Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0336
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
5

.

DV O IVRIS
gl. poſſit, in l.2.S.ſed ſi dubitetur, de iudiciis.
Dubitatio noua in litib.quando oritur, & iudices non ſunt idonci, vel ſuf-
ficientes ad deciſionem, ad principem recurri debet, l.fi. C. de legib.
Dubitatio, error, titubatio, neſcientia, & ignorantia idem ſignificant, neque
eſt inter éa aliqua differentia quoad repetitionem competentem alicui
ex condictione indebiti, vel quoad titulum de iuris, & facti ignorantia,
differunt tamen inter ſe quoad alia, gl. fi. in l.fi. C. de cond indeb.
Dubitare de ſingulis non eſt inutile, glrequirẽs, in l.3. C. de ſumma Trinit.
Dubitans habetur pro ignorante, gl. in l.fi.C. de condict. indeb.
inter Dubitantem,errantem, ignorantem, & neſcientem eſt magna differẽ-
tia, quia dubitans animuſuum applicat ad plura, & neſcit quid eligat,
ignorans eſt, qui nihil ſcip, ſed ſcire debet; neſciens verô, qui ſcire non
tenetur;errans vero, qui vnum credit, & eſt aliud, ſed quoad titulum de
iuris, & facti ignorantia, & de condictione indebiti, nulla eſt differentia
inter illa, gl.r.in l de ſtatu, r5. de teſtam.
Dubitans probabiliter non tenetur reſpondere, nec tempus ad deliberan-
dum petere,l. & quia, in add. marg. de interrogat. actio.
Dubitans, & ignorans æquiparantur, gl.fiin .r. de condict. indeb.
Reliqua verbo, Errans, 1. 2. Scienter, Titubatio.
DVCERE tam ad maritum, quam ad vxorem pertinet, vnde dicitur etiam
vxor ducere maritum, l.2. & ibi gl.fi. C. ſoluto matr.
Ducens vxorem damnatam de adulterio, vel maritus reducens intelligitur
eſſe leno, & pœna lenocinij punitur, l. caſtitati, 9. C.de adult.
Ducens in vxorem damnatam de ſtupro pœna lenocinij debet plecti, ſed
in concubinam eam habere poteſt, gl. 2ibid.
Dver ro dicitur de re mobili, gl.mobilem, in l.1. ſi quis ius dicenti.
Ductionis nomine continentur ſe mouentia, ibid.
DVELLVM in nullo caſu permittitur ſecundûm leges Romanorum, j gl.fi.
in l.cum filius, 76.S.fi de legat.2.
Duella ſunt prohibita, quia ſunt contra præceptum illud diuinum, Non
tentabis Deum tuum, & ius Lombardoru dicit, Multos vidimus ſub iſto
clypeo perire, glniſi domino, inl qua actione, ;S. planè, ad leg. Aquil.
Duella ſunt prohibita, gl..in l. 1. C.de gladiatorib.lb.11.
Duellum inter dominum, & vaſallum nullo modo conſiſtere poteſt, ſed
debet ſubditus ſuperiorem adire, reprob.gl. Longobardorum, in c.1.S.
fi de alienatione paterni feudi.
Duellum prohibitum eſt de iure canonico, cui in hoc ius ciuile ſubiici de-
bet, gl perduellionis, & ibi add. marg.in S.interdum, Inſt. de heredit. quæ
ab inteſt.
In Duello pugnantibus prohibitum eſt de iure canonico adminiſtrari ſa-
cramenta, maxime his, qui prouocant, dgl, perduellionis, in add.
DvM dictio facit conditionem, l.ſi quis ita legauit, 7. de condict. & de-
monſtr.
Dvo ſimul eodem tempore tradere dicuntur, quando ambo ſimul tradunt
poſſeſſionem per viſum, gh.id enim, in l.ſi quis duas, 6.S. fin. communia
prœdiorum.

Duo ſimul eodem tempore tradere poſſunt domum communem, id eſt,

quo momento tuam partem tradit, & meam tradere poſſum, nam ad
adquirendam poſſeſſionem ſufficit animus, & vt minimam rei partem
attingamus, d-gl-id enim, in add. marg eod.
Duo cûm ſtramẽta ardentia proſilirent ſi concurrerint, & ambo ceciderint,
& alter flamma ſit conſumptus, nihil eo nomine poteſt agi, niſi intelli-
gatur vter ab vtro euerſus ſit, l.ſcientiam, 45.S. .ad leg. Aquil.
Duorum vicem poteſt obtinere prſes prouinciæ, vel alius iudex in his,
quæ per tinent ad iuriſdictionem voluntariam, ſed non ad contentio-
ſam,gl.r..in l.2. de officio præſidis.
Duo ſi conduxerint vectigalia, vel emerint non animo ſocietatis contra-
hend, quod vnus in eam rem impendit, aut fructus mercedéſve perce-
pit, aut deteriorem fecit, non reſtituit in iudicio ſocietatis, ſed communi
diuidundo, l.nam cùm tractatu, cum duab.leg. ſeq.pro ſocio.
Duo rei locationis poſſunt eſſe inſolidum tam iure digeſtorum, quam au-
thenticorum, l.item quæritur, 14. .duo rei, & ibigl.eſſe poſſunt, & ibi
add. marg. locati,
Duo, vel plures ex natura rei inſolidum licèt teneantur, non tamen ob id
illi duo rei, vel plures dici debent, l. rem, 65. & ibi addit. margin. de
euictio.
Duo eiuſdem nominis ſi fuerint dati tutores, ſi non conſtat de quo ſenſerit
teſtator, neuter erit tutor, niſi viuo teſtatore alter deceſſerit, quo caſu
erit ſuperſtes, l.duo ſunt Titij, & ibi gl.1. de teſtamen. tutela.
Duo quando ita ſe habent, quod vnum ſine altero eſſe non poſſit, vnum
ſine alio non poteſt tolli, & ſublatum virtute remanentis perdurat, l. ſi
ita ſcriptum, S.1. de liberis, & poſtum.
Duo, & tria compoſita faciunt quinque, ſed non ſeparata, l.2.S.fi. & ibi gl.
fi de conditio, inſt.
Duo ſunt de numero quinque, & tria ſunt de numero quinque, ibid.
Duo quando recipiunt vnam determinationem intelliguntur eam vnifor-
miter recipere, l.ſi legatarius, 8.S.fi de legatis.3.
Duo ſi commiſerint maleficium, & Epiſcopus excommunicet vnum ex il-
lis, vterque dicitur excommunicatus,l. qui duos, in addit. marg. de rebus
dubiis,.. ..
de Duabus cauſis, quarum vna prodeſt, alia nocet, inſpicimus eam, que no-
cet, l. Fulcinius, s quid ergo,ex quib.cauſis in poſſeſſionem eat.
Duo, vel plura quando ſint neceſſaria, non ſufficit alterum adeſſe, gl.com-
petere, in l.3.S.hoc autem, de itinere, actuque priuato.
Duo quando habent æquale ius, & eſt locus praoccupationi, ſi vnus eſt
impeditus, impeditur ſocius, l. ſi maritus,i5, de adulteriis.1
Duarum perſonarum vice non debet quis fungi, vel habere duas militias,
aut duas ſocietates, gl.tn in l.fi.C.de aſſeſſorib..
Duobus Magiſtratibus quis aſſidere non debet, nec duabus neceſſariis re-
bus vom fuſfiere eſt eredendun dl...
Duæ rationes vincunt vnam, authent-itaque, & ibi gl. fin. Ccommunia de
ſucceſſio. 1 ¬
inter Duas dores ſi ſit quaſtio, prior tempore potior eſt iure, l aſſiduis, C.

CIVILIS EAD

qui potiores in pignore.
Duo dictio importat pluralitatem, ſed non multitudinem, gl.fi & ibi add
marg. in S.fi de iure na turali, gentium.aO.
Duo vbi copulatiuè requiruntur ad aliquem actum, non ſu
eorum, S ſeruus autem, Inſt. de hered inſtit.
Reliqua verbo, Decem.
DVPLICIA iura habentes præferuntur vnum tantum habentibus, gl. fin in

authitaque. C-communia de ſucceſſio. & gl.natos, in S,ſi igitur defun-
ctus, in auth. de heredib.ab inteſt.col.8.
in DVPLo ineſt ſimplum, lfi-C. de ſponſalib.
DVPoNDIVM dicitur pondus 24. vnciarum, triponditum
pondus, gl pen. in l.item Sabinus, 17.S. fi. de heredib.inſt.
in Dupondio, tripondio, & quadripondio idem ius ſeruatur, quod in aſſe,j
Sabinus, 18. & ibi gl.pen-eod.IAAA CRC,I.
ad Dupondium intelligitur teſtator tranſire, quando aſſe, vel xij vntiis no
minatim diſtributis inter duos heredes, reſidua portio, ex qua tertium
inſtituit, non inuenitur, hodie verô non exceditur as, ſed diminuitur pri-
mis, quantum datur tertiol. qui non militabat, 78.S filiis, & ibi gl. por-
tionem, eod..AeN,
Dura: ſed tamen ſcripta lex ſeruanda eſt,l.proſpera,ffaqui & à quib ma.
ediiqus vubbe T’eſlatmrr S,
DVVMVIRI dicuntur defenſores municipiorum, ac ciuitatum, gl duumvi-
ris, in l.r. ſi quis ius dicenti.
Duumviri minorem gerebant honorem, quam decuriones, & forté erant
Magiſtratus municipales, gl duumviri, in laitem, S.1, quod cuiuſque
vniuerſit.
Duumviri dicuntur, qui duorum ſuffragio eligebantur, quorum vnus à
plebe, alter à maioribus conſtituebatur, vt in tribunis, gl duumvirosl.
fi.C. de iudiciis.
Duumvir exdecurionibus eligitur, gl. 1.in l. 3. C. quando prouocare non
eſt neceſſe.
Duumviri in ordine decurionum erant, qui carcerum curam habebant, &
publica locabant, & reipub negotia gerebant, & faſcibus vtebantur, non
tamen habebant ius mulctandi, nec poterant interponere authorita-
tem emancipationibus, gl. 1. in add. marg. in l.3. C quo quiſque ordine
conue.li.11.
Duumviri ſunt Magiſtratus, * ibid....
DVVMVIRATV vel aliis honoribus fungi non poteſt ille, qui non eſt de-
curio, l.honorum, S. pe. de decurionib.
E
AEM cauſa vt dicatur, & ſic obſtet exceptio rei iudicatæ, requiritur
Eoroi eatvar vens corpus,veleaden quantitas, ve lidem ius d& quod
eadem cauſa, & eadem ſit conditio perſonarum, alioquin altero ſcilicet
deficiente nor obſtat exceptio, leg, cum quæritur, cum duab. ſequemde
except rei iudicat
Eandem cauſam facit orige generalis petitionis, quamuis varietas in qua-
litate, in cauſa, & in petitionis genere ſit adquiſita, l. ſi mater, S.eandem,
& ibi add. marg eod.
Eandem cauſam facit non ſolum identitas perſonarum, ſed etiam identitas
originis petitionis, gl.eandem, ibid.
Eandem rem petere videtur quis toties quoties apud iudicem poſteriorem
id quœritur, quod apud priorem quæſitum eſt, l. ſi quis cum totum, Sſi
ancillam, eod.
Eædem perſonæ dicuntur ad hoc, vt obſter exceptio rei iudicatæ, ſucceſſo-
res actoris, & rei vniuerſales, vel ſingulares, & quandoque etiam extra-
nei, gl. perſonarum, in l. & an eadem,eod..1
Impetu delinquit qui ebrius ad manus aut ferrum deuenit, l. perſpicien-
dum, ff.de pœnis.
Si quis temuleutus obtrectator fuerit noſtrorum temporum, &c.l. vni C. ſi
quis Imperat. maledi.

fficit alterum

36. vnciarum

Reliqua veré, Idem.
Eccleſia in genere nu. . vſque a nu.7.
Quoad alienationem rerum vel dationem in emphytheoſim, nu.7. vſque 15.
Quoad immunitate munerum, nu. 15. & 16.
Quoad confugientem ad Eccleſiam, nu.17..... 1
ECcLESIa plerunque dicitur ipſe locus parietib. cireumdatus, & etiam cõ-
ſecratus, gl.fi.in l. ſicut, S.fi, quod cuiuſque vniuerſ.
Eccleſia quamuis dicatur ius habere, poſſidere, & vendicare, non tamen vi-
detur, quôd Eccleſia, id eſt, locus parietibus circumdatus, ſiue ipſi parie-
tes poſſideant, ibid...
Eccleſiæ dicuntur ſacr, & ſi leſe fuerint, quilibet poteſt vti interdictis,
cûm ſit ius publicum, gl.in ſacris, in l.1S.huius, de iuſt. & iure.
Eccleſiam non poteſt quis conſtruere in loco, qui ſubiacet reſtitutioni, l.
ſi locus ſub conditione, 3 4. in add. marg. de religioſ.
Eccleſia, vel ciuitas non tenetur de mutuo contracto ab adminiſtratore,
niſi mutuum in rẽ Eccleſiæ, vel ciuitatis conuerſum ſit, l. quod ſi ſeruus,
S. I. in add. marg de in rem verſo.1
Eccleſiæ prœlatus ſi centum mutuo accepit, vt ipſi Eccleſiæ rem emat, qua
emit 8o duntaxat, reliqua tamen 2o. ſibi aſſeruauit, ſi res ſit vtilis in
centum duntaxat, Eccleſia creditori ſolûm in 8o.tenetur, ſed ſi res fo-
ret neceſſaria inſolidum, tenetur Eccleſia, l.ſi fundum, in add. marg. eod.
Eccleſia terræ motu diruta locus dificij non eſt prophanus, non enim de-
ſinit eſſe ſacer, l.æde ſacra,73 de contrahend empt. & S. ſacræ, Inſt. de re-
rum diuiſ¬1
Eccleſiæ prælatus etiam conficiens inſtrumentum in perſona aliena, ſi
emerit rem aliquam, datur vtilis rei vendicatio Eccleſiæ, ſi modô pro-
betur Eceleſiæ pecunia res empta, gl. non poreſt, & ibi addit. marg. in l.
vxor, 55.dé donatio inter virum... 1inem vſoue ad
Eecleſia vacante praſentes poſſunt procedere ad electionem vſque
finem trium menſium, l. tutor, qui, 8.S.1in addit. marg. de adminiſtrat.
tutor.. LI
Eccleſiam fundans licèt dicat, quod non vult illam ſubeſſe abbati, nihil
ſecius non ſubeſt abbati, l.quoties, 1o.Sfiin add marg-eo Eccle


 
Annotationen