Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0836
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
NV P IVRIS
Nuptiæ ſi cum aliqua contrahi poſſunt, etiam ſponſalia con trahi poſſunt
cum ea, d.SSquamuis.
Nuptia ſi perperuô prohibentur ſponſalia ecian pe petuo prohibenturſed
quando nuptiæ ad tempus prohibẽtur, ſponſalia permiſſa ſunt: vt in mi-
nore r.ann. & in officiali in prouincia: ſunt etiam aliæ nuptiæ ad tem-
pus prohibit, qua prohibitione durante prohibentur etiam ſponſalia, vt
in tutore ante redditam rationem, d-gl plerunque, & ibi add. marg.
Nuptias ſi contraxerit præfectus cohortis, vel equitum, aut tribunus con-
tra interdictum legis in prouincia, in qua officium gerunt, nuptiæ non
valent ipſo iure: ratio enim potentatus prohibet nuptias, l. præfectus,
63.eodem.... L
Nuptias contrahere non prohibetur debitor cum ea, cui obligatus eſt ex
aliqua ratione, filiôve ſuo matrimonio coniungere non prohibetur,l.
pen . fi eod.1 A1
Nuptias contrahens virgo ignoranter contra interdictum legis, non aufer-
tur ei quod teſtamento relictum eſt à marito, & dos ei reſtituitur per
condictionem ob cauſam, vel ſine cauſa: ſed ſi ſcienter contra interdi-
ctum legis contraxit, nihil relinquitur ei à marito, & dos fiſco applicatur,
l.praſes, 63 & ibi gl-fil.de dotalibus, & ibi gl.fi, & add marg eo-
Nuptias contrahens cum aſcendenti, vel deſcendenti iure gentium com-
mittit inceſtum:qui verô ex latere venientium vxorem duxerit, quæ ve-
tatur, vel affinem, quam ducere impeditur, ſi palam duxerit leuis, ſi clam
grauius punitur, l. fi eod.
Nuptias prohibitas palam contrahens cum affine, vel cum vna ex latere ve-
nientium, vt errans maiori pœna excuſatur: ſed clam contrahens vt con-
tumax, aduerſûſque conſcientiam agens puniri debet, ibid.
Nuptias contrahere poſſunt ſurdus, mutus, & cœcus, lmutus, 76. de iure
dotium
Nuptiæ olim celebrabantur accipiendo aquam, & ignem, l.pe. & ibi gl. pe. de
donatio inter virum.
de Nuptiis dictum ad ſponſalia extenditur,ltutor, loratio, de ſponſalibus.
Nuptiæ regulariter etiam ſine ſcriptura contrahi poſſunt: fallit in nuptiis
contractis cum liberta, vel concubina, & tunc quoad legitimationem fi-
liorum requiritur ſcriptura, l. & ibi gl. fi de pign..
Nuptias non concubitus, ſed ſolus conſenſus facit, ſic & matrimonium,l.
pen. & ibi gl.1 de concubinis, l. cûm fuerit, r5. de cond. & demonſtr.h nu-
ptias,31. de reg.iur.
in Nupuiis contrahendis libera poteſtas eſſe debet, neque poreſt in ſpon-
ſalibus ſtipulari pœnam vltra quadruplum arrharnm receptarum, l.fiC.
de ſponſalib.
de Nuptiis fururis puellæ ſi eſt controuerſia inter tutorem, & conſangui-
neos, ad iudicis arbitrium recurrendum eſt, l.. & ibigl.1. C de nupt.
Nuptiæ per filiam contracte con ſentrente parre valent, etiamſi parer in in-
ſtrumento dotali non ſe ſubſcripſerit, l.2. Ceod..
in Nuptiis copulandis, nec curatoris, nec cognatorum, vel affinium vlla au-
thoritas poteſt interuenire, ſed ſpectanda eſt eius voluntas, de cuius con
iunctione tractatur, lain copulandis, 8. C.eod.
in Nupriis copulandis non requiritur voluntas cognatorum ex neceſſitate,
gl. ibid.
in Nuptiis inſpicitur voluntas eius, de cuius coniunctione agitur, quando
ipſa vult etiam exprimere, alioquin præſidis voluntas inſpicitur, gl.2. ibi.
in Nuptiis inſpicitur voluntas tutoris, quando puella eſt pupilla: curatoris
verô non:quia datur rebus, non perſonis, ibid.
Nuptiarum votum procedit quando fit deſponſatio per verba de preſenti,
licèt nondum ſit coniunctio per carnis copulam facta, gloſſ.r.in l. ſanci-
mus, 24. C.eod.
Nuptiæ nefariæ dicuntur inter aſcendentes, & deſcendentes, gl.in rub. C. de
inceſt nuptiis, & gl.illicitas, in S. L.in auth. de inceſt nupt. S- ergo, in add.
marg. Inſt. de nuptiis.
Nupriæ inceſtæ dicuntur inter collaterales, vel affines, d.gl. rub & d.gl. illi-
citas, & d.S, ergo, in add. marg.
Nupti inutiles dicuntur, que à legibus aliis rationibus, quam aſcenden-
tium, vel deſcendentiu, colla teralium, vel affinium prohibit ſunt, ibid.
Nuptiæ ſecundæ dicuntur omnes vleriores à primis, gl.in rub. Cod. de ſe-
cund nuptiis.
ad Nuptias ſecundas tranſiens non dicitur caſte viuere: quod verum eſt
quoad clericos, qui à matrimoniis debent ſe abſtinere; aliàs tamen tran-
ſiens ad ſecundas nuptias dicitur caſtè viuere, S ſi autem aliquis, verſicu-
lo, pudice enim, in auth-quomodo oporteat epiſcopos, col.1.
Nuptias contrarias nature lex vocat inceſtas, & nefandas, ac damnatas, S.
1.in auth.de inceſtis nuptiis, col.2.
Nuptias illicitas contrahens ſcienter vir, vel mulier, ſi ex prioribus legiti-
mis, & inculpabilibus nuptiis filios non habuerit, confiſcantur ei, non ſo-
Ium bona ſua ſed etiam priuatur cinguli dignitate, ſi quam habet, & re-
legatur in inſulam: ſed ſi vilis fuerit etiam in corpore punitur: ſed ſi ex
priorib. nuptiis legitimis habuerit filios, vel nepotes, aut alios deſcen-
dentes, illi ſtatim ſu poreſtatis facti paternam ſucceſſionem accipiunt
paſcentes patrem, & alia neceſſaria ei prbentes, ibid.
Nupriarum inceſtarum, nefatiarum, ac inutilium verbo quandoque lex
promiſcuë vtitur pro illicitis, ac prohibitis nuptiis à legibus, & inter
aſcendentes, & deſcendentes, ac inter collaterales, gl.illicitas, ibid.
Nuptias illicitas contrahens liberis legitimis non extantibus perdit do-
minium rerum ipſo iure: non tamen auferuntur ei niſi lata fententia,
gl-imminere, ibid.
Nuptias illicitas contrahens vir ſciens factum: ſcilicet eam conſangui-
neam, & ius: ſcilicet ſibi non licere de iure talem habere, vltra bono-
rum confiſcatione n etiam punitur in corpore: ſecus ſi ignorauit vtrum-
que, aut ſciuit ius: ſed ignorauit factum, niſi ſit paruus error, gllicue-
rit, ibid.
Nuptias illicitas contrahens vir ignorans ius: ſed ſciens factum, non debet’
puniri pena inceſtus, imô prorſus excuſatur errans in iure ciuili: quia
adoptiuam ſororem accepit, ibid.
Nuptias illicitas contrahens errans vir in iure gentium ratione ætatis

CIVILIS

NRVS appellatur vxor filij, l.4. S.affines, de gradib.

OBL

iuuatur vel ſi eam dimiſit, antequàm accuſetur
ut ſ non dimit iuuatus iiet parum ibid.
uptias illicitas contrahens mulier quacumque iuris ion-.¬
Pasil’icits contrahens mulier quacumque iuris ignorantia exeuſatur
Nuptiarum illicitarum pœna habet locum in nuptiis futuris
nem illius pœnæ, & non in præteritis ante illam conſtitr
lutis, nec etiam in poſtea diſſolutis intra biennium: ſed
biennium durantibus ſub eadem qualitate
habet,S. & hec quidem, eod.
Nuptiæ celebrant dotem: ſed dotes non faciunt nuptias: ſed coni
rum affectus, S neque illo in auth de triente, & ſemiſe erd coniuncto-
Nuptiarum ſtudium totius eſt humanæ ſobolis, ex quo ſolo ſtudio r
renouatur genus bumanum, in princ in auth.de nuptis etolo etiam
Nuptias facit alternus affectus: ſcilicet viri, & mulieris dotalium inſti
mentorum non egens augmento, & hoe ſi interuenlant vertade nnru-
ti: veluti vis tu eſſe vxor mea? & ipſa reſpondeat, volo, & eortrelen-
terroget, S. nuptias, & ibi gl afre tus elpondeat, voio, & ccontra illa in-
Nupti non fiunt per verba de futuro:veluti voles eſſe vxor mea, quo caſt
tunc fiunt, & erit vxor mea, quando ducetur ad domum mariiue alu?
vir ad domum ſponle vadit quia tune non ide fit matimoni ft
affeectus.u1 1.
in Nuptiis ſecundis nimia feſtinatio punitur:ſed valent contracte etiam in-
tra annum luctus, gleis, in S quia verô, in auth-de iudicibus ez in-
Nuptiæ ſecunde non repellunt matrem ab adminiſtratione tutel, qua
do adminiſtratio rerum filij data eſt matri ab eo, qui reliquit earun
auth.vt liceat matri, & auiæ, in prin, & ibi add. marg cj, cas nio,
Nuptiæ dicuntur ab obnubendo: id eſt, velando, quia velatæ incedere de.
bent, & ratio eſt: quia non eſt gloria, vel imago Dei, gl nupti, & ihiau
in S nupti, Inſt. de parria poreſt..
in Nuptiis contrahendis inſpicitur ſemper ho
Inſt. de nuptiis.
Nuptiæ non poſſunt contrahi inter patruum, & neptem ex fratre, vel ſo-
rore, neque etiam inter patruum magnum, fratris, Inſt. eod.
Nuptia iuſtæ ſunt, que ſecundûm leges fiunt, inter puberes, & in filiisfam
cum conſenſu parentis, in princ. Inſt. eod...
Nuptias inceſtas contrahentes ſunt infames, & etiam eas approbantes, &
defendentes, vel patrocinium praſtantes, & ſunt ipſo iure excommuni-
cati, gl. alias pœnas, in S. ſi aduerſus, Inſt.e od.
Nupti valent, licet inſtrumentum, vel ſcriptura non interueniat, uiſiquan-
do quis contrahit cum liberta, l.in re, & ibi gl.fi. de inſtrum.

& tunc in totum iuuatur.

poſt conſtitu-
utionem diſſ.

in nuptiis vly
o VItra
,& poœna per omnia locum

neſtas, gl. idem iuris, in Sergo,

Reliqua verbo, Conditio, 31.32. 33. Coniugium, Donatio, 53 vſque 59. Iuſtas. Ma-
trimonium, per tot. Mulier, 3 3. vſqe a4.Puella, Ritus, Senatores, Sponſa, Sponſa-
lia, Vidua, Reſcriptum, 1. Bonorum poſſeſſio,25. Patronus, . vſque 6. Nubere,
Curator, 11. Heres, 164.Inſtitutio, 2.

Nurus, & generi appellatione improprie continentur ſponſus, & ſponſa:ſed
proprie non, l. Labeo, & ibi gl. i in l Seruius, eod.
Nurus, & pronurus poſſunt facere furtum ſocero, vel proſocero:non tamen
tenentur furti, niſi filius emancipatus ſit, l.nihil, S fi, rerum amot.
Nurus appellatione non tantûm filij vxor: ſed neporis continetur, licêt qui-
dam has pronurus appellent l.adoptiuus, S. fin. de ritu nupt.l. nurus, 5o.
de verb.ſign.
in Nuru eadem ratio militat, qu in filia, gloſſ. 1. in l. imô ſocer. de vſu, &
habita.
Nurus, & priuigna filiæ locohabentur, S. affinitatis, Inſt. de nuptiis.
Nurus appellatione non venit ſponſa filij, ſi ſi vxor, Inſt.eod.
Reliqua verbo, Donatio, 59. Donare, 4. Pronepotes, Pronurus, Socer.
NVTRITOR, hoc eſt, alumnus, quem pueri Bononienſes patrem appellant.
non ſuccedit ab inteſtato ei, quem nutriuit, gl. 1.in l. penult. C. commu-
nia, de ſucceſſ.
Nutritoribus iure nutricationis non defertur hereditas iure ciuili, nec ho-
norario, d.l pen..
Nutrices ob alimõniam infantium officio iudicis poſſunt petere nutricia
quoad infantes vberibus alunt; ſed poſt ceſſat officium iudicis, l.1S.pede
variis & extraord.
Reliqua verbe, Alumnus, Padagogus. .
NvTV non poreſt fieri heredis inſtitutio: ſed legata recté poſſunt relinqui
nutu, y reprob gl. inſcripſerit, in quia verô, in auth.vt ſponſalitia largit.
colum.9..2
Nutum interuenire ſufficit, vbi voce non eſt opus, gl. pein l.pater quoties,
92.S. fi. de acq hered.
Reliqua verbo, Legatum, 87.

e
O

R BEDIENTIA debita, vel promiſſa excuſat quem à delictol.
liber homo, 77 ad leg. Aquil.
Obedientia eſt magna virtus, gl.ceſſerit,
re militari.
Obedienti parcitur,
tantur infam.
Reliqua verbo, Filius, 39. vſque 42. Obtemperans.
OnLATIo, conſignatio, depoſitio debet fieti in de ſacra ad euitandam po-
nam ab eo, qui volens ſoluere, non reperit eum, cui ſoluere poſſit, l ſi
reus, & ibi gl.pe. de procuratorib.
Oblatio ſpontanea prodeſt, vt ſi venditor obtulerit ſe defendere emptorem,
ac ſi ipſe poſſideret, prodeſt emptori, lſedetſi, r s-item ſi rem, a & ibi gl.
emptorem, de petitione hered.
Oblatio ſola facit ceſſare pœnam, vt in eam quis non incidat, ſicul
ceſſare vſuram, que nondum cœpit currere, gl. maximis, in l qui ſine, de

neg geſt. Oblatie

in l.3. S.in bello, de

gl. pe in l. liberorum,sS fi de his, qui no-

t facit
 
Annotationen