Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Institut Français d'Archéologie Orientale <al-Qāhira> [Editor]; Mission Archéologique Française <al-Qāhira> [Editor]
Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes: pour servir de bullletin à la Mission Française du Caire — 8.1886

DOI issue:
Nr. 1-2
DOI article:
Amélineau, Émile: Fragments de la version thébaine de l'écriture (ancien testament), [2]
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.12255#0016
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
10

Fragments

FRAGMENTS

DE LA

VERSION THÉBAINE DE L'ÉCRITURE (ANCIEN TESTAMENT).

PAR

E. Amélineau.

(Suite).

EXODE.
Chap. XII.

1. ne2ce>.q 2^e no"! nscoeic ja.ja.coti-ckc ja.ii c\evpam eçpevi oja. imi^ hkiwc eq2c.co ja.jaoc.

2. 2c_e neieÊOT Tô.p^H hhth ne on nefioT nxe pojA.ne.

3. uje«.2ce jah tctth*^ûh>h THpc nnujHpe jA.nwA 6K2c_(o ja.ja.oc 2te £pevi çji cor ja.ht jA.ne<e^°T
jAevpe nOT& rniTj. 2ci eHOTrecoOTr enHi ja.ii OTs-ecooir enm jAneqeitoT.

4. eujcon 2>.e cecfion oja. hki jacie eTjA.pûiuje enecooir eqe2ci HJA.jA.e>.q j.uieqT6iqe ctoit"'-'0^
k&tô. Tene nnpcojA.e npcouje AvnOTe>. iteqton eooiro neTrceoOT.

5. 2ti iihtii noTrecooT htcAioc èaui 2cfiin oitaoïq hoooitt nois-pojA.ne TeTH2c.iTq efioA.çn neoi6'''
ja.ii jA.jA.evC n£ie>.ô.jA.n6 HTeTnadTq.

6. nT6Tnoevpeq epoq hhth ujev Ç.P*-1 ecou- jAHTevqTe AUieiefioT ncenonc jA,j.voq çipjA. npo itTC**
pùj^ii n.o'i njAHHUje THpq ntiujHpe jauihA. jA,nnevTr npOTroe.

7. nT6Tn2ci efio'Xoj.i neqenoq HTeTHOffc jA.jA.oq eojpevi 62c.n Toireo'pco cchtc «.tco eçjpevi Ê5>t
neTOTàv eojsevi on kki.

8. ETeTiiOTi-ûiJA. jA.jA.oq eçjpevi hohtots- nceoTGiJA nnevq e-^etrujH êts-o'kcs' on. ou-cevTe ïitêtk01'''0^
non ev-oevû e2c.11 on ciuje

9. niieTOTrtoJ.1 e&oAi
jA.n. notrepHTC jaii neTjA.neqooTn

10. nn6Tnujco2cn (sic) efioA.
«.tco neTnevceene 2>^e efiOiV.iiOHTOTs- ujev otoote eTeTn.epon.ooTr on otcjite

9. nneTOTtoJV efiotVnOHTOTr eqOTCOT OTF2v.e eqnoee on ottja.ott i\<\.(\.ev etra'Hff' on cevTe T&n£

10. nneTnujco2c.n (sic) efioAnoHTOT ujev otooté cvttco nneTnoiroujq «.ou-RevC efioAiiçHTOTr en'rl<''

11. £T£Tn.«.0T0jA.q îvreioe epe neTn-^-ne jA.Hp epe uetiitoote npevTTiitrTH epe Tiia'cpoofi \"
HCTns'iac. nTeTiiOTrcojA. j.v.w.oq on OTCnOTiH 2ce nnevCjçev ne j.vn2coeic.

12. ace miok ^sht efioAon rhja.6 iiTeiOTHujH (sic) tô.JAOOTT nujpn jA.jA.ice iiija. oja. nRô.0
2cih pûijA.e ujev iitêiih HTeveipe noTRÊev oh. hotte (sic) TiipOT nunjA.e ne2ce n2coeie.

13. HTe neqenoq ujcone mira n0TjA.evem eç^pevi 62c.n hcthhi h&.i iitcoth eTeTncfoiAe l'Ç.'
HT&nev-y enecnoq HT0.CB.enjk.3e j.vja.(oth HT6TJ.v. n^TW ujmuc hhth eqeT this-th efio'\on OTfJA-°,r

H»v«^ê

eiHj».ujeve>.pe nnevO^ HRHJA.e.

14. ev.TO> HTe neiooOT nevi uj<one hhth HpnjAee^re nTeTiieipe MjAoq nujek, jA.n2c.0e1C »
jA.nnctoTH eTeTne>.ô.q nujev jA.112c.oe1c nois-e». ncejA.jA.e nujev eneo.....

Chap. XV.

19......nujHpc 2>_e JAnmA evi!-2c.ioop nTep-îropo. -oevAexCCi». evs-ÇûjjA. nneirOTrepiiTe ç-m 11

11

evs-co ev. neî-2c.e».2c.e wja.c enecHT ennOTrn oja. nujiK. hja.ja.oott n^ev^evccev e«.Tto 2ce jA.neioirJA.HOC nT

671-38.(0 ja.ja.OC 2C.C ja.ô.pH2tû) 6n2C.06IC Ç_h. O7T600T ^*.p e>.q2CI 600T.
 
Annotationen