Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0546
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
HY P

Hypothecam tacitam habet ille, ex cuius pecunia reficitur res, & ſi non po-
teſt ſibi ſatisſieri ex ea, habet actionem perſonalem priuilegiatam, gl.1.
in auth quo iure, C. qui pot.in pign.. 1
Hypotle taeita non poreſt conueniri poſſeſſor, niſi prius diſeuſo
principali, l.1. & ibi gl.tt-ad med. Cde conueniend. fiſci debitor. lib. 10.
Reliqua verbo, Dos, 24. Mulier, 26. 27. 28. 70. Penſio, Creditor, 85. vſque 91. Pu-
pillus,3 1.Inuecta, Actio, 26.185. Tutor, 252 Fiſcus, 11. Legatartus, 4.
1 HYPOTHECARIA actio eſt amula, & imitatrix pigneratitiis actionib.J5.
tertii, & ibi gl.amula, in proœmio Digeſtorum..
Hyporhecaria ſoluûm competit creditori, pigneratitia autem directa com-
petit debitori contra creditorem, dgl-œmula.1.
Hypothecaria debet proponi,vt ſaluum ſit debitum creditori, ita & pigne-
ratitia contraria proponi poteſt, vt ſaluum ſit creditori, quod in rem
obligatam impendit, gl.eaſdem, ibid. ..11
Hypothecaria differt à pigneratitia, quia hac datur in rem, illa in perſo-
nam; item pigneratitia, alia directa, alia contraria,ibid..
Hypothecaria agenti ſi quis prſtitit litis eſtimationem, ipſe habet in eo,
quodlſoluit exceptionem, ſi à domino rei poſteà conueniatur, gl.3 in l.ſi
pignori, 2 9. famil erciſc.:-.. 2..:......
Hypothecaria directa vt competat à principio creditori, réquiritur, quod

probet debitorem poſſidere bona fide cum titulo rem hypothecatam,

vel eſſe in bonis ipſius debitoris etiam tempore obligationis, alioquin
non daretur creditori actio, j glo.1. & ibi add. marg.in leg. rem alienam,
41. de pignerat. actione........1
Hyporhecaria vtilis datur creditori ſi debitor ignorante creditore rem
alienam hyporhecauit, & ex poſt facto eius rei dominus ſit, ſecus ſi cre-
ditor à principio ſciuiſſet rem eſſe alienam, ibid.
Hypothecaria vt competat creditori, requiritur, quod probet rem hypo-
thecatam eſſe in bonis debitoris tempore obligationis, quod fiet, ſi pro-
bet tempore obligationis debitorem habuiſſe dominium directum, vel
vtile, vel quaſi dominium poſſidendo eam titulo, & bona fide, vel ha-
buiſſe ius pignoris, vel vſumfructum, ſed non ſufficit aliam ſeruitutẽ ha-
buiſſe, dggl.r.&& bbiaddd marg. & glri & ibi add marg. & gl. fi & ibi addmarg ibi.& gg. conuentus,
in S illud quoque, in auth. de triente, & ſemiſ.
in Hypothecaria non ſufficit tradere facti poſſeſſionem, que aſinina, vel
ſimplex vocatur, quia in ea idem, quod in dominij tranſlatione, & in
Publiciana requiritur, gl. 1. in add. marg in l.rem alienam, 28. de contra-
hend, empt...
Hypothecaria fruſtrà quritur perempta principali obligatione, lfœnera-
tor, 6. de nautico fœnore..
Hypothecaria habet ſuas conditiones,vt duret donec debitum ſit ſolutum,
vel aliàs ſatisfactum, gl. pen. in l.cûm quis ſibi, 38. Sfi de ſolutio. gl. fi in
l.quamuis, C.de pignorib..
Hypothecaria competit Eccleſi pro rebus ſibi relictis ex legato, vel fidei-
commiſſo, & in aliis bonis relinquentis, quod procedit etiam in priuato,
gl penin l.vt inter, 19.C.de ſacroſanct. Eccleſ¬.-
2 Hypothecaria directa non poteſt alteri quari per liberam perſonam, niſi in
mutuo nomine alterius facto, vtilis tamen hypothecaria poteſt, in l.2.
C. & ibi.gl.4 per quas perſonas.
Hypothecaria non tenetur emptor creditori hereditario, quamuis res ex-
tet apud eum, quando rem hyporhecatam emit ab herede cum inuenta-
rio, qui eius pretiumſoluit aliis creditoribus hereditariis, gl.per condi-
tionem, in l. ſcimus, 22.. & ſi prfatam, C.de iure deliber.
Hypothecaria datur pro re legata in aliis bonis teſtatoris ex tacita eius vo-
luntate, quia ideb relinquit teſtator vt omninô perſonæ abeo honora-
tæ ea percipiant, & vult tacite hypothecaria contra alias res inſtituatur,
vt voluntati ſuæ omnibus modis ſatisfiat, l.1. C communia de legatis.
Hypothecaria pro re legata, vel per fideicommiſſum relicta pro menſura
eius, quod legatum eſt, datur in heredem, vel legatarium in rebus teſta-
toris, quas à teſtatore conſequnti ſunt, non verô in rebus propriis here-
dis, vel legatarij,l. 1.in fin.1
Hypothecaria, & rei vendicatio datur mulieri pro dote, glin multis, ibid.
Hypothecaria non datur contra legatarium, à quo legata ſunt relicta, niſi
aliquid lucri à teſtatore habuerit, præter rem legatam à ſe, gloſſialiquid
ucri, ibid.
Hypothecaria actio eſt realis, vel in rem, qua ſequitur poſſeſſorem, l pi-
gnoris, 18. C.de pignor. & gl. Lin l.fi.C.de diſtract pignor.
Hypothecaria non poteſt intentari contra tertios pignorunt poſſeſſores,
antequam perſonali actione fiat excuſſio bonorum debitoris principalis
rſentis, & eius fideiuſſoris, . ſed neque, in auth. de fideiuſſori. & auth.
ae le itdoiror, & ibigla C de pignor.
Hypothecaria poreſt agi contra tertios pignorum poſſeſſores etiam ante
debitorem, quando lite cœpta contra debitorem principalem ipſe debi-
tor alienauit eis pignora, vel hypothecam, ſecus quando lite non cœpta
alienauit, quia tunc prius debet fieri diſcuſſio ia bonis debitoris, j gl..in
dauth.hoc ſi debitor, & gl. perſonalib. in d.S. ſed neque.
3 Hypothecaria etiam non diſcuſſo debitore poreſt creditor agere cõtra ter-
tios poſſeſſores, quando pignus eſt eis venditum ea lege, vt pretium dare-
tur creditori, & emptor conſenſiſſet illi conditioni, d’gl.r.in add.
Hypothecaria poteſt agi contra tertios poſſeſſores non diſcuſſo debitore,
quando debitor eſt abſens, vt conueniri non poſſit, gl.2.ibid.
Hypothecariam habens prafertur habenti priuilegium perſonale, l. eos
qui, 9. C qui potiores....
Hypothecaria agens creditor debet probare rem fuiſſe in bonis debitoris,
fallit in fiſco agente contra donatarium, quando vtraque pars fatebatur
fuiſſe fiſci debitores donantis, quia tunc fauore fiſci prſumitur duraſſe,
quoad is cum fiſco contraxit, gl. probatus, in l.1.C de iure fiſci, lib. 10.
Hyporhecaria quædam legatariis eſt ex quaſi contractu, reprob gloſſin-
telligitur, addibi, S-heres quoque, Inſtit. de obligatio. que ex quaſi con-
tractu.
Hyporhecaria ſpeciali vt quis agat, debet probare rem hypothecæ eſſe
obligatam, & obligationis tempore fuiſſe in bonis debitoris, vel quod
ei erat debita, aut voluntate eius cuius erat, cam rem fuiſſe hypotheca

IVRIS CIVILIS

s

IAC

2. 91¬
uuoun dantcomninl , & loi gl pen de probarion
tur debitor cait quis agat, ſufficit, vr quandocunque poſt efficia-
Hypothecaria porrigitur in triginta, vel etiam in quadraginta
quandoque eriam minus triginta annis durat, pgl eaſde a amnos,
in proem. Digeſtorum -- aau uaE, . caſdem, in S. tertij,
Hypothecaria deſinit competere re obligata deſinente eſſe, &
gnerata, cum tranſit in materiatum deſinit eſſe,
eſſe alja ſpecies, & ita pignus extinguitur, niſi
quod étiam materiatum eſſet pignori obligatur
pen. & ibi gl aliud de pigner att vug
ripoitheraria non onutarione doninil re lyporleate, cdn in
Hyporhecaria pro frucilus a ousa,ſiteserun pradiun,de pignor.
ibiqlla pro fructibus à bonæ fidei emptore perceptis non datur,
Hypothecaria non tollitur per vſucapionem proprietatis, nec vſus.
ſed bene per vſucapionem operarum, gl nunquam, ibid.
n yporhecaria ille præfertur, qui eſt prior tempore, gloſ-r in l.in operis,
Hypothecaria ſoluitur propter delictum creditoris, vt ſi ancillam proſti-
tuat, gl. 1. in l. ſoluitur, quib. modpignus.
Hypothecaria extinguitur, quando res obligata eſſe deſiit, gl.exciſas, in add
marg. in l. ſi quis, cum totum,7. de exceptione rei iudicatuau auu.
Hypothecarie actioni preſcribitur abemptore longo tempore, gl. fiinl1
C ſi aduer. credit.. 0IISLLANL.I.
Hypothecaria non tollitur ab emptore per vſucapionem triennij, quia vſu-
capio eſt inducta, vtdominium quaratur, bene autẽ poreſt eſſe, vt domi
nium quis habeat, & alius hypothecam tollitur tamen per praſerinto,
nem longi temporis, quia preſeriptio parit exceptionen arti u n.
tra omnem hominem, non autem querit dominium d gl fiibid
Hyporhecaria durat etiam ſummota perſonali actione per praſcriptio-
nem ;o. annorum, l.2. & ibi gl.fi. C.de luitione pignoris.
Hypothecaria tollitur ſummota perſonali actione, pacto, ſolutione, re iu-
dicata, vel iureiurando, vel alio modo, dgl. fi.
Hypothecariæ poreſt præſcribi longo tempore, quando extraneus poſſeſ-
ſor cum titulo inter præſentes, & ſic decennio, vel inter abſentes, & ſic
20. annis praſcribit, regulariter tamen 4o annis præſcribitur, gloſſ. 1. in
leg ſi obligata, de cuictio.
Reliqua verbo, Actio, 12. 126. 127. Seruiana, Pigneratitia.
HYPOTHECARE non poteſt quis bona viuentis, quæ ſperat ſibiper
ſucceſſionem deferri, l.fiiin fine, C. de pactis.
HYPOTHECATA res alienari recte poreſt ſaluo iure hypothecæ, niſi
iuris ratio creditoris actionem excludat, veluti praſcriptio, vel quia
ius in re debita dixit, vel quia oblatum ius recuſat, vel ſi creditor con-
ſenſit, ibil.ſi quidem, 13. & ibi gh.iuris, C.de donat. inter virum.
Hypothecat res ſi alienatæ fuerint à debitore, tranſit dominium earum,
licêt cum ſua cauſa, gldebitorum, in S. ſed neque, in auth. de fideiuſ-
ſoribus.
Hypothecatæ res à debitore depoſitæ, vel commodat videntur eſſe apud
eundem debitorem, ibid.
Hypothecata res, vel in pignus data intelligitur ex pacto facto, quod llceas
vendere, l. 3.S. fin. qui potiores.
Hypothecato praedio cum mancipiis, ſpecificando, quæ erant in prædio,
illis mancipiis defunctis, non veniunt in his per hypothecariam obliga-
tionem alia mancipia, quæ eis ſubſtituta ſunt, cûm non ſint pignerata,
nec ex ancillis pigneratis nata, ſed ſi ſimpliciter hypothecaret cum man-
cipiis, tunc omnia adeunt, l. fideiuſſor, 28. S.fi. & ibi gl fi de pignorib.
Reliqua verbo, Penſio..
HYSTERON proteron, id eſt, ordo conuerſus, gl.fi. in l.riparum, de re-
rum diuiſ. & l.1.S. fi, & ibl gl fin. de peculio, gl nata, in l. 1. 5.I. C. de an-
nali exceptio gl.ſicut, in S litorum, Inſt. de rerum diuiſione.
1
Acos non fuit heres de iure Iſaac, neque fuit Eſau, quia de altere
Iſaac errauit in corpore de alio noluit, gl.I, in l.quoties, . de heredit.
inſt. nihilominus tamen valuit, vt gl. poſſe, in l.heredes palâm,21.S.1de
teſtam.
IAcTARE pilas in mari non concedendum alicui, ſi vſus maris deterior ef-
ficiatur, gl. iactauero, in lergo, 3o.S. fi de adq rerum dominio.
Iactare nemo praſumitur ſuas pecunias, gl. properaſſe, in l.2. C.de his, qua
vi, & l.fi-in add. marg. Carbitrium tutelæ.
Iactans ſe effuſo ſermone ſe obligat, glafi.in l. fi. C. de dotis promiſſione.
Reliqua verbo, Miſſilia.
IacTATa res in mari tempeſtatis cauſa leuandæ nauis dominorum per-
manent, quia non eiiciuntur eo animo, quo quis eas habere non vult, ſed
quo magis cum ipſa naue periculum nauis effugiat, l. qua ratione,9. ..i.
de adquir rerum dominio..
Iactans res in mari tempore tempeſtatis nauis leuandæ cauſa ſi quis lu-
crandi animo abſtulerit, furtum committit, ibid.
Iactatas res ſi quis animo lucrandi accipiat, non committit furtum, ſi pro-
iiciens proiecerit animo non habendi eas, vt ſi librum apertum proiece-
rit, ſecus ſi non proiiciet eo animo, vt ſi librum inuolutum in panno cer-
to proiiceret, imô in dubio præſumitur proiicere animo non perdendi, gl
fi. & ibi add. marg. ibi.
Iactatæ merces ex naue ita compoſitæ, quod aqua non poſſet eas deſtruere,
non habentur pro derelicto, & ided eas apprehendens nonpoterit vſuca-
pere pro derelicto, ſecus in iactatls non compoſitis, ita vt aqua cas de-
ſtrueret, quia tunc videntur iactatæ animo derelinquendil.penult. & ibi
gl1.pro derelicto.
Iactatum ex naue animo derelinquendi efficitur inuenientis, nec tenetur
furti, ſed ſi iactauerit quis non animo derelinquendi, tunc inueniens ſi
accepit animo furandi, tenetur furti, ſi verô accepit, vt ſaluum faceret do-
mino, non tenetur furti, tenetur tamen ſemper reddere domino, leg fal-

& materia pi-
& extinguitur, ac incipit
nominatim adiicererur.
m, l. ſi conuenerit, ro;

fructus,,

ſus, 4;.S penult. de furtis.
Iactatum
 
Annotationen