Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#1026
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROM

Roma, & vrbs Romana continentibus finitur, l. 4. S item ſi legetur, de pen.
legata.
Roma eſt caput auaritiæ cunctos tales generans, gloanimum, in l.4.S.pu-
pillus, de vſucapio...-:L.:
Roma eſt communis patria: vnde quilibet poteſt ibi conueniri, niſi habeat
priuilegium ſpeciale, vt legationis, vel ſimile, l. Roma, 33, & ibi gloſſ. ad
Rone onia ſunt vanalia,gl. -in llibertas, roy, de reg-iur.
Romæ appellatione intelligitur de Roma veteri, & de noua: ſcilicet de
Conſtantinopolitana, l.1.S. Romam, de veteri iure...
Roma eſt communis patria: vnde cui interdicitur ex pacto ſua ciuitas, in-
terdicitur etiam Romana, l.33. & ibi gl. ffad municip..
Roma anterior ſortita eſt originem legum, quod verum eſt apud Latinos:
ſed non apud Græcos, cûm ab eis habuerit, auth vt eccleſia Roman, cen-
tum anno praeſ-gl. 1.col.2..... 1.
Roma multa ſortitur nomina: nam dicitur anterior, ſplendidiſſima, ter-
na, regia, antiqua, inclyta, alma, ſacratiſſima, fœliciſſima, ſenior & floren-
tiſſima, & maxima, ibid.
Roma dicitur anterior reſpectiuë ad ſecundam, qua eſt Conſtantinopolis.
quæ videtur habere omnia priuilegia, quæ vetus habet, niſi in quibuſ-
dam: nam vetus habet primam ſedem eccleſiaſticam, ſecunda habet ſe-
cundam, item originem legum habet vetus, ſed non noua. Item fontem
Sacerdotum habet verus, ſed non noua, ibid...
Roma vetus eſt caput orbis terrarum, & imperator ibi creatur, non in no-
na:item priuilegia, qu haber Roma vetus in præſcriptione centum an-
norum, non habet Roma noua, ibid.
Romæ eſt tanta multitudo hominum, & mulierum, quod non eſt neceſſe
vocari ad munera mulieres aliunde venientes, gloſſ.t.in l.1. C. de mulie-
rib.lib.io.
Roma eſt caput orbis terrarum, l.3. C. de conſulib. lib.12.
Reliqua verbo, Vrbs, Ciuitas, Aduena.
RoMAN ciues dicuntur omnes ſubiecti Imperio, gl. fin. in l. 3. C. de his, qui
ſunt ſui.
Romani ciues vbicumque morantur, poſſunt ad ciuitatem retrahi, l.1 de
priuileg corporatorum, lib.I1.
Romani dicuntur à Romulo,s. ſed ius quidem, Inſt de iure naturali.
Reliqua verbo, Ciuitas, Ciues, Vrbs, Continens.
RoMPHEA dicuntur lanceæ, qu habent roſtrum, vel ramponas ad homi-
nes capiendos, gl. rompheæ, in l.5 de vi, & vi armat.
ROMVLVS Romam ædificauit, & Numa Pompilius eam legibus ordinauit,
& exornauit, 1. in auth.vt præponatur nomen imperat.col.5.
Rora dicitur machina verſatilis educendæ aqu gratia comparata,, vt in
puteis altioribus fieri ſolet, l.2. in add.marg-communi à prdio.
Rvu rca prohibitoria optimum argumentum inducit, gl.fi. in l.1. C. ne fi-
deiuſſores dotium dentur.
Rubricam exponere debemus priuſquàm ad textum veniamus, gl.I. in l. 1.ſi
cert. petatur.
Rubrica quandoque generalior eſt, quam textus: plerumque tamen textus,
generalior eſt, quam rubrica, gl. illicitas, in S in authen, de inceſtis nu-
ptiis, col3 gl in rub. Inſt, de heredit. quæ ab inteſt.gl.2. in rub. Inſt. de iu-
ſtitia, & iure, & gl.ex maleficio, & ibi add.in princip. Inſt de obligat qua
ex delicto.
Rubrica quando eſt generalis, etiam lex generaliter debet intelligi, glo.nad
fin.l. 1. C. de capitatione ciuium,lib.1.
Reliqua verbo, Titulus.
RVINA dicitur caſus rei, qu decidit: vnde ruinam minari pro caſum, ac
lapſum imminentem protendere, atque indicare, l. Celſus, . ſed & ſi, & ibi
add marg. ad exhibendum.
ex Ruina rapere, vel recipere dicitur ille, qui recipit, vel rapit ex his, que rue-
runt, & etiam adiacentibus pradiis, l.I. S.ex incendio, de incendio, ruina,
naufra.
Reliqua verbo, Rapere, Rapiens.
RVMP non poreſt quod nullum eſt, glffiin l.ſicut proponis, C. de exequu-
tione rei iudicatæ, l.3. S.fi. & lnam & ſi, de iniuſto rupto.
Rumpi non poreſt, quod non conſiſtit re, nec ſpe, d.l.3.S.fi. & d.l nam & ſi.
RvPTvV verbum in lege Aquilia comprehendit non ſolûm fracta, & vſta:
ſed etiam ſciſſa, & colliſa, & effuſa, & quoquomodo perempta, atque de-
teriora facta, S. capite tertio, Inſt. de lege Aquilia.
Reliqua verbo, Teſtamentum, 99.O.2L.22 vſque 25. 26.45.
RVRSVS, dictio verificatur in duabus vicibus tantûm, l. fideicommiſſa, 11.9.
ſi quis decem, & ibi add, marg de lega.3.
Rurſus & quoties diſtiones differunt gl quam ſimul ibid.
RvSTICANN dicuntur ſiue ſint nobiles, ſiue ruſtici, qui toto tempore, aut
maiore parte habitant in villa, l.fi. C.de teſtamen.
Ruſticani exiſtentes extra muros vrbis Romanæ ſoluentes capitationem,
& prſtantes congruam annonam ad vllum aliud obſequium euocari
non debent, l.1. C. ne ruſticani ad vllum obſequium, lib.II.
RVSTICITAS excuſat quem à dolo, & ignorantia iuris,l.ſi qui, & ibi glru-
ſticiratem, de iuriſdictione omnium iudicum.
Ruſticitas homines excuſat à vera contumacia,l. 2.ſi quis in ius vocatus.
Ruſticitati parcendum eſt, d.l.2. & ibi glex cauſa, & gl-ruſticitati, & l.3.S. ſi
quis ignorans, ad Syllanianum.
Ruſticitas quieta, & innocens in pecuniariis cauſis apud defenſorem ciui-
tatis habet facultatem litigandi, l.3. C.de defenſoribus ciuitatum.
Ruſticitati quando non parcitur, l.1. C.de interdicto matrim.
Ruſticitati ab antiquis legibus, & à diuerſis principum conſtitutionib. con-
ſultum eſt, l.fi. C de teſtam-
RVSTIcVS generaliter non excuſatur, niſi in caſibus à iure expreſſis, gl ru-
ſticitatem, in add. in l ſi quis, de iuriſdictione omnium.
Ruſticorum opinio vulgaris eſt, quod quaeſtiones diuidantur per medium,
vt ſi petam decem, dicunt ſe velle concordare, & dicunt, quod det quin-
que, gl fi. in l. neceſſarius, de nego geſtis.
Ruſticus ſi teſtamentum conficiat ita, vt dicat, relinquo filium meumIVRIS CIVILIS

SAC
fideicommiſſariu in omnibus bonis meis, nemine alio inn!
tur filius heres inſtitutus, lquamuis, i u io inſtituto
Ruſtici quidam ſagaces ſunt, glinterdum, in l’atelnarg de iudi
excuſat. tutorum. I PEAALI, Inlet, 8.S de ruſtie,
Ruſtici non vtuntut pane albo, nec pullis, & aliis delia. 1, de
groſſo, caſeo, capis, & fabis, glaz&&, in laſeruis vrban e aitisſed pane
Ruſtieus omittens exceptionem peremptoriam ante ſen rr de legar,
gnorantiam ſi non potuit conſulere peritiores peententia per iuris
opponere: alij autenm non, gl a in lr.Cde iuratpoſt ſententian
Ruſticis quandoque ſubuenitur plus, quam alis vrer i ior.
mutuatur ilis non poteſt ſtipulari vſuram maioren ctet uando quis
& in ſolennitatem teſtamenti, gl i in auth adhtenotaua parte:
Ruſtici in locis in quibus eſtraritas literarum reſtari pour tſtamentis.
rum conſuetudinem dum tamen ſeptem litera tenes ſutſecundinm ec
beantur ſi adhiberi poſſunt, aut non literarl ſi lililbſeribétes adli-
ſalten quinque adhibeantur qui mutua vice ſuſennt l ntonpoſſunt,
Ruſtici qui hippocomi appellantur, non debent perdueill C de teſtan.
blicum eurſum indigna ſpoliatione vexari, pena cors quos per pu-
nenda,l non patimur, C.de curſu publico, iiq ontra tacienti impo-
Ruſticus militem de pace violata pulſans ſi iurauerit manu ſuann
voluntate ſua: ſed neceſſirate hocfecit, miles debet e lat qubd uon
militariſed ſi miles ruſticum pulſauerit de violata fide dearare manu
diuino iudicio,id eſt per cadentis ferriudieiu el uroettſſieus aut
gnam innocentiam ſuarm oſtendere, aut coram ſepte perpu-
quos iudex eligere voluerit ſe purgare ez S ſi ruſtieltbusidonés,
Ruſtieus pulſatus à milite,nec violate fidei volens ſe pursar a& tenenda.
non pugnabit cum milite: ſed cum campione ſbi aqu epugnan.
vel quando miles imponit bellum contra ruſtieun, tue,utn milite,
ſum pugnabit ſed quando ruſtieus impont pugnan miiun doopeſt
cam imponere, quo caſu miles ſe purgare debet ſacramentſeon onnpoller
diuino, ibid.L aramento ſuo, glo an
Ruſticus deterioris conditionis eſt, quàm miles, ibid.
Ruſticus magis corporaliter puniri debet, quam miles, licet peculiariter ſe
cus, ibid... 2 pLunariter le-
Ruſticus ſi arma, vel gladium, aut lanceam portauerit, iudex in cuius
ſtate repertus fuerit, debet vel arma tollere ei vel aoſoidos uei pore-
cipiat à ruſtico, d.C.S. ſi quis ruſtieus VVEe aoanos pro ipus re-
Reliqua verbo, Mancipia, Pradium, 2. Ruſticani, Arma, Inducta.
RVTA, & cœſa non veniunt in venditione, niſi dicantur, l.fundi, 18.Sſi ruta,
& ibi gl contineri, de act.empti. .EEIEISIO,IOE,
Ruta, id eſt, eruta dicuntur, arena, creta, & ſimilia:cæſa verô dicuntur arbo-
res cſſ, arbores, & ſimilia, d.S. ſi ruta.
Ruta, id eſt, eruta dicuntur ea, qu terranon tenentur, & qu opereſtru-
ctili, tectoriôve non continentur, l- in rutis, 24. de verb. ſign.

delicatis cibaris:

Roliqua verbo, Venditio, 16.
S

AccHARII dicuntur allutarij, id eſt, deferentes ſaccos,
gloſſ. ſaccharij, in l. qui fundum, 40 S fundi, de contrahen.
empt.
Reliqua verbo, Sacerdotij.
s ovl SACALLVM, vel capella facta in honorem Dei, vel ipſius
conſtruentis, non venit in venditione bonorum debitoris, niſi quid inſit
temporalium tranſmiſſibile cum vniuerſitate, vt ius paronatus, l. Aufi-
dius, in add. marg. de priuil creditorum..
SACERDoS non deſinit eſſe ille, cui interdicitur officium, gl. in l.3. de offi-
cio præſidis.
Sacerdotes proprie dicuntur illi, qui lacra miniſtrant, gl ſacerdotes, in l.nde
iuſti. & iure. n2
Sacerdotes vocãtur iudices, & aduocati:quia ſicut ſacerdotes ſacra miniſtrãt,
atque conficiunt:ita illi, cûm leges ſint ſacratiſſimæ, & ſicut ſacerdos ius
ſuum cuique tribuit in danda ponitentia:ſie & iſti in iudicando, ibid.
Sacerdotes vt ſint, omnium intereſt, à quibus veniam peccatorum pera-
mus, & propter iniuriam illis factam quilibet agit, cùm ſint iuris publici,
d.l.1.Shuius.
Sacerdotes rebus ſacris Deo vacare debent, & ob id multa indulgentur, non
tantu honori perſonarum:ſed & maieſtati Dei, l. non diſtinguemus, 17.
ſacerdotio, de arbitris.
Sacerdos cogitur à iudice ferre ſententiam poſt ſuſceptum arbitrium,
tereſt, in l. nam & magiſtratus, 6 de arbitris.
Sacerdotes mittendi ſunt ad condemnatos ad audiendam eo
tialem confeſſionem, l archigerontes, & ibi gl.dirigantur, C.
audien.
Sacerdos propter ſuperuenientes excommunicatos poreſt ſuſpendere oſi-
cdium liſſ llfin add in leaſus, a Cde teſta Te s ſerioun ct
Sacerdos poteſt accipere aliquid pro celebratione Miſſe, S. ſeriptu
exemplar in auth.vt iudices ſine quoquo ſuffrag. lor; niſi de co,
Sacerdos eſt perſona publica non tamen poreſt alteri ſtiPula ſ ſ iure.
quod ſpectat ad ipſum, vt vſuras reſtitui, gl publicã, in S.de iuſti-
Reliqua verbo, Conſecrare, Promotus, Preſpyter Clre riſaedo-
Saceanor vu quandoque ponitur pro dignitate ſaculari gloll¬¬
tium, in l. Lad legem lul. de ambitu. ..e- ierare.id eſl.
Sacerdotium quod eſt dignitas quaedam poreſt quis ſponte reiterate id
iterum adminiſtrare, l pe de munerib.. 4enne ..4.in ſi qui
Sacerdotium eſt ſpecies dignitatis: dignitas autem eſt genus, glt-
in conſcribendo, 20. C. de pactis.
Reliqua verbo, Imperium, I¬
SAcRA dicuntur Eccleſiæ, in quibus petimus veniam pec!
cris, in l.1.Shuius, de iuſti. & iure.
Sacra æde ſemel facta, etiam diruto adificio locus ſacer manet,

gl in-

rum poniten-
de epiſcopo.

catorum, glin la

I in tantu?

de rerum diuiſione. Sacta
 
Annotationen