Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 54
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0060
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zoznam takisto zachytává váčší počet oltárikov,
náboženských obrazov a devocionálií. Mariánsky te-
matiku reprezentovala najmä alabastrová soška (č. 60)
a tabulový obraz připisovaný sv. Lukášovi (č. 62). Dost’
často sa v poklade vyskytovalo zobrazenie sv. Kataríny
(č. 30, 31, 124). Pri niektorých zaujímavých správách
o váčších i menších tabuliach s obrazmi nie je jasné, či
znázorňovali náboženské alebo světské náměty (č. 12,
19, 70, 106). Z liturgického náčinia sa spomína len
pozlátená monštrancia so Zvěstováním (č. 131) a pozlá-
tený ostatkový kříž (č. 61). V poklade okrem toho bolo
niekolko rozličné upravených menších krížikov. Okrem
zlatého ostatkového krížika uloženého spolu s vladár-
skou náprsenkou, o ktorom už bola řeč, to bol zlatý
krížik tvoriaci súčasť inej, asi dámskej náprsenky (č.
72), ďalej krížik umiestený ako emblém na zelenej
podložke (č. 99) a perlový krížik na zlatej, emailom
zdobenej nohe (č. 100). Zvláštnu pozornosť si zaslúži
zlatá spona v tvare ffaše s Ukřižováním a zrkadielkom
vovnútri (č. 95). Klenoty tohto typu mali uchovávať
a chrániť predmet zachytený v zrkadielku před uzatvo-
rením ffaše. Typologicky súviseli s orientálnou klenot-
níckou tradíciou a s pútnickými odznakmi. Pozoruhod-
nou kuriozitou příznačnou pre Žofiino reformně nábo-
ženské cítenie a husitské Imitatio Christi boli odtlačky
Kristových šlapají (č. 125). Výraznú skupinu předsta-
vovali v Žofiinom inventáři náboženské sošky a oltáriky
z jantáru (č. 31, 56, 118 a asi aj 122, 123). Súbor
devocionálií doplňali vzácné růžence (č. 85, 86, 105,
107, 110, 121).
V inventáři sa tiež nachádzalo dvanásť knih (č. 6, 7,
8, 11, 32, 33, 59, 126, 127, 134), ktoré už literatúra
spomenula.44 Niektoré z nich boli iluminované, iné
miniaturizované a skvostné viazané (napr. č. 126). Zdá
Edícia
Von Cristi gepurd in dem XXVIIII jar an montag nach dem
achten des Obristen in kocze sind vermerckt die nachgeschrie-
ben güt die etwen gewesen sind frawen Sophien kunigin czu
Beheim von gepots wegen des kunigs durch den Cardinal,
herrn Sigmunden den kanczler, herrn Niclasen den peichti-
ger, Stephan Ebster hofmeister des herczogen czu Bairn und
Protiva kuchenmeister der vorgenanten kunigin
Item in ainer newen kisten mit czwain slossen sind funden die
nachgeschriben güt
[1] Item ain glas mit einer vergolten deck in ainem lidrein futer
[2] Item ain übergolter köpf als ain aichl

sa, že na čítanie Žofia používala ako zváčšovacie sklo
okrúhly krištál’ (č. 125). Na osvetl’ovanie Žofii slúžili
okrem lampy z klov so soškou sv. Kataríny (č. 31), dva
velké kandelábre z masívneho pozláteného striebra (č.
32), ďalej tri vzácné svietidlá z pštrosích vajec (č. 36,
49), lampa z tienidlom (č. 63) a tri iné svietidlá (č. 34,
37, 39). Ostatně predmety Žofiinho pokladu nie je
potřebné zvlášť komentovat’. Sčasti to ani nie je možné,
pretože chýbajú bližšie popisy. Takisto dekorativně
textilie sú opísané len zběžně. V Žofiinom šatstve
zachytenom najmä v záverečnej časti zoznamu převlá-
dala čierna farba. Vyplývá z toho, že si ho opatřila
prevažne až po roku 1419, keď sa stala vdovou.
Inventář ako celok dokládá nielen Žofiinu niekdajšiu
zálubu v drahocenných klenotoch a přírodninách
najrozličnejšieho póvodu, ale aj poměrně prostý životný
štýl v emigrácii.
Originál zoznamu Žofiinej pozůstalosti spísaný roku
1429 (Státny archív Mnichov, Geheimes Hausarchiv,
Korrespondenzakt 543) má formu papierového zošitu.
Zhotovil ho na Žigmundov příkaz kardinál Jan Želez-
ný, bratislavský hajtman Štefan Rozgoň, hofmajster
bavorských vojvodov Štefan Ebster a Žofiini dvorania
— kancelář Žigmund, spovedník Mikuláš a kuchmaj-
ster Protiva. Žofiina komnata, o ktorej sa v inventáři
hovoří, sa nachádzala v dome vdovy po bratislavskom
hajtmanovi Petrovi Kaplířovi. Doposial’nepublikovaný
zoznam tu zveřejňujeme podlá fotokopie originálu.
Hranice medzi slovami a pravopis velkých písmen sme
na niekolkých miestach upravili podlá zaužívaných
edičných zásad. Celý text je písaný tým istým písmom,
až na závěrečný prípis týkajúci sa váhy predmetov č. 1,
2 a 42 alebo 43.

[3] Item ain ubergoltern gaisel von cristal mit stainen und seiden
[4] Item ain prachner übergolter köpf
[5] Item ain ladel mit margariten
[6] Item ain puch in papier tewtsch in ainer weissen haut
[7] Item ain psalter in pirmet in ainer roten hawt pehamisch
[8] Item ain puchel uber die zehen gepot in pirmet pehamisch
[9] Item ain scatel mit manigerlei mateři der ain wenig gehört czue
harpant und ain gabel cristallein übergolt do man peirn mit
isset
[10] Item ain scatel mit ainem prief mit des kunigs maiestat umb
der kunigin schult mit datum in Wienn
[11] Item ain puch mit piermet in ainem seidein tuch gewickelt mit
ubergolten besliessung von den siben fräwden unser frawen
pehamisch geschriben

54
loading ...