Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Daoiz, Esteban; Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 6): Index Ivris Civilis Copiosvs — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1980#0708
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
tM AC
éontraxiſſet cum eo:quia tune talis extraneus poreſt eam repetere: licèt
luſor eam perdiderit, gl.non omnimodo,in lquod ſi minor, S. reſtitutio,
de minoribus.
Vide verbo, Ludens..
LVxVRIA dicitur cuiuſque rei abundantia, vel profuſa impenſa, & rerum
ſuperuacua abundantia: nonnunquam tamen ſumitur pro effreni tum
factorum, tum dictorum laſciuia: Theologi verô aliter vſurpant, gl per
luxuriam, in l1.SS fi de ædilitio edicto. 1.1.:
Luxuria idem eſt, quod prodigalitas, gloſzzin l.ex damni, 4o.de damno in-
fecto.
Luxuria quandoque plus habet, quam caſtitas, glfin, in laſi ca, quæ, 22. C de
adulteriis.. .A..A:
Luxuria non debet habere plus, quàm caſtitas, gl.caſtitate, in S. fi.in auth.
de reſtitutio, & ea qu parit. col.4. ..
ob Luxuriam contra naturam fiunt fames, terr motus, & peſtilentiæ, au-
then, vt non luxurientur homines contra natur per tot. col6......
ob Luxuriam contra naturam grauiſſime offenditur Deus, & in diuinis
Scripturis legitur, quod ex huiuſmodi impiis, & contra naturam actibus
ciuitates cum hominibus pariter perierunt, ibid.
LVXVRIANS contra naturam vltimo ſupplicio damnatur, auth.vt non lu-
xurientur homines contra natur per tot, col.6.

Reliqua verbo, Sodomia.

M

AEDONIANI Senatuſconſulti author fuit Veſpaſianus

Romanus Imperator, in rub. in add. marg. ad Maced.
Macedo inter multa mala, quæ faciebat, conſueuit mutuare
filiisfam. pecuniam ſoluendam poſt mortem patris, & in-
de ſumpta occaſione filiifamil. interficiebant patres, &
propter hoc ſtatuit Senatus, vt creditori mutuanti filio-
famnec in vità patris, nec poſt daretur actio & quod obſtaret ei exceptio
Macedoniani, l. 1. & ibi gl.petitio ad Macedon.
Macedonianum non eſt factum in fauorem filioru:ſed in odium fœnerato-
rum, d. l.1. in princ.ggl.1.in l. ſi tamen, eod. & glfii in l. fi. C.ad Macedon.
Macedonianum non tollit actionem ipſo iure: ſed oppoſita exceptione, l.1. &
ibi gl exceptio ad Macedon.
Macedonianun comperit arogato, etiam ſi accepta mutua peunia ſit re-
ſtitutus, vt emanciparetur, dil.1S.1.
Macedonianum habet locum etiamſi filiusfa cui mutuatum eſt, ſit conſul,
vel epiſcopus, vel cuiuſlibet dignitatis hodie non habet locum; quia per
per huiuſmodi diguitates efficiuntur ſui iuris, dl. fi, & ibi gl.fi.
Macedonianum ceſſat vſque ad quantitatem caſtrenſis peculij, vbi filiofa.
habenti caſtrenſe peculium mutuatum eſt, d.S.fi cum leg. ſeq.

Macedonianum habet locum vbi filiofa. mutuatum eſt: non vbi vendita,

vel locata eſt res, l. 4.eod.
Macedonianum vt ceſſet, inſpicitur, an accipiens mutuum ſit filiusfa. tem-
pore numerationis, non tempore ſtipulationis, ſeu mutui, d.l.4. ..fi.
Macedonianum habet locum, ſi quis ſtipuletur à patrefam. quod ei mu-
tuaturus eſt, ac poſteà mutuauerit illi parrifam arrogato, l. contra, eod.
Macedonianum vt habeat locum, requiritur, quod mutui datio ſit in
pecuni, niſi fraus interueniat, veluti ſi mutuo datum ſit filiofamil.
oleum, frumentum, vel vinum, vt inde diſtractis fructibus vteretur pecu-
nia, quo caſu habet locum Macedonianum, l. ſed Iulianus, 9. S mutui da-
tio, od.
Macedoniani exceptio non ſolûm datur contra mutuantem: ſed etiam
contra cius ſucceſſores, & ideô ſi vnus mutuauerit pecuniam, & alius ſti-
puletur contra vtrumque dabatur exceptio, dl. Iulianus,. non ſolûm.
Macedoniani exceptio eſt in rem ex parte eius, cui opponitur, quod ſecus
eſt in exceptione doli, gl vtrique, ibid.
Macedonianum habet locum ſiue mutuum datum ſit ſub vſuris, ſiue ſine
vſuris, d l. Iulianus, S-item ſi duos.
Macedoniani exceptio datur filij heredibus, ſi pater deceſſerit: vel patri, ſi
filius deceſſerit, d.l Iulianus,Squamquam.
Macedoniani exceptio competit filij fideiuſſoribus, niſi animo donandi fi-
deiuſſerint, d.S quamquam, & ibi gl datur actio.
Macedonianum ceſſat, ſi pater ſoluere cœpit, quod filiusfa. mutuum acce-
pit, quaſi ratum habuerit, d.l. Iulianus, fi.
Macedonianum ceſſat in reſiduo, ſi filius factus parerfa. vel ſui iuris debiti
partem ſoluerit, dSfi. & ibi glfi.
Macedonianum competit filiis vtriuſque ſexus etiam pecunia extante,l.
ſed & ſi, jhoc Senatuſconſultum, eod.
Macedonianum competit non ſolum filiof. ſed etiam eius patri, vel eius fi-
deiuſſori, vel mandatori filij accipientis mutuam pecuniam, niſi animo
donandi interceſſerint, l. ſed erſi.S. non ſolum, eod.
Macedonianum non comperit voluntate parris intercedentis pro filiofam.
accipiente mutuam pecuniam:quia talis contractus à patre videtur com-
probatus, ibid.1
Macedoniano non poteſt filiusfa renunciare, niſi parerfam factus remitte-
ret exceptionem Macedoniani, glo. fi in l.fi. C.ad Macedonian. gl.r. in l.
tamen, ad Macedon.
Macedonianum habet locum non ſolm, quando filiofa mutuatum eſt:ſed
etiam ſi iuſſu patris ſui hic nepos acciperet pecuniam, l. filium, 16.eod. &
l. ſi filius, 6. C.ad Macedo.
Macedonianum habet locum ſiue priuatus, ſiue ciuitas mutuauerit pecu-
niam filiofa reſtituitur tamen ciuitas, l.nihil intereſt, & ibi gl. 1.eodem,
ad Macedon.
Macedoniani exceptio nulli obſtat, niſi ei, qui ſciebat, vel ſcire potuit fi-
liumfa eum eſſe cui mutuabat, l.pen. eod..
Macedoniani exceptioni locus eſt, vbi mutuans interrogando ſcire poteſt
eum eſſe filiumfa cui mutuabat, niſi mutuans eſſet minor, vel inquiren-
do, ac interrogando non poteſt certum reddi, gl.1. & ibi add. margibid.

IVRIS CIVILIS

Macedonianum ſtatutum in filiis trahitur etiam ad nepotes, & Maced
A.-
ianun ſtatutun in pecunia tralitur etian ad alia ſimilia ſia ee-
lem dentur, glrrin l.ideô, de legib. az ALz aaanala, nin trau-
Macedonianum ceſſat, vbi datur filiofamil. reſtituti

POPter minorem atatem, gl litis conteſtata, in lſi
ribus.

per Macedonianum non tollitur filiofamil. debitori ciuil
obligatio, reprob gloſſ.1. in add. marg.in l. ſi poen
indeb.
Macedonianum ceſſat vbi filiusfa. mutuam ecuniom i...
1.A..evo iniuSta, muruam pecuniam in vſus neceſſau
accepit licét poſteà eam perdiderit lin puotne rlus eceſſarios
Macedonianum licèt loquatur in filiofa porrigitur tamen etiam adfili
fan fi in lſi filius, Cad Maced rvRuu tureu ctam auniam-
lacedonianum eſt lex prohibitiua, 6. illud, Inſt. de eo, per un-r
2 ArIIua, vau,IIt de co, per quem factum.
Macedonianum introductum fuit: quia ſepè filiifam. onerati re alieno

,vel aliud auxilium
minor, ; y.de mino-
!
is, nec naturali
is
18. de condictione

creditarum pecuniarum, quas in lnvnria m enſir al.. ...:
inſidi ah uatr te uniarum, quas in luxuriam conſumebant, vite parentun
Macedonianum prohibuit mutuas pecunias darieis, qui in poteſtate paren-
tis erant, & ei, qui crediderit, negatur actio tam contra ipſum filiumf:
quam fliam, aut neporem ſiue adhue ſint in poteſtate, ſue ortnan
tis; vel emancipatione ſua poreſtaris eſſe coeperint, quar orepareu-
trem, vel auum, ibid.2L, quau auerlus pa-
Macedonianum non habet locum, quando filiusfam mutuum recipiensfi
miles, vel dirit ſe patremfamilias, vel publieé parerfamiln vidbbrunr t
fuit in ſcholis; vel quando alil creditori ſoluit vel quando fatuspre.
fam debirum primô contractum quocumque modoagnouit, vel quando
vertit in rem patris, etiamſi non accepiſſet, vt verteretur in rem patris,
item quando pater conſenſit, vel praſens non contradixit, item quande
factus paterfam ſoluere cepit, vel quando poſteà pater ratun hani
expreſsé, vel tacité, vt quia receperat litteras à filio continentes, quod
pecunias mutuô acceptas ſolueret, & non eſt ſtatim proteſtatus de con-
traria ſua voluntate, gl. Senatus, & ibi add. ibid.
Reliqua verbo, Exceptio, 3 7. Filius,I1O vſque 120. Mutuas, 6.7. Mutuum,
MAcRIA, ſiue maceries eſt paries, vel murus de lapidib ſine cementogla
in la penult. communia pradiorum, & glintra in lade lacra,y, decon-
trahend. empt..
Reliqua verbo, Murus.
MACHINA dicitur omne artificiose factum, gl. & machinas, in l quaſitum
S. cellarium, de fundo inſtructo.0uu,
Machina frumentaria dicitur arca, vel aliud artificium artificiosé factum
ad frumentum tenendum, gl. machinam, ibid.
Reliqua verbo, Actuarij, Automata.
MACHINATIo fit arte verborum, gl. machinationem, in l. 1. S.rde dolo
malo.
Machinatio proprie conſiſtit in arte verborum, vt faciendo ciuitates, vel
domini inter ſe ligam, & ſocietates prohibitas ſub aliquo colore licito,
gl. machinantur, in extrauag quoniam, qui ſint rebelles.
MAGICA ars non poteſt diſci, neque doceri, l.culpa, 8. C de maleficiis.
Magicis artibus multi vtentes elementa turbare, vitam inſontium labe-
factare non dubitant, qui vltimo ſupplicio puniri debent, l. multi, 6.C.
eodem.
Magica ars eſt prohibita, Sitem lex Cornelia, & ibi gl: ſuſurris, Inſt de pu-
blicis iudiciis.
Magearte, & ſacrificiis ſceleratis vti prohibitum eſt, l.1. Cde theſauris,
ibr. 10.

MAGrS, dictio ponitur quandoque electiuë, vt illud, magis volo eſſe diues,
quam pauper: quandoque tamen ponitur comparatiué, gl.1. in l.1 com-
muni diuid. & l.ſi decem cum petiero, 48. de verb oblig & gl.1.in l. nube-
re, de iuriſdictione omnium iud..
Magis magidis idem eſt, quod tabularium, ſiue ſcacherium; vel eſt genus
lancis, gl.1. & ibi add. margin l. ſeruus, 36 de condictione indebiti.
Reliqua verbo, Scachorum.
Magiſter in genere,t.
Magiſter nauis, 2.
Magiſter militum, & officiorum, num.3.
MAGISTER ſuper crimine ſcholaris hodie non cognoſcit: ſed epiſcopus, velt
poteſtas, gl profeſſores, in S-pein proemio Digeſtorum.
Magiſtro hodie competit iuriſdictio ſuper ſcholarib iure magiſtratus, cum
cuilibet magiſtratui cuiuſlibet facultatis idem concedatur, vnde poteſt
delegare in ciuili, non in criminali, ibid.
Magiſtro eſt honor bonos habere ſcholares, Sfi & ibi gloſſ.maximum, in
proemio Digeſtorum.
Magiſtentutor, vel cerdo, qui diſcipulum in diſciplina eluſcauit, id eſt, erue-
rit oculum, tenetur lege Aquilia, & multô magis qui oecidit, laſed etſi aſi
magiſter. ad leg. Aquil.
Magiſter ſi puero ingenuo diſcenti non bene facienti quod demonſtraue-
rat, forma calcei ita ceruicem percuſſerit, vt oculus puero perfoderetur,
non tenetur actione iniuriarum: quia non facienda iniurie cauſa per-
cuſſit: ſed monendi, & docendi cauſa, lege tamen Aquilia tenetur, & etiam
ex locato, dS ſi magiſter. & ibi gl pe..
Magiſtro docenti conceſſa eſt leuis caſtigatio, d.l. ſed etſi, S ficum l.ſeq,
Magiſtri, qui ciuilium munerum vacationem habent, item grammatiei,
oratores, medici, & philoſophi habent immunitatem ne recipiant hoſpi-
tes, l.fi. S fi de muneribus, & honor.
Magiſtri nimia ſauitia, vel negligentia culpœ aſſignatur, l. prceptores, &
ibigl.1. ad leg Aquil.
Magiſter ludi verberare poteſt diſcipulum clericum etiam in ſacris conſti-
tutum, erga quem debet eſſe humilis doctrina, & modica caſtigatiogll.
in add marg.
Magiſter, qui filiumfam. diſcẽtem in diſciplina vitiauit oculo, tenetur eius
patri lege Aquilia ad omne illud, quod minus ex operis filij propter vi-
tiatum oculum pater habiturus eſt, & ad impendia, qua procius t,
.. tio!

Reliqua verbo, Incantatio, Malefici, Mathematica. 2


 
Annotationen