Instytut Historii Sztuki <Danzig> [Editor]; Zakład Historii Sztuki <Danzig> [Editor]
Porta Aurea: Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego — 7-8.2009

Page: 284
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/porta_aurea2009/0290
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Hubert Bilewicz

Meble w Zameczku prezydenta Ignacego
Mościckiego w Wiśle. Kwestia chronologii,
inwentarza i atrybucji1

Pamięci Hanny Chwierut-Jasickiej (1932-1993)
założycielki Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego
Muzeum Narodowego w Warszawie
Przedmiotem opracowania są meble w Zameczku w Wiśle, powstałe w la-
tach 1929-1931, a wykonane w większości z giętych i chromowanych rur
stalowych. Problematyka artykułu dotyczy odtworzenia chronologii ich po-
wstania oraz kwestii atrybucji. Obejmuje ponadto próbę rekonstrukcji pier-
wotnego inwentarza, ówczesnej topografii i dyspozycji mebli we wnętrzach.
Obok tradycyjnie już wymienianych autorów wnętrz Zameczku: Adolfa
Szyszko-Bohusza i Andrzeja Pronaszki, tekst uwydatnia udział - najczęściej
pomijanego - Włodzimierza Padlewskiego, projektanta mebli. W ówczes-
nym wyposażeniu zidentyfikowano ponadto meble ze stalowych rur Marcela
Breuera oraz Bohdana Lacherta. Do tych szczegółowych rozważań skłania
unikatowy charakter całego zespołu, potwierdzający jego wysoką rangę his-
toryczno-artystyczną w dziejach polskiego designu oraz wyjątkową pozycję
na tle ówczesnego meblarstwa europejskiego. W artykule wykorzystano nie-
wyzyskane - jak dotąd - archiwalia oraz nigdy niepublikowane fotografie
wnętrz. Przedmiotem przygotowywanego przez autora osobnego opracowa-
nia będzie kwestia ich genezy artystycznej oraz analogii formalnych.

1 Tekst artykułu powstał w 2004 r. Zasadnicze ustalenia oraz niektóre sformułowania tu uży-
te opublikowane zostały w innych moich opracowaniach; zob. H. Bilewicz, Recepcja awangardo-
wych mebli metalowych w międzywojennej Polsce na przykładzie wyposażenia Zameczku prezy-
denta w Wiśle, [w:] Modernizm w lustrze współczesności, red. J. Jagielski, G. Gajewska, Gniezno
2006, s. 51-56; idem, Architektura wnętrza: międzywojenna twórczość Włodzimierza Padlewskie-
go, [w:] Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka. W roku jubileuszu stulecia urodzin, red.
i oprać. H. Bilewicz, Gdańsk 2008, s. 101-108. Chciałbym złożyć podziękowania osobom, które
pomogły w gromadzeniu materiałów do artykułu: Katarzynie Barałkiewicz, Krystynie Bran-
dowskiej, Annie Frąckiewicz, Czesławie Frejlich, Jackowi Friedrichowi, Karolinie Grobelskiej,
Edmundowi Hornie, Dominikowi Konarzewskiemu, Sylwii Jasickiej oraz Bożenie Boba-Dyga,
Marzenie Siekluckiej i Agnieszce Szymańskiej. Kwerendy archiwalne zostały dofinansowane
z grantu KBN na działalność statutową Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku (DS/AW/2003), związanego z przeprowadzeniem, redakcją i opracowa-
niem rozmów z profesorem Włodzimierzem Padlewskim, zob. Włodzimierz Padlewski...

284
loading ...