Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0856
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
PAC

Ornamentorum nomine non continentur lapilli, & gemma, vel margaritæ
rudes, nec auro, vel argento coniuncti, niſi aliud appareat dé voluntate
teſtatoris, ibid..
Ornamentorum nomine habentur illa, quibus mulieres venuſtatis, & orna-
tus cauſa vti cœperunt, licèt qu dam eorum ornamentorum alium
quoque vſum prœbeant;ſieut mitræ, & anadeſmata, l.quamuis, 2 8. eod.
Ornamenta ſua legans non videtur legare ea, qua habet cauſa vendendi,l.
pediculis, 3 a. Sitem cûm qureretur, eod..
Ornamenta ſua legans ſi nulla ornamenta habeat ad vſum proprium, in-
telligitur legare omne illud ornamentum, etiam quod debetur, gloſſ.
videri, ibid.
Ornamentorum appellatione veſtis muliebris non continetur, nec error
heredis confitentis extra ius, vel ſoluentis veſtem poreſt facere hoc.l.or-
namentorum, 39. & ibi gl.1reod..
Ornamenti appellatione continentur etiam annuli: ſed non annulus ſigna-
torius,l. ſignatorius, 74. & ibi gl.1. de verb.oblig.

Ornamenta, quæ itineris cauſa dicuntur, non veniunt in venditione iumen-
ti,l.3 ediles, 58. . non tantûm, de ædilitio edicto.1.
Ornamenta, que dicantur vendendi iumenti cauſa veniunt vendito iumen-
to, ſi in ipſa venditione ornatum erat iumentum, vel ideô, vt cûm vana-
le eſſer, ſic ornatum inſpiceretur, ibid.
Reliqua verbo, Fibula, Muliebria, Viriolæ, Legans,2.
ORPHANOTROPHIVM dicitur locus, in quo pueri orbati parentibus alun-
tur, glo orphanotrophium, in lillud, C de ſacroſanctis Eccleſiis, gl. & to-
tius, in Shœc ergo, in auth. de non alienandis, collat. 2.
ORPHANOTROPHvS dicitur adminiſtrator hoſpitalis, qui æquiparatur tu-
tori, l. orphanotrophos, & ibi gl. 1. C.de epiſcopis.
Orphanotrophi, id eſt, hoſpitalarij non tenentur ſatiſdare de iudicatum
ſoluendo, neque de iudicio ſiſti, glo. inſtruant, in l. fi S. perſonis, C.de ad-
miſt. tutorum.
Orphanotrophi funguntur tutorum & curatorum officio, ve etiam ſine ſa-
tiſdatione conueniantur de reb,orphanotrophis, & ipſis propriis orpha-
nis competentibus,S. fi in auth. de Eccleſiaſticis titulis, col.9.
Orphanotrophi adminiſttationem accipere debent, ac inuentarium confi-
cere ſub prſentia publicarum perſonarum, & ex cauſa neceſſaria poſ-
ſunt alienare res: ſed rationem reddere non coguntur aliis, quam ipſis
orphanotrophis, d.S.fi & ibi gl.fi.& ibi add. marg.
ORrHODoxa dicitur aborthos, quod eſt rectum, & doxa, quod eſt gloria,
quaſi rectè glorians, gl.pen. in l.2. Cde ſumma trinitate, & gl. iin l.dire-
ctis, 10.C. de reſtament. manumiſſione.
OscVLv dare dicitur mulier, & non accipere, glo.r. in l. ſi à ſponſo,r6.C.
de dona. ante nupt.
Oſculum grati viri, & non mulieris interuenit, ibid.
OsSà ab alio illata in fundum dominus fundi fauore religionis
non poreſt mouere ſine authoritate maioris: ſecus eſt in protecto,
vel ædificio facto in alieno, gloſſ. protexit, in l quemadmodum, S.1.
ad legem Aquil.
OssVARtA dicitur vrna, in qua oſſa reconduntur, id eſt, monumenta, gl.
oſſuariam, in l.2 de ſepulchr. viola.
OSTENTVM, id eſt, portentum eſt omne contra naturam cuiuſque rei geni-
tum, factumque, l oſtentum, 38de verbor oblig.
Oſtentorum duo ſunt genera: vnum quoties quid contra naturam naſci-
tur; purà trib. manibus, vel pedibus, aut alia parte corporis, qu naturæ
contraria eſt, alterum cum quid prodigioſum videtur, ibid.
OVIBvS legaris non continentur agni, neque arietes: ſed grege ouium le-
gato continentur etiam agni, & arietes, l. leg.63.S.fi, & l. ſeruis legatis, 81.
S. fin. de leg. 3.

Reliqua verbo, Agni.

OVIA dicuntur, vbi oues clauduntur, gl.fin, in lfundi, S. f de fundo in-
ructo.
OVILIONES dicuntur, qui cuſtodiunt oues, qui & opiliones dicuntur, glo.
pen. in l fundi, , fi de fundo inſtructo.

P

AVLAREpoteſt quis equum ſuum tranſiens per terram
quantum ipſe propinquus ſecundum viam ſtans in loco
amplecti poteſt ad tefectionem, & reparationem equi: po-
teſt etiam vti herba, & viridi ſylua ſine veſtatione aliqua,
c. 1. S.fi. de pace tenenda.
Reliqua vere, Paſtus, paſeere aatii, yylu¬.
Pacrser poteſt mutus tacitè, & expreſse: nam expreſsé conſentire dicitur,
ſi annuit capite, vel humeris, l.4. & ibi gl.mutus, de pactis.
Paciſci de furto iam facto licitum eſt, ſed non de furto futuro, cum tali pa-
cto homines ad furandum inuitantur, l.iuris gentium, s ſi paciſcar, & ibi.
gl-furto, eod.
Paciſci licitum eſt vnicuique ſuper quibuſque rebus, qu non ad publi-
Cani leſionem: ſed ad re familiarem, ac priuatam reſpiciunt, ds ſi pa-
ciſcar.
Paciſçi in fauorem alrerius non poteſt quoad querendum exceptionem
pacti alteri,l.ſi tibi decem, S ſi pactus, eod.
Paciſci poſſunt filius, vel ſeruus, ue à patre, vel domino petatur: & ex tali
pacto acquirunt exceptionem parri vel domino, ſiue pactum illud ſit de
eo, quod cum eis, vel de eo quod cum
d.l.ſi tibi. S.fi cum duabus l ſeqq.
Paciſci ſibi poreſt filiusfa ne à ſe petatur, & prodeſt pactum ſibi, & patri ſi de

peculio, vel de in rem verſo, vel quaſi defenſor conueniatur pater yiuo
filio, l.acquirent, cum, l.ſeq.eod.¬¬

Paciſci poteſt de omnibus criminibus publicis, etiam de his qu non inge-
ruut pœnam ſanguinis: non tamen de his tranſigi, gloſſ. quatenus, in l.ſi
vnus, pacta, cod.

Paciſci contra id, quod lex iubet, vel prohibet, non poteſtlicét tamen paciſcil

IVRIS CIVILIS

patre, vel domino eſt contractum,

PAC
contra beneficium, quod lex dat alicui gl.1.in l. paclſci.
Paciſci non licet de quota litis etiam minori dimidia: bene tamenr
de certa quantitate, l.ſumptus, & ibi gl. fie nta: vene tamen poreſt
Paciſci non licet aduocato de octo, cûm tota lis eſſet de dece
quamuis non paciſcatur ſub nomine quote litis, fddgl. fi.
Paciſci de dote reddenda, vel de culpa præſtanda, & de ſimilibus:dum
donationis animo non fiant, licitum eſt poſt nuptias, et tanen
conuenerit, l.1. & ibi gl.1. de pact. dota.PAROLEumlhil ante
Paciſci poteſt maritus de lucranda dote ſoluto matrimonlo, qui lucr
muliere in matrimonio decedente cum liberis, vel ſin ſel uraatl
dente in matrimonio non ſeruatur pactum, ſiue interueniant ls c
non, gl. fiin l.2. de pactis dotal.Der, liue
Paciſci poteſt maritus, ne ſit periculo eius nomen debitoris
promiſit, l. Pomponius, 6eod.
Paciſci poteſt maritus, vt fit dos periculo mulieris, & per contr.
illa dos quæ periculo mulieris eſt, ſit periculo mariti, ibid.
Paciſci non poreſt maritus, vt ſolummodô in reſtitutione dotis teneatur d
dolo, & non de culpa,& hoc propter vtilitatem nubentiun ſeeus tr e
eſt in commodato, & locato d.l. Pomponius, & ibi gl eeus tamen
Paciſci poreſt qua die reddi debet dos, dummodô mulieris conditio non ſit
deterior,lade die, r4.cod.
Paciſci poreſt, vt citeriori die dos reddatur: ſed vt longiori die reddatur,
non poteſt, l.id eſt, 15.cum l. ſeqeod. 0aaur,
Paciſci quidquid vult, etiam ignorante muliere, ſicut & ſtipulari, poteſter-
traneus de ſuo daturus dotem: ſed poſtquam dedit paciſci debet conſen-
tiente muliere, l.ob res, 2o.eod.

m tantûm,

, qui ei dotem

arium, quàd-

Paciſci non poteſt de ſucceſſione ſua ille, de cuius hereditate tractatur: po-

teſt tamen conſentire paciſcenti, gl accommodauerit, in l.fi. C,de pactis,
Paciſci non poreſt reſpublica de quota, vel parte litis, l. 2. C. ne fiſeus, pe
reſpubl.
Paciſci alteri nemo poteſt,gl. in l. cûm res, 22. C.de donatio.
Paciſci non poteſt de crimine adulterij,l. de crimine, 1o.C.de adulteriis.
PACISCENS data pecunia, vel alio pretio in actione furti, vel alla famoſa au-
thoritate iudicis ordinarij, vel delegati non eſt infamis: ſed ſi authorita-
te arbitri, infamis eſt, cum eius ſententia non infamet, neque ab infamia
excuſabit eius authoritas, l.furti, qui iuſſu, & ibi gl. qui iuſſu, de his, qui
not infam.
Paciſcens turpiter tenetur pœna edicti de calumniatoribus, ſcilicet in qua-
druplum, l.3.ſi igitur, & ibi gl. depectus, de calumniat.
Paciſcens in vno caſu etiam in aliis ſibi prouidere videtur, gl. ..in l, ſi extra-
neus, de condictione cauſa data.
Paciſcens de pecunia non petenda vſque ad tempus, ſi petit ante tempus,
patitur duplicem exceptionem: ſcilicet pacti, & doli mali, & vbique fit, bi
quis petit, quod per exceptionem poteſt elidi, l.2. Sitem quaritur, de doli
mali except.
Paciſcentes non poſſunt venire aduerſus pacta ſua, & contrahentes decipe-
re, l.ſi quis in conſcribendo, 2o. de pactis.
Paciſcentis vt in loco vendito fiat monumentum, poteſt pecuniariter
intereſſe, ne occaſione monumenti inimici ſui ad illum locum ve-
niant, & ideo valet tale pactum, J gl. permanere, in l.fi. C. de pact inter
empt.
Paciſcenti in inſtrumento dotali, vt bona mulieris poſt eius mortem per-
tineant ad tertium extraneum non competit actie realis, nec perſonalis,
nec directa, nec fideicommiſſaria, p gl.1. & pen.in l.hereditas, 5. C.de pa-
ctis conuentis.
Reliqua verbo, Dos, 47. vſque 5o. Pactum, 15. vſque 19. 24. Mulier, 15. 16.
Aduocatus,6.I11. 13. 14. Stipulari, 3 Stipulatio, Maritus, 3 1.32.39. Tran-
ſactio, 21. Confeſſus,6.
PAac roobſcura interpretatur contra proferenteml.ſi arborem, 16.Sfinde
ſeruit. vrban.
Pactio obſcura, vel ambigua appoſita in contractu valet, ſi conſenſerunt
partes de quo agere velint: ſed ſi eſt certum, quod partes diſſenſerint.
tunc nihil valer contractus, gl. fi in l.veteribus, de pactis...
Pactio quando eſt dubia: vt quia verbum poſirum in ea poreſt interpretar
ſecundûm vnum tantûm, & tune ſecundûm illius intellectum valet
ſecundûm qua valere poteſt: ſi ver poteſt interpretari ſecundun
vtriuſque partis intellectum, tune quod veriſimile eſt valetetſi dubiun
ſit quod ſis magis veriſimile, tunc contra eum, qui apertius potuit dicere,
ibide m.
Pactio, vel tranſactio facta cum quibuſdam ex tutoribus, vel curatoribus
non prodeſt aliis, l. 1. C. de tranſactio.......1I... liret inter ſe va-
Pactiones priuatorum in prœiudicium fiſci non valent: licèt inter ſe va-
leant,l fin. & ibi gloſſiconditiones, C de pradiis, & omnibus rebus nauie.
lib.I1.
Pactio facta ſuper vna re non extenditur ad aliam, niſi il
illius, de qua pactio facta fuit, gloſſ nocer, in l. ſi vnus,
pactis.-. iiliratem valet, l
Pactio facta contra tenorem legis reſpicentis priuatam vtilitatem valet, l.
paciſci, eod. - e Abligatoriis:
Pactiones, & conuentiones exigunt cauſam:intellige in pactis obligato
non verô in liberatoris, l creditori,, & ibi gl.;. Cdepa ares nullan
Pactiones contra leges, & conſtitutiones, vel contra bonos mores nul
vim habent, l pacta, quæ contra, 6. C. eod.
Reliqua verbo, Tranſactio, t 2. Ambigua, Conuentio, Pactum, Obſcurum.
Pactum in genere, num. 1 vſque num. 10.
Pactum nullum, & inualidum, num.17!
Pacta turpia, contra ius, aut legem, vel naturam contractus, num.12.
Pactum dolo malo factum, num. 13.
Pacta inter virum, & vxorem, nu. 14.
Pacta dotalia, vel ſuper dotibus, num.15 vſque 17. 1e..:
Pacta nuda, & quoad actionem, vel exceptionem, aut obligationem.
vſque 23..2
Paa deſtita, & appoſita incontinenti, vel ex intruallo uxta col

illa ſit acceſſoria
.ante omnia de

num. I9.

tractunr
23 vſque
 
Annotationen