactis. 1. .! ſi neceſſarias, aſi
Quque dictio importat idem, quod dictio, omnis, l.ſi neceſſarias, S ſi an-
nua, & ibi.gl. his, de pign, act..
QVISQYIS pronomen diſtributiuum iunctum verbo futuri temporis
facit conditionem, verbis ciuilibus,.. de vulgari, gl quiſquis mihi, & ibi
add. marg. in l.ita tamen, 27.S. qui ſuſpectam, ad Trebell.
Reliqua verbo, Diſtributiuum..
Qvon tibi non vis fieri, alteri ne facito, gl.r.in lar.quod quiſque iur.
Quod ago, vt ago ſi non valet, valeat vt valere poreſt, fauore liberationis,
I.& poſt rem, S.1. & ibi-gl. imputetur, de pactis, & l. ſi vnus, S. fin.
in s.fi.Inſt de adoptio-gl. , in l.via, 2; de ſeruitut. ruſt. l.ſed & ſi poſſeſ-
ſori, S. item ſi iurauero, & ibiglideôque, de iureiuran. gl.2.in l.1.5.ſimi-
lique modo, C.de Latina libertate..
Quod non permittitur inter ſe, nec cum alio: quod verum eſt, quando in
vtroque eſt eadem æquitas: ſecus ſi ceſſet eadem quitas, & ratio: quia
tune ceſſat diſpoſitio, gl non debet, in l.cum ij, S. ſi vni, de tranſactio.
Quod mihi non nocet, & alij prodeſt, facile debeo ſuſtinere, gl.futurum, in
l.arbiter, 16de arbitris......
uod accedit, ſequitur cauſam eius, cui accedit, gl. pertinere, in l. item ſi
Quoasto e vlufructu earum rerun.
Quod ago,vt ago, ſi non valet, nec valet vt valere poteſt, quando tractatur
de obligatione inducenda, l. 1. S.eum qui, & ibi glo. non animo, de conſt.
pecun.lI. & ibi gl. fi-de iure codicil. 1
Quod non valet ab initio, poſteà poreſt confirmari, gl.2. in l. aliena, 2o. de
pign actione....n
Quod in vno permittitur, in aliis prohibetur, gl cui, in l. ſi merces, 28.S. vis
maior, locati, gl.44.in l.fi. C de pactis conuent....
Quod tibi non nocet, & mihi prodeſt, id facere teneris, l.2. & ibi add. marg.
ſolut. matri...n.. 1
Quod plus eſt, ſi licet alicui, multô magis licebit, quod minus eſt, lain ſuis,
in fi. & ibi add.marg.de liberis, & poſthum.
Quod non valet, poſteà confirmatur contra regulam Catonianam, gl. pe.
& fi- in l. qui ſoluendo, 42. de hered. inſtit.....
uod iuris eſt in toto,idem iuris eſt in parte, l. ſi ſeruus eius, 84. & ibi. glo.
fi. de acquir. hered...
Quod nihil eſt, minus eſt, gloſſ. nepotib. in l. 1. S. pen, de coniungen. cum
emancip.
Quod probo, non reprobo, gl. fi-in l. parentib. 8.Cde inoffi-teſt.
Quod quiſque iuris in alium ſtatuerit, ipſe eodem iure vti debet, l.ratas, 7.
& ibi gl. pe. C de reſcind. vend.
Quod iuris eſt de toto ad totum, idem iuris eſt, de parte ad partem, gl. ..in
auth. ſed etſi quis, Cde ſecundis nuptiis.
Quod ab initio valet, non vitiatur, licet in eum caſum perueniat, à quo in-
cipere non poteſt, gl. non ſine, in auth. minoris, C.qui dare tutores.
Quod rite, & ſecundum leges actum eſt, ex alio euentu reſuſcitari non de-
bet,l. ſancimus, 25. C. de adminiſt. tutorum.
Quod Omnes ſimiliter tangit, ab omnibus debet approbari, l fi.C.de auth.
præſtanda.
Quod iuris eſt de aliquo, idem iuris eſt de eius principio:vnde emptio facta
etiam vno numo valet, licèt in vno non ſit pecunia numerata:quia vnus
eſ principium numeri, & idem iudicatur de co, lnon ideo, 5C. de hered.
inſtit.
Quod abinitio non valet, non confirmatur poſteà, gl.fi-in l.44C. de legatis.
od differtur non auferturl.deberi, & ibi gl.fi. C.de fideicommiſ libertat.
S.libertas, & ibi gl. differtur, Inſt de ſingulis reb. per fideicomm.
Quod quis non poteſt per ſe, poreſt facere per alium, gl.pe.in l.1. C. de acqu.

poſſeſſione.
Quod, dictio ponitur pro, ſed, gl.r. in l præſcriptione, 7. C.quibus non obiici-

tur longi temporis.
Reliqu verbo Facere, per ton, Concede.

Quôn ſi, dictio aduerſatiua, quandoque non habet aliquam qualitatem
aduerſantem præcedentibus, l. planë,;34 5 quod ſi, de leg.1.

QVoAMMMoo, dictio importat improprietatem, S.fin. & ibi gl.2. Inſt.de

ſucceſſliber.l. & ſic, 64. ſoluto matri.
Quo A dictio ſubaudiri debet ad ſaluandum inſtrumentum, gloſſde-
functi, in leius, qui in prouincia, ſi certum petatur.
Quo MAors, id eſt,quo minus, gl.in l.1. C.qui dare tutores.
QVoQue, dictio eſt implicatiua, S affinitatis, Inſt. de nuptiis.
QVocvMQVE modo, dictio eſt valdè pragnans, gloſſ. fin. in add. marg. inl.

INDE X.

RA P
cum poena, 43 de arbitris.

QOOTIDIANA ſunt tractanda, & fauorabiliûs admittenda, gl. quotidiane,
in l.legaui, 26 de liberat. legata.

R


Arev emiſſio facit quari, quod non eſſet aliàs quſ-
tum,S.prætereà niſi, Inſt de rerum diuiſ.
t Vide verbo, Arbor.
RAPERE vi nemini licet, vel rem mobilem, vel ſe mouen-
Te tem, licèt ſuam eam rem exiſtimet, 5.1.Inſtitur. de vi bo-
norum rapt.
Rapi dicuntur mobilia: ſed inuadi immobilia, gl.fi.in l. 1.S. fi de condictione
triticaria.
Rapere ex incendio dicitur ille, qui accipit, vel rapit propter incendium, hoc
eſt propter tumultum incendij, vel propter trepidationem incendij, &
ideo rapiens ex adiacentibus prædiis, vbi incendium fiebat, dicitur rape-
re ex incendio, & tenetur edicto de incendio, ruina, naufragiõque, l.1.S.

Rapere, vel recipere ex incendio, vel ruina non dicitur quis, quando rapuit,
vel recepit, eo quod incendij, vel ruinæ ſuſpicio fuit: ſi tamen incendium,
vel ruina nonfuit non teneurediſto de indio ruina naufragio dla.
S.ſi ſuſpicio.
Rapere ex naufragio non dicitur ille, qui rem in litore iacentem poſt nau-
fragium factum abſtulit, qui magis dicitur fur, & furti tenetur, l.3-eod.
Rapi aliud eſt, & aliud eſt amoueri: quia amoueri poreſt aliquid etiam
ſine vi:ſed rapi non poteſt ſine vi, d.l.3.S. non ſolûm.
Rapere ex naufragio dicitur etiam ille, qui cûm nondum naufragium fle-
ret, in illa trepidatione rapit, l.Pædius, eod.
Rapuiſſe verbo continetur, & ſeiſſum per medium, & fractum, id eſt con-
quaſſatum, & per vim eripere, vt competat vi bonotum raptorum acti
pro his tribus:quod intellige in duobus primis ſi hominibus coactis, vel
tuba ſciſſum, vel fractum eſt, l. Marcellus, 9. & ibi gl.fi. de verb. ſign.
Rapere, & rapinam ſcienter receptare æquale delictum eſt, l.pen. C.ad leg.
Iul. de vi.
RAPIENS rem aliquam non liberatur à pœna, licet reſtituat rem ante iu-
dicium, l.pe. de vi bonorun raptorum.
Rapiens rem ſuam credens fbi licere, non tenetur vi bonorum raptorume

trio, l.2.Shac actione, & ibi gl mulctabitur, & ibi add marg.
Rapiens ſuum ſeruum fugitiuum, quem quis bona fide poſſidebat, non te-
netur vi bonorum raptorum: quia ſuam rem aufert, d. l. 25 ſed & ſi quis.

Rapiens ſuam rem alij obligatam tenetur actione vi bonorum raptoruim, ſi

accepit, vt ſibi haberet, aliàs ſi vt in pignore teneretur, habet locum edi-
ctum Diui Marci, d.S. ſed & ſi quis, & ibi gl debet.
Rapiens aliquid ex domo, in qua nemo erat, tenetur in quadruplum actio-
ne vi bonorum raptorum, & etiam furti non manifeſti, ſi nemo eum de-
prehenderit: ita tamen, quod actio furti tollatur per exactionem factam
per actionem vi bonorum raptorum, aliàs ſecus, j l.ſi quis ex domo, 54.
& ibi gl. de furtis.
Rapiens aliquid ex domo, in qua nemo erat, non clam: ſed rapturus etiam
ſi aliquem inueniſſet ibi, dicitur raptor: ſed rapiens clam ex illa domo
furtum ſimplex committeret, & diceretur fur, gl. ibid.
Rapiens, vel recipiens dolo malo ex incendio, rutna, vel naufragio, rate, vel
naue expugnata, aut damnum dans in his rebus intra annum, quo ex-
periendi poreſtas eſt, in quadruplum tenetur: poſt annum in ſimplum,
l.1. de incendio, ruina, vel naufra.
Rapiens ex naufragio eo tempore, & loco, quo naufragium fit, vel inconti-
nenti ante, vel poſt, tenetur edicto de incendio, ruina, naufragiõque: ſecus
ſi poſt naufragium ex interuallo rapuerit, quo caſu tenetur furti, d.l. 1.S.
fi. & ibi gl. fi-cum duab. legib. ſeq eod.
Rapiens ex incendio, ruina, vel naufragio, vel naue expugnata tenetur prin-
cipaliter edicto de incendio, ruina & cet. ſed per interpretationem tene-
tur etiam ille, qui amouit, vel abſtulit ex incendio vel ruina, glnec ra-
pere, in l. 3eod.

ſi in ipſo quaſi prœlio, & pugna, aut quouis conflictu aduerſus ratem, vel
nauem aliquid rapuerit, ſiue expugnante ſe, ſiue expugnantib. prædonib.
d.l.35. deinde.
Rapiens, vel recipiens de expugnata domo, vel alia tenetur edicto de incen-
dio, ruina, d.l.3. S. ab eo.
Rapiens, auferens, vel amouens, vel damnum dans, vel recipiens de incendio,
ruina, &c.tenetur edicto de incendio, ruina, &c.d.l.3.S. non ſolûm.
Rapiens, vel dolo male lucrans ex naufragio tenetur in quadruplum dam-
num paſſis, & in tantumdem fiſco, d.l.3. S fi.
Rapiens ex naufragio magnas res, & qu non erant tempore naufragij pe-
rituræ, ſi ſunt liberæ perſonæ, fuſtib, eæduntur, & in triennium relegan-
tur: ſi verô ſint ſerui, verberantur, & in metallum damnantur, d.l.3.S.1.
Rapiens ex naufragio modicas res, ſi ſint liberæ perſonæ, fuſtibus cæduntur:
ſi verô ſint ſerui, flagellis cduntur, ibid.
contra Rapientis, vel amouentis, & recipientis, aut damnum dantis here-
dem datur actio exedicto de incendio, &c eatenus, quatenus ad eos per-
uenit, etiam heredibus eorum, quibus rapta, vel ablatæ ſunt res, vel qui-
bus damnum datum eſt, d.l.3. S.fi.....
Rapiens, vel ſubtrahens rem ex naufragio, vel incendio, aut ruina ſeruatam,

lſi quis ex naufragio, cod...
Rapientes bona cum telis, & armis, ac villas expugnantes ſeditione conuo-
cata tenentur lege Iulia de vi publica,l. 3.ad legem Iul. de vi publica.
Rapiens ex incendio aliquid preter materiam, qua vtitur ad ædificandum, &
qui in incendio cum gladio, aut telo capiendi cauſa fuerit, vel prohiben-
di dominum res ſuas ſeruare, punitur lege Iulis de vi publica, ibid.
Rapiens viduam, vel nuptam vltime ſupplicio punitur, etſi pater mulieris

Rr1 precibus

ex incendio, de incendio, ruina, naufragio.

aut alio loco poſitam ab aliquo, tenetur furti, vel vi bonorum raptorum,

1

ſed aliter mulctabitur: ſcilicet criminaliter extra ordinem iudicis arbi-

Rapiens de rate, vel naue expugnata tenetur edicto de incendio, ruina, etiam 23


 
Annotationen