Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#1290
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
VXXO
Vxor expilans hereditatem viri non tenetur crimine expilat hereditatis,
d.l-heres, & ibi gl.1.& 2.... n2
Vror, qu ſciente marito amouit res, liberatur, ſi poteſtà maritus teſtamen-
to dixit, ſe nihil habere penes vxorem, & ided cam inquietari hoc nomi-
ne nolebat, niſi heres mariti probet contrarium:ſcilicet ſe habere penes
vxorem:quod poreſt probare heres, niſi teſtatot iuraſſet, l. Titia, 35.S.
Caius, & ibi gl.oſtendere.....
Vxor tenetur viro furti actione nomine ſerui ſui, qui ſurripuit res mariti, l.ſi
quis vxori, 53 de furtis.
Vror ſurripiens res mariti ſimul cum aliquo extraneo,
furti actione: ſed extraneus ſic, ibid.
Vxor expilans hereditatem viri crimine e
cuſari, cum nec furti cum ea poſſit agi, l.pe. & ior garpse n
Vxor ratione furti facti in rebus mariti in vita mariti non tenetur actione
furti,gl.3in lde his qua, rr. C. de furtis...:
VLor tribus temporibus poteſt ſurripere res mariti: ſcilicet in vita mariti,

non tenetur ipſa

xpilatæ hereditatis non poteſt ac-

vel poſt mortem eius ante apprehenſa bona per heredem, & his duobus

caſibus non poteſt conueniri actione famoſa:id eſt, furti, ibid.
Vxor ſurripiens res mariti poſt eius mortem, & poſt apprehenſa bona per
heredem, poteſt conueniri actione furti, ibid.
Vxor ſi ſurripiat res mariti poſt eius mortem ante apprehenſa bona per he-
redem, & poſt apprehenſa contrectat, tenetur actione furti: quia naſcitur
actio illa ex vltima contrectatione, ibid.
Vxor defuncti ſicur non poteſt conueniri abheredib. mariti defuncti actione
furti:ita nec crimine expilata hereditatis, l. quamuis, C.eod. l.4. C. de cri-
mine expilat.
Vror defuncti conueniri debet ab heredib mariti actione in rem, ſuper re-
bus, quas de bonis mariti poſſider, d.l. quamuis, & d.l.4.
Vxor ſurripiendo marito furtum facit, & res efficitur furtiua, licèt actio
furti non naſcatur, gl.2.in l. hi qui. Inſt de oblig, qu ex delicto.
Reliqua verbo, Actio, 27. vſque 31& 12I. Furtum, 9. 10.
I VxoR ſequitur domicilium, & forum viri, Lexigere, 53. & ibi gl.fi de iudi-
ciis,gl. 2-in l.4. S. mulieri, de vſu, & habit.gl.1.in l.1 de ritu nuptia.
Vxor alicuius ratione patrimonij dicitur ciuis, non incola, gl.2. in l. ciues, C.
de incolis, lib. 10.
Vxor, qu ſequitur virum militantem, gaudet priuilegio mariti, l.1. C.de
vxorib. milit.
Vxori, qu ſequitur maritum militantem, ad exemplum militum ſubueni-
tur, non e quod ipſæ abſint cauſa reipub.vt milites: ſed fauore mariti,
gl. 1.ibid.
Vxori, qua fuit diutiſſime cum marito, qui militiæ operam dabat, praeſcri-
ptio longi temporis non officit cum effectu, cûm reſtituatur, l.2. & ibi
gl.2. C. eod.
Vxor militis quando aduerſus preſcriptionem rei ſuæ venditæ reſtituitur,
emptor, à quo res euincitur, ſaluam habet actionem ad pretium contra
venditorem, d.l.2.
Vror militis ſi domum ad ſe pertinere monſtrauerit, quæ in abſentia eius
vendita eſt, refuſo pretio à venditore, quod ſolutum eſt, eandem poterit
recipere, ibid.......
Vxor militis, quæ ſequitur virum militantem, ſi reſtituitur poſt praſcri-
ptionem ad vendicandum rem ſuam venditam, emptor etiam ſic reſtitui-
tur actione euictionis ad pretium, licèt extincta fuerit per praeſcriptio-
nem actio de euictione, niſi quando ei ſuccurritur extraordinario iure,
quo caſu non datur actio de euictione, gl3- in l. fi. C.eod.
Vxor militis reſtituitur contra alienationem abſente ſe de re ſua factam, re-
fuſo pretio à venditore, d.l.fi.
Vxor militis ſi vult retractare venditionem ſe abſente de re ſua factam, ſi
pretium ſit verſum in eius vtilitatem, debet ipſa refundere il lud, veluti ſi
procurator generalis vxoris dolo malo vendidit rem, faciens alicui gra-
tiam, & pretium in eius vtilitatem conuertit, j gl.fi.ibid.
Vxor principis:id eſt Auguſta habet eadem priuilegia, quæ princeps habet,
l.princeps, de legibus.
Vxores clariſſimorum, & nobilium continentur appelatione clariſſima-
rum, & nobilium perſonarum, l-fœminæ, de Senator.

IVRIS CIVILIS INDEX.

lpe. & ibi gl pende crimin expil.

XEN

Vrori ſuæ non praſtat maritus dignitatem, ſi alij poſteà nupſerit, qui ſit in-
ferioris dignitatis, pater verô preſtat, etiamſi is, cui nupſit filia, ſit infe-
rioris dignitatis, dummodô non ſit plebeius, gl.fi- ibid.
Vxor habet dignitatem per virum, glo. pleno, in l.cûm ſecundis, in j. 1 de
his quibus vt indignis.
Vxori per virum fit honor naturaliter: non autem econuersô, marito per
vxorem, gl.2. in l.1. C. de in ius vocando.
Vxor conſulis dicitur conſularis matrimonio durante, aut eo ſoluto ante-

quam nubat viro inferioris dignitatis, gl. coniugis, in S quantumcum-

que, in auth. de conſulib.l mulieres, C. de dignitat.lib.12.
Reliqua verbo, Vxor, 43.
VXOR poreſt rem propriam obligare pro marito, quatenus ei tenetur oc-
caſione meliorationum factarum à marito in ea re, l.1.S.fi. de pignor.
Vxor pro marito non debet conueniri, rub. C.ne vxor promarito.

Vxor conueniri non poteſt ex contractu mariti, ſiue valeat contractus, ſiue

non, niſi ex interceſſione, à qua iuuatur Velleiano, l.1. C.eod.
Vxor obligans ſe cum viro, ipſo iure ſeruatur illæſa iure nouiſſimo, gl. fi. ibi.
Vxores inquietari non debent ob culpam maritorum, l.2. C.eod.
Vxoris res pro debito mariti per miſſionem non occupandæ: tamen ſi ma-
ritus poſſidebat, vxor debet probare ſe dominam ad hoc, vr ſibi reſtituan-
tur, d.l.2. & ibi gl.2.
Vxor, qu credit inſtrumento, & conſenſit proprio viro in damnũ ſuum, vel
ſuam fubſtantiam, aut ſe ipſam pro eo obligat, ipſo iure non tenetur, niſi
manifeſte appareat pecuniam in ipfius vtilitatem fuiſſe verſam, S. & il-
lud, in authvt nulli iudicum, col.9.
Vxor pro marito decurione conueniri non poteſt:fallit in primipili vxore,
quæ pro eo poteſt conueniri, & ſatisfit fiſco in dote: ſed non in aliis bo-
nis mulieris, l. vxorem, & ibi gl. 1. C. de decurionibus, lib. 10.
Vxor officialis ſi faciat furtum, maritus tenetur pro furto vxoris, actione
in factum; non ver actione furti, & ita maritus tenetur in pecuniariis
pro vxore:in criminalibus tamen in ipſam vxorem datur iudicium, j gl.
eleganter, in l. obſeruare, de offic. proconſ.
Vxor clerici conueniri debet coram iudice illo, coram quo debet conue-
niri maritus: quod procedit etiam in clerici vidua honeſtè viuente, l. fi.in
add. marg. C. de incolis, lib.1o.
Vxor non agit proiniuria facta viro ſuo, l.2. de iniuriis.
Vxores à viris defendi debent, non viri ab vxoribus, ibid.
Vxori ſi fuerit facta iniuria, tam ipſa, quàm eius maritus ſuo nomine, id eſt,
mariti, poteſt agere iniuriarum actione, l.eum, qui, 18.S. ſi empta, eod.
Vxor non habet legitimam defenſionem mariti, l.4. C. de procuratorib.

Vxor ſi detineatur ab aliquo, contra detinentem poreſt maritus agere in-

terdicto de vxore exhibenda, ad inſtar interdicti de liberis exhibendis, l.
fin. & ibi gl. fin, & ibi gl.1. C de liberis exhibend.
Reliqua verbo, Mulier, 76.77.78.
X

EtA non ſunt perducenda ad munerum qualitatem,l ſolent, de offie.
proconſ.
Reliqua verbo, Munus,1. Eſculenta, Pocu-
lentum, Sportulæ.
XENODOCHIVM dicitur locus, in quo peregrini ſuſcipiuntur, & aluntur, vt
hoſpitale ſancti Ioannis, gloſſ. xenodochium, in princ. in auth. de non
alienand. rebus Eccleſ col.9. & gl. xenodochium, l.illud quod. 16. C.de
ſacroſanct.
Reliqua verbo, Oratorium.
....
XEN dicitur locus, in quo peregrini aluntur, gl.2. in l. ancimus, 18.C. de

ſacroſanctis.
z

EvGMA Latine connexio eſt, cûm plures ſenſus vno connectuntur
verbo, vt, vicit pudorem libido, timorem audacia, rationem amentia,
gl. periturum, & ibi add. marg in lſi quis, 7 de pethered.
ZosIMvs fuit abbas ſanctiſſimus, & famoſiſſimus in conuerſatione, & prope
viceſimum, & centeſimum ætatis annum agens: pollens auten & animi
virtutibus, & corporis operationib,s ſancimus, verſ. ſi verô intra, in auth.

demonachis, coll.1.SEQVVN

12
 
Annotationen