Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#1147
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
TAB

Reliqua verbo, Frutuarius 7.8. Saltus.
SVNDICVS, œconomus, & actor differunt, gl. ſyndicum, in l.1. S. 1. quod
cuiuſque vniuerli: ....L..inerſirare, oro oluribus tantûm, ibid.
Syndieus conſtiuitur pro qualibet vniuerſitaaee orolululis a nni eaern-
Syndieus dieiur quis quaſ ſingulorun cauſas dicenmr dlicer le videatur
ſyndicum ſimpliciter appellare defenſorem; intellige, defenſorem vni-
uerſitatis, d.gl.1. & ibi gl.finito, & add marg in extrauag. de pace Con-
ſtant i, . priuilegia. 1.
Syndicus non elegitur quis quoad vnam tantum cauſam, gl.haec omnia, in
lLitem, . ſed ſi ita, quod cuiuſque vniuerſit...
Syndicum poteſt conſtituere vnus ſolus, qui remanſit de vniuerſitate, cum
nomen, ac ius vniuerſitatis adhuc retineat, gl. fi-in l. ſicut,SSfin.
Syndicum ad exercẽdas actiones municipio cõpetentes debent eligere om-
nes de municipio, vel ciuitate, vel maior pars, vel ordo decurionu, vel ma-
ior pars, cûm duæ partes affuerunt, vel nullu obligant, ſi ſit aliquis cui de
conſuetudine hoc facere licet, item poſſunt exercere dictas actiones ipſi
adminiſtratores municipum, gl. in laita tamen, 27. ad Trebell.
Syndicus idem eſt, quod defenſor vniuerſitatis, vel communitatis, gl. ſyndi-
co, in l.placet, 17. C.de epiſcopis, & cler.,.551 e.
Syndicus conſtituitur in vniuerſi tatis tantûm cauſa: ſed non in ſingularis
perſon cauſa, gl.4 in l neque tutores, C.de procuratoribus, gl.a. in l.1
C. de actore à tutore.
Syndicus ſi vult ſe excuſare, quôd ignorauit maleficium eſſe commiſſum,
nunquam erit excuſatus, niſi conitet de diligenti inquiſitione, l.1. in add.
marg. C.ad Macedon.1CcA..1.
Syndicus vnus ex duobus, qui erant creati ad defendendam cauſam fiſci, vel
principis, aut reipub.ſi accepit pecuniam ob proprios ſumptus non poteſt
collega pro expenſis factis in defenſionem cauſæ repetere abeo, vel eius
heredibus: ſed bene poteſt reſpubl. ſed ſi accepit propter ſumptus, hoc eſt,
vt ſolueret aduocatis, tunc collega, qui expendit in defenſione cauſæ, po
terit reperere ab eo, vel eius heredibus eam pecuniam, l.2. C. de legato,
lib. 10.
Syndicus in requirentibus ſpeciale mandatum, debet habere ſpeciale man-
datum vel generale cum libera, gl. finito, & ibi add marg. in extrauag de
pace Conſtanti. S. priuilegia.
Reliqua verbo, Ambaſiator, Legatus, Oeconomus, Procurator,t.6. Ciuitas, 7.
Actor. 15.16.17.
IN SYNDICATVS cauſa ſummarié ſine libello proceditur, S. neceſſitatem,
& ibi gloſ ex non reſcripta in auth.vt iudices ſine quoquo ſuffrag. col.3.
Reliqua verbo, Actor, 15. 16.17. Iudex, 52.53. Defenſor, 6. Oeconomium,
Adminiſtrator, 3. 3.4.5.
SYNDERIA dicitur nauis, qu nauigat illum locum, vbi hinc inde voluitur
aqua, vel paruula nauis, gl. ſynderia, in l.1.Snauem, de exercitoria.
SYNODITA dicuntur, qui prſunt Synodis, vel congregationibus, vt præ-
lati, gl.z2. in l.addictos, 7. C. de epiſcop. audit.
SCYPHVS eſt poculi genus, quod antiqui attribuebant Herculi, velut &
Cantharum Libero parri, l. Iulianus, S. ſi quis, in àdd marg. ad exhibend.
Scyphum tuum ſi quis alieno plumbo plumbauerit, vel alieno argento fer-
ruminauerit, ſcyphus totus totaliter illius eſt, cûm coniunctio eſt fa-
cta per applumbaturam: ſed cûm coniunctio eſt facta per ferrumina-
tionem, tunc qualibet eius pars eſt illius, l. quidquid, 26. & ibi gl. tuum
eſſe, de acq rerum dominio.

T

ABELLARIVS dicitur ſeruus, ſiue ſcriptor, vel etiam notarius,
gl tabellarium, in l. pe de acq. rerum dominio.
o Reliqua verbo, Tabellio, Numerarius, Nuncius.
e TABELLIo dicitur ſeruus publicus à ſeruiendo, & non à ſer-
uandonon enim poteſt eſſe ſeruus tabellio, gloſſ. fi. in l.libertas, de ſtatu
homin. & l. non aliter, & ibi gloſſ ſeruo publico, de adoptiogl. pen. in l.
2. rem pupilli ſaluam fore, gloſ.ſeruorum, in l.pupillus, 239. S.1 de verb.
ſig gloſſ pen. in l.fin. C. de ſeruis reipub. manumittend. gloſſ. ſeruare, in
principio, Inſt de iure perſonarum, gl. tabellioni, in S cûm autem, Inſt. de
adoptio.
Tabelliones dicuntur publice perſone, gl.3in l. tutores, 2 4. C. de adminiſt.
tutorum,S. cûm autem, Inſt. de adoptio.
Tabellio poreſt recipere ſtipulationem pro alio, & tune debet dicere, mihi
recipienti pro aliol. non aliter, de adoptio. cum autem, & ibi add. marg.
Inſt. de adoptio.
Tabellio licet deliquerit in officio:adhuc tamen poſſet gerere, licêt non ſic
ei credatur, gl de fide, in l.ſi quis argentariis, . de edendo.
Tabellioni de falſo damnato poteſt per ſententiam iudex conficiendorum
inſtrumentorum facultatem retinere, l. cum hie ſtatus, 32.S. ſi miles, in
add. marg. de donat. inter virum.
Tabellio à rege creatus non poteſt conficere inſtrumenta extra regnum,
veluti nec extra eum populum, vel gentem, à quibus tabellio creatus eſt,
lapud proconſulem, 17 in add. marg de manumiſvindict.
Tabellionibus quandoque ſolet interdici, ne inſtrumenta forment, vel ne
libellos concipiant, vel teſtationes conſignent, & ne eo loco ſedeant, quo
in publico inſtrumenta deponuntur: ſolet & ſic interdici, ne teſtamenta
ordinent, vel ſcribant, vel ſignent, l. moris.. de penis.
Tabelliones facientes inſtrumenta ſuper contractibus à iure vetitis irreuo-
cabilis exilij animaduerſione ſunt plectendi, l. 4. S. iis tabellionib. C de
ſacroſanct.
Tabellioni pro actis geſtis nihil debet ſolui ab Eccleſia, gloſſgeſtis, in auth.
hoc ius porrectum, C. de ſacroſanct. eccleſ.
Tabellioni ſoli quandoque creditur, l pe. in liuriſiurandi, C de teſtib.
Tabellioni facienti falſum inſtrumentum manus debet amputari, gloſ.2in
auth, ſed nouo iure, C.de ſeruis fugitiuisFa3
Tabellio computatur in numero teſtium in teſtamento, gl. pe. in l hac con-
ſultiſſima, C qui teſtam-facere poſſunt.
Tabellionis filij ingenui ſunt, & ad decurionatum aſpirare poſſunt, l.fin. &

INDE X.

ibi gl. pe. C.de ſeruis reipub manumittend.

Tabellio non poteſt fieri quis, poſtquam factus eſt decurio: ſed prius factt
tabellio, & poſteà factus decurio poteſt conficere inſtrumenta, gl..in l.
ſi quis decurio, C. de falſis......
Tabellioni ſine teſtium ſubſcriptione creditur, ſi tabellio ſubſcribat teſtium
nomina, & creditur ei in teſtificando, quod ipſe fecerit, & quod ſit vera
non tamen creditur in ſolennitate ſcriptur, gl-pe,in l.ſecundum,; 2..

EVPat gl. quantum ad hoc, in S ſi verô abſunt, in auth.de heredib&
alci.

Tabellio conficiens inſtrumenta ſuper alienatione rerum Eccleſiæ, perpe-
tuo exilio tradi debet, ſine ſpe reuerſionis, S.ad hoc autem, in auth de non
alienand. col.2.
Tabellio, qui in ſuo officio deliquit, perpetuô illud officium prohibetur
exercere: interdum tamen ad tempus, gl. reuerſionem, ibid.
Tabellio ſi diu & per longum tempus fuerit in quaſi poſſeſſione tabelliona-
tus, ac publice illud officium exercuerit, at multa confecerit inſtrumenta
valent illa, alienationis, in add. marg.eod.

Tabellio conficiens inſtrumentum emphyteuſis rei immobilis Eccleſi

contra legis diſpoſitionem, in exilium damnatur, neque ab eo remoueri
debet, & iudex interponens decretum priuatur dignitate, & bona publi-
cantur, eiſdem penis obtinentibus etiam in his, qui ſuper rebus ſacris
celebrant contractus, Shac omnia, eod.2
Tabellionis heredes non poſſunt inſtrumentain notam redacta redigere in
publicam formam ſine ſuperioris licentia, auth. de defenſorib. ciuitat. in
principiu, verſ. ſi verô, col.3.
Tabellio recipiens teſtes, ſuſpectus dari non debet, gl. artificis, in S. & quod
ſepe, in auth. de mandatis principum, col.3.
Tabeliu à partib oaans debet per ſe audire negotium, & ipſemet ſeribere,
nec poteſt alicui delegare, poena contrafacientib. impoſita, in principio, &
in S nos autem credimus, in auth. de tabellionibus, col.4.

Tabellio erat minor, tabularius erat maior, & magiſter ſtationum maior

vtroque, gl tabellione, ibid.

Tabellio vt faciat inſtrumentum, oportet ſibi mandari à partibus, ſiue ver-

bo, rogo, ſiue delego, vel volo, aut ſimilibus, gl.iniungatur, in S. r. in d.
aurh. de tabellion. col.4.
Tabellio vt faciat inſtrumentum, oportet quôd ſit rogatus abvtraque parte
quando inſtrumentum fit gratia vtriuſque: ſed quando fit pro vno tan-
tûm, tunc ſufficit, quod rogetur tantûm ab eo, cuius gratia fit, ibid.
Tabellionem fuiſſe rogatum à partibus ſi in inſtrumento non inueniatur,
pr ſumitur tamen fuiſſe rogatum, ibid.
Tabellio hodie debet contractum audire vſque ad finem, & ſibi iniungitur
documentum, vt per ſe ipſum componat, gl.ipſis, ibid.
Tabellio etiam ex canſa valetudinis, vel ex aliquo alio impedimento non
poreſt confectionem inſtrumentorum ſiue rogationum alij delegare,
S. ſi verô indignus, in add. marg. cod.
Tabellio vbicumque perdit officium ſuum, quod fit propter multas cau-
ſas, vt quia miniſtrauerit ſcripturam alienationi rei ſacræ, & aliis caſibus,
non ideô debent vitiari ſua inſtrumenta, gldocumentis, in Svt tamen,
eodem.
Tabellio non poteſt aliquem delegare ad componenda inſtrumenta: ta-
men ſi tabellio delegatus conficiat inſtrumenta, valebunt talia inſtru-
menta, licèt tabellio puniatur, d.S.vt tamen, & ibi gl.documentis.
Tabellio debet primô in protocollo redigere ponendo diem inſtrumenti
celebrati, & omnia opportuna, & in ea charta contractum ſcribere pet
extenſum, aliter non tenet inſtrumentum confectum: & hoc ſolûm in
ciuitate Conſtantinopolitana locum habet, fi eod.
Tabellio, cui falſum imponitur, quod inſtrumenta varia diſſimilibus ſignis
confecerit, non ob id intelligitur falſarius, cum multa ex varietate tum
attramenti, tum chart, & calami immutari ſoleant in ſcriptura, in princ.
& ibi add marg. in auth. de inſtrum. cautel.col.6.
Tabellio in numero teſtium non numeratur, quando adhibetur vt tabellio,
veluti in caſu, quo teſtis requiritur eſſe rogatus, cûm non rogetur vt te-
ſtis ſit, ſed vt ſi tabellio:ſecus quando adhibetur vt teſtis, & tabellio,j re-
prob-gl adiiciatur, in S ſed & ſi, & glainter quos, in S. fi.eod.
Tabellio debet in inſtrumento ſignum ſuum apponere, S oportet, eod.
Tabellio debet ſemper ſeruare eandem formam in ſubſcriptione in vno
inſtrumento, vt in aliis, vt comparatio fieri poſſit, cûm opus fuerit, d.gl.
adiiciatur, dgl inter quos.
Tabellio ſemel delinquens in officio debet ab illo remoueri, & ad illud re-
dire non debet, S.fi, & ibi gl. fi in auth. de armis, col.6.
Tabellio conficiens inſtrumenta ſuper rebus Eccleſi mobilib. vel im-
mobilibus alienandis contra, vel præter formam à lege conſtitutam,
perpetuo exilio condemnandus eſt, . fi in auth. de alienatione & emphy-
teoſi, col.9.
Tabelliones debent eſſe homines liberi, non ſeruituti obnoxij, l pe. C. de ta-
bulariis, lib.10.
Tabelliones dicuntur ſerui publici: quia ex eorum ſtipulatione quaritur,
vt exſtipulatione ſerui, maxime his, qui non poſſunt ſtipulari, vel dicun-
tur à ſeruiendo, & non à ſeruando, gl. . ibid.
Tabelliones non poſſunt eſſe decuriones, neque aduocati, gl.2. ibid.
Tabelliones ſcire debent leges, ne facientes illicitos contractus pœnam
ſubeant, ibid.
Tabelliones per ſe debent conficere inſtrumenta, non per alium, niſi in-ci-
uitate Conſtantinopolitana, in qua eſt ſpeciale, ibid.
Tabellio non poreſt recipere teſtium iuramenta, & dicta partium nulla ſibi
facta per iudicem commiſſione, gl. ſecundum mores, in extrauag. de pace
Conſtanti, S in cauſis.
Tabellio non poteſt propria authoritate emendare, quando erratum eſt in
die, vel in appoſitione loci, ſi ſit quaeſtio ſuper die, vel loco:quia tunc ca-
det raſura in loco ſuſpecto: ſed ſi erratum ſit in loco non ſuſpecto, vbi
non pendet quœſtio, tune recte poteſt emendare, & radere verbum erro-
neum, & ponere verum, gl. acta, in d extrauag de pace Conſtan. S acta.
Tabellio ſi non errauit in ſolennitate inſtrumenti: ſed in qualitate facti,
Ccc 4 tune
 
Annotationen