Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0498
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
e7

GRA IVRIS CIVILIS GRE

Gratis non facere aliquid, ſcilicet alicui, illud non gratis non facere non
licet, gl. repeti, in fi.in l. 4. fi de condict ob turpem.

GRATIFICATIONI locus eſt,l.fi. & ibi gl.2. de religioſ gl. duntaxat, in l.in

nauem; 1. locati, & glpen in l. ſi Titius, 9 de verbobligat.
Gratificationi locus eſt, quando ſeruus duobus dominis aggreſſuram pa-
tientibus opem ferre non potuit, eligat alterieorum eſſe auxilio, l.3.S. ſi
cûm omnes, ibi gl- contraxiſſe, ad Syllanian.
Gratificationi locus eſt, quando legatur Titio, & duo Titij amici teſtato-
ris ſint, nec apparet de quo teſtatdr ſenſerit, lſi quis ſeruum, sſi inter, &
ibi gl.debet, de leg.2.1... ICC1.1
GRATvS quilibet preſumitur, niſi ingratus probetur, l.ſeruos, 2oin addit.
marg de manumiſſ- teſtam¬.
GRAVAMEN quando eſt cauſa alicuius commodi, ceſſante grauamine, ceſ-
ſat etiam commodum, .eum qui, 3o. & ibi gl. probandi, de iureiur.
in Grauamen, quod ponitur, illud non releuat, ghomittere, in l. quia autem,
6.ſiquis omiſſa cauſa teſtam.
Grauamen omne dilationis, vel conditionis aufertur de portione, vel lega-
to relicto filio, quantum eſt pro debito iure naturæ, l quoniam, 3 2. C. de
inoffic. teſtament.
Reliqua verbo, Legatum, 87. Patronus, 24.25.
GRAVAR onere fideicommiſſi non poteſt ſeruus teſtamento manumiſſus,
ſi neque legatum, neque aliud commodum pecuniarium relictum ſit, l.
plane, S.fide leg.1.
Grauari onere fideicommiſſinon poteſt ille, qui ſeruum legatum rogatus
eſt manumittere, ibid.
Grauari ex cauſa fideicommiſſi pecuniam, vel aliam rem preſtare, is ſolus
poteſt, qui aliquid eiuſdem generis, vel ſimile ex teſtamento conſequi-
tur, ibid.
Grauari poteſt onere fideicommiſſi ille, cui datur aliquid cauſa conditio-
nis implend, l. quidam teſtamento,96. S. fieod.1.
Grauari non poteſt quis, vr filios ſuos emancipet, l.filiusfamilias, 114.SS ſe-
cundum, eod.
Grauari poteſt quis in tantum, inquãtum honoratur, & non in plus, dl. fi-
liusfamilias, .apud Marcellum, & gl.fiin S pen. Inſt. de fideicommiſſ.
hered. S.1. & ibi add marg. Inſt de ſingul reb per fideicommiſ.
Grauari non poteſt quis in plus, quam apud eum remaneat, deducto onere
conditionis, l. ciuitatib. 122. S. fi. de leg.1.
Grauari poſſunt legitimi etiam in codicillis, gl.vt legitimo, in l. poſt eman-
cipationem, 4o de leg.3.
Grauari poſſunt aliqui de bonis ſuis communicandis, l. Lucius Titius, 78.
ad Trebell.
Grauare non poſſum, quem non honoro, l.ab eo, C.de fideicommiſſis.
Grauari dicitur quando quis mittitur ad inſpiciendum fructus ſuæ poſſeſ-
ſionis, l.ff..C. de annonis, & tribut. lib. 10.
Grauari poteſt non ſolûm is, qui commodum ſentit, ſed etiam eius heres,
intellige de commodo eſtimabili, gl non poſſit, in addit. in prin. Inſt. de
ſing reb. per fideicommiſſ.
Reliqua verbo, Honorari, Nominatim, Onerari, Teſtator, 19.
GRAVATVS in vno, in alio debet releuari, gl. quia tripli, in litem ſi cûm ex-
ceptione, S quatenus, quod metus cauſa, & gl.vtilis, in princ. Inſt. de vi
bono. rapt. heum qui,;o. & ibi gloſſ probandi. de iureiurand & gldeci-
ma, in auth. hoc ius, & laiubrmus, 14. C. de ſacroſanctis, gloſſ.ea, in l. ſi
quis deſerta, C de omni agro deſerto, lib. I1.S.1. & ibi gl. commodum,
Inſt de hered. qualitat.
Grauatus non videtur inſtitutus propter grauamen ſibi iniunctum ab ali-
quo, l.ſi duob. 16S. 1. de leg.1.
Grauatus dare vnam rem de rebus alternatiue relictis tenetur ad illam,
etiam ſi aliam elegerit, l.plane, 94.S. ſi cui, eod.
Grauatus de re aliena preſtanda ſi eam habere non poſſit, vel difficulter
habere poſſit, tenetur ad eius eſtimationem, l.non dubium, 14.S fi. & ibi
glfin. de legat.3.
Grauatus prſtare fideicommiſſum tenetur ad illud inſolidum, licèt tam
ipſe, quam alius cum eo ſuccedat defuncto alio iure, quàm defunctus
crederet, ſed in eadem portione,l. poſt emancipationem, 4o-eod.
Grauata portio ſi per ius adereſcendi accedit portioni non grauatæ, non eſt
locus contributioni, l.S. ſi coheredis, ad leg Falcid.
Grauatæ portioni quando adereſcit portio non grauata, augentur legata,
ſecus quando grauata non grauataæ, gl iudicaſſe, ibi.
Reliqua verbo, Heres, 132 133. 134 vſque 145. Legatarius, 29. vſque 3 6. Rele-
uatus, oneratus.
GRAVIOR cauſa dicitur id, quod ex cauſa famoſa, vel ex cauſa iudicati, vel
ex cauſa pœnali debetur, l.ſi quid, 7. de ſolutio.
Grauior cauſa videtur potius illud, quod cum ſatiſdatione debetur, quam
quod ſatiſdatione, & quod purè, quam quod in diem, vel ſub conditione,
& potlus quod ſuo nomine, quam quod fideiuſſorio nomine, & quod
cum pœna, quam quod ſine pœna, l. 3.4. & 5.eod.
Reliqua verbo, Culpa, 4.
GRASSATORES dicuntur nitentes ad malum, qui aliena ſubtrahunt, gloſſ à
caſlatores, qnir bar anſa là fetrnr prorimi ſunt aronious & ſi eun
ferro aggrediuntur, vel ſpoliant homines, capite puniuntur, ſi ſæpius in
itineribus hoc admiſerunt:aliàs in metallum damnantur, vel in inſulam
relegantur, lcapitalium, S graſſatores, eod.
Reliqua verbo, Aſſaſſinus, Latrones.
GREX dicitur ouium, armentum boum, equitium equorum, gloſſigregem,
cum duabus gloſſis ſeqq in l.r.S. fi. de rei vendic....
Grex conſtituitur ex decem ouibus, gl. ſed & ſi, in l.a.eod. & l.fin. & ibi gl.
pen. de abigeis, & ibi gl. ſe d ſi, in S.in pecudum, Inſt. de rerum diuiſgl.1.
in S. ſi grex Inſt. de legat...
Grex diuerſis reſpectibus poteſt dici meus, & nou meus: veluti quando
grex conſideratur prout quoddam corpus totale dicitur grex meus, li-
cet ſint multa capita aliena, ſed ſi conſideratur prout qulibet eius
pars, vt quia ſunt multa capita aliena, non poteſt dici grex meus,

oſſe fnal ibi in del.z, de rei vendie.
eun prea cauiir n tartan que ſes ſi a a pir i r d n
Gregem poſſum vendicare, quamuis aries tuus ſit immiſſus,
tes arietem vendicare, .in rem, S.item quæcunque, eod.
Grex continet corpora, & ideô vendicari poteſt, l. vendicatio, 56. & ibi gl.
eOdép. 2t...,J DL I.I T I.
Gex mutatus particulariter idem grex eſt, ſed non omninô, veluti ille, on
deſit dolo poſſidere non eſt omnino idem, ac ſi poſſideret, glveedreqi
in l.z-cod, & gl eſtimari,in l proponebatur y.de iuecis & vendicare,
Grex idem cenſetur, etiam ſi prioribus capitibus decedentibus
fuerit renouatus, l.grege, 13. & ibi gl tenebitur, de pignorib.
Grege obligato in vniuerſum, & etiam prioribus capitibus decedentibu.
que aliunde ſupplera ſunt, veniunt n obligatione, uiſi ſpecialiierpus
rint pignora aſſignata, d.gl tenebitu au ppeaater rue-
Grex large ſumitur pro pecudibus, & bobus, & aliis animalibus, quæ gr
gatim paſcuntur, l. grege, 2t.de legat.’ as nannoous, qu gre-
Grege ouium legato continentur etiam agni, & arietes, ſed legatis ouibus,
neque agni,neque arietes continentur, l-ſeruis legatis, 8 ...fi de legat,
Grex totus non poteſt vſicapi, ſed ſingula capita ſie, quando ſingua.
pora ſunt in qualitate diuerſa, vt quia caput meum eſt meum, aliud alie-
num, aliud furtiuum, aliud non, ſed vbi totus grex eſt vnius conditionis.
vt quia à me grex eſt emptus, recté poteſt tune vſucapi, f gloſſſngul
res, & ibi addit. marg. in larerum mixtura, 3o de vſucapio. & glnon po-
teſt, in l z S cûm Stichum, pro emptorev tautupN. & gn-nonp
Grex poteſt alienus, & quod quædam capita gregis ſint alterius, gl.ex gre-
ge, in l.ſi cûm argentum mihi teſtamento, S.-de except. rei iu
Gregem petens, ac ſuccumbens non auditur volens iterum eundem petere
licét ſit auctus, vel diminutus, nec auditur, ſi vult aliqua capita ipſius
gregis petere, dl. ſi cùm argentum mihi teſtamento, S.1 & ibi gl.grege.
Gregem porcorum, vel equorum faciunt quinque, vel quatuor porci, vel
equi,l. & fi-ibi gl pe. de abigeis, ſed ſi, in S pecudum, Inſt. de rerum diuiſ.
Grex dicitur vnum corpus ex diſtantibus capitibus, . ſi grex legatus, Inſtit,
de legatis.
Grex legatus etiam ſi ad vnam ouem reducatur, nihilominus debetur, ibid.

& tu etiam po-

totus grex

Grege legato veniunt etiam oues, qu poſt teſtamentum factum gregi

adiunct ſunr, ibid.
Grex ad vnam ouem redactus non eſt grex, glad vnam, in add.ibid.
Gregis vſusfructus ſi legatus ſit, grege redacto ad pauciora decem capiti-
bus extinguitur legatum vſusfructus gregis, ſecus eſt in legato proprie-
tatis gregis, d.gl. ad vnam, in add.
Reliqua verbo, Armentum, Legatum, 117. Equitium, Reiuendicare, Reiuendica-
tio, Vſufructuarius, 3 Fructuarius,5.
GVBERNATIONEM alienarum rerum habentes dicuntur patres in bonis
filiorum, orphanotrophi, œconomi, actores, vel ſyndici, item apocrypha-
rij, & magiſtratus nomine municipij, gl. perſonæ, in S. ſin autem. Inſt de
ſatiſdatio.

GVERRA ſublata, tollitur eius omnis effectus ſequutus propter guerram,

gl. ceſſante, de pace Conſtantiæ, in S priuilegia.
Reliqua verbo, Treuga.

GYMNASIVM dicirur exercitium, genos enim Grcé, Latiné dicltur, labor,

& exercitium, gl. à gymnaſiis, in l.ſeu & reprobari, 7. de excuſat-tutor.
GYNACICARII dicuntur, qui pannos imperiales texunt, & conficiunt in-
ſerendo ſericum, & aurum, & ſic faciunt auratas paragaridas, gl. in rub.
C. de murileg.lib.I1.

3. 7 5. 9.........¬
Gynæcium dicitur locus, in quo panni nudi auro, & argento texuntur, à

gynos, id eſt, nudum, quia nudus panno veſtitur, ibid

Haau: poſonus quaedanm quamuis ea veila nobis non ſut l ei fun-
do, r9 de ſeruitutib. gl non remittit, in l.filiis, 3 5. C.de Decurionib.
lI1.
Habere verbum verificatur, ſiue res fit mea, ſiue non, l.1. S.fi de peculio.
Habere quod quis non poteſt per ſuam perſonam, poteſt hoc habere per
extraneum. l Ariſto que res pignori,l.his enim,7o. & ibi gl de furtis.

Habere dicitur, quicunque fruitur vſu poſſeſſionis, l.2. S.habere, ne quid in

loco publico.
Habere verbum habet ſignificationem dominij, & poſſeſſionis, & nud de-
tentationis, l. ſtipulatio iſta habere,; 8.Shhac quoque, de verboblig.
Habere centum in bonis dicitur ille etiam, qui habet in prædiis, vel aliis
rebus valorem centum, ſecus ſi quis legat fundum alienum valentem
centum, quia non videtur legare centum, l-tantum, 88. de verb.ſign.

Habere apud ſe quis videtur illud, de quo habet actionem, habetur enim,

quod peti poteſt, lid apud, 143.eod.
Habere verbum, ſicut & peruenire, cum effectu accipiendum eſt, l. nomen
filiarum. 164.S.fi eod.
Habere verbum duobus modis dicitur, altero iure dominij, altero obtinere
ſine interpellatione id, quod quis emerit, vel ex alia cauſa habeat, ſiue
poſſideat, ſiue non, l.habere, 188. & ibi gl-emerit, eod..
Habere dicitur multis modis, gl vendicantem, in l.I. C. vbi in rem actio.
Habere quod non poteſt quis ex ſua perſona, neque poteſt habere ex alte-
rius perſona, & econtrà, & quandoque quod non poreſt quis habere per
ſe poteſt habere per alium, gl per medium, in . 1. in authen vt de cætero
commurationes rerum Eccleſiaſticarum, colla.5.
Habeat verbum adiectum portioni hereditatis trahitur ad fideicommiſſum
vel legatum, & non ad inſtitutionem,l. qui concubinã, 29. 1.de legat.3.
Habeat verbum prolatum à teſtatore intelligitur, quod manu heredis ac-
cipiat ab herede dante, ibid..n
Habeto verbum relatum ad legatarium importat, quôd legatario intelli-

gatur conceſſa electio legati alternatiui, l plane, 4. S. pen. & ibi glo, ar-

bitrio, de leg.1. ..1
ſi Habes bonum propter me quum eſt, vt & ego habeam etiam bonum

propter te, gl opere, in l.metum, 9.S. ſed licet, quod metus ce, pendi
 
Annotationen