Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0123
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
BRE

BoNvS efficitur quis metu penæ, vt in tranſactione iurata, item etiam
praæmio, gl metu penarum, in l. 1.de iuſt. & iure.
Boni viri arbitrium dicitur, id eſt, iudicis boni, gl. in l.pen C.de procura-
toribus, & gl.1. in l.in propoſita, 78. pro ſocio.
Boni præſumuntur quidam, vt quia ſunt nationis non infamatæ, & qui-
dam videntur mali, vt quia ſunt ex ea natione, qua magis iufamis eſt,l.
quod ſi nolit,;r.S. qui mancipia, de dilitio edicto.
Bonus ex bono prſumitur, quod non eſt in vniuerſum
mancipia, in add. marg.
ex Bonis parentibus natus præſumitur bonus, ex malis malus:iuxta illud,
Sepe ſolet ſimilis filius eſſe patri, & illud, Non poteſt arbor mala bo-
nos fructus facere, gl. non infamatæ, & ibi add marg, ibid.
Bonus praſumitur quilibet, niſi probetur malus, gl. officij, in S. ſancimus,
in auth.de teſtibus, col.7 gl. qui non offenderint, in l. cum quidam, 2 a4.
de leg.2.& gl.fi. in l. ſeruos, oo de manumiſ-teſtam. & gl.non licebit, in
.omni, 3o. C de inofficioſo teſtam. c.. .
Boni quidam praæſumuntur, quia de genere bono ſunt, & ecoutrà quidam
mali, quia ſunt de genere reprobato, gl. domum, in lcum vnus, de ali-
ment.leg.
Boni debent extolli memoria, mali verô debent aboleri, l.quoniam, 23. C.
de Epiſcopis & cler. .
Bonus ſemel præſumitur ſemper bonus, & econtrà, gl. amator, in S ſi vero
is, in auth. de monachis, col.1.
Reliqua verbo, Arbitrium, 4. Natio.
BoNrTAS intrinſeca rei eſt, veluti quod vinum ſit talis ſaporis, vel coloris,
extrinſeca autem dicitur,vt quod vinum tantûm valeat, & ita valor ve-
nit ab extra, gl.fi.in l.3. ſi certum petatur.
Bonitatem vel malitiam non habet id, quod non eſt, l. ſi
actio empti.
BONONA eſt matrix legum, gl.2.in l. fi.C. de teſtam.
Bononiam fecit Imperator Theodoſius iuſſu Diui Ambroſijgl. vrbibus, in
Shec autem, in proœmio Digeſtorum...1
Bononia obtinet legalis ſtudij monarchiam, gl-in rub. Cod. de ſtudiis,
lib.I1.
Bononienſes aliud gerunt in corde, & aliud ſimulant, gl. detegit, in l. ob-
ſeruandum. de officio preſidis.
Bononienſes ſolent preſtare verbalem honorem, gl quia commendandi, in
l.ſi verd non, t2. S.cum quidam, mandati.
Bos ſi aliquem curru, vel plauſtro obtriuerit, vel effocauerit, vel aliqua re
deiecta damnum dederit, actio de pauperie habet locum, l. 1.S. ſiue au-
tem, ſi quadrup paup.
Boues ſi quis vendidit ea lege vt daret experiundos, quos dedit experiun-
dos, & ab altero boue cornu ſeruus emptoris in experiundo percuſſus
ſit, ſi emptor boues emptos habébat, venditor non tenetur praſtare dam-
num, ſed ſi non habebat emptos, tunc tenetur venditor, ſi vitio bouis ſit
percuſſus ſeruus, ſecus ſi culpa ipſius ſerui,l.ſi ex plagis, S in cliuo, ad fi.
ad legem Aquil.
Boue ſurrepto, & occiſo, condictio furtiua totius bouis competit domino
aduersus furem, ſed condictio corij, & carnis datur contra alios inuito
domino contrectantes, ita tamen, quod ſi totum conſequutus ſit à fure,
non poreſt condici corium ab aliis habẽtibus cauſam à fure, aliàs ſecus,
l.ſi ſeruus, 5. fi. & ibi gl.corij, de condict. fur.
Boue legato mortuo, neque corium, neque caro, neque alia debentur, ſi bos
legatus eſſet heredis, vel alterius, ſecus ſi teſtatoris, gl.ſubmouebitur, &
ibi add. marg in l. ſi ſeruus, S fide condict.furtiua.
Boues dicuntur armenta ab arando, eorum enim vſus prœcipuë eſt in
arando, l. diles aiunt, S. iumentorum, in additione marg. de œdilitio
edicto.
Bos cornu petens vitioſus eſt in animo, & ideo redhiberi poteſt, fl. bouem,
43. & ibi gln.eod.
Boues magis armentorum, quam iumentorum nomine continentur, l.bo-
ues, 83. de verb. ſignific.
Reliqua verbo, Corium, Pauperies, Lex, t8. Actio, 169. 170. 171.
BREVIARIVM dicitur compẽdium, hoc eſt, liber, in quo res geſtæ, vel aliud
quidpiam, putà rationes, accepta, impensàque breuiter comprehendun-
tur, l.fi & ibi add. marg. de pecul. legato.
Breuiariæ rationes dicuntur, quas quis in breuiariis praæſcripſit, ibid.
Reliqua verbo, Liber, 13.
BREVITAS ſpatij non vitiat contractum bonæ fidei, ſed reducitur ad arbi-
trium boni viri, l. inſulam, 58. S. 1. locati.
Breuitate gaudent moderni, vt etiam ſyllabam vnam non neceſſariam non
apponaut, gl.1.in l.1.de eo, quod metus cauſa.
BREvIoRIS vite quantô eſt quodcunque animal, tantô citius perficitur,
gl-octauum, in l.2.C. de his, qui veniam impet.
Breuiter ſummam rei qui comprehendit, docilem facit, gl. leges, in l.1.C. de
nouo Codice faciendo.
Reliqua verbo, Omittere.
BREPHOTROPHIVM dicitur locus, in quo infantes, & imbecilles aluntur,
gl brephotrophium, in l.illud, 1.CC de ſacroſanct. & gl. brephotrophio-
rum, in hæc ergo, in auth de non alienand. col.2.
BVCCELLARI dicuntur latrones, qui à minimis inceperunt, put à à buc-
cella panis, vel quia ponunt lignum in ore captorum, vt non clament,
gl. 1.in l.fi. C.ad legem Iuliam, de vi.
BVCCELLATVM dicitur panis caſtrenſis ad diuturnitatem exactus, id eſt,
panis bis coctus, & abeo ſic dicitur, quia in buccellas, quaſique teſſella-
ta fruſta diſſectum ſit, gl.buccellatum, in add. marg. in l.1. C. de eroga-
tione militar annon. lib. 12.
à Buccellati excoctione, quod militibus conuenit præparari, nulla domus,
etiam principis, excuſatur, & ſi procurator domini, cui panis coquendus
mandatur contumaciter facere neglexerit, punitur ipſe, ſicut dominus, ſi
fuerit conſcius, l.fi. C.de excoctione militar. annon. lib.12.

NVM eſt genus coloris, gl buceinum, in l ſi cui lana, yo.S-final.
le legat.

verum, d.S. qui

ſeruum, S. fin. de

INDE X.

CAD

BVRDONES dicuntur baculi, quibus quis apoditur, vel dicuntur muli, qui,
ex equo, & aſina naſcuntur, gliumenta, & ibi add. marg in litem lega-
to, 49le leg.3ID RLLL AISRLI SALAR A
BVRG, Vide infrà, Pagi.
C
AAVFRA mortuorum olim comburebantur in rogo
herede, o.de adquir heredit.
Cadauera defunctorum ſpoliantes cum armis capite puniuntur, ſi ſine ar-
mis, in metallum damnantur, l. .aduersus, de ſepulcro violat.
Reliqua verbo, Corpus, Sepelire, Sepeliens, Defunctus.
CADENS à ſyllaba, cadebat olim à cauſa, hodie verô hoc ſublatum eſt, gl.2.
in l. 1.C. de formulis ſublat.
Cadentia de curru alicuius, non fiunt capientis, .fi. de rerum diuiſ.
Cadunt, que immẽſa ſunt, gl. impoſſibilitate, in l. vnica, C.de eo, intereſt.
Reliqua verbo, Inueniens. 1
CADVCORVM nomen, & materia habuit ortum à bellis ciuilibus, quia ſæ-
pe is, cui relinquebatur ante aperturam tabularum prœmoriebatur in
bello, & ſic deficiebat relictum, & fiſco quærebatur, l.vnica, & ibi gl.2.C.
de caducis tollend.
Caducorum obſeruatio prudentiſſimis viris diſplicuit, nõ tantûm aliis, ſed
etiam & ipſis, qui ea conſequebantur, dl.vnica, & ibi gl. prudentiſſimis.
Caducorum obſeruatio grauiſſima viſa eſt ipſis teſtamentorum condito-
ribus, ita vt ſubſtitutiones introducerent, ne fierent caduca, & ſi fierent,
ad certas perſonas recurrere diſponerent, vias recludentes, quas lex Pa-
pia poſuit in caducis, ibid.
Reliqua verbo, Legatum, 3 9. Lex, 24.
CDERE ſyluam videtur etiam is, qui patitur cadere, gl.fin.l.in lege, 29.
locati.
Cædere arborem non intelligitur is, qui ſerra ſecuit, lcdere, 5. arborum
furtim cæſarum.
Cadere arborem dicitur non ſolûm is, qui ſuccidit arborem ita, vt cœdat
arborem, ſed etiam qui percutit arborem, putà cum ſecuri animo cœ-
dendi, licet non cœdat, ibid.
Cæterum ponitur quandoque pro alioquin, glo. cæterum, in lnon ſolum,
S.1. de aliena iudic.
Cœterorum, & reliquorum appellatione continentur etiam omnes, veluti,
cûm optio ſerui legata eſt, cæteri Sempronio legentur, ſi is non optet,
omnes ad Sempronium pertinent, l. cœterorum, r6o-de verbſign.
Cœteri dictio quandoque ponitur impropriè, l.non ſolûm, S. quœſitum, &
ibi gl. creditores, de procurat.
CAI ſemper timuit, & tremuit, poſtquam interfecit fratrem ſuum, gl.pe.
in S. fi in auth. iuſiurandum, quod preſtatur.
CALAMITAs dicitur quaſi cadamitas, ſiue caſus, gl calamitas, in l. & ſeruo-
rum, de ſtatu homin.
Calamitas à ruſticis proprie dicitur grando, ab attritis calamis, hoc eſt, cul-
mis, quod eos comminuat, ſegetéſque diſterat, metaphoricè tamen ad
aliud trahitur, l-ex conducto, 15.. 1in additione marg.locati.
Reliqua verbo, Caſus, 3.
CALCITRARE cõtra ſtimulum durum eſt, gl.fiin auth.adhæc, C.de vſuris.
CALCVLVS vix etiam per iudicem expeditur, gl.pe-in l.furti, 5.fi. de his, qui
notantur infam.
Cal:uli dicuntur minutiſſimi lapilli, quia non impune pedibus calcantur,
gl. calcatores, in l.ſpadonem, 15.de excuſa. tutor. & gl. i.in l.1. C.de erro-
re calculi..
Calculi erroris retractatio etiam vſque ad ;o annos admittitur, ſed quãdo
calculi computatio facta per gratiam, quam fecit reipub, curator alicui
adminiſtratori, tunc non retractatur vltra decem, vel 2o. annos, l pe. &
ibi gl.1. de rebus ad ciuitatem pertin.
Calculi dicuntur computationes, eô quod olim fiebant ill per minutiſſi-
mos lapillos, gl.r.in l.1. C. de errore calculi.
Calculus quadoq ſgniſie at copuratione quandoy cauſae cognitioné qua-
doque ſententiã, quia lis calcatur, id eſt, terminatur, quãdoque ſignificat
accipere poreſtatẽ iudicãdi. d. gl. 3. in lrẽ nõ nouam, C.de iudiciis.
Calculatores dicuntur computatores, quia per calculos, id eſt, minutiſſimos
lapillos faciunt computationes, gl.calculatores, in del.ſpadonem, 15. de
excuſat tutorum.
Reliqua verbo, Quitatio, Ratio, ;.4 5. Cõputatio, Error, nu.1. vſque 10. Debitor,6.
CALENDA Martie fœminis Romæ ſolemnes erant, vnde fœminæ calend
nuncupantur calend menſis Martij. l. ſed ſi vir, S. ſi vir, in additione
marg de donatio. inter virum, & vxo.
Calende dicuntur prima dies cuiuſque menſis, & dicuntur calendæ, à colo,
quia antiqui colebant primam diem menſis, vnde dicütur calend, quaſi
colenda, gl. !. & 2.in l.cum biſextus, 98 de verb.ſign.
Calendis quandoque fiunt feriæ, gl.3 in additione marg. in l. 3. C de com-
penſatio.

,gl. iuſta, in l. proReliqua verbo, Stipulari, . 2. Ianuarij.
CALENDARIVM dicitur liber nominum faciendorum, vel liber rationum,
præſertim fœnebrium, gl-calẽdario, & ibi add.marg. in l.eius, qui in pro-
uincia, ſi certum petatur, & gl. & in calendarium, in l. tutores, qui, S. pa-
truus, de adminiſt.tut.& gl. 3. C.de compenſat.
Calendarium dicitur pecunia depoſita ad nomina facienda, vel dicitur li-
ber rationum, quarum ſolutio calendis fieri ſolebat, gl.calendario, & ibi
add marg.in l qui teſtamentum, 27 de probatio. & l.qui filium, 64. & ibi
gloſſ.fin. de legar.3.
Calendariu dicitur liber rationu ad fœnus tantú pertinens, quia cuiuſqué
menſis primo die pecuniæ dabãtur fenori, & cu vſuris exigebãtur, dgl.
& in calendariu, in l.tutores, qui, 39.S. patruus, de adminiſtrat. tutorum.
Reliqua verbo, Liber, 13. Breuiarium, Ratio, 3.4.5.
CALIGATVS miles dicitur, qui habet ocreas ferreas, glo. 1. in l. à caligato,
22. C de nuptiis.
CALLIDITAS dicitur in tacendo, fallacia in mentiendo, gl calliditate, in l.

lum,S pactorum, de pactis, & gl-omnem, & gl fallacia, in l.1S.
1de dolo...

H 4 C alliditas
 
Annotationen